Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

2 Plan wystąpienia Zasady rekrutacji szkół Zasady rekrutacji uczniów Dobór personelu Procedury realizacji projektu Terminarz

3 Rekrutacja szkół Szkoła powinna zgłosić do udziału w projekcie : 2 grupy na zajęcia informatyczne, 2 grupy na zajęcia językowe, 2 grupy na zajęcia sportowe (tj. 6 grup – każda grupa musi liczyć 15 osób – tj. 90 uczniów) Dopuszcza się by: małe szkoły, szkoły, w których liczba chętnych do uczestnictwa w projekcie jest mniejsza niż 90, szkoły, w których dyrektorzy nie widzą potrzeby organizacji zajęć wyrównawczych dla tak dużej grupy uczniów: zgłaszały po jednej grupie w działaniu (3 x 15 osób).

4 Rekrutacja szkół Jeżeli do projektu będzie zakwalifikowana szkoła, w której będą realizowane tylko 3 grupy (po jednej w każdym działaniu), to w innej szkole jest możliwość organizacji większej ilość grup (9 grup po 3 w każdym działaniu). Nie przewiduje się, by w szkole mogły być realizowane różne ilości grup w działaniach, np. 3 grupy informatyczne, 2 grupy sportowe i jedna językowa. Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie karty aplikacyjnej.

5 Rekrutacja szkół W celu umożliwienia przeprowadzenia prawidłowej rekrutacji przez Zespół Zarządzający prosimy o dokładne zapoznanie się z kryteriami wyboru (pkt. III załącznika do zaproszenia na dzisiejszą konferencję). Prosimy o: 1) czytelne wypełnienie tabeli Dane teleadresowe szkoły; 2) zakreśleniu odpowiedniego pola w tabeli Kryterium informującego o: - położeniu szkoły, - wynikach sprawdzianu, - występowaniu przejawów agresji, - możliwości rozwoju szkoły, - możliwościach doskonalenia nauczycieli, 3) stworzenie opisu środowiska szkoły oraz krótkiego uzasadnienia aplikacji.

6 Rekrutacja szkół Prosimy, by w uzasadnieniu aplikacji byłyzawarte informacje, na podstawie których dyrektorzy szkół przyznali swoim placówkom odpowiednie ilości punktów, np.: dysproporcje ocen w klasach z poszczególnych przedmiotów, liczba uczniów z orzeczeniami lub opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, opis sytuacji agresywnych spotykanych w szkole, częstotliwość występowania tych sytuacji, ilość osób z wadami postawy, które powinny być uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych, liczba uczniów i wiek osób zagrożonych nadwagą, ilość uczniów w szkole, w roku 2009/2010 oraz prognozowane liczby na rok 2010/2011 i 2011/2012. Prosimy o podanie innych danych na podstawie, których Zespół Zarządzający oceni potrzeby szkoły w zakresie organizacji zajęć wyrównawczych.

7 Rekrutacja uczniów W projekcie mogą brać udział uczniowie mieszkający w województwie zachodniopomorskim. Nie decyduje adres zameldowania. Decyduje adres wpisany w ankiecie aplikacyjnej ucznia. W projekcie będą brać udział uczniowie z klas IV, V i VI. Jednak zalecamy, by pierwszeństwo mieli uczniowie klas czwartych i piątych (obozy mogą być organizowane w wakacje 2010/2011; utrudnione możliwości monitorowania rezultatów projektu).

8 Rekrutacja uczniów Każdy uczeń musi wypełnić ankietę aplikacyjną oraz wyrazić pisemnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ZCDN i inne instytucje realizujące i kontrolujące PO KL. Brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych dyskwalifikuje ucznia z udziału w projekcie. Ponieważ Uczniowie - Beneficjenci Ostateczni - nie mogą sami siebie reprezentować, nie są pełnoletni - na ankietach aplikacyjnych i oświadczeniach muszą podpisać się: przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny ucznia.

9 Rekrutacja uczniów Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny. Nie wolno ucznia zmuszać do udziału w projekcie. Jest ważne, by uczniom i rodzicom, którzy powinni skorzystać z projektu przedstawić, jakie efekty może przynieść projekt. Jeden uczeń może uczestniczyć tylko w jednym działaniu głównym do wyboru ma: zajęcia wyrównawczo – integracyjne o charakterze sportowym, zajęcia wyrównawcze z zakresu posługiwania się językami obcymi, zajęcia wyrównawcze z zakresu posługiwania się technikami informacyjnymi i informatycznymi.

10 Rekrutacja uczniów Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa i uczestniczący w działaniu głównym projektu (sport lub język lub informatyka) może dodatkowo uczestniczyć tylko i wyłącznie w zajęciach terapeutycznych. Szkoła powinna przygotować również listę rezerwową uczniów. Jeżeli któryś z uczniów przerwie udział w projekcie, na jego miejsce wchodzi pierwszy uczeń z listy rezerwowej. Uczeń, który przerwa udział w projekcie powinien natychmiast powiadomić o tym pisemnie prowadzącego zajęcia, a ten niezwłocznie biuro projektu. Ze względów organizacyjnych należy rozważyć, czy nie ma potrzeby rekrutować uczniów do jednej grupy z jednej klasy.

11 Rekrutacja uczniów W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie jest większa niż liczba miejsc należy posiłkować sie następującymi kryteriami: oceny uzyskiwane przez ucznia w trakcie zajęć dydaktycznych z języków obcych, informatyki i WF-u, problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, częstotliwość występowania sytuacji agresywnych prowokowanych przez ucznia, trudna sytuacja rodzinna, która w jakikolwiek sposób przekłada sie na wyniki osiągane przez ucznia w szkole, opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych, inne problemy osobowościowe, takie jak: brak samoakceptacji, nabyte choroby lub schorzenia, inne dysfunkcje ucznia.

12 Personel projektu Kadra realizująca projekt składa się z dwóch grup: Zespół Zarządzający, który zarządza, koordynuje, organizuje i kontroluje realizację projektu, Zespół Realizujący – nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, animatorzy, opiekunowie, organizatorzy zajęć integracyjnych i terapeuci (tj. osoby realizujące działania w szkołach oraz sprawujący opiekę nad uczniami w czasie obozów). Kadra prowadząca zajęcia wyrównawcze w szkołach typowana będzie przez Zespół Zarządzający, który będzie działać w porozumieniu z dyrektorami szkół. Ostatecznego zatwierdzenia osób, które będą realizować projekt będzie dokonywać dyrektor ZCDN-u, który odpowiada za rezultaty osiągane w projekcie. Dyrektor ZCDN-u będzie zawierać umowy cywilnoprawne z pracownikami realizującymi projekt.

13 Personel projektu Wysokość wynagrodzeń dla kadry została ustalona w projekcie na podstawie rzeczywistych średnich rynkowych poziomów jakie obowiązywały w I kwartale 2010 roku w województwie zachodniopomorskim. Stawki te zostały zatwierdzone przez instytucję pośredniczącą i nie podlegają one żadnym negocjacjom. Szkoły (organy prowadzące) zobowiązują się do nieodpłatnego udostępnienia sal, obiektów sportowych, pracowni informatycznych oraz posiadanych pomocy dydaktycznych do zajęć w okresie realizacji projektu.

14 Personel projektu Zajęcia wyrównawcze powinni prowadzić nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Warunkiem niezbędnym do prowadzenia zajęć jest uczestnictwo w kursach przygotowawczych, które odbędą się 20 – 22.8.2010 r. oraz 27 – 29.08.2010 r. Ze szczegółami procedury wyboru instruktorów, trenerów, animatorów i lektorów dyrektorzy zostaną zapoznani na spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie ZCDN-u 14 czerwca 2010 r.

15 Terminarz 11.06.2010 – zgłoszenie szkoły do projektu musi wpłynąć do biura projektu w siedzibie ZCDN-u do godz. 9.00, 11.06.2010 godz. 14.30 – powiadomienie dyrektora szkoły, o fakcie zakwalifikowania się szkoły do projektu (w tej grupie będzie 25 szkół – w tym 5 szkół rezerwowych), 14.06.2010r. godz. 10.00 - 15.00 - szkolenie dla dyrektorów szkół oraz pedagogów w zakresie szczegółowych procedur rekrutacji uczniów i realizacji projektu, 15.06.2010 - ogłoszenie ostatecznej listy szkół realizujących projekt oraz szkół, które będą na liście rezerwowej,

16 Terminarz 30.06.2010 r. – wytypowanie uczniów kandydatów do uczestniczenia w projekcie, 20–22.08.2010 oraz 27–29.08.2010 – szkolenie dla trenerów, instruktorów, lektorów i animatorów, 1.09.2010 – rozpoczęcie realizacji zajęć wyrównawczych w szkołach, Ferie zimowe 2011 oraz wakacje 2011 r. – realizacja obozów integracyjno-naukowych i językowych, 30.08.2011 – zakończenie okresu realizacji projektu.

17 Kontakt Biuro projektu Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin tel. 91 435 06 29 e-mail: szkola@zcdn.edu.pl www.szkola.zcdn.edu.pl

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google