Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kielce –27 stycznia 2009 Ewa Sayor Tomasz Wagrowski Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Skarżysko- Występa Zadanie ujete w Programie Budowy Dróg – poz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kielce –27 stycznia 2009 Ewa Sayor Tomasz Wagrowski Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Skarżysko- Występa Zadanie ujete w Programie Budowy Dróg – poz."— Zapis prezentacji:

1 Kielce –27 stycznia 2009 Ewa Sayor Tomasz Wagrowski Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Skarżysko- Występa Zadanie ujete w Programie Budowy Dróg – poz. 46 Programie POIŚ poz GDDKiA Oddział w Kielcach

2 DROGA S 7 -Trochę historii 1.Od XIIw. Kielce były prywatnym miastem biskupów krakowskich i taki stan trwał do 1789r., tj. do czasów Sejmu Wielkiego. Miało to wpływ na fakt, że główne trakty królewskie omijały Kielce i prowadziły przez Nowy Korczyn, Sandomierz, Radom, Małogoszcz, Radoszyce. 2.Bardzo wcześnie, na pewno już w XIIIw. utrwala się gościniec na kierunku z Krakowa do Kielc przez Miechów i Jędrzejów, którym podróżowały orszaki biskupów krakowskich. Punktami etapowymi były klasztory Bożogrobców w Miechowie i Cystersów w Jędrzejowie. 3.Obowiązek utrzymania grobli drogowych /korpusu drogi/ istnieje od czasów piastowskich i wypełniali go właściciele ziem. Ranga traktów drogowych wzrosła po uruchomieniu w 1558r. Poczty Polskiej, która wówczas zajmowała się przewozem osób w eleganckich dyliżansach i budowała własną sieć stacji pocztowych, czyli zajazdów z gospodą i noclegiem.

3 DROGA S 7 -Trochę historii Historyczny przełom w budowie i utrzymaniu traktów drogowych dokonał się po 1816r. za czasów Stanisława Staszica, który w Rządzie Królestwa Polskiego objął urząd ministra z tytułem Dyrektora Przemysłu i Kunsztów. Dzięki niemu powstała w Kielcach Szkoła Akademiczno-Górnicza, a w Warszawie Jeneralna Dyrekcja Dróg, której pierwszym dyrektorem został sprowadzony z Galicji Ksawery Christiani. Do poł. XIXw. wybudowano ponad 1000 km dróg bitych, czyli o nawierzchni tłuczniowej. W tym programie zrealizowano w latach wielkie przedsięwzięcie z Warszawy do Krakowa pod nazwą : Trakt Krakowski – droga I rzędu z Warszawy do Michałowic nad granicą Rzeczypospolitej Krakowskiej. Pamiątka tej wielkiej budowy jest krzyż żeliwny w Klemencicach z napisem Służba Drogowa – Trakt Krakowski miał nawierzchnię bitą szerokość ok. 4,5m, posiadał szerokie pobocza ziemne, był obsadzony lipami, z których pojedyncze sztuki przetrwały do końca lat 80. Cały ciąg drogi podzielony został na etapy o długości do 10 km. Nad każdym etapem czuwał dróżnik, który mieszkał w służbowym budynku zwanym koszarką. W koszarkach jeden pokój pozostawał stale do dyspozycji inżyniera inspekcyjnego, który służbową bryczką kontrolował drogę i pracę dróżnika i podległych mu robotników. Trakt bity bez większych zmian przetrwał do czasów II Rzeczypospolitej. Jego stan był różny, gdyż od zawsze były problemy finansowe, zwłaszcza w czasie zaborów i I wojny światowej. Na odcinku Gór Świętokrzyskich od Bzina do Kielc zmorą tej drogi były wiosenne przełomy.

4 DROGA S 7 -Trochę historii Nowoczesna przebudowa Traktu Krakowskiego w granicach powstałego w 1919r. województwa kieleckiego rozpoczęła się w 1931r. Całość robót firmowało Ministerstwo Robót Publicznych, a faktyczna realizacja prowadzona była przez Okręgową Dyrekcję Robót Publicznych Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego. Wówczas obowiązywały przetargi nieograniczone w systemie in minus, czyli wygrywała oferta najtańsza w stosunku do urzędowego kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego przez Ministra. Pierwszym laureatem przetargu na odcinku ok. 19 km Białobrzegi – Jedlińsk została włoska firma pod nazwą: PURICELLI STRADE e CAVE z Mediolanu Umowa obejmowała budowę drogi oraz jej utrzymanie przez okres 5 lat. Dalsze odcinki Traktu Krakowskiego, określanego jako droga państwowa Nr 13 podzielono na 5 sekcji i do 1939r. realizowano siłami własnymi, a co najistotniejsze siłami polskich inżynierów, którzy projektowali drogę i nadzorowali roboty kontraktowych wykonawców.

5 DROGA S 7 -Trochę historii Współczesny nam program budowy dróg ekspresowych rozpoczął się w województwie kieleckim od budowy obwodnicy Kielc na długości 24 km, zrealizowanej w przekroju jednej jezdni w latach 1974 – Miał to być pierwszy odcinek planowanej autostrady A7 Warszawa- Kielce - Kraków.

6 DROGA S 7 Skarżysko- Występa przygotowanie inwestycji do realizacji Lata – opracowanie Koncepcji Programowej modernizacji drogi ekspresowej nr 7 Warszawa – Kraków odc. Skarżysko – Kamienna – Występa przez BPBK Kraków (zatwierdzenie przez KOPI) r. – podpisanie umowy nr 7/206/DA/73/2004 z Przedsiębiorstwem Projektowania Budowy i Remontów MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. ul. Lwowska 38, Katowice na wykonanie uszczegółowienia Koncepcji Programowej r.– Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: ŚR.V.6613/3-14/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia r. – Decyzja Ministra Środowiska znak: DOOŚ-58d/2o/8618/06/07/IS utrzymująca w mocy (nadanie ostateczności) decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: ŚR.V.6613/3-14/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; r. – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.III /06 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej; r. – decyzja Ministra Budownictwa znak: BP /07/881 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.III /06 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej; r. – ogłoszenie przetargu w Dz. U. UE Nr 2007/S na opracowanie dokumentacji budowlanej r. - podpisanie umowy nr 7/55/DA/25/2007 z MOSTAMI KATOWICE Sp. z o.o. ul. Rolna 12, Katowice na wykonanie dokumentacji budowlanej r. – Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 14/2008 znak: IG.II.7111.D-91/07 o pozwoleniu na budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna – Występa obwodnica miejscowości: Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa

7 NAZWA ZADANIA: Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa. od km ,43 do km ,34 parametry techniczne: Klasa drogi: S 2/4 (dwie jezdnie/ cztery pasy ruchu), Prędkość projektowa:Vp=100 km/h, Prędkość miarodajna:Vm=110 km/h, Obciążenie nawierzchni115 kN/oś Kategoria obciążenia ruchem:KR6, Skrajnia pionowa w ciągu drogi S74,70 m, Zasadnicza szerokość jezdni:10,0 m, Pas dzielący4,00 m Obustronne opaski bitumiczne 2x0,50 m, Pasy ruchu:2x3,50 m, Pas awaryjny:2,50 m, Szerokość poboczy: gruntowego za pasem awaryjnym0,75 m, gruntowego za pasem awaryjnym z barierą 1,25 m, klasa obciążenia obiektów A + Stanag 2021

8 ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ roboty przygotowawcze: wyburzenie obiektów kubaturowych, rozbiórki elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną inwestycją, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstw humusu. roboty drogowe : rozbudowy istniejącej drogi DK7 na odcinku Skarżysko – Suchedniów do parametrów drogi ekspresowej poprzez dobudowę drugiej jezdni, ograniczenie bezpośredniej dostępności do drogi krajowej – 3km, budowę drogi ekspresowej o parametrach drogi klasy S w nowym śladzie na odcinku Suchedniów - Występa – 13,67km, budowę dróg dojazdowych i lokalnych obsługujących tereny przyległe mb, rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących z budowaną drogą ekspresową – mb, budowę dwóch węzłów drogowych – typu WB, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i sieci drenarskich, budowa przepustów pod drogami i zjazdami. obiekty inżynierskie w ilości 29 sztuk w tym: estakady – 4 sztuki wiadukty – 8 sztuk, mosty – 2 sztuk, małe obiekty mostowe – 10 szt. mury oporowe – 1 sztuka kładki dla pieszych – 2 sztuki przejścia dla zwierząt dużych 2 sztuki urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, zieleń, budowę zbiorników retencyjno – odparowujących, budowę urządzeń podczyszczających. urządzenia bezpieczeństwa ruchu (poza wymienionymi w robotach drogowych): barierki energochłonne w pasie dzielącym i na krawędzi korony, osłony przeciwolśnieniowe, przejazdy awaryjne przez pas dzielący, ogrodzenie pasa drogowego, oznakowanie poziome i pionowe. przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: linie energetyczne NN/SN/WN, wodociągi, sieć gazowa S/C, W/C, sieć teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

9 Droga nr 7 – budowa drogi S 7 na odc. Skarżysko Kamienna -Występa wraz z budową obwodnic Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej

10 DROGA S 7 Skarżysko - Występa uczestnicy procesu realizacji inwestycji ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żelaznej Warszawa KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Pająk PROJEKTANT: MOSTY KATOWICE ul. Rolna Katowice AUTORZY PROJEKTU: Michał Hoszowski, Maciej Błach – zagospodarowanie terenu, Marcin Głodek – branża drogowa, melioracja, Mariusz Robak – branża inżynierska, Krzysztof Nowak, Witold Kotlarski – branża energetyczna, Zygmunt Adamczyk – branża teletechniczna, Katarzyna Październy – branża sanitarna, WYKONAWCA: Konsorcjum w składzie: STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, Warszawa MOTA-ENGIL Polska S.A. ul. Wadowicka 8W Kraków WARTOŚĆ ROBÓT: ,16 zł. TERMIN REALIZACJI: 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia – 15 marca) r. – data zakończenia. ZARZĄDZANIE I NADZÓR: SCOTT WILSON Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Rejtana Warszawa KLUCZOWY PERSONEL: Inżynier Kontraktu: Włodzimierz Idasz Inżynier Rezydent: Rafał Jędrzejewski Z-ca Inżyniera Rezydenta: Janusz Ubowski Inspektor ds. Rozliczeń: Witold Szkwarek

11


Pobierz ppt "Kielce –27 stycznia 2009 Ewa Sayor Tomasz Wagrowski Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Skarżysko- Występa Zadanie ujete w Programie Budowy Dróg – poz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google