Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Horyzont 2020 w świetle doświadczeń z 7 Programu Ramowego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Horyzont 2020 w świetle doświadczeń z 7 Programu Ramowego”"— Zapis prezentacji:

1 „Horyzont 2020 w świetle doświadczeń z 7 Programu Ramowego”
Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 12 listopada 2013

2 Programy Ramowe Największe na świecie programy międzynarodowej współpracy badawczej Projekty realizowane w dużych, międzynarodowych konsorcjach Wskazany duży udział przemysłu (ostateczni użytkownicy) Poziom finansowania dla poszczególnych krajów niezależny jest od wniesionego wkładu Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Wymiar europejski projektu (European added Value)

3 Uczestnicy Podmiot posiadający osobowość prawną
Uczelnie, instytuty badawcze Duże firmy, MŚP Instytucje samorządowe, stowarzyszenia, fundacje itp.

4 Specyfika projektów Projekty realizowane w konsorcjum międzynarodowym (koordynator, partnerzy) Odpowiedzialność każdego podmiotu za realizację swoich zadań Rozliczanie projektu w Euro Projekty merytoryczne

5 Poszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych
partnerzy w obecnie realizowanych projektach PR wcześniejsze kontakty naukowe z partnerami w Europie serwis CORDIS bazy danych poszukiwania partnerów dostępne w internecie baza danych projektów realizowanych w PR Dni Informacyjne i konferencje organizowane przez Komisję Europejską Zgłoszenie do Regionalnego Punktu Kontaktowego

6 7. Program Ramowy na lata 2007 -2013 realizacja projektów
Uczestnictwo Polski: Na 355 konkursów zgłoszone 7488 wnioski projektowe, 9546 zespołów (1548 koordynacja projektu) realizowane przez 1627 zespoły projektowe uczestniczące w 1279 projektach (184 koordynacji) Małopolska ok. 220 projektów realizowanych Przyznana kwota: 318 mln Euro (90,4 mln dla organizacji koordynujących projekty)

7 Czym jest Horyzont 2020 ? Program na lata 2014-2020
Główny element strategii Europa 2020, Unii Innowacji & Europejskiej Przestrzeni Badawczej: Odpowiedź na kryzys ekonomiczny: inwestycja w przyszły wzrost i miejsca pracy; Odpowiedź na obawy obywateli dot. ich bezpieczeństwa i środowiska; Wzmocnienie pozycji UE na świecie w zakresie badań naukowych, technologii i innowacji; Budżet konkursu: 77 mln Euro Ogłoszenie pierwszych konkursów: 11 grudnia 2013 (?)

8 Czym jest Horyzont 2020 ? Jeden program łączący trzy dotychczasowe programy/ inicjatywy (7.PR, CIP, EIT); Połączenie badań naukowych z innowacjami- od badań do rynku, wszystkie rodzaje innowacji; Skupienie na wywaniach społecznych, np. zdrowie, ekologiczna energia i transport; Uproszczony dostęp dla przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytutów badawczych w UE i poza nią;

9 Horyzont 2020 1. Projekty stypendialne: młodzi, doświadczeni naukowcy, projekty indywidulane, projekty instytucjonalne (Doskonała Baza Naukowa – Działania Maria Skłodowska – Curie” - wszystkie dziedziny badań 2. Projekty interdyscyplinarne, przełomowe (Doskonała Baza Naukowa – Granty ERC) 3. Projekty na współpracę z MŚP - wszystkie dziedziny badań lub narzucone przez KE (Wiodąca pozycja w przemyśle) 4. Projekty badawcze - tematyka narzucona (Wyzwania społeczne)

10 I. Doskonała Baza naukowa
Europejska Rada ds. Badań Naukowych Przyszłe i powstające technologie FET Działania „Maria Skłodowska – Curie” w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery Europejska Infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura)

11 II. Wiodąca pozycja w Przemyśle
Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka Innowacje w MŚP

12 III. Wyzwania społeczne
Zdrowie, zmiany demograficzne Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnistwo, badanie mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Bezpieczna, czysta i efektywna energia Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli IIIa. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa IIIb. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

13 Nauki humanistyczne i społeczne w Horyzont 2020

14 Warunki udziału Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być Na zasadzie odstępstw od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku Badań pionierskich (ERC) Instrumentu MŚP Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku: działań koordynacyjnych i wspierających działań w zakresie mobilności

15 Podmioty z innych Państw
Uczestnicy Automatyczne Podmioty prawne mające siedzibę w Państwie członkowskim lub państw stowarzyszonych Podmioty prawne mające siedzibę w Państwie trzecim określonym w programie pracy Podmioty z innych Państw Możliwość finansowania określonego w Programie Pracy Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. Health –NIH)

16 Horizon 2020 – zasady uczestnictwa
1. Jednolite zasady: Dostosowane do całego cyklu badawczo-innowacyjnego Obejmujące wszystkie programy badawcze i agencje finansujące Spójne z innymi programami europejskimi 2. Jeden projekt – jeden poziom dofinansowania Do 100% (dla projektów innowacyjnych – do 70%) Koszty pośrednie – stały poziom –25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich Kwalifikowalny VAT 3. Proste kryteria oceny: Doskonałość – Wpływ - Implementacja (dla ERC – TYLKO doskonałość) 4. Nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność Przedkomercyjne zamówienia publiczne, nagrody motywacyjne (inducement prizes), dedykowane instrumenty finansowe

17 Horizon 2020 – zasady uczestnictwa
5. Współpraca międzynarodowa Ułatwienie współpracy międzynarodowej Zabezpieczenie interesów UE 6. Uproszczone zasady realizacji projektów Szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta ryczałt na koszty pośrednie, brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu, grant „output-based” 7. Mniej, lepiej przygotowanych kontroli i audytów strategia w zakresie audytów nakierowana przede wszystkim na zapobieganie nadużyciom 8. Nowe zasady w zakresie prawa ochrony intelektualnej elastyczne podejście do ochrony własności intelektualnej

18 Informacje: ec.europa.eu/research/horizon2020/

19 Po co nam Horizon 2020? Pozyskiwanie dofinansowania na badania
Dostęp do najnowszych wyników badań, Szansa na realizację badań z najlepszymi zespołami Możliwość finansowania nowych etatów (praca dla doktorantów ) Pozyskanie punktów parametryzacyjnych (planowanie uzależnienia finansowania projektów z innych źródeł (NCBiR, NCN) od sukcesu jednostki, naukowca w Programach Ramowych) Wysoki prestiż naukowy

20 I co dalej? Projekty stypendialne:
Szukamy instytucji badawczej, w której można realizować projekt badawczy, pomysł na projekt 2. Projekty interdyscyplinarne, przełomowe - pomysł, doświadczenie badawcze 3. Projekty na współpracę z MŚP Drafty WP, szukamy partnerów 4. Projekty badawcze 5. Eksperci (konkurs – koniec listopada) ……..a przede wszystkim zapraszamy do kontaktu z Nami

21 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do kontaktu Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska Kraków Budynek stołówki pok nr. 102 (1 piętro) tel: fax:


Pobierz ppt "„Horyzont 2020 w świetle doświadczeń z 7 Programu Ramowego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google