Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009

2 Siedziba PPPP w Tarnowie
Tarnów, ul. Krzyska 17 a

3 Filie PPPP w Tarnowie Filia w Tuchowie: ul. Wróblewskiego 1
Filia w Wojniczu: ul. Długa 82 Filia w Żabnie: ul. Św. Jana 1 (nowa siedziba)

4 Misja PPPP w Tarnowie p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju indywidualne podejście oraz pomoc poprzez w n i k l i w ą d i a g n o z ę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w s p a r c i e dla rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomoc w minimalizowaniu nieharmonijności rozwojowych dzieci

5 Obszar działania PPPP w Tarnowie
16 gmin Powiatu Tarnowskiego podzielone pomiędzy Poradnię Tarnów i poszczególne filie

6 Obszar działania – PPPP Tarnów
Lisia Góra Pleśna Radłów Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka) Skrzyszów Tarnów Wierzchosławice Obszar działania – Filia Tuchów Ciężkowice Gromnik Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa) Rzepiennik Strzyżewski Szerzyny Tuchów

7 Obszar działania - Filia w Wojniczu
Zakliczyn Obszar działania - Filia w Żabnie Wietrzychowice Żabno

8 Kadra pedagogiczna (stan na 30.10.2009r.)
26 osób (24,7 etatu) w tym: 11 psychologów (10,5 etatu) 8 pedagogów (7,5 etatu) 7 logopedów (6,7 etatu)

9 Pracownicy administracji i obsługi (stan na 30.10.2009r.)
7 osób (4,75 etatu) w tym: Główna Księgowa (0,5 etatu) 3 starszych referentów (2,5 etatu) 2 sekretarki (1,25 etatu) Sprzątająca (0,5 etatu)

10 Zakres zadań pracowników pedagogicznych
diagnozowanie terapia indywidualna i grupowa psychoedukacja doradztwo zawodowe mediacje interwencje w środowisku ucznia działalność informacyjna

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w roku szkolnym 2008/2009

12 Liczba placówek oświatowych w rejonie działania
68 przedszkoli 122 szkół podstawowych 52 gimnazja 10 szkół ponadgimnazjalnych

13 Liczba dzieci pod opieką
W roku szkolnym 2008/2009 pod opieką Poradni znajdowało się 45 166 dzieci i młodzieży

14 Działalność merytoryczna w liczbach
przyjęto w PPPP w Tarnowie oraz w Filiach 3993 dzieci wystawiono 3979 diagnoz

15 Działalność merytoryczna w liczbach c.d.
w zajęciach psychoterapii uczestniczyło 16 dzieci na terapię pedagogiczną uczęszczało 85 dzieci w terapii logopedycznej wzięło udział 958 dzieci

16 Działalność merytoryczna w liczbach c.d.
zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne w szkołach dla 765 dzieci i młodzieży pracownicy Poradni udzielili 1484 porad po badaniach przesiewowych dzieci 6 – letnich

17 Dla rodziców i nauczycieli
udzielono 843 indywidualnych porad i konsultacji dla rodziców pracownicy wygłosili 35 prelekcji dla rodziców na zaproszenie Dyrektorów szkół pracownicy uczestniczyli w 20 posiedzeniach Rad Pedagogicznych

18 Doradztwo zawodowe w zajęciach aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu udział wzięło 275 uczniów udzielono 5 porad zawodowych

19 Zespół Orzekający wydano 234 orzeczenia dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i upośledzeniami 42 dzieci otrzymało orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydano 150 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania 36 dzieci w wieku 0-7 lat otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

20 Pracownicy Poradni doskonalili swój warsztat pracy poprzez:
nabywanie nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach samodoskonalenie oraz WDN korzystanie z literatury specjalistycznej

21 Współpraca PPPP w Tarnowie z różnymi instytucjami
Starostwo Powiatowe w Tarnowie Urzędy Miast i Gmin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej świetlice profilaktyczno – wychowawcze Pogotowie Opiekuńcze Sąd dla nieletnich Policja Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędy Pracy OHP placówki służby zdrowia media lokalne

22 Przedsięwzięcia zrealizowane w roku szkolnym 2008/2009

23 Programy terapeutyczno - edukacyjne
WYGRAĆ Z DYSLEKSJĄ ORTOGRAFFITI WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA DOBRY START SZKOLNY WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA DZIEN BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJÓW ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DO WYBORU ZAWODU ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ

24 Europejski Dzień Pracy 2008
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Adresaci: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci planujący swoją karierę zawodową Termin: 15 października 2008r. Porad zawodowych udzielali: doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni

25 Europejski Dzień Pracy 2008

26 Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła
powołanie w ramach programu 4 Punktów Konsultacyjnych w gminach Ciężkowice, Rzepiennik Biskupi, Szerzynach, Zalasowej zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Żabno i Wojnicz

27 Działalność Punktów Konsultacyjnych (w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła)
Adresaci: rodzice, nauczyciele Czas trwania: r. Cele: zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej wskazanie jak pracować z dzieckiem najmłodszym, aby skutecznie wyrównywać jego szanse edukacyjne umożliwienie szybkiego i  skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci wspieranie rodziców i  nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i  przebudowie nieprawidłowych relacji rodzice – dziecko

28 Działalność punktów konsultacyjnych (w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła)
Formy pomocy: porady, konsultacje, zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze nauczycieli Pomocą służyli: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi zatrudnieni w PPPP w Tarnowie oraz jej filiach Liczba osób, które skorzystały z pomocy: 243

29 Zajęcia psychoedukacyjne (w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła)
Adresaci: dzieci 6-letnie Czas trwania: r. Cel: wspieranie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi w tym z zaburzoną mową Liczba osób, które skorzystały z pomocy: 124

30 Zimowisko terapeutyczne 2009
Organizator: Filia w Tuchowie Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat Termin: lutego 2009r. Prowadzący: pracownicy Filii w Tuchowie

31 Zimowisko terapeutyczne 2009
Cel: usprawnienie funkcji poznawczych oraz intelektualnych rozwój języka i mowy dzieci oraz korygowanie wad i zaburzeń wymowy oddziaływanie psychoterapeutyczne, w tym kształtowanie i wzbogacanie motywacji do nauki Forma: zajęcia grupowe i indywidualne Liczba uczestników: 20

32 Zimowisko terapeutyczne 2009

33 Konferencja Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami?
Organizator: Filia w Żabnie, PP Żabno, SCE Adresaci: nauczyciele przedszkoli Termin: 26 marca 2009r. Prowadzący: pracownicy Filii w Żabnie, zaproszeni goście

34 Konferencja Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami?
Tematyka: „Małopolski Rok Przedszkolaka” uwarunkowania występowania zaburzeń emocjonalnych najczęściej występujące problemy wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym przykładowe metody diagnozy zaburzeń emocjonalno-społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym sztuka komunikowania się z dzieckiem i rodzicami Liczba uczestników: 40

35 Konferencja Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami?

36 Konferencja Formy wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży niepełnosprawnej Organizator: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie Adresaci: dyrektorzy i pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Tarnowskiego, pracownicy oświaty, pracownicy socjalni Termin: 19 marca 2009r.

37 Konferencja Formy wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży niepełnosprawnej Cele prezentacji podkreślenie roli poradni przygotowanej : w podejmowaniu decyzji zawodowych przez Poradnię i edukacyjnych uczniów z różnymi niepełnosprawnościami Prowadzący mgr Małgorzata Piotrowska, prezentację: mgr Joanna Wróbel – doradcy zawodowi

38 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2009
Organizator: Filia w Wojniczu Adresaci: dzieci oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Termin: r. Prowadzący: pracownicy Filii w Wojniczu, GOPS w Wojniczu wolontariusze, studenci, praktykantki

39 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2009
Cel: wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wymowy Forma: art-terapia, relaksacja, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna Liczba uczestników: 18

40 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2009

41 Zespół samokształceniowy pedagogów
Organizator: PPPP w Tarnowie Adresaci: dzieci oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Czas trwania: listopad 2008r. – nadal Prowadzący: mgr Bożena Dulowska – pedagog, mgr Joanna Wróbel – psycholog Cele: pomoc i wsparcie dla pedagogów szkolnych, określenie zasad współpracy pedagogów z poradnią Forma: zajęcia samokształceniowe, dyskusja Liczba uczestników: 10

42 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
od maja 2008r. w odbywają się w PPPP w Tarnowie zajęcia z dziećmi potrzebującymi wspomagania rozwoju, które otrzymały opinię poradni o konieczności zastosowania takich zajęć w roku szkolnym 2008/2009 z tego rodzaju pomocy w naszej Poradni skorzystało 16 dzieci posiadamy wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do pracy z małymi dziećmi

43 Sukcesy organizacyjne 2008/2009
zmiana siedziby oraz doposażenie Filii Poradni w Żabnie dzięki przychylności Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz środkom finansowym przekazanym przez Powiat Tarnowski uruchomienie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Filii Poradni w Wojniczu, dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Wojniczu

44 Poradnia sukcesywnie doposażana jest w:
testy do badań pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych literaturę specjalistyczną sprzęt biurowy i komputerowy

45 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google