Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W05 – ROBOTY ZIEMNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W05 – ROBOTY ZIEMNE."— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W05 – ROBOTY ZIEMNE

2 Roboty ziemne - roboty wykonywane w gruncie budowlanym Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej znajdująca się bezpośrednio pod budową Podział gruntów - XVI kategorii ze względu na wartość oporu jaki stawia grunt przy odspajaniu 98% terenu kraju zalegają grunty I - IV kategorii

3 Kate- goria gruntu Charakterystyka i rodzaj gruntu Średnia gęstość objętościowa gruntu [t/m 3 ] Narzędzia do odspajania gruntu Przeciętne spulchnianie początkowe S s, [%] I a.Piasek suchy bez spoiwa b.Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa c.Torf bez korzeni 1,6 1,2 1,0 Szufle i łopaty 5 – 15 20 – 30 II a.Piasek wilgotny b.Piasek gliniasty, pył i less wilgotne (twardoplastyczne i plastyczne) c.Żwir z ziarnami do 25 mm luźny lub mało spoisty d.Gleba uprawna z darnią lub z korzeniami grubości do 30 mm e.Nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna f.Torf z korzeniami grubości do 30 mm 1,7 1,8 1,7 1,3 1,7 1,1 Łopaty, niekiedy motyki lub oskardy 15 – 25 20 – 30 III a.Piasek gliniasty, pył i less, mało wilgotne (półzwarte) b.Rumosz skalny zwietrzelinowy i otoczaki o wymiarach do 40 mm c.Glina, glina ciężka i ił, wilgotne (twardoplastyczne i plastyczne) bez głazów d.Nasyp zleżały z piasku gliniastego e.Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm f.Mady i namuły rzeczne gliniaste 1,9 1,8 2,0 1,9 1,4 1,8 – 2,0 Łopaty i oskardy z częściowym użyciem drągów stalowych 25 – 35 IV a.Less suchy zwarty b.Glina, glina b. ciężka i ił, mało wilgotne (półzwarte i zwarte) c.Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu d.Iłołupek miękki e.Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna luz z głazami o masie do 25 kg stanowiącymi do 10% obj. gruntu. 1,9 2,1 2,0 2,0 Łopaty przy stałym używaniu oskardów i drągów stalowych, częściowo kliny i młoty 25 – 35

4 WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW gęstość właściwa szkieletu gruntowego: stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości gęstość objętościowa: stosunek masy do objętości gruntu w stanie rodzimym porowatość gruntu: stosunek ilości porów do objętości próbki współczynnik spulchnienia: przyrost objętości gruntu w czasie jego obróbki Vs - objętość gruntu po obróbce Vr - objętość gruntu w stanie rodzimym

5 współczynnik spoistości: jest odwrotnością współczynnika spulchnienia wilgotność gruntu: stosunek masy wilgoci w gruncie do suchej masy gruntu ms - masa gruntu w stanie suchym mw - masa gruntu w stanie naturalnym kąt stoku naturalnego: kąt pod jakim układa się grunt po rozkruszeniu

6 Kategorie Gruntu normalnej wilgotności Skarpy nieobciążone Skarpy obciążone Szerokość na dnie do 3 mponad 3 m głębokość [m] do 3ponad 3do 5ponad 5do 3ponad 5 I II III IV V – XVI 1 : 1,25 1 : 1 1 : 0,67 1 : 0,5 1 : 0,1 1 : 1,5 1 : 1,25 1 : 0,75 1 : 0,67 1 : 0,2 1 : 1,25 1 : 1 1 : 0,5 1 : 0,35 1 : 0,1 1 : 1,5 1 : 1,25 1 : 0,67 1 : 0,5 1 : 0,2 1 : 1,25 1 : 1 1 : 0,67 1 : 0,5 1 : 0,2 1 : 1,5 1 : 1,25 1 : 0,75 1 : 0,67 1 : 0,35

7 RODZAJE BUDOWLI ZIEMNYCH Obiekty stałe: nasypy drogowe i kolejowe wykopy drogowe i kolejowe teren wyrównany po makroniwelacji zapory wodne i ziemne wały przeciwpowodziowe Obiekty tymczasowe: wykopy i nasypy tymczasowe wykopy pod fundamenty obiektów budowlanych

8 DEFINICJE NASYPY - budowle o określonym kształcie wykonywane z gruntu budowlanego (np. drogowe, kolejowe). WYKOPY - przestrzeń o określonym kształcie i wymiarach, którą uzyskuje się po usunięciu z danego miejsca gruntu budowlanego. Dzielą się na: szerokoprzestrzenne - ich szerokość i długość w znacznym stopniu przekracza głębokość, wąsko przestrzenne - szerokość 1,5m, długość i głębokość dowolna jamiste - długość i szerokość 1,5m.

9 DEFINICJE – CD. UKOP - objętość ziemi pozyskiwana (może być z wykopu pod budynek) potrzebna jako materiał budowlany. ODKŁAD - określona objętość gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy w celu wykorzystania w późniejszym okresie. ZWAŁKA - zbędna na terenie budowy objętość wydobytego gruntu budowlanego, miejsce na które wywozi się niepotrzebny urobek z budowy

10 KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: oczyszczenie terenu (usunięcie krzewów i drzew, rozbiórki obiektów do tego przeznaczonych), pomiary geodezyjne (wyznaczenie posadowienia budowli, nasypów, wykopów, fundamentów), odwodnienie wykopów, spulchnienie gruntu.

11 KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY PODSTAWOWE: zdjęcie ziemi roślinnej, niwelacja terenu, wykopy pod budynki i budowle, obsypanie fundamentów i części podziemnych obiektów, rozłożenie ziemi roślinnej.

12 KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: wyrównanie wykopów szerokoprzestrzennych, profilowanie nasypów i skarp, zabezpieczenie skarp i nasypów, Mikroniwelacja, ustawienie małej architektury, układanie ziemi roślinnej i roślin, drzew i krzewów.

13 KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW METODY: ręczne, mechaniczne. Karczowanie - cięcie drzew na wysokości ok. 30 cm ponad terenem Karpina - (pniak) do usunięcia zawsze gdy nasyp nad pniakiem jest niższy niż 2 m Karczownica - spycharka opancerzona (3 ha lasu dziennie)

14 WYZNACZENIE POSADOWIENIA BUDOWLI – ŁAWY CIESIELSKIE

15 ODWODNIENIE WYKOPÓW Zabezpieczenie przed wodą opadową i gruntową wykop ponad wodą gruntową zabezpieczenie przed zalaniem - rowki odwadniające na dnie wykopu i odprowadzenie wody do studzienek wykop poniżej wody gruntowej obniżenie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu: igłofiltrów (45 - 65 mm) igłostudni (65 - 175 mm) studni (pow. 175 mm) drenaży (sączki przy odpowiednim pochyleniu i głębokości)

16 SPULCHNIANIE GRUNTÓW kultywatory brony


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W05 – ROBOTY ZIEMNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google