Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009

2 Siedziba PPPP w Tarnowie Tarnów, ul. Krzyska 17 a

3 Filie PPPP w Tarnowie Filia w Tuchowie: ul. Wróblewskiego 1 Filia w Wojniczu: ul. Długa 82 Filia w Żabnie: ul. Św. Jana 1 (nowa siedziba) (nowa siedziba)

4 Misja PPPP w Tarnowie p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju indywidualne podejście oraz pomoc poprzez w n i k l i w ą d i a g n o z ę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną indywidualne podejście oraz pomoc poprzez w n i k l i w ą d i a g n o z ę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w s p a r c i e dla rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomoc w minimalizowaniu nieharmonijności rozwojowych dzieci w s p a r c i e dla rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomoc w minimalizowaniu nieharmonijności rozwojowych dzieci

5 Obszar działania PPPP w Tarnowie 16 gmin Powiatu Tarnowskiego podzielone pomiędzy Poradnię Tarnów i poszczególne filie

6 Obszar działania – PPPP Tarnów Lisia Góra Lisia Góra Pleśna Pleśna Radłów Radłów Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka) Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka) Skrzyszów Skrzyszów Tarnów Tarnów Wierzchosławice Wierzchosławice Obszar działania – Filia Tuchów Ciężkowice Ciężkowice Gromnik Gromnik Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa) Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa) Rzepiennik Strzyżewski Rzepiennik Strzyżewski Szerzyny Szerzyny Tuchów Tuchów

7 Obszar działania - Filia w Wojniczu Wojnicz Wojnicz Zakliczyn Zakliczyn Obszar działania - Filia w Żabnie Wietrzychowice Wietrzychowice Żabno Żabno

8 Kadra pedagogiczna (stan na 30.10.2009r.) 26 osób (24,7 etatu) w tym: 11 psychologów (10,5 etatu) 11 psychologów (10,5 etatu) 8 pedagogów (7,5 etatu) 8 pedagogów (7,5 etatu) 7 logopedów (6,7 etatu) 7 logopedów (6,7 etatu)

9 Pracownicy administracji i obsługi (stan na 30.10.2009r.) 7 osób (4,75 etatu) w tym: Główna Księgowa (0,5 etatu) Główna Księgowa (0,5 etatu) 3 starszych referentów (2,5 etatu) 3 starszych referentów (2,5 etatu) 2 sekretarki (1,25 etatu) 2 sekretarki (1,25 etatu) Sprzątająca (0,5 etatu) Sprzątająca (0,5 etatu)

10 Zakres zadań pracowników pedagogicznych diagnozowanie diagnozowanie terapia indywidualna i grupowa terapia indywidualna i grupowa psychoedukacja psychoedukacja doradztwo zawodowe doradztwo zawodowe mediacje mediacje interwencje w środowisku ucznia interwencje w środowisku ucznia działalność informacyjna działalność informacyjna

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w roku szkolnym 2008/2009

12 Liczba placówek oświatowych w rejonie działania 68 przedszkoli 68 przedszkoli 122 szkół podstawowych 122 szkół podstawowych 52 gimnazja 52 gimnazja 10 szkół ponadgimnazjalnych 10 szkół ponadgimnazjalnych

13 Liczba dzieci pod opieką W roku szkolnym 2008/2009 pod opieką Poradni znajdowało się 45 166 dzieci i młodzieży

14 Działalność merytoryczna w liczbach przyjęto w PPPP w Tarnowie oraz w Filiach 3993 dzieci przyjęto w PPPP w Tarnowie oraz w Filiach 3993 dzieci wystawiono 3979 diagnoz wystawiono 3979 diagnoz

15 Działalność merytoryczna w liczbach c.d. w zajęciach psychoterapii uczestniczyło 16 dzieci w zajęciach psychoterapii uczestniczyło 16 dzieci na terapię pedagogiczną uczęszczało 85 dzieci na terapię pedagogiczną uczęszczało 85 dzieci w terapii logopedycznej wzięło udział 958 dzieci w terapii logopedycznej wzięło udział 958 dzieci

16 Działalność merytoryczna w liczbach c.d. zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne w szkołach dla 765 dzieci i młodzieży zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne w szkołach dla 765 dzieci i młodzieży pracownicy Poradni udzielili 1484 porad po badaniach przesiewowych dzieci 6 – letnich pracownicy Poradni udzielili 1484 porad po badaniach przesiewowych dzieci 6 – letnich

17 Dla rodziców i nauczycieli udzielono 843 indywidualnych porad i konsultacji dla rodziców udzielono 843 indywidualnych porad i konsultacji dla rodziców pracownicy wygłosili 35 prelekcji dla rodziców pracownicy wygłosili 35 prelekcji dla rodziców na zaproszenie Dyrektorów szkół pracownicy uczestniczyli w 20 posiedzeniach Rad Pedagogicznych na zaproszenie Dyrektorów szkół pracownicy uczestniczyli w 20 posiedzeniach Rad Pedagogicznych

18 Doradztwo zawodowe w zajęciach aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu udział wzięło 275 uczniów w zajęciach aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu udział wzięło 275 uczniów udzielono 5 porad zawodowych udzielono 5 porad zawodowych

19 Zespół Orzekający wydano 234 orzeczenia dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i upośledzeniami wydano 234 orzeczenia dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i upośledzeniami 42 dzieci otrzymało orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 42 dzieci otrzymało orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydano 150 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania wydano 150 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania 36 dzieci w wieku 0-7 lat otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 36 dzieci w wieku 0-7 lat otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

20 Pracownicy Poradni doskonalili swój warsztat pracy poprzez: nabywanie nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych nabywanie nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach samodoskonalenie oraz WDN samodoskonalenie oraz WDN korzystanie z literatury specjalistycznej korzystanie z literatury specjalistycznej

21 Współpraca PPPP w Tarnowie z różnymi instytucjami Starostwo Powiatowe w Tarnowie Starostwo Powiatowe w Tarnowie Urzędy Miast i Gmin Urzędy Miast i Gmin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej świetlice profilaktyczno – wychowawcze świetlice profilaktyczno – wychowawcze Pogotowie Opiekuńcze Pogotowie Opiekuńcze Sąd dla nieletnich Sąd dla nieletnich Policja Policja Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędy Pracy OHP placówki służby zdrowia media lokalne

22 Przedsięwzięcia zrealizowane w roku szkolnym 2008/2009

23 Programy terapeutyczno - edukacyjne WYGRAĆ Z DYSLEKSJĄ WYGRAĆ Z DYSLEKSJĄ ORTOGRAFFITI ORTOGRAFFITI WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA DOBRY START SZKOLNY DOBRY START SZKOLNY WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA DZIEN BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH DZIEN BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJÓW ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJÓW ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DO WYBORU ZAWODU ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DO WYBORU ZAWODU ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ

24 Europejski Dzień Pracy 2008 Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Adresaci: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci planujący swoją karierę zawodową Termin: 15 października 2008r. Porad zawodowych udzielali: doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni

25 Europejski Dzień Pracy 2008

26 Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła powołanie w ramach programu 4 Punktów Konsultacyjnych w gminach Ciężkowice, Rzepiennik Biskupi, Szerzynach, Zalasowej powołanie w ramach programu 4 Punktów Konsultacyjnych w gminach Ciężkowice, Rzepiennik Biskupi, Szerzynach, Zalasowej zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Żabno i Wojnicz zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Żabno i Wojnicz

27 Działalność Punktów Konsultacyjnych (w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła) Adresaci : rodzice, nauczyciele Czas trwania : 23.10-20.12.2008r. Cele : zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej wskazanie jak pracować z dzieckiem najmłodszym, aby skutecznie wyrównywać jego szanse edukacyjne wskazanie jak pracować z dzieckiem najmłodszym, aby skutecznie wyrównywać jego szanse edukacyjne umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzice – dziecko wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzice – dziecko

28 Działalność punktów konsultacyjnych (w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła) Formy pomocy : porady, konsultacje, zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze nauczycieli Pomocą służyli : psycholodzy, pedagodzy, logopedzi zatrudnieni w PPPP w Tarnowie oraz jej filiach Liczba osób, Liczba osób, które skorzystały z pomocy: 243 które skorzystały z pomocy: 243

29 Zajęcia psychoedukacyjne (w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła) Adresaci : dzieci 6-letnie Czas trwania : 13.11-19.12.2008r. Cel : wspieranie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi w tym z zaburzoną mową Liczba osób, które skorzystały z pomocy:124

30 Zimowisko terapeutyczne 2009 Organizator : Filia w Tuchowie Adresaci : dzieci w wieku 5-10 lat Termin : 16-27 lutego 2009r. Prowadzący : pracownicy Filii w Tuchowie

31 Zimowisko terapeutyczne 2009 Cel : usprawnienie funkcji poznawczych oraz intelektualnych usprawnienie funkcji poznawczych oraz intelektualnych rozwój języka i mowy dzieci oraz korygowanie wad i zaburzeń wymowy rozwój języka i mowy dzieci oraz korygowanie wad i zaburzeń wymowy oddziaływanie psychoterapeutyczne, w tym kształtowanie i wzbogacanie motywacji do nauki oddziaływanie psychoterapeutyczne, w tym kształtowanie i wzbogacanie motywacji do nauki Forma : zajęcia grupowe i indywidualne Liczba uczestników: 20

32 Zimowisko terapeutyczne 2009

33 Konferencja Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami ? Organizator : Filia w Żabnie, PP Żabno, SCE Adresaci : nauczyciele przedszkoli Termin : 26 marca 2009r. Prowadzący : pracownicy Filii w Żabnie, zaproszeni goście

34 Konferencja Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami? Tematyka: Małopolski Rok Przedszkolaka Małopolski Rok Przedszkolaka uwarunkowania występowania zaburzeń emocjonalnych uwarunkowania występowania zaburzeń emocjonalnych najczęściej występujące problemy wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym najczęściej występujące problemy wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym przykładowe metody diagnozy zaburzeń emocjonalno- społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym przykładowe metody diagnozy zaburzeń emocjonalno- społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym sztuka komunikowania się z dzieckiem i rodzicami sztuka komunikowania się z dzieckiem i rodzicami Liczba uczestników: 40

35 Konferencja Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami?

36 Konferencja Formy wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży niepełnosprawnej Organizator : Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie Adresaci : dyrektorzy i pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Tarnowskiego, pracownicy oświaty, pracownicy socjalni Termin : 19 marca 2009r.

37 Konferencja Formy wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży niepełnosprawnej Cele prezentacji podkreślenie roli poradni przygotowanej : w podejmowaniu decyzjizawodowych przez Poradnię i edukacyjnychuczniów z różnymi niepełnosprawnościami przygotowanej : w podejmowaniu decyzji zawodowych przez Poradnię i edukacyjnych uczniów z różnymi niepełnosprawnościami Prowadzący mgr Małgorzata Piotrowska, prezentację: mgr Joanna Wróbel – doradcy zawodowi

38 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2009 Organizator : Filia w Wojniczu Adresaci : dzieci oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Termin : 29.06-10.07.2009r. Prowadzący : pracownicy Filii w Wojniczu, GOPS w Wojniczu wolontariusze, studenci, praktykantki

39 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2009 Cel : wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wymowy Forma : art-terapia, relaksacja, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna Liczba uczestników : 18

40 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2009

41 Zespół samokształceniowy pedagogów Organizator: PPPP w Tarnowie Adresaci: dzieci oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Czas trwania: listopad 2008r. – nadal Prowadzący: mgr Bożena Dulowska – pedagog, mgr Joanna Wróbel – psycholog Cele: pomoc i wsparcie dla pedagogów szkolnych, określenie zasad współpracy pedagogów z poradnią Forma : zajęcia samokształceniowe, dyskusja Liczba uczestników: 10

42 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od maja 2008r. w odbywają się w PPPP w Tarnowie zajęcia z dziećmi potrzebującymi wspomagania rozwoju, które otrzymały opinię poradni o konieczności zastosowania takich zajęć od maja 2008r. w odbywają się w PPPP w Tarnowie zajęcia z dziećmi potrzebującymi wspomagania rozwoju, które otrzymały opinię poradni o konieczności zastosowania takich zajęć w roku szkolnym 2008/2009 z tego rodzaju pomocy w naszej Poradni skorzystało 16 dzieci w roku szkolnym 2008/2009 z tego rodzaju pomocy w naszej Poradni skorzystało 16 dzieci posiadamy wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do pracy z małymi dziećmi posiadamy wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do pracy z małymi dziećmi

43 Sukcesy organizacyjne 2008/2009 zmiana siedziby oraz doposażenie Filii Poradni w Żabnie dzięki przychylności Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz środkom finansowym przekazanym przez Powiat Tarnowski zmiana siedziby oraz doposażenie Filii Poradni w Żabnie dzięki przychylności Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz środkom finansowym przekazanym przez Powiat Tarnowski uruchomienie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Filii Poradni w Wojniczu, dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Wojniczu uruchomienie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Filii Poradni w Wojniczu, dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Wojniczu

44 Poradnia sukcesywnie doposażana jest w: testy do badań testy do badań pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych literaturę specjalistyczną literaturę specjalistyczną sprzęt biurowy i komputerowy sprzęt biurowy i komputerowy

45 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google