Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczne Rozwiązania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczne Rozwiązania"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczne Rozwiązania
Podsumowanie Roku Pracy Prezydenta Miasta Przemyśla Skuteczne Rozwiązania Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla

2 www.robertchoma.pl Szanowni Państwo!
Za nami rok pracy i realizacji wielu poważnych zadań inwestycyjnych. To czas wielu decyzji o ogromnym znaczeniu dla rozwoju naszej małej Ojczyzny. Sprawując funkcję prezydenta staram się realizować wizję Przemyśla jako Miasta nowoczesnego, otwartego a zarazem dumnego ze swojej wielowiekowej historii. Miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie pracy w samorządzie, aby podnosić jakość życia mieszkańców oraz determinować aktywność społeczną w wielu dziedzinach życia. Mam świadomość tego, iż są kwestie których rozwiązanie wymaga czasu i większego zaangażowania, a to jeszcze bardziej motywuje mnie do działania. Jestem przekonany, iż „Skuteczne Rozwiązania” pozwalają osiągać sukcesy. Zapraszam do zapoznania się z przygotowanym opracowaniem, w którym chcę w kilku krokach pokazać wyzwania, jakim staraliśmy się sprostać przez ostatnie 12 miesięcy. Prezydent Miasta Robert Choma

3 PRACA KULTURA RODZINA EKOLOGIA Rok temu deklarowałem
działania w wielu dziedzinach życia społecznego: PRACA KULTURA RODZINA strefa ekonomiczna system zachęt dla inwestorów pożyczki dla przedsiębiorców dotacje dla przedsiębiorców podziemna trasa turystyczna renowacja Zamku Kazimierzowskiego dalsza odnowa zabytkowych kamienic Starówki rewitalizacja parku miejskiego remonty chodników więcej zieleni nowe kierunki w szkołach średnich dostosowane do potrzeb rynku pracy stypendia dla uczniów najzdolniejszych pomoc finansowa najbiedniejszym uczniom EKOLOGIA obwodnica – mniejszy ruch samochodów w mieście termomodernizacja szkół

4 TRANSPORT SPORT Rok temu deklarowałem
działania w wielu dziedzinach życia społecznego: TRANSPORT SPORT ścieżki rowerowe 3 nowe boiska wielofunkcyjne zimowe boisko z lodowiskiem boisko lekkoatletyczne dwie nowe sale gimnastyczne rozbudowa infrastruktury stoku narciarskiego poszerzenie oferty parku sportowo-rekreacyjnego o akwen wodny obwodnica Miasta przebudowa drogi wojewódzkiej 885 – ulica Słowackiego remont ulic: Armii Krajowej, Paderewskiego, Okrzei, Lelewela kupno nowych autobusów niskopodłogowych dla MZK nowe wiaty autobusowe remonty pętli autobusowych i zatoczek przystankowych

5 PRACA Strefa Ekonomiczna w Przemyślu
Deklarowałem, iż dołożę wszelkich starań, aby przemyska podstrefa ekonomiczna stała się miejscem przyjaznym inwestorom. Bardzo zaawansowany stan prac związanych z uzbrojeniem tego terenu i pierwszy inwestor w strefie to w moim przekonaniu dobry sygnał dla innych potencjalnie zainteresowanych inwestowaniem w naszym Mieście przedsiębiorców. Niebawem powstaną tam nowe miejsca pracy.

6 PRACA Rada Gospodarcza
Powołałem Radę Gospodarczą działająca przy Prezydencie Miasta. W jej skład wchodzą przedsiębiorcy reprezentujący różne branże. To w moim przekonaniu właściwy kierunek do tego, aby szukać rozwiązań i realizować pomysły, które powodują ożywienie gospodarcze. Do istotnych zadań działalności Rady należy miedzy innymi: proponowanie nowych instrumentów wspierających rozwój gospodarczo-społeczny; wspierania lokalnych i regionalnych instytucji służących aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości; tworzenie mechanizmów współpracy umożliwiających wykorzystanie środków zewnętrznych na realizację strategicznych przedsięwzięć Miasta; opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta.

7 KULTURA Podziemna Trasa Turystyczna
W grudniu ubiegłego roku ruszyły prace związane z budową podziemnej trasy turystycznej. Odbiór konserwatorski tego obiektu odbył się w maju br. Adaptacja części piwnic pod budynkiem Rynek 1 to pierwszy etapu projektu pod nazwą "Przemyski Trakt Królewski – budowa podziemnej trasy turystycznej w Przemyślu” .

8 KULTURA Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa
„Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” to wydarzenie podkreślające wielokulturowość naszego Miasta. Było to wydarzenie, które sprzyjało wzajemnemu poznaniu kultury, rzemiosła regionalnego oraz zwróciło uwagę na kwestie związane z potrzebą budowy przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice.

9 KULTURA Renowacja Zamku Kazimierzowskiego
Zamek Kazimierzowski w Przemyślu to miejsce szczególne zarówno w historii, jak i kulturze naszego Miasta. Jestem przekonany, iż jego remont i dostosowanie do wymogów współczesności będą znakomitym dopełnieniem dla wydarzeń wymagających specjalnej oprawy.

10 KULTURA Odnowa zabytkowych kamienic
Miasto pięknieje za sprawą wielu inwestycji związanych z pracami remontowymi prowadzonymi na wielu zabytkowych kamienicach na terenie Miasta. Wiele z nich po latach zapomnienia odzyskuje swój blask w znaczący sposób wpływając na poprawę wizerunku Przemyśla.

11 RODZINA Program „Rodzina 3 PLUS” www.robertchoma.pl
Zainicjowałem powstanie projektu uchwały wspierającej rodziny wielodzietne. Zawiera się w niej system ulg dla rodzin wielodzietnych. Zniżki i ulgi dotyczą możliwości korzystania z obiektów publicznych. Uchwała zakłada również możliwość włączania się w ten program innych podmiotów zainteresowanych wsparciem rodzin zastępczych i wielodzietnych.

12 RODZINA Otoczenie przyjazne Rodzinie
Nieustannie czynię starania o to, aby w naszym mieście uzupełniać ofertę dla najmłodszych Przemyślan. Poza nowymi placami zabaw w Parku Miejskim i przy Szkole Podstawowej nr 11 w ostatnim roku zakupiliśmy i zamontowaliśmy nowe urządzenia na Placach Zabaw: Przy ul. 22-stycznia Zestaw zabawowy z wieżyczkami, schodami i zjeżdżalniami; Ściana wspinaczkowa duża; Przy ul. Opalińskiego Huśtawki wagowe z siedziskiem; Piramida wspinaczkowa; Huśtawki wahadłowe z metalowymi nogami; Tablice rysunkowe;

13 RODZINA Otoczenie przyjazne Rodzinie
Uzupełniana oferta obejmuje również przemyskie osiedla. W ostatnim czasie przekazaliśmy nieodpłatnie Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej urządzenia zabawowe, które uzupełniły ofertę osiedlowych placów zabaw. Przekazano miedzy innymi: Dwie huśtawki wahadłowe; Ściana wspinaczkowa; Huśtawki wagowe; Pięć Huśtawek typu „KIWAK”; Cztery karuzele; Tablice rysunkowe;

14 RODZINA Rewitalizacja Parku Miejskiego www.robertchoma.pl
Park Miejski w Przemyślu staje się miejscem bardziej dostępnym i atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Dzięki realizacji tego zadania stał się on miejscem rodzinnych spotkań. To również doskonałe uzupełnienie oferty rekreacyjnej w Mieście. Wzbogacony o elementy małej architektury stał się pięknym miejscem przez cały rok.

15 Rodzina Doceniamy najzdolniejszych uczniów
Jednym z priorytetów jest dbałość o system oświaty w Przemyślu. Od wielu lat stale zwiększane są środki pieniężne przeznaczane zarówno na inwestycje, jak i system motywacyjny dla najzdolniejszych dzieci i młodzieży. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy: Przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów z 24 przemyskich jednostek oświatowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę zł;

16 Rodzina Wspieramy dzieci i młodzież z ubogich rodzin
Mam świadomość tego, iż nienajlepsza sytuacja materialna wielu rodzin nie pozwala na zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla potrzeb edukacyjnych dzieci. Wychodząc naprzeciw tym problemom wspieramy dzieci i młodzież z ubogich rodzin. W bieżącym roku: Pomocą socjalną objętych zostało 1009 uczniów – wydatkowano ,40 zł ; Przyznano zasiłki losowe 42 uczniom – wydatkowano zł ; 546 uczniów otrzymało wyprawkę szkolną – wydatkowano ,20 zł;

17 Rodzina Tworzymy nowe kierunki kształcenia
Tworząc nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych patrzymy na realne zapotrzebowanie rynku pracy. W moim przekonaniu jest to jedno z ważniejszych działań, które pozwalają przeciwdziałać bezrobociu wśród ludzi młodych. W roku szkolnym 2011/2012 utworzono nowe kierunki kształcenia: Technik Geodeta – Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących; Technik Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych; Technik Kelner w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych;

18 Transport Budowa Obwodnicy Przemyśla
Ogromny zakres realizowanej inwestycji jaką jest "Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28" to przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej. Dobrze skomunikowane tereny są bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Podkreślenia wymaga również fakt, iż Firmy realizujące inwestycje w naszym Mieście generują miejsca pracy dla mieszkańców naszego Miasta.

19 TRANSPORT Przebudowa ul. Słowackiego
Wśród artykułowanych obietnic znalazło się również zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną”. Realizacja tej inwestycji drogowej w znaczący sposób wpłynęła na dostępność komunikacyjną terenów „Strefy Ekonomicznej” oraz na bezpieczeństwo przy ul. Słowackiego w Przemyślu .

20 TRANSPORT Remont ul.: Armii Krajowej, Paderewskiego, Okrzei, Lelewela
To kolejne ważne zadanie inwestycyjne, którego realizację deklarowałem. „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela” celem tego zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków użytkowych. To kolejne zadanie, związane z poprawą dostępności komunikacyjnej w Przemyślu.

21 TRANSPORT Przebudowa ul. Mogielnickiego w Przemyślu
Ta ulica została poddana przebudowie na odcinku od ul. Batorego w kierunku ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Prace inwestycyjne objęły przebudowę infrastruktury znajdującej się w tym ciągu komunikacyjnym. Po obu stronach ulicy wykonane zostały ścieżki rowerowe.

22 TRANSPORT Budowa Ronda przy ul. Lwowskiej
Ta inwestycja wprowadziła szereg ułatwień komunikacyjnych w ciągu ul. Lwowskiej prowadzącej do przejścia granicznego w Medyce. Powstałe niedawno w tamtej części Miasta obiekty wielkopowierzchniowe wpłynęły na zwiększenie natężenia ruchu kołowego. Wybudowane rondo zapewniło płynność komunikacyjną w tym miejscu. W planach jest budowa kolejnych skrzyżowań o ruchu okrężnym na terenie Miasta.

23 TRANSPORT Przebudowa ul. Ofiar Katynia
Realizacja zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Przemyślu” objęła wymianę nawierzchni oraz budowę chodników po obu stronach ulicy wraz ze ścieżkami rowerowymi na całej długości od skrzyżowania z ul. Lwowską.

24 TRANSPORT Kupno nowych autobusów niskopodłogowych
Od grudnia ubiegłego roku w Przemyślu pojawiły się nowe niskopodłogowe autobusy przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej. Zakup nowego taboru w ramach zadania „Dostawa 12 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej na terenie miasta Przemyśla” w znaczący sposób wpłynął na poprawę jakości życia mieszkańców.

25 TRANSPORT Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej
W mieście realizowane są zadania związane z poprawą infrastruktury komunikacji miejskiej. W wielu miejscach ustawione zostały nowe wiaty i przystanki. Dla wygody mieszkańców na przystankach zamontowano tablice systemu informacji pasażerskiej Podczas realizacji prac drogowych modernizowane są również zatoczki autobusowe.

26 SPORT Nagradzana aktywność przemyskiego samorządu
Stale rozwijana jest infrastruktura sportowa w mieście Przemyślu. Modernizujemy nie tylko obiekty istniejące, ale budujemy też nowe. To przekłada się na sukcesy zarówno zawodników, drużynowe jak i Miasta, które postrzegane jest w Polsce jako promujące aktywność. Działania wspiera Miejska Rada Sportu. Oto kilka z nich, które wyróżniają Przemyśl na arenie ogolnopolskiej: Aktywna Gmina Tą nagrodą są wyróżniane Gminy, które najlepiej promują zdrowy styl życia i dbają o rozwój infrastruktury sportowej. Sportowa Gmina Srebrny Medal PKiS Nagroda przyznawana jest za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie. Aktywne Miasto Medal został przyznany przez Polski Komitet Infrastruktury Sportowej za realizację budowy ogólnodostępnego sztucznego boiska w ramach programu „Biały Orlik” Dzięki aktywnej działalności w zakresie promocji sportu, zdrowego stylu życia, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu w tym konkursie Przemyśl zajął I miejsce.

27 SPORT Inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej
W okresie ostatniego roku zintensyfikowaliśmy działania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej na przemyskich osiedlach. Pozwalam sobie wymienić nowe obiekty oraz poddane przebudowie i remontom. Obiekty powstałe: Osiedle „Lipowica” – boisko do piłki nożnej i koszykowki; Osiedle „Za Wiarem” – boisko do koszykówki oraz siatkówki plażowej; Osiedle „Konopnickiej” – boisko do koszykówki oraz siatkówki plażowej; Obiekty poddane remontom, modernizacji i przebudowie: Osiedle „Kazanów” – boisko do piłki nożnej oraz dwa do siatkówki plażowej; Gimnazjum Nr 3 – boisko do piłki nożnej; Bursa Szkolna (przy ul Dworskiego) – boisko do piłki nożnej;

28 SPORT Inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej
Pokazane na poprzedniej stronie działania to nie jedyne obecnie realizujemy kilka ważnych projektów, które wzbogacą znacząco infrastrukturę sportową. Aktualnie realizujemy: Przebudowę Stadionu Lekkoatletycznego „JUVENIA”; Budowę Boisk „Orlik” przy Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych; Rozbudowę Hali Sportowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Na przemyskim stoku narciarskim budowany jest Pawilon; Inne zrealizowane zadania: Remont kompleksu sportowego „Czuwaj”; Na przemyskim stoku oddana do użytku została trzecia trasa zjazdowa; Sztuczne Lodowisko w ramach programu „Biały Orlik”;

29 SPORT Inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej
Realizowane obiekty sportowe: Przeudowa stadionu lekkoatletycznego „Juvenia” Przy wsparciu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizujemy budowę stadionu lekkoatletycznego „Juvenia”

30 SPORT Inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej
Realizowane obiekty sportowe: Budowa boisk „Orlik” przy Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych W zawansowanym stadium jest również budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych.

31 SPORT Inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej
Nie ustajemy w realizacji projektów wpływających na rozwój infrastruktury sportowej. Jestem przekonany, iż działania te zaowocują w przyszłości kolejnymi spektakularnymi sukcesami. Planowane działania: Budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyślu; Budowę Sali Gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu;

32 SPORT Budowa Pawilonu Handlowo-Usługowego
Na przemyskim stoku rozpoczęliśmy budowę pawilonu handlowo-usługowego, który będzie uzupełnieniem oferty pod kątem gastronomiczno-handlowo-usługowym. Obiekt będzie służył turystom i miłośnikom sportu przez cały rok.

33 SPORT Sukces piłkarzy ręcznych przemyskiego „Czuwaju”
Działania wspierające rożne dyscypliny sportowe to także sukcesy drużyn miejskich. Cieszymy się z ogromnego sukcesu piłkarzy ręcznych drużyny „CZUWAJ PRZEMYŚL”

34 SPORT Sukces koszykarzy przemyskiej „POLONII”
Działania wspierające rożne dyscypliny sportowe to także sukcesy drużyn miejskich. Cieszymy się z ogromnego sukcesu Koszykarzy MKS „POLONIA” Przemyśl. Awans do I Ligi jest niewątpliwym sukcesem.

35 Ekologia Uruchomienie Punktu Odbioru Odpadów Problemowych
Jest to kolejna po akcji „Gratowóz” inicjatywa Prezydenta Miasta mająca ułatwić poprawne pozbywanie się z naszych domów odpadów problemowych z zachowaniem dbałości o zdrowie i środowisko naturalne z jednoczesnym podnoszeniem świadomości społecznej w gospodarce odpadami.

36 Ekologia Termomodernizacja obiektów oświatowych
Proces termomodernizacji obiektów oświatowych w Przemyślu w znaczący sposób wpływa nie tylko na estetykę Miasta. To przede wszystkim działania sprzyjające zmniejszeniu emisji spalin. Jest to wynik zapewnienia mniejszych strat ciepła szczególnie w miesiącach zimowych. Wymiana stolarki okiennej i wykonane docieplenia budynków wpływają pozytywnie na efektywność termiczną tych budynków.

37 Podsumowanie Miejski Serwis o Inwestycjach w Przemyślu
Miejski Serwis o Inwestycjach w Przemyślu został w całości poświęcony realizowanym w naszym Mieście przedsięwzięciom inwestycyjnym. Jestem przekonany, iż pomoże on w promocji atrakcyjności naszego miasta. Promocja w sieci Internet jest uzupełnieniem szeregu podejmowanych działań związanych z promocją gospodarczą i promocją terenów inwestycyjnych Przemyśla. Obecnie w serwisie dominują inwestycje komunalne realizowane przez samorząd lub podległe jednostki. Dokumentacja fotograficzna uzupełniona opisem inwestycji i stałą aktualizacją postępu prac jest wizytówką nie tylko przedsięwzięcia, ale i Firm które je realizują. W moim przekonaniu realizacja przedsięwzięć przez lokalnych przedsiębiorców jest bardzo dobrym sygnałem dla inwestorów zewnętrznych. Zachęcam Wszystkich, którzy chcieliby pokazać realizowane przez siebie zadania inwestycyjne w naszym serwisie do kontaktu i współpracy.

38 Podsumowanie Skutecznie realizujemy politykę finansową
Dokładam wszelkich starań, do właściwego zarządzania finansami naszego Miasta. W Przemyślu realizowanych jest wiele przedsięwzięć, których postęp możliwy jest dzięki temu, iż z rozwagą inwestujemy pieniądze publiczne. Dokładamy tez wszelkich starań, aby z sukcesem aplikować o środki zewnętrzne. W roku bieżącym jest to kwota: ,33 zł

39 Wszystkie wymienione zadanie, których realizacja została zakończona sukcesem często jest początkiem większego zakresu działań wytyczających przyszłe cele. Nie bez znaczenia jest również przychylność i wsparcie koalicjantów Radnych Rady Miejskiej, a także parlamentarzystów i przedstawicieli samorządu wojewódzkiego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób i instytucji udaje nam się z sukcesem realizować podejmowane wyzwania. To w moim przekonaniu najlepszy czas dla rozwoju naszej małej Ojczyzny i musimy wykorzystać go jak najlepiej. Przemyśl po wielu latach zaniedbań z sukcesem odbudowuje swoją pozycję stając się znaczącym ośrodkiem nie tylko pod względem turystycznym, ale i inwestycyjnym. Robert Choma


Pobierz ppt "Skuteczne Rozwiązania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google