Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

2 Plan wystąpienia Zasady rekrutacji szkół Zasady rekrutacji uczniów Dobór personelu Procedury realizacji projektu Terminarz

3 Rekrutacja szkół Szkoła powinna zgłosić do udziału w projekcie : 2 grupy na zajęcia informatyczne, 2 grupy na zajęcia językowe, 2 grupy na zajęcia sportowe (tj. 6 grup – każda grupa musi liczyć 15 osób – tj. 90 uczniów) Dopuszcza się by: małe szkoły, szkoły, w których liczba chętnych do uczestnictwa w projekcie jest mniejsza niż 90, szkoły, w których dyrektorzy nie widzą potrzeby organizacji zajęć wyrównawczych dla tak dużej grupy uczniów: zgłaszały po jednej grupie w działaniu (3 x 15 osób).

4 Rekrutacja szkół Jeżeli do projektu będzie zakwalifikowana szkoła, w której będą realizowane tylko 3 grupy (po jednej w każdym działaniu), to w innej szkole jest możliwość organizacji większej ilość grup (9 grup po 3 w każdym działaniu). Nie przewiduje się, by w szkole mogły być realizowane różne ilości grup w działaniach, np. 3 grupy informatyczne, 2 grupy sportowe i jedna językowa. Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie karty aplikacyjnej.

5 Rekrutacja szkół W celu umożliwienia przeprowadzenia prawidłowej rekrutacji przez Zespół Zarządzający prosimy o dokładne zapoznanie się z kryteriami wyboru (pkt. III załącznika do zaproszenia na dzisiejszą konferencję). Prosimy o: 1) czytelne wypełnienie tabeli Dane teleadresowe szkoły; 2) zakreśleniu odpowiedniego pola w tabeli Kryterium informującego o: - położeniu szkoły, - wynikach sprawdzianu, - występowaniu przejawów agresji, - możliwości rozwoju szkoły, - możliwościach doskonalenia nauczycieli, 3) stworzenie opisu środowiska szkoły oraz krótkiego uzasadnienia aplikacji.

6 Rekrutacja szkół Prosimy, by w uzasadnieniu aplikacji byłyzawarte informacje, na podstawie których dyrektorzy szkół przyznali swoim placówkom odpowiednie ilości punktów, np.: dysproporcje ocen w klasach z poszczególnych przedmiotów, liczba uczniów z orzeczeniami lub opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, opis sytuacji agresywnych spotykanych w szkole, częstotliwość występowania tych sytuacji, ilość osób z wadami postawy, które powinny być uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych, liczba uczniów i wiek osób zagrożonych nadwagą, ilość uczniów w szkole, w roku 2009/2010 oraz prognozowane liczby na rok 2010/2011 i 2011/2012. Prosimy o podanie innych danych na podstawie, których Zespół Zarządzający oceni potrzeby szkoły w zakresie organizacji zajęć wyrównawczych.

7 Rekrutacja uczniów W projekcie mogą brać udział uczniowie mieszkający w województwie zachodniopomorskim. Nie decyduje adres zameldowania. Decyduje adres wpisany w ankiecie aplikacyjnej ucznia. W projekcie będą brać udział uczniowie z klas IV, V i VI. Jednak zalecamy, by pierwszeństwo mieli uczniowie klas czwartych i piątych (obozy mogą być organizowane w wakacje 2010/2011; utrudnione możliwości monitorowania rezultatów projektu).

8 Rekrutacja uczniów Każdy uczeń musi wypełnić ankietę aplikacyjną oraz wyrazić pisemnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ZCDN i inne instytucje realizujące i kontrolujące PO KL. Brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych dyskwalifikuje ucznia z udziału w projekcie. Ponieważ Uczniowie - Beneficjenci Ostateczni - nie mogą sami siebie reprezentować, nie są pełnoletni - na ankietach aplikacyjnych i oświadczeniach muszą podpisać się: przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny ucznia.

9 Rekrutacja uczniów Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny. Nie wolno ucznia zmuszać do udziału w projekcie. Jest ważne, by uczniom i rodzicom, którzy powinni skorzystać z projektu przedstawić, jakie efekty może przynieść projekt. Jeden uczeń może uczestniczyć tylko w jednym działaniu głównym do wyboru ma: zajęcia wyrównawczo – integracyjne o charakterze sportowym, zajęcia wyrównawcze z zakresu posługiwania się językami obcymi, zajęcia wyrównawcze z zakresu posługiwania się technikami informacyjnymi i informatycznymi.

10 Rekrutacja uczniów Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa i uczestniczący w działaniu głównym projektu (sport lub język lub informatyka) może dodatkowo uczestniczyć tylko i wyłącznie w zajęciach terapeutycznych. Szkoła powinna przygotować również listę rezerwową uczniów. Jeżeli któryś z uczniów przerwie udział w projekcie, na jego miejsce wchodzi pierwszy uczeń z listy rezerwowej. Uczeń, który przerwa udział w projekcie powinien natychmiast powiadomić o tym pisemnie prowadzącego zajęcia, a ten niezwłocznie biuro projektu. Ze względów organizacyjnych należy rozważyć, czy nie ma potrzeby rekrutować uczniów do jednej grupy z jednej klasy.

11 Rekrutacja uczniów W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie jest większa niż liczba miejsc należy posiłkować sie następującymi kryteriami: oceny uzyskiwane przez ucznia w trakcie zajęć dydaktycznych z języków obcych, informatyki i WF-u, problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, częstotliwość występowania sytuacji agresywnych prowokowanych przez ucznia, trudna sytuacja rodzinna, która w jakikolwiek sposób przekłada sie na wyniki osiągane przez ucznia w szkole, opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych, inne problemy osobowościowe, takie jak: brak samoakceptacji, nabyte choroby lub schorzenia, inne dysfunkcje ucznia.

12 Personel projektu Kadra realizująca projekt składa się z dwóch grup: Zespół Zarządzający, który zarządza, koordynuje, organizuje i kontroluje realizację projektu, Zespół Realizujący – nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, animatorzy, opiekunowie, organizatorzy zajęć integracyjnych i terapeuci (tj. osoby realizujące działania w szkołach oraz sprawujący opiekę nad uczniami w czasie obozów). Kadra prowadząca zajęcia wyrównawcze w szkołach typowana będzie przez Zespół Zarządzający, który będzie działać w porozumieniu z dyrektorami szkół. Ostatecznego zatwierdzenia osób, które będą realizować projekt będzie dokonywać dyrektor ZCDN-u, który odpowiada za rezultaty osiągane w projekcie. Dyrektor ZCDN-u będzie zawierać umowy cywilnoprawne z pracownikami realizującymi projekt.

13 Personel projektu Wysokość wynagrodzeń dla kadry została ustalona w projekcie na podstawie rzeczywistych średnich rynkowych poziomów jakie obowiązywały w I kwartale 2010 roku w województwie zachodniopomorskim. Stawki te zostały zatwierdzone przez instytucję pośredniczącą i nie podlegają one żadnym negocjacjom. Szkoły (organy prowadzące) zobowiązują się do nieodpłatnego udostępnienia sal, obiektów sportowych, pracowni informatycznych oraz posiadanych pomocy dydaktycznych do zajęć w okresie realizacji projektu.

14 Personel projektu Zajęcia wyrównawcze powinni prowadzić nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Warunkiem niezbędnym do prowadzenia zajęć jest uczestnictwo w kursach przygotowawczych, które odbędą się 20 – r. oraz 27 – r. Ze szczegółami procedury wyboru instruktorów, trenerów, animatorów i lektorów dyrektorzy zostaną zapoznani na spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie ZCDN-u 14 czerwca 2010 r.

15 Terminarz – zgłoszenie szkoły do projektu musi wpłynąć do biura projektu w siedzibie ZCDN-u do godz. 9.00, godz – powiadomienie dyrektora szkoły, o fakcie zakwalifikowania się szkoły do projektu (w tej grupie będzie 25 szkół – w tym 5 szkół rezerwowych), r. godz szkolenie dla dyrektorów szkół oraz pedagogów w zakresie szczegółowych procedur rekrutacji uczniów i realizacji projektu, ogłoszenie ostatecznej listy szkół realizujących projekt oraz szkół, które będą na liście rezerwowej,

16 Terminarz r. – wytypowanie uczniów kandydatów do uczestniczenia w projekcie, 20– oraz 27– – szkolenie dla trenerów, instruktorów, lektorów i animatorów, – rozpoczęcie realizacji zajęć wyrównawczych w szkołach, Ferie zimowe 2011 oraz wakacje 2011 r. – realizacja obozów integracyjno-naukowych i językowych, – zakończenie okresu realizacji projektu.

17 Kontakt Biuro projektu Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego Szczecin tel

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google