Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i znoszenie organów/jednostek organizacyjnych – zagadnienia ustrojowe
Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 USTAWA Przepisy ustrojowe – materia ustawowa
Przepisy o organach/instytucjach Zadania i kompetencje Podległość instytucjonalna Przepisy dostosowujące Dotyczą kwestii ustrojowych związanych ze zmianami w systemie organów: Zniesienie, likwidacja, przekształcenie, utworzenie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 USTAWA PRZEPISY OGÓLNE PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY DEFINICJE POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZEPISÓW PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY MATERIALNE PRZEPISY USTROJOWE PRZEPISY PROCEDURALNE PRZEPISY KARNE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 PRZEPISY USTROJOWE Kreowanie organów/instytucji
„tworzy się”, „powołuje się”, „znosi się” Charakter organu i organizacja Kolegialny, jednoosobowy Zadania i kompetencje Organizacja Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Art. 7 Konstytucji – zasada legalizmu
określona podstawa działania i zakreślone granice tego działania Wymóg precyzji w określaniu kompetencji organów administracji publicznej Zasada poprawnej legislacji i określoności przepisów prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Tryb powoływania organów/instytucji
wykreowanie przez prawo organu państwa w rozumieniu art. 7 Konstytucji – jako domena prawodawcy zorganizowanie warunków do utworzenia w praktyce danej jednostki – czynność wykonawcza Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 § 26 ZTP W przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów albo instytucji, ich zadaniach i kompetencjach, ich organizacji, sposobie ich obsadzania oraz o tym, jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Cele działalności organu
ZADANIA Cele działalności organu Sprawy, jakimi dany organ/instytucja ma się zajmować KOMPETENCJE Wyposażają organ w możliwość działania „kompetencja”: «zakres uprawnień urzędu lub urzędnika do zajmowania się określonymi sprawami i podejmowania dotyczących ich decyzji» Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 ORGANIZACJA Struktura organizacyjna
Zakres zadań i wzajemne relacje w strukturze Sposób reprezentacji Sposób obsadzania stanowisk Kwalifikacje, procedura obsadzania, organy powołujące na stanowisko Podległość Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wyrok TK w sprawie U 1/04 Norma kompetencyjna winna znaleźć się wśród przepisów szczegółowych (§ 24 ZTP), w ich części ustrojowej (zgodnie z § 26: „w przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów (...), ich zadaniach i kompetencjach, ich organizacji, sposobie ich obsadzania oraz o tym, jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór”). Powyższe uwagi wskazują na istotne wątpliwości co do zgodności zaskarżonego przepisu z zasadami przyzwoitej legislacji znajdującymi oparcie w art. 2 Konstytucji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Wskazówki dla legislatora
Szczególne znaczenie zasady określoności przepisów prawa TK: w prawie powinna być zawarta podstawa działania i jego granice – Ts 216/04 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 WYTYCZNE: Nie należy przeplatać:
przepisów ogólnych i szczegółowych przepisów materialnych i ustrojowych Dyrektywa grupowania przepisów karnych, jeżeli ich zakres nie mieści się w zakresie obowiązujących ustaw karnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Zabezpieczenie finansowe
Art. 172 ustawy o finansach publicznych 1. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. 2. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może określić dla utworzonego lub przekształconego ministerstwa kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku zniesienia lub przekształcenia, będących dysponentami części budżetowych, organów, urzędów i jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi lub przez nich nadzorowanych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Gdy art. 172 nie znajdzie zastosowania należy przewidzieć przepisy gwarantujące środki budżetowe dla tworzonej jednostki Art. 75. 1. Finansowanie Urzędu Transportu Kolejowego do końca roku kalendarzowego, w którym przypada jego utworzenie, odbywa się ze środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Kolejnictwa oraz z części budżetowej ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonej na zadania realizowane dotychczas przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie, w którym przeszły do zakresu działania Prezesa UTK. 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokona w budżecie państwa na rok 2003 odpowiednich zmian zapewniających finansowanie Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w niniejszej ustawie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Mienie Konieczność uregulowania wyposażenia w mienie tworzonego podmiotu, w zależności od jego formy organizacyjnoprawnej Art. 51 – 61 ustawy o gospodarce nieruchomościami Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Art. 1. 1. Tworzy się Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zwaną dalej "Agencją". 2. Agencja jest państwową osobą prawną. Art. 13. 1. Agencja przejmuje z przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze", zwanego dalej "PPL", z mocy ustawy, wyodrębnione w trybie określonym w ust. 2, składniki majątkowe i niemajątkowe tego przedsiębiorstwa, służące dotychczas do wykonywania zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym przez jego jednostkę organizacyjną - Agencję Ruchu Lotniczego (ARL), niezbędne do realizacji zadań Agencji określonych w art. 4 ust. 1, 3 i 4, w tym związane z nimi wierzytelności i zobowiązania. 2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze decyzji, składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania, o których mowa w ust. 1. (…) 9. Agencja przejmuje składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, na utworzenie funduszu założycielskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 § 35 ZTP W przepisach dostosowujących reguluje się w szczególności:
sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą; sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę; sposób likwidacji organów lub instytucji znoszonych nową ustawą, zasady zagospodarowania ich mienia oraz uprawnienia i obowiązki ich dotychczasowych pracowników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Charakter przepisów dostosowujących:
dotyczą działalności indywidualnie określonych organów/instytucji nakazują pewne zachowania o charakterze jednorazowym, niepowtarzalnym wyrażają konkretne normy po ich zrealizowaniu nie będą już stosowane, stają się niestosowalne – tzw. wyekspirowanie przepisu, „zużycie” formalnie obowiązują, nie można ich pomijać przy tekście jednolitym – można mówić o nieobowiązywaniu tylko w sensie niestosowalności przepisu jako „jednorazowego” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 odmienny charakter przepisów dostosowujących od przepisów przejściowych
należy je zamieszczać razem z przepisami przejściowymi – w jednym rozdziale (lub innej jednostce systematyzacyjnej) – § 15 pkt 4 ZTP nie należy zamieszczać z przepisami przejściowymi i dostosowującymi żadnych innych przepisów np. norm postępowania generalnych i abstrakcyjnych, które miałyby trwale obowiązywać Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Terminy można wyznaczyć termin dostosowania organów lub instytucji do nowej ustawy, jako wyjątek od zasady, iż ustawa powinna wchodzić w życie w jednym terminie § 44 ust. 2 w związku z § 35 ust. 2 ZTP przepisy dostosowujące dotyczące utworzenia organu lub instytucji o znaczeniu podstawowym dla funkcjonowania danej ustawy można wprowadzić w życie przed wejściem w życie całej ustawy w momencie wejścia w życie przepisów materialnych istnieją już instytucje prawne, od których zależy funkcjonowanie tych przepisów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z dnia 17 marca 2010 r.) § 2. Tworzy się następujące wojewódzkie sztaby wojskowe oraz ustala ich siedziby i terytorialny zasięg działania: 1) Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu, dla województwa dolnośląskiego; § 4. Znosi się z dniem 31 grudnia 2010 r. następujące wojskowe komendy uzupełnień: 1)Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bochni; § 9. Następcą prawnym znoszonych wojskowych komend uzupełnień, o których mowa w § 4, staje się dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bochni - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie;………. § 10. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wojskowe komendy uzupełnień utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia funkcjonują zgodnie z dotychczas określonymi siedzibami i terytorialnym zasięgiem działania. § 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Przepisy dostosowujące
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE sposób zakończenia postępowań będących w toku skuteczność czynności procesowych organy właściwe do zakończenia postępowania i terminy przekazania im spraw czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje  prawne zniesione przez nowe przepisy   czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień, obowiązków, czynności czy i w jakim zakresie utrzymuje się w mocy przepisy wykonawcze Przepisy dostosowujące Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 RÓŻNICE PRZEPISY PRZEJŚCIOWE PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych dotyczą kwestii związanych z wejściem w życie przepisów ustrojowych Kreujących/znoszących organy/instytucje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE
czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje  prawne zniesione przez nowe przepisy   sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą sposób przekształcenia organów lub instytucji w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę sposób likwidacji organów lub instytucji znoszonych nową ustawą zasady zagospodarowania ich mienia uprawnienia i obowiązki pracowników Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Zasady konstruowania przepisów dostosowujących
Zasada demokratycznego państwa prawa zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa zasada poprawnej legislacji zasada ochrony praw nabytych zasada niedziałania prawa wstecz Bogate orzecznictwo TK Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Zmiany niezaskakujące Odpowiednie vacatio legis
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Konsekwencje braku przepisów dostosowujących
w sytuacji, która wymaga ich ustanowienia, jest jednym z poważniejszych przypadków naruszeń ZTP i zasad konstytucyjnych mogą skutkować stwierdzeniem niekonstytucyjności ustawy/przepisów Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie naprawić tych zaniedbań prawodawcy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Gdzie „tworzy się”? § 26 ZTP W przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów albo instytucji § 35 ZTP - sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U j.t. USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", jako służbę specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 9 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 214. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, powoła, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu, Pełnomocnika do spraw organizacji CBA, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", określając zakres jego zadań i środki niezbędne do ich realizacji. Pełnomocnikiem może zostać osoba spełniająca wymogi przewidziane w art. 7. Celem działania Pełnomocnika jest zorganizowanie CBA, w tym przyjmowanie do służby funkcjonariuszy i zatrudnianie pracowników oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia pracy CBA. Z chwilą powołania Szefa CBA Pełnomocnik kończy swoją działalność. 2. Pełnomocnik w okresie sprawowania swojej funkcji korzysta z uprawnień Szefa CBA określonych w art. 53, art. 54 i art. 212. 3. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów. Art. 216. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 197 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 214, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2006 r
ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego § Do zadań Pełnomocnika należy zorganizowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", w tym w szczególności: 1) opracowanie harmonogramu realizacji zadań mających na celu utworzenie CBA; 2) opracowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności CBA; 3) przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt 2, w celu ich rozpatrzenia i przyjęcia; 4) sporządzenie projektu planu finansowego CBA na rok 2007; 5) otwarcie rachunku bankowego CBA; 6) wystąpienie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przekazanie na rachunek bankowy CBA środków finansowych pokrywających koszty organizacji CBA w 2006 r., ze wskazaniem ich przeznaczenia; 7) dokonanie wymaganych przepisami prawa czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych związanych z utworzeniem CBA; 8) przyjmowanie do służby w CBA funkcjonariuszy i zatrudnienie pracowników CBA. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 § Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji CBA pochodzą z rezerwy budżetowej na powstanie "Urzędu Antykorupcyjnego". 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy CBA. 3. Środkami finansowymi przekazanymi na rachunek bankowy CBA, o których mowa w ust. 2, dysponuje Pełnomocnik. 4. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, do czasu uruchomienia środków, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. § Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno- biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 2. Pełnomocnik może zapraszać inne osoby do udziału w pracach dotyczących organizacji CBA. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 11) w art. 27 w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Art. 57. W ustawie z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…….. (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 11)  w art. 27 w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Tworzy się fundusz socjalny z corocznego odpisu w wysokości: 1) 0,25 % rocznych środków planowanych na emerytury i renty byłych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, 2) 0,5 % rocznych środków planowanych na emerytury i renty byłych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej – z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń socjalnych.”; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Dz.U.2004.163.1711 j.t. USTAWA z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innym mieniem będącym we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanym do realizacji ich zadań; 2) zasady i tryb gospodarowania mieniem pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych; 3) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Szczególny charakter aktów wykonawczych tworzących instytucje prawne i podmioty
Ustawa określa zasadnicze kwestie Akt wykonawczy ma charakter „techniczny” Utworzenie i właściwość sądów Izby i urzędy skarbowe Samorządowe kolegia odwoławcze Izby celne Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 października 2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Znosi się następujące sądy rejonowe: 1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy: a) Sąd Rejonowy w Mogilnie, b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, …………….. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Prawo o ustroju sądów powszechnych.
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.) Art. 20. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzeń: 1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości - kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Art. 16. § 1. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. § 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje: § 1. W § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany:   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 1) po pkt 4 dodaje się pkt 41 i pkt 42 w brzmieniu:
"41) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego; 42) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;"; 2) w pkt 5 wyrazy "województw: małopolskiego i świętokrzyskiego" zastępuje się wyrazami "województwa małopolskiego"; 3) w pkt 10 wyrazy "województw: lubuskiego i wielkopolskiego" zastępuje się wyrazami "województwa wielkopolskiego". § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoczną działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 utworzono WSA w Gorzowie i WSA w Kielcach bez przepisu materialnego tworzącego te sądy – brak formalnej kreacji podmiotu Dokonano ujednolicenia tekstu rozporządzenia kreującego WSA zamiast utworzenia dodatkowych sądów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Zniesienie organu/jednostki
Zawsze wymaga wyraźnego przepisu kreującego „tworzy się” Przepis „tworzy się” jest przepisem konsumującym się w chwili wejścia w życie Odwrócenie skutków utworzenia organu/jednostki wymaga przepisu „znosi się” Zasady powyższe obowiązują niezależnie od rodzaju aktu normatywnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Skutki przepisów kreujących
Wyrok TK w sprawie K 27/12 „Rozporządzenia te z jednej strony tworzą i znoszą konkretne sądy wojskowe, i te czynności dokonały się z chwilą wejścia w życie tychże rozporządzeń. Z drugiej strony te same rozporządzenia określają siedziby utworzonych sądów wojskowych i obszary ich właściwości. W tym zakresie nie ulegają one „skonsumowaniu”, lecz do momentu utraty mocy obowiązującej stanowią podstawę prawną dla określenia właściwości miejscowej konkretnego sądu wojskowego.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 „Skoro rozporządzenia wydane na podstawie art. 3 § 3 u. s. w
„Skoro rozporządzenia wydane na podstawie art. 3 § 3 u.s.w. nie ulegają skonsumowaniu w zakresie, w jakim określają siedzibę sądu wojskowego i obszar jego właściwości, to w tym zakresie mogłyby – z chwilą wejścia w życie niniejszego wyroku – utracić moc obowiązującą w następstwie utraty mocy przez przepis upoważniający do ich wydania. W praktyce oznaczałoby to, że utworzone sądy nadal będą istnieć, zaś zniesione sądy nie zostaną reaktywowane (gdyż rozporządzenia w zakresie utworzenia i zniesienia tych sądów zostały skonsumowane), jednak w systemie prawnym nie będzie przepisów określających siedziby tych sądów i obszary ich właściwości.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej1) (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Art. 21. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi izby celne i urzędy celne oraz określa ich siedziby, uwzględniając zadania Służby Celnej, konieczność sprawnej ich realizacji oraz zapewnienie ciągłości wykonywanych zadań w przypadkach znoszenia izb celnych lub urzędów celnych. Art. 242. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1d ust. 3ustawy uchylanej w art. 243, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 1, ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 § 1. Tworzy się następujące izby celne i urzędy celne:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje: § 1. Tworzy się następujące izby celne i urzędy celne: 1) Izba Celna w Białej Podlaskiej obejmująca: a) Urząd Celny w Białej Podlaskiej,… § 2. 1. Siedzibami izb celnych i urzędów celnych, wymienionych w § 1, są miejscowości wskazane w ich nazwach. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r. 2) 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 272,…), które zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr ..) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 lipca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Na podstawie art. 1d ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004…) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 272, poz. 2692) w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 4 uchyla się lit. d; 2) w pkt 8 uchyla się lit. b; 3) w pkt 10 uchyla się lit. c; § 2. W przypadku postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych dotychczasowe uprawnienia i obowiązki organów celnych przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

50 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google