Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5. WYKOPY Rodzaje wykopów Zasady Wykonywania - Nad Zwierciadłem Wody - Pod Zwierciadłem Wody Podparcie Ścian Wykopu - Deskowania - Ścianki Szczelne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5. WYKOPY Rodzaje wykopów Zasady Wykonywania - Nad Zwierciadłem Wody - Pod Zwierciadłem Wody Podparcie Ścian Wykopu - Deskowania - Ścianki Szczelne."— Zapis prezentacji:

1

2 5. WYKOPY Rodzaje wykopów Zasady Wykonywania - Nad Zwierciadłem Wody - Pod Zwierciadłem Wody Podparcie Ścian Wykopu - Deskowania - Ścianki Szczelne

3 Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę tę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

4 ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW Zakres prac związanych z wykonywaniem wykopów zależy od: warunków terenowych, warunków geotechnicznych, rodzaju i głębokości oraz poziomu zwierciadła wody otwartej bądź gruntowej.

5 Gdy wykopy mają być wykonane w rzece lub innym akwenie wodnym, wtedy stosuje się specjalne metody wykonywania fundamentów: w wykopach chronionych przez ścianki szczelne, w grodzach sypanych, stawianych, zapuszczanych, bez obniżenia zwierciadła wody otwartej, np. przy zastosowaniu sztucznej wyspy, pomostów, urządzeń i elementów pływających, metodą betonowania podwodnego. ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW

6 RODZAJE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH Ze względu na wymiary rozróżnia się wykopy: wąskie lub wąskoprzestrzenne, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m; szerokie lub szerokoprzestrzenne, o szerokości dna większej niż 1,5 m; jamiste, o wymiarach w planie mniejszych niż 1,5 m.

7 Stosowany jest również podział na wykopy długie, o stosunku boków większym niż 3:1, i okrągłe, w których stosunek ten jest mniejszy. RODZAJE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH Wykopy szerokoprzestrzenne głębokie z ławeczkami; a) wykop z podparciem zastrzałami, b) wykop w górnej części z zakotwieniem, a w dolnej z podparciem zastrzałami.

8 RODZAJE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH Ze względu na położenie dna wykopu względem spągu warstwy wodonośnej rozróżnia się wykopy: Niedogłębione (lub niezupełne), których dno nie sięga stropu warstwy słabo przepuszczalnej, Dogłębione (lub zupełne), których dno sięga stropu warstwy słabo przepuszczalnej; wykop zupełny o dnie położonym w samej warstwie nieprzepuszczalnej nazywany jest nieraz wykopem zagłębionym.

9 Ze względu na położenie wykopu w stosunku do zasilających go akwenów rozróżnia się: RODZAJE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH Wykopy Nurtowe tak położone, że z dwóch lub trzech ich stron w odległościach L1, L2, L3 mniejszych niż promień zasięgu depresji, znajdują się wody otwarte (rzeka, kanał, zbiornik);

10 Wykopy Brzegowe, z jednej strony których w odległości – jak uprzednio – położona jest woda otwarta; Wykopy Lądowe, położone w odległościach od zbiorników wód powierzchniowych większych niż podane;

11 ZAGŁĘBIENIE WYKOPU ZALEŻY OD: Warunków hydrogeologicznych Wielkości i kształtu odwadnianego wykopu Szybkości wytwarzania depresji Dopuszczalnego stopnia naruszenia struktury skarp i dna wykopu Możliwości wykonawcy robót

12 Dopuszczalne Zagłębienie Wykopu poniżej zwierciadła wody przy zastosowaniu odwadniania powierzchniowego jest tym mniejsze, im: większa jest podatność gruntu na sufozję i erozję, większa jest szybkość obniżania zwierciadła wody gruntowej, mniejszy jest współczynnik filtracji podłoża, mniejsza jest powierzchnia wykopu i bardziej wydłużony kształt, bliższa wykopu jest strefa zasilania warstwy wodonośnej, mniejsze można dopuścić rozluźnienie podłoża.

13 Schemat studni zbiorczej ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE Wody z powierzchniowo odwadnianego wykopu odprowadza się rowami przyskarpowymi, pogłębianymi w miarę postępu robót i odprowadzającymi wodę do studni zbiorczych, usytuowanych poza obrysem fundamentu budowli i w miarę możliwości od razu wykonanych na niezbędną dla pełnego odwodnienia głębokość. Ujęcie wody

14 W gruntach sypkich drobnoziarnistych wykonuje się w dnie wykopu drenaż z sączków ceramicznych, rur karbowanych z PCW lub rur winidurowych perforowanych na budowie i chronionych obsypką żwirową lub włókniną filtracyjną. Przyjmuje się wówczas następujące parametry układu drenażowego: - średnice drenów 0,1 m - szerokość dna rowków drenażowych wraz z obsypką 0,3 - 0,5 m - głębokość drenażu łącznie z obsypką 0,3 – 0,5 m, - spadki przewodów drenażowych 2%, - rozstawa przewodów drenażowych 6 – 10 m. Miejsca lokalnych wysiąków wody w dnie wykopu lub na skarpach, powodujących rozluźnienie lub upłynnienie gruntu i utrudniających lub uniemożliwiających skuteczne odwodnienie, należy przykryć warstwą żwiru grubości 0,3 – 0,5 m. W niektórych przypadkach konieczny być może drenaż całej powierzchni skarp, zapewniający ich stateczność.

15 ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE

16 ODWODNIENIA WGŁĘBNE W zależności od kierunku lub odchylenia wbudowanych drenów od pionu, odwodnienia wgłębne mogą być Pionowe, Poziome i Ukośne. Ze względu na głębokość odwodnienia dzieli się na Płytkie (do 8 m), Średniej Głębokości (do 20 m) i Głębokie (powyżej 20 m).

17 Odwodnienia wgłębne i drenaże mogą być wykonywane metodą wiertniczą (wiercone) metodą hydromechaniczną (wpłukiwane) przez wbijanie lub wkręcanie maszynami do drenowania bezrowkowego

18 ODWODNIENIA WGŁĘBNE Ze względu na rozmieszczenie instalacji odwadniającej w planie rozróżnia się odwodnienia Punktowe, Liniowe i Konturowe

19 Ze względu na rozmieszczenie w pionie Jednopoziomowe (jednopiętrowe), Dwupoziomowe (dwupiętrowe) i Trójpoziomowe (trójpiętrowe)

20 Ze względu na sposób ujęcia wody gruntowej rozróżnia się odwodnienia: - Studniami, - Igłostudniami, - Igłofiltrami, - Drenażem poziomym, - Mieszane (systemowe), w których stosuje się na odwadnianym obiekcie dwa lub więcej typów ujęć.

21 Ze względu na sposób dopływu wody do filtrów rozróżnia się odwodnienia : - Grawitacyjne (studnie), - Podciśnieniowe (igłofiltry i igłostudnie),

22 - Elektroosmotyczne Schemat ujęć depresyjnych sposobem bezpośredniego wpłukiwania filtrów

23 ODWODNIENIA WGŁĘBNE Schematy ujęć depresyjnych; b – sposobem wbudowania filtrów w uprzednio wpłukanych rurach obsadowych; c – w uprzednio wypłukanych otworach

24 WYKOPY OTWARTE Wykop fundamentowy otwarty z ławeczką

25 WYKOPY PODPIERANE

26 WYKOPY ROZPARTE

27 Rodzaje odwadnianych wykopów w zależności od położenia dna wykopu w stosunku do warstw wodonośnych

28 KONSTRUKCJA I WYKONANIE STUDNI WIERCONYCH Konstrukcja studni zależy m.in. od rodzaju instalowanej w niej pompy. Studnie z pompami głębinowymi składają się z trzech części: rury nadfiltrowej, filtru i rury podfiltrowej. Schemat studni wierconej Otwory przelotowe w filtrach z rur wiertniczych: a – okrągłe; b – szczelinowe

29 SIATKOWE PRĘTOWE wykonane na szkielecie z rur wiertniczych z nawierconymi otworami okrągłymi o dużym współczynniku przepuszczalności RODZAJE FILTRÓW

30 Postępowanie w Okolicznościach Nieprzewidywalnych W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

31 ODWODNIENIA IGŁOFILTRAMI Schemat instalacji igłofiltrowej jedno- i dwupiętrowej

32 Schemat wpłukiwania igłofiltrów ODWODNIENIA IGŁOFILTRAMI


Pobierz ppt "5. WYKOPY Rodzaje wykopów Zasady Wykonywania - Nad Zwierciadłem Wody - Pod Zwierciadłem Wody Podparcie Ścian Wykopu - Deskowania - Ścianki Szczelne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google