Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla nauczycieli języka polskiego 26.08.2010r. Program I Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna. 1. Indywidualny rozwój ucznia zadaniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla nauczycieli języka polskiego 26.08.2010r. Program I Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna. 1. Indywidualny rozwój ucznia zadaniem."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla nauczycieli języka polskiego 26.08.2010r. Program I Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna. 1. Indywidualny rozwój ucznia zadaniem dla każdego nauczyciela. 2. Metody i formy rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych uczniów. 3. Planowanie pracy z uczniem. 4. Metody i formy wspierania indywidualnego rozwoju ucznia. II Oferta doradców metodycznych. III Informacje różne. 26.08.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 1

2 Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna 26.08.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 2

3 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami to dzieci: które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zdolne, wybitnie zdolne, utalentowane. 26.08.2010 r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50- 660, mroszak@zcdn.edu.pl 3

4 Dokumenty oświatowe wskazujące na konieczność indywidualizacji pracy z uczniem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach 26.08.2010 r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 4

5 Rozpoznanie powinno mieć charakter: dydaktyczny, czyli określać stopień opanowania materiału przedmiotowego przez ucznia; wychowawczy, czyli określać stopień dojrzałości ucznia oraz jego możliwości i aspiracje ; społeczny, czyli określać otoczenie ucznia: jego środowisko społeczne, kulturalne i materialne 26.08.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 5

6 26.08.2010 r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50- 660, mroszak@zcdn.edu.pl 6 przedmiotowe testy diagnostyczne informacje i zalecenia zawarte w opinii/orzeczeniu poradni ankiety /oczekiwania uczniów i rodziców/ obserwacja analiza innych dokumentów rozmowa – informacje przekazane przez rodziców, wychowawcę, ucznia… UCZEŃ

7 PROJEKTOWANIE Dzięki informacji o stanie wiedzy i stopniu opanowania umiejętności przez ucznia, jego predyspozycjach i aspiracjach oraz o środowisku, w jakim uczeń funkcjonuje, nauczyciel ma możliwość właściwego planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego dla pojedynczego ucznia i dla całego zespołu. 26.08.2010 r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43- 50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 7

8 DZIAŁANIA NAUCZYCIELA Programy nauczania; Plany wynikowe/działań dydaktycznych, poszczególne lekcje; Przedmiotowe systemy oceniania; Programy autorskie; Kontakty z rodzicami; Konsultacje z pedagogiem, logopedą innymi specjalistami; Rozmowy z uczniem. 26.08.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 8

9 26.08.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 9,,Mianem edukacyjnego wspierania określamy interakcyjne kompetencje nauczyciela, umożliwiające mu trafne pomaganie uczniowi w osiąganiu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. Potrzeby te mogą być natury intelektualnej, psychomotorycznej, emocjonalnej, społecznej, moralnej bądź innej. Władysław Puślecki

10 26.08.2010 r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 10 Rodzaje wspierania rozwoju ucznia WSPIERANIE STERUJĄCE (podejście instrumentalno-zobowiązujące, konwencjonalne) WSPIERANIE OFERUJĄCE (podejście dialogowe nieinwazyjne, swobodny wybór ofert, postkonwencjonalne) Władysław Puślecki

11 Metody i formy wspierania ucznia : Na lekcjach: odpowiednie ustawienie ławek; prawidłowe usadzenie uczniów w ławkach; różnicowanie trudności zadań; dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia; ustne wyjaśnienie poleceń pisemnych; zadania dodatkowe, trudniejsze; motywowanie do pracy poprzez pochwały ustne, inne / naklejki, plusy…; praca w grupach; przydzielenie funkcji, np. asystenta, pomocnika; inne Na zajęciach dodatkowych: tworzenie nielicznych grup o zbliżonych potrzebach; dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości uczniów; różnicowanie zadań zarówno pod względem trudności jak i sposobu wykonania / rysunek, kolorowanka, wypełnianie luk, krzyżówki…; stworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji, zaufania, partnerstwa; wdrażanie do samokształcenia; pokazanie różnych sposobów uczenia się; 11

12 MOTYWACJA Właściwe zmotywowanie ucznia jest fundamentem jego sukcesu edukacyjnego, nauczyciel musi zatem poznać wszechstronnie swojego ucznia, aby wiedzieć, jaką strategię motywowania przyjąć; bez właściwej diagnozy może podjąć błędne decyzje. 28.08.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 12

13 Doradcy metodyczni Małgorzata Roszak Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Czorsztyńska 35 Szczecin Tel. szkoła 91-48-73-303 ZCDN 91-43-50-652 kom. 609-237-599 mail: rosz_ma@op.pl mroszak@zcdn.edu.pl Anna Szuflińska Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków ul. Z. Nałkowskiej 33 Szczecin tel. szkoła 91-462-94-86 ZCDN 91-43-50-652 kom. 606-743-226 mail: manszu@wp.pl aszuflinska@zcdn.edu.pl 26.08.2010 r.13

14 Propozycje doradców Wrzesień: Warsztat pracy nauczyciela Struktura programu nauczania Październik: Motywująca funkcja oceniania szkolnego Listopad : Ćwiczenia doskonalące pisanie- szkoła podstawowa Ćwiczenia doskonalące pisanie- gimnazjum Grudzień: Kryterialne ocenianie form wypowiedzi-szkoła podstawowa Kryterialne ocenianie form wypowiedzi-gimnazjum 26.08.2010r.14

15 Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów-oddział Szczecin Strona internetowa www.snapszczecin.blogspot.com Pierwsze spotkanie 7 września godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Czorsztyńska 35 Szczecin, sala 36 II piętro 26.08.2010 r.15


Pobierz ppt "Konferencja dla nauczycieli języka polskiego 26.08.2010r. Program I Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna. 1. Indywidualny rozwój ucznia zadaniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google