Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładanie Działalności Gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładanie Działalności Gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Zakładanie Działalności Gospodarczej

2 Złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Miasta lub Gminy
Krok Pierwszy Złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Miasta lub Gminy

3 Wniosek CEIDG-1

4

5 Wniosek CEIDG-1 można złożyć na kilka sposobów

6 1.Poprzez stronę internetową www.firma.gov.pl
Zaleta: najłatwiejszy i najszybszy sposób. Strona jest tak skonstruowana, że dosłownie poprowadzi cię za rękę przez wszystkie pola wniosku i podpowie, co gdzie możesz wpisać. Całość zajmuje kilka-kilkanaście minut. Po wypełnieniu wniosku online otrzymasz specjalny numer. W ciągu siedmiu dni z tym numerem idziesz do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik znajdzie twoje zgłoszenie wydrukuje je, a ty masz tylko podpisać. Wada: i tak czeka cię wizyta w urzędzie gminy, żeby podpisać wniosek.

7 2.W dowolnym urzędzie gminy
Zaleta: podczas jednej wizyty wypełniasz wniosek i podpisujesz go. Oczywiście, jeśli sobie przygotowałeś wcześniej wszystkie niezbędne informacje. Jeśli masz jakieś pytania, urzędnik zawsze ci pomoże. Wada: papierowy formularz może przerazić liczbą pól, z których i tak pewnie spora część nie będzie cię dotyczyła. Jeśli wypełniasz wniosek online, te pola, które ciebie nie dotyczą, są niewidoczne.

8 3.Wysyłka pocztą Zaleta: Brak potrzeby wychodzenia z domu.
Wada: twój podpis musi być notarialnie potwierdzony

9 Formularz CEIDG-1 stanowi także:
wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania), zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

10 NIP Jeśli osoba zakładająca firmę nie posiada numeru identyfikacji podatkowej, druk CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie takiego numeru. Podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie NIP-em firmy. Ponadto: formularz NIP-5 jest wnioskiem o duplikat potwierdzenia nadania NIP-u; formularz NIP-7 służy do aktualizacji danych już zarejestrowanego podatnika lub płatnika.

11 Wyboru formy opodatkowania dokonuje się poprzez złożenie:
wniosku CEIDG-1, który może stanowić oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania; lub pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w danej formie (skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania). Oświadczenie to należy złożyć dzień przed faktycznym rozpoczęciem działalności - ostatecznym terminem jest moment, w którym osiągnięty zostanie pierwszy przychód.

12 Podatek Liniowy Wynosi 19% i jest to opłata stała, a więc każda złotówka dochodu opodatkowana jest wg identycznej stawki podatkowej. Należy jednak podkreślić, iż w przypadku zdecydowania się na podatek liniowy nie można korzystać z ulg, które przysługiwać nam będą w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych. Takie rozwiązanie jest dobre dla osób, które w ramach działalności gospodarczej generują dochody powyżej pierwszego progu podatkowego.

13 Podatek dochodowy na zasadach ogólnych
Polega na płaceniu podatku od uzyskanego dochodu odpowiednio według skali podatkowej. Zasady ogólne dotyczą zarówno tych przedsiębiorców, którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania, jak i tych, którzy nie wybrali rodzaju opodatkowania zakładając własną firmę. W przypadku prowadzenia działalności na zasadach ogólnych należy prowadzić ewidencję w formie ksiąg rachunkowych (dla dużych firm) lub Księgi Przychodów i Rozchodów (dla mniejszych przedsiębiorstw).

14 Ryczałt Ryczałt ewidencjonowany polega na płaceniu podatku jako określonego procentu przychodów ze sprzedaży usług lub towarów. Podobnie jak karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany nie jest przeznaczony dla każdego. Mogą z niego skorzystać jedynie niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Ryczałtowy podatek nalicza się od przychodu, który nie został pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Ryczałt może obejmować różne wartości procentowe w zależności od rodzaju działalności.

15 Karta Podatkowa Stosowana jest jedynie do niektórych, wybranych zawodów. Wymienione są one w ustawie, która reguluje możliwość korzystania z karty podatkowej. Z tej formy opodatkowania korzystać mogą drobni przedsiębiorcy działający głównie w przedsiębiorstwach gastronomicznych, handlowych oraz usługowych. Jest to najprostsza forma opodatkowania, ponieważ polega na opłacaniu comiesięcznej stałej kwoty do Urzędu Skarbowego. Kwota obliczana jest raz w roku poprzez wzięcie pod uwagę kilku kryteriów (rodzaj działalności, liczba pracowników, a także ilość mieszkańców w gminie, w której zarejestrowana jest firma).

16 Podatek VAT Nowo zarejestrowany przedsiębiorca z reguły jest zwolniony podmiotowo z rozliczania podatku VAT. Zwolnienie to trwa do momentu, kiedy sprzedaż przekroczy w roku podatkowym ustalony próg zł. Przedsiębiorca, który nie osiągnął  wspomnianego progu, również może zostać podatnikiem VAT, jeśli chce. Musi wówczas dokonać zgłoszenia tego faktu we właściwym urzędzie skarbowym.  

17 Przy rejestracji podatnika VAT stosuje się następujące dokumenty:
VAT-R - rejestracja podatnika VAT; VAT-5 - potwierdzenie rejestracji wystawiane przez urząd.

18 Podatnik VAT: może korzystać z odliczeń podatku zapłaconego przy zakupie; musi doliczać podatek VAT przy sprzedaży.

19 ZUS Przedsiębiorca występuje w podwójnej roli: płatnika oraz osoby ubezpieczonej. Wypełniając wniosek CEIDG-1, osoba zakładająca działalność zgłasza płatnika składek. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie osób ubezpieczonych (zarówno samego właściciela, jak i jego pracowników) wymaga dodatkowo przesłania do ZUS druku ZUA. Na zgłoszenie przedsiębiorca ma siedem dni.

20 Istotne formularze: ZFA – zgłoszenie płatnika składek (osoby fizycznej); ZUA – formularz składany dla każdego pracownika firmy (również właściciela) w sytuacji, gdy zakładana firma jest jedynym miejscem zatrudnienia przedsiębiorcy i pracowników; DRA – służy do comiesięcznych rozliczeń z ZUS. W przypadku niezłożenia druku DRA za dany miesiąc suma składek ustalana jest na podstawie kwoty pobranej w miesiącu poprzednim; ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy osoba zakładająca działalność jest już zatrudniona na pełny etat (dotyczy to również pracowników); ZIPA – formularz ten służy do uzupełnienia numeru REGON, jeśli w momencie zgłoszenia firma nie posiadała jeszcze tego numeru.

21 Podpisałeś wniosek? Gratulacje, jesteś już przedsiębiorcą!

22 Krok drugi Firma Poligraficzna

23 Pieczątka Mimo że posiadanie pieczątki nie jest wymagane, to założenie bez niej konta firmowego w niektórych bankach będzie niemożliwe. Na firmowej pieczątce powinny znaleźć się następujące dane: pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy); adres siedziby; telefon i/lub faks; REGON; NIP (często się zdarza, że przedsiębiorcy pomijają ten element, jednak podanie numeru NIP na pieczątce jest bardzo użyteczne, chociażby podczas wystawiania faktur VAT. Nie trzeba wtedy pamiętać numeru, wystarczy przybić pieczątkę)

24 Krok trzeci BANK

25 Rachunek bankowy Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma obowiązku zakładania rachunku firmowego. Jego należności i zobowiązania mogą być regulowane gotówkowo do kwoty 15 tysięcy euro. Po przekroczeniu tego progu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek założenia rachunku firmowego.

26 Ponadto obowiązek taki dotyczy wszystkich przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług zakłada bowiem, że podatek podlegający zwrotowi urząd skarbowy może przelać jedynie na rachunek bankowy. Przedsiębiorca ma też możliwość używania prywatnego rachunku bankowego jako konta firmowego. Jeżeli decyduje się na założenie rachunku firmowego, musi poinformować o tym urząd skarbowy (druk CEIDG-1 z załącznik CEIDG-RB) oraz ZUS (formularz ZBA).

27 Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid
Krok czwarty Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid

28 Jeśli przedsiębiorca planuje zatrudniać pracowników, musi zgłosić firmę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do sanepidu. Na udanie się do Państwowej Inspekcji Pracy ma 30 dni od daty rozpoczęcia działalności, natomiast na zgłoszenie do sanepidu - 14 dni.

29 W przypadku działalności gastronomicznej obowiązują dodatkowe, szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

30 Koncesje, licencje, zezwolenia
Krok piąty Koncesje, licencje, zezwolenia

31 Uzyskanie koncesji jest konieczne w przypadku następujących typów działalności:
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią; ochrona osób i mienia; rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; przewozy lotnicze.

32 Koncesje wydaje organ odpowiedzialny za daną dziedzinę np.
wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.); Koncesji udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

33 Zezwolenia Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:  • hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej  • Prawa łowieckiego  • ustawie o ochronie roślin uprawnych  • ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.  • ustawy o łączności 6 • ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach,  • ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu

34 Licencje Podjęcie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga uzyskania licencji np. na odpłatne prowadzenie ksiąg rachunkowych. O uzyskanie licencji należy zwrócić się do właściwych organów. Warunkiem uzyskania licencji jest spełnienie przez przedsiębiorcę podstawowych kryteriów jakościowych :

35 Licencjonowane są następujące przedmioty działalności gospodarczej:
Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Praca Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne Transport Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego. Wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych.

36 Wykonali Jowita Rzońca Jarosław Muzyka


Pobierz ppt "Zakładanie Działalności Gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google