Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie i znoszenie organów/jednostek organizacyjnych – zagadnienia ustrojowe Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie i znoszenie organów/jednostek organizacyjnych – zagadnienia ustrojowe Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i znoszenie organów/jednostek organizacyjnych – zagadnienia ustrojowe Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 USTAWA Przepisy ustrojowe – materia ustawowa – Przepisy o organach/instytucjach – Zadania i kompetencje – Podległość instytucjonalna Przepisy dostosowujące – Dotyczą kwestii ustrojowych związanych ze zmianami w systemie organów: Zniesienie, likwidacja, przekształcenie, utworzenie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 USTAWA PRZEPISY OGÓLNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY DEFINICJE POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZEPISÓW PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY MATERIALNE PRZEPISY USTROJOWE PRZEPISY PROCEDURALNE PRZEPISY KARNE

4 PRZEPISY USTROJOWE Kreowanie organów/instytucji – tworzy się, powołuje się, znosi się Charakter organu i organizacja – Kolegialny, jednoosobowy Zadania i kompetencje Organizacja Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Art. 7 Konstytucji – zasada legalizmu określona podstawa działania i zakreślone granice tego działania Wymóg precyzji w określaniu kompetencji organów administracji publicznej – Zasada poprawnej legislacji i określoności przepisów prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Tryb powoływania organów/instytucji wykreowanie przez prawo organu państwa w rozumieniu art. 7 Konstytucji – jako domena prawodawcy zorganizowanie warunków do utworzenia w praktyce danej jednostki – czynność wykonawcza Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 § 26 ZTP W przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów albo instytucji, ich zadaniach i kompetencjach, ich organizacji, sposobie ich obsadzania oraz o tym, jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 ZADANIA Cele działalności organu Sprawy, jakimi dany organ/instytucja ma się zajmować KOMPETENCJE Wyposażają organ w możliwość działania kompetencja: «zakres uprawnień urzędu lub urzędnika do zajmowania się określonymi sprawami i podejmowania dotyczących ich decyzji» Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 ORGANIZACJA Struktura organizacyjna Zakres zadań i wzajemne relacje w strukturze Sposób reprezentacji Sposób obsadzania stanowisk – Kwalifikacje, procedura obsadzania, organy powołujące na stanowisko Podległość Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wyrok TK w sprawie U 1/04 Norma kompetencyjna winna znaleźć się wśród przepisów szczegółowych (§ 24 ZTP), w ich części ustrojowej (zgodnie z § 26: w przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów (...), ich zadaniach i kompetencjach, ich organizacji, sposobie ich obsadzania oraz o tym, jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór). Powyższe uwagi wskazują na istotne wątpliwości co do zgodności zaskarżonego przepisu z zasadami przyzwoitej legislacji znajdującymi oparcie w art. 2 Konstytucji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Wskazówki dla legislatora Szczególne znaczenie zasady określoności przepisów prawa TK: w prawie powinna być zawarta podstawa działania i jego granice – Ts 216/04 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 WYTYCZNE: Nie należy przeplatać: – przepisów ogólnych i szczegółowych – przepisów materialnych i ustrojowych Dyrektywa grupowania przepisów karnych, jeżeli ich zakres nie mieści się w zakresie obowiązujących ustaw karnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Zabezpieczenie finansowe Art. 172 ustawy o finansach publicznych 1. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. 2. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może określić dla utworzonego lub przekształconego ministerstwa kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku zniesienia lub przekształcenia, będących dysponentami części budżetowych, organów, urzędów i jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi lub przez nich nadzorowanych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Gdy art. 172 nie znajdzie zastosowania należy przewidzieć przepisy gwarantujące środki budżetowe dla tworzonej jednostki Art Finansowanie Urzędu Transportu Kolejowego do końca roku kalendarzowego, w którym przypada jego utworzenie, odbywa się ze środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Kolejnictwa oraz z części budżetowej ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonej na zadania realizowane dotychczas przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie, w którym przeszły do zakresu działania Prezesa UTK. 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokona w budżecie państwa na rok 2003 odpowiednich zmian zapewniających finansowanie Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w niniejszej ustawie.

15 Mienie Konieczność uregulowania wyposażenia w mienie tworzonego podmiotu, w zależności od jego formy organizacyjnoprawnej Art. 51 – 61 ustawy o gospodarce nieruchomościami Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Art Tworzy się Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zwaną dalej "Agencją". 2. Agencja jest państwową osobą prawną. Art Agencja przejmuje z przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze", zwanego dalej "PPL", z mocy ustawy, wyodrębnione w trybie określonym w ust. 2, składniki majątkowe i niemajątkowe tego przedsiębiorstwa, służące dotychczas do wykonywania zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym przez jego jednostkę organizacyjną - Agencję Ruchu Lotniczego (ARL), niezbędne do realizacji zadań Agencji określonych w art. 4 ust. 1, 3 i 4, w tym związane z nimi wierzytelności i zobowiązania. 2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze decyzji, składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania, o których mowa w ust. 1. (…) 9. Agencja przejmuje składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, na utworzenie funduszu założycielskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 § 35 ZTP W przepisach dostosowujących reguluje się w szczególności: 1)sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą; 2)sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę; 3)sposób likwidacji organów lub instytucji znoszonych nową ustawą, zasady zagospodarowania ich mienia oraz uprawnienia i obowiązki ich dotychczasowych pracowników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Charakter przepisów dostosowujących: dotyczą działalności indywidualnie określonych organów/instytucji nakazują pewne zachowania o charakterze jednorazowym, niepowtarzalnym wyrażają konkretne normy po ich zrealizowaniu nie będą już stosowane, stają się niestosowalne – tzw. wyekspirowanie przepisu, zużycie formalnie obowiązują, nie można ich pomijać przy tekście jednolitym – można mówić o nieobowiązywaniu tylko w sensie niestosowalności przepisu jako jednorazowego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 odmienny charakter przepisów dostosowujących od przepisów przejściowych należy je zamieszczać razem z przepisami przejściowymi – w jednym rozdziale (lub innej jednostce systematyzacyjnej) – § 15 pkt 4 ZTP nie należy zamieszczać z przepisami przejściowymi i dostosowującymi żadnych innych przepisów – np. norm postępowania generalnych i abstrakcyjnych, które miałyby trwale obowiązywać Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Terminy można wyznaczyć termin dostosowania organów lub instytucji do nowej ustawy, jako wyjątek od zasady, iż ustawa powinna wchodzić w życie w jednym terminie – § 44 ust. 2 w związku z § 35 ust. 2 ZTP przepisy dostosowujące dotyczące utworzenia organu lub instytucji o znaczeniu podstawowym dla funkcjonowania danej ustawy można wprowadzić w życie przed wejściem w życie całej ustawy – w momencie wejścia w życie przepisów materialnych istnieją już instytucje prawne, od których zależy funkcjonowanie tych przepisów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z dnia 17 marca 2010 r.) § 2. Tworzy się następujące wojewódzkie sztaby wojskowe oraz ustala ich siedziby i terytorialny zasięg działania: 1) Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu, dla województwa dolnośląskiego; § 4. Znosi się z dniem 31 grudnia 2010 r. następujące wojskowe komendy uzupełnień: 1)Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bochni; § 9. Następcą prawnym znoszonych wojskowych komend uzupełnień, o których mowa w § 4, staje się dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bochni - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie;………. § 10. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wojskowe komendy uzupełnień utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia funkcjonują zgodnie z dotychczas określonymi siedzibami i terytorialnym zasięgiem działania. § 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE sposób zakończenia postępowań będących w toku skuteczność czynności procesowych organy właściwe do zakończenia postępowania i terminy przekazania im spraw czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje prawne zniesione przez nowe przepisy czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień, obowiązków, czynności czy i w jakim zakresie utrzymuje się w mocy przepisy wykonawcze Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przepisy dostosowujące

24 RÓŻNICE PRZEPISY PRZEJŚCIOWE wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE dotyczą kwestii związanych z wejściem w życie przepisów ustrojowych Kreujących/znoszących organy/instytucje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje prawne zniesione przez nowe przepisy sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą sposób przekształcenia organów lub instytucji w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę sposób likwidacji organów lub instytucji znoszonych nową ustawą zasady zagospodarowania ich mieniauprawnienia i obowiązki pracowników Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Zasady konstruowania przepisów dostosowujących Zasada demokratycznego państwa prawa – zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa – zasada poprawnej legislacji – zasada ochrony praw nabytych – zasada niedziałania prawa wstecz Bogate orzecznictwo TK Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Zmiany niezaskakujące Odpowiednie vacatio legis Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Konsekwencje braku przepisów dostosowujących w sytuacji, która wymaga ich ustanowienia, jest jednym z poważniejszych przypadków naruszeń ZTP i zasad konstytucyjnych – mogą skutkować stwierdzeniem niekonstytucyjności ustawy/przepisów Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie naprawić tych zaniedbań prawodawcy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Gdzie tworzy się? § 26 ZTP W przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów albo instytucji § 35 ZTP - sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Dz.U j.t. USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", jako służbę specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

31 Rozdział 9 Przepisy przejściowe i końcowe Art Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, powoła, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu, Pełnomocnika do spraw organizacji CBA, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", określając zakres jego zadań i środki niezbędne do ich realizacji. Pełnomocnikiem może zostać osoba spełniająca wymogi przewidziane w art. 7. Celem działania Pełnomocnika jest zorganizowanie CBA, w tym przyjmowanie do służby funkcjonariuszy i zatrudnianie pracowników oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia pracy CBA. Z chwilą powołania Szefa CBA Pełnomocnik kończy swoją działalność. 2. Pełnomocnik w okresie sprawowania swojej funkcji korzysta z uprawnień Szefa CBA określonych w art. 53, art. 54 i art Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów. Art Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 197 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 214, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego § Do zadań Pełnomocnika należy zorganizowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", w tym w szczególności: 1) opracowanie harmonogramu realizacji zadań mających na celu utworzenie CBA; 2) opracowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności CBA; 3) przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt 2, w celu ich rozpatrzenia i przyjęcia; 4) sporządzenie projektu planu finansowego CBA na rok 2007; 5) otwarcie rachunku bankowego CBA; 6) wystąpienie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przekazanie na rachunek bankowy CBA środków finansowych pokrywających koszty organizacji CBA w 2006 r., ze wskazaniem ich przeznaczenia; 7) dokonanie wymaganych przepisami prawa czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych związanych z utworzeniem CBA; 8) przyjmowanie do służby w CBA funkcjonariuszy i zatrudnienie pracowników CBA.

33 § Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji CBA pochodzą z rezerwy budżetowej na powstanie "Urzędu Antykorupcyjnego". 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy CBA. 3. Środkami finansowymi przekazanymi na rachunek bankowy CBA, o których mowa w ust. 2, dysponuje Pełnomocnik. 4. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, do czasu uruchomienia środków, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. § Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno- biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 2. Pełnomocnik może zapraszać inne osoby do udziału w pracach dotyczących organizacji CBA. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34

35 Art. 57. W ustawie z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…….. (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 11) w art. 27 w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Tworzy się fundusz socjalny z corocznego odpisu w wysokości: 1) 0,25 % rocznych środków planowanych na emerytury i renty byłych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, 2) 0,5 % rocznych środków planowanych na emerytury i renty byłych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej – z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń socjalnych.;

36 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dz.U j.t. USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innym mieniem będącym we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanym do realizacji ich zadań; 2) zasady i tryb gospodarowania mieniem pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych; 3) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego.

37 Szczególny charakter aktów wykonawczych tworzących instytucje prawne i podmioty Ustawa określa zasadnicze kwestie Akt wykonawczy ma charakter techniczny – Utworzenie i właściwość sądów – Izby i urzędy skarbowe – Samorządowe kolegia odwoławcze – Izby celne Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1. Znosi się następujące sądy rejonowe: 1)w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy: a)Sąd Rejonowy w Mogilnie, b)Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, …………….. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

39 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.) Art. 20. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzeń: 1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości - kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Art. 16. § 1. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. § 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów.

41 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje: § 1. W § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 1)po pkt 4 dodaje się pkt 4 1 i pkt 4 2 w brzmieniu: "4 1 ) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego; 4 2 ) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;"; 2) w pkt 5 wyrazy "województw: małopolskiego i świętokrzyskiego" zastępuje się wyrazami "województwa małopolskiego"; 3) w pkt 10 wyrazy "województw: lubuskiego i wielkopolskiego" zastępuje się wyrazami "województwa wielkopolskiego". § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoczną działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r.

43 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono WSA w Gorzowie i WSA w Kielcach bez przepisu materialnego tworzącego te sądy – brak formalnej kreacji podmiotu Dokonano ujednolicenia tekstu rozporządzenia kreującego WSA zamiast utworzenia dodatkowych sądów

44 Zniesienie organu/jednostki Zawsze wymaga wyraźnego przepisu kreującego tworzy się Przepis tworzy się jest przepisem konsumującym się w chwili wejścia w życie Odwrócenie skutków utworzenia organu/jednostki wymaga przepisu znosi się Zasady powyższe obowiązują niezależnie od rodzaju aktu normatywnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Skutki przepisów kreujących Wyrok TK w sprawie K 27/12 Rozporządzenia te z jednej strony tworzą i znoszą konkretne sądy wojskowe, i te czynności dokonały się z chwilą wejścia w życie tychże rozporządzeń. Z drugiej strony te same rozporządzenia określają siedziby utworzonych sądów wojskowych i obszary ich właściwości. W tym zakresie nie ulegają one skonsumowaniu, lecz do momentu utraty mocy obowiązującej stanowią podstawę prawną dla określenia właściwości miejscowej konkretnego sądu wojskowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Skoro rozporządzenia wydane na podstawie art. 3 § 3 u.s.w. nie ulegają skonsumowaniu w zakresie, w jakim określają siedzibę sądu wojskowego i obszar jego właściwości, to w tym zakresie mogłyby – z chwilą wejścia w życie niniejszego wyroku – utracić moc obowiązującą w następstwie utraty mocy przez przepis upoważniający do ich wydania. W praktyce oznaczałoby to, że utworzone sądy nadal będą istnieć, zaś zniesione sądy nie zostaną reaktywowane (gdyż rozporządzenia w zakresie utworzenia i zniesienia tych sądów zostały skonsumowane), jednak w systemie prawnym nie będzie przepisów określających siedziby tych sądów i obszary ich właściwości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Dz.U USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 1) (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Art Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi izby celne i urzędy celne oraz określa ich siedziby, uwzględniając zadania Służby Celnej, konieczność sprawnej ich realizacji oraz zapewnienie ciągłości wykonywanych zadań w przypadkach znoszenia izb celnych lub urzędów celnych. Art Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1d ust. 3ustawy uchylanej w art. 243, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 1, ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje: § 1. Tworzy się następujące izby celne i urzędy celne: 1) Izba Celna w Białej Podlaskiej obejmująca: a) Urząd Celny w Białej Podlaskiej,… § Siedzibami izb celnych i urzędów celnych, wymienionych w § 1, są miejscowości wskazane w ich nazwach. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r. 2) 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 272,…), które zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr..) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Na podstawie art. 1d ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004…) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 272, poz. 2692) w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 4 uchyla się lit. d; 2) w pkt 8 uchyla się lit. b; 3) w pkt 10 uchyla się lit. c; § 2. W przypadku postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych dotychczasowe uprawnienia i obowiązki organów celnych przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.

50 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Tworzenie i znoszenie organów/jednostek organizacyjnych – zagadnienia ustrojowe Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google