Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane informacyjne: NAZWY SZKÓŁ: Gimnazjum w Mieścisku, Zespół Szkół w Pszczewie ID GRUP: 98/31_p_g1 i 98/83_p_g1 KOMPETENCJA: Przedsiębiorczość TEMAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane informacyjne: NAZWY SZKÓŁ: Gimnazjum w Mieścisku, Zespół Szkół w Pszczewie ID GRUP: 98/31_p_g1 i 98/83_p_g1 KOMPETENCJA: Przedsiębiorczość TEMAT."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane informacyjne: NAZWY SZKÓŁ: Gimnazjum w Mieścisku, Zespół Szkół w Pszczewie ID GRUP: 98/31_p_g1 i 98/83_p_g1 KOMPETENCJA: Przedsiębiorczość TEMAT PROJEKTOWY: Źródła finansowania gospodarstwa domowego SEMESTR/ ROK SZKOLNY: II/ 2010/2011

3 Cele : Celem projektu było zebranie informacji na temat:
Jakie są źródła finansowania gospodarstwa domowego? Jakie są rodzaje kredytów bankowych? Czy warto brać kredyty na różne dobra materialne? Ile kosztuje kredyt?

4 Gospodarstwo domowe Zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe. Kategoria ekonomiczna: posiadanie oraz zarządzanie wspólnym majątkiem i budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków gospodarstw domowych.

5 Klasyfikacja gospodarstw domowych
Według liczby osób w gospodarstwie: Jednoosobowe - osoba utrzymująca się samodzielnie Wieloosobowe - zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się Według kryterium aktywności zawodowej i źródeł dochodów: gospodarstwa domowe osób pracujących najemnie gospodarstwa osób mających niezarobkowe źródło dochodów np. emeryci gospodarstw domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, gospodarstw domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie

6 Klasyfikacja gospodarstw domowych
Według fazy rozwojowej wyróżnia się następujące gospodarstwa domowe: samotnej, młodej osoby młodego małżeństwa bez dziecka młodego małżeństwa z dzieckiem lub dziećmi małżeństwa w wieku 30-45lat, z dziećmi w wieku szkolnym (6-19lat) małżeństwa w wieku średnim (46-60lat) z dorastającymi i usamodzielniającymi się dziećmi małżeństwa w starszym wieku po usamodzielnieniu się dzieci i opuszczeniu przez nie domu rodzinnego samotnej starszej osoby (na ogół po śmierci małżonka)

7 Funkcje gospodarstw domowych
Ekonomiczne: produkcyjna - wytwarzanie dóbr i usług konsumpcyjna - wydatkowanie dochodów oraz spożycie dóbr i usług, zaspokajające potrzeby członków Społeczne: oświatowa ochrony zdrowia wychowawcza reprodukcyjna

8 Dochody gospodarstw domowych
wynagrodzenia za pracę dochody z posiadanego majątku zasiłki, zapomogi stypendia emerytury renty alimenty odsetki z lokat bankowych

9 DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH
małżeństwa bez dzieci dochód na 1 osobę wyniósł – ok.1588 zł małżeństwa z dziećmi na utrzymaniu - ok.1007 zł na osobę. małżeństwa z 3 i więcej dzieci – ok. 642 zł na osobę w gospodarstwie domowym rodziny samotnych matek lub ojców z dziećmi na utrzymaniu - ok. 929 zł na osobę Dane z 2009 roku

10 Wydatki gospodarstw domowych
Wydatki stałe Wydatki zmienne opłaty (prąd, woda, czynsz, internet, telefon, gaz) żywność środki czystości utrzymanie samochodu transport rozrywka • odzież, obuwie kosmetyki • leczenie wyposażenie gospodarstwa domowego edukacja

11 STRUKTURA MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA 1 OSOBĘ
Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe razem Rok 2004 2005 2006 Wydatki ogółem 100,0 Towary i usługi 95,80 95,71 95,67 żywność 29,08 29,12 28,14 alkohol, tytoń 2,74 2,73 2,68 odzież, obuwie 4,90 5,07 5,39 użytkowanie mieszkania, energia 25,16 24,62 24,83 zdrowie 5,05 5,03 4,91 transport, łączność 13,75 14,22 13,92 kultura i rekreacja 8,57 8,63 9,09 edukacja 1,51 1,31 1,40 Pozostałe towary i usługi 5,04 4,98 5,31 Pozostałe wydatki 4,20 4,29 4,33 W tym dary przekazywane innym 3,58 3,47 3,55

12 źródła finansowania Gospodarstw domowych
Kredyt, debet na koncie czy pożyczka? Z banku możemy uzyskać kredyt na określony cel lub pożyczkę. Można też wziąć kredyt limitowany lub debet na koncie ROR. Kasy oszczędnościowo- pożyczkowe mogą nam udzielić pożyczek na krótsze terminy. Pożyczki od osób prywatnych – social lending – to pożyczki społecznościowe, kiedy osoba osobie pożycza pieniądze z pominięciem banku.

13 Konto osobiste ROR Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy (ROR), popularnie zwany kontem osobistym, jest imiennym rachunkiem bankowym przeznaczonym dla klientów indywidualnych. Konta te są powszechnie używane od wielu lat. Ich główną zaletą jest szybki dostęp do środków pieniężnych na nich zgromadzonych. Rachunek ten służy do dwóch podstawowych celów:  - gromadzenia pieniędzy  - rozliczeń

14 Karta debetowa  Jest to karta płatnicza służąca do dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, dokonywania płatności w internecie, oraz podejmowania gotówki z bankomatów w granicach środków posiadanych na rachunku rozliczeniowym (oszczędnościowo-rozliczeniowym - ROR) użytkownika karty.

15 Karta kredytowa Klient, płacąc kartą kredytową, pożycza od banku pieniądze do wysokości wyznaczonego w umowie limitu. Jeśli odda je w ciągu ustalonego okresu (40-55 dni), nie płaci odsetek. Jeśli jednak nie zdąży, zapłaci znacznie więcej niż w przypadku zwykłej linii debetowej na koncie osobistym. Oprocentowanie kredytu na karcie to najdroższy z możliwych kredytów - waha się od 19 do 45 proc. w skali roku. od każdej transakcji dokonanej kartą kredytową bank pobiera ok. 2 proc. prowizji od sklepu. Kartą kredytową nie opłaca się wypłacać pieniędzy z bankomatu - prowizje mogą sięgnąć nawet kilkunastu złotych.

16 Co to jest Kredyt ? Kredyt bankowy - umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą zawierana w formie pisemnej. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe.

17 Rodzaje kredytów : Kredyt hipoteczny Kredyt gotówkowy
Kredyt samochodowy Kredyt konsolidacyjny Kredyt refinansowy Kredyt mieszkaniowy Kredyt budowlany Kredyt lombardowy Kredyt dyskontowy Kredyt odnawialny Kredyt dewizowy Kredyt płatniczy Kredyt rolniczy

18 CBOS - Centrum badania opinii społecznej

19 Doradcy kredytowi Każdy, kto poszukuje kredytu, może udać się po pomoc do doradcy kredytowego. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie. Doradca kredytowy otrzymuje prowizję od banku w przypadku udzielenia kredytu za jego pośrednictwem.

20 Historia kredytowa Historia kredytowa - nasz kredytowego życiorysu, pokazującego, jakie kredyty braliśmy dotychczas. Nasza historia kredytowa zapisywana jest w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Każdy kraj UE posiada podobną instytucję, która gromadzi informacje o kredytach i kredytobiorcach w celu udostępniania ich bankom.

21 Waluta kredytu – złoty, franki szwajcarskie czy euro?
Rok 2009 przyniósł istotne ograniczenia kredytów walutowych i obecnie ok. 75% kredytów jest udzielane w PLN. Kredyty we frankach CHF są nadal popularne wśród niektórych kredytobiorców. Pojawiły się także atrakcyjne kredyty w EUR. Skąd taka popularność kredytów walutowych? Stanowią one dobrą alternatywę dla złotówek dzięki niższym stopom procentowym. Obecnie kredyt w CHF lub EUR jest znacznie niżej oprocentowany niż kredyt w PLN. Kredyt w walucie obcej wiąże się z ryzykiem walutowym. Wzrost kursu waluty może przynieść nie tylko wzrost miesięcznej raty, ale również wzrost naszego ogólnego zadłużenia w przeliczeniu na złote. Jest to istotne, jeżeli bierzemy kredyt na 100% wartości nieruchomości .

22 Zdolność kredytowa Każdy bank przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego, szczegółowo zbada naszą sytuację finansową, poziom naszych dochodów oraz zobowiązań i określi naszą zdolność kredytową. W przypadku kredytu hipotecznego, istotne znaczenie będą miały nasze zarobki oraz ilość osób w gospodarstwie domowym. Posiadanie dzieci obniża zdolność kredytową, ponieważ dziecko samodzielnie nie osiąga dochodów, a koszty jego utrzymania są takie jak dorosłej osoby. Bank określa kwotę w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym, jaka powinna nam miesięcznie pozostać na bieżące utrzymanie, po uwzględnieniu kosztów stałych, tj. zobowiązań kredytowych i stałych opłat. Dopiero po odliczeniu tej kwoty, otrzymujemy maksymalną ratę kredytu, jaką możemy spłacać. Dostosowując odpowiednio okres spłaty, możemy w ten sposób modyfikować maksymalną sumę kredytu .

23 Zabezpieczenie kredytu
Zabezpieczeniem kredytowym jest wszystko, co zapewnia bankowi odzyskanie zaangażowanej w ramach określonej umowy kredytowej sumy kredytu wraz z odsetkami i prowizją i zwrotem kosztów udzielenia kredytu. Zabezpieczenia osobiste Zabezpieczenie rzeczowe weksel własny in blanco zastaw ogólny poręczenie wekslowe bankowy zastaw rejestrowy poręczenia według prawa cywilnego kaucja gwarancję bankową zastaw na prawach przelew wierzytelności blokadę środków na rachunku przystąpienie do długu kredytowego hipoteka pełnomocnictwo

24 Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy - przeznaczać na dowolny cel, np. zakup mebli, na remont mieszkania itp. Ma więc on w znacznej mierze charakter kredytu na zakupy ratalne. Wysokość kredytu uzależniona jest od stałych miesięcznych dochodów pożyczającego, jeśli zabezpieczeniem jest tylko poręczenie. Spłata - jednorazowa lub w ratach, w okresie nie dłuższym niż 2 lata.

25 Kredyt płatniczy Kredyt płatniczy - (zwany też kasowym, przejściowym) udzielany jest w związku z przejściowym brakiem środków na rachunku na pokrycie bieżących płatności. Kredyt ten wywołuje przejściowe powstanie salda debetowego na danym rachunku. Saldo to powinno być zlikwidowane w najbliższych dniach z bieżących wpływów.  W umowie o ten rodzaj kredytu bank ustala górny pułap oraz maksymalny okres ciągłego występowania zadłużenia w tej formie. Kredyt ten jest o tyle korzystny dla kredytobiorcy, iż łagodzi skutki nierównomiernego wpływu należności i nie jest konieczne każdorazowe ubieganie się o jego przyznanie.

26 Kredyt odnawialny Kredyt odnawialny - jest dodatkową usługą w pakiecie dla osób posiadających konto osobiste (ROR). Bank prowadzący rachunek ROR, decydując się na przyznanie takiego kredytu, wyznacza na koncie maksymalny limit zadłużenia. Oznacza to, że bank nie otwiera nowego rachunku kredytowego - wykorzystanie dodatkowych środków przez klienta odbywa się poprzez rachunek bieżący. Odnawialność kredytu przejawia się w możliwości wielokrotnego wykorzystania przyznanych pieniędzy, gdyż każda spłata zmniejsza zadłużenie i pozwala na ponowne dysponowanie spłaconymi środkami i pozostałą resztą kredytu.

27 Kredyt dewizowy Kredyt dewizowy - udzielany jest m.in. w: dolarach, euro, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich. Kredyty mogą być  oprocentowane według stopy zmiennej lub stałej. Spłata kredytu wraz z odsetkami i prowizją odbywa się w złotych według kursu obowiązującego w dniach spłaty kredytu.

28 Kredyt dyskontowy Kredyty te polegają na wykupie weksli przez bank przed terminem płatności, z potrąceniem odsetek dyskontowych zwanych dyskontem, których wielkość zależy od wysokości stosowanej stopy dyskontowej (procentu) i okresu liczonego od daty operacji do dnia płatności weksla.  Weksel będący wyrazem kredytu kupieckiego w transakcji kupna- sprzedaży, staje się przenośnym instrumentem płatniczym, który w operacji dyskonta bankowego zostaje przekształcony przez kredyt bankowy na natychmiast płatny pieniądz. Może go zdyskontować jego wystawca oraz każdy kolejny posiadacz. Banki przyjmują weksle weksle handlowe (wynikające z działalności gospodarczej) oraz weksle finansowe (wynikające przykładowo z udzielonej pożyczki pieniężnej). Weksle składane do dyskonta powinny być podpisane przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze - odpowiedzialne materialnie, z podanym terminem płatności i płatne w oddziałach banku, w których dłużnicy mają swoje rachunki.

29 Kredyt lombardowy Jest to kredyt udzielany pod zastaw papierów wartościowych, towarów i przedmiotów wartościowych. Cechą charakterystyczną jest tu posiadanie przez bank przedmiotu zastawu i w związku z tym tego rodzaju kredyty są zazwyczaj udzielane pod zastaw papierów wartościowych, co nie sprawia bankom trudności w ich przechowywaniu. Banki udzielają pożyczek lombardowych na okres od 7 dni do 3 miesięcy. Zabezpieczeniem tych pożyczek mogą być bony i książeczki PKO lub blokada środków pieniężnych na rachunkach złotowych i walutowych, ponadto bank przyjmuje kosztowności w postaci wyrobów ze złota i platyny, sztabki złota oraz złote monety.

30 Kredyt refinansowy Jest to kredyt przeznaczony na spłatę innego kredytu zabezpieczonego hipoteką, zaciągniętego w innym banku. Warto pomyśleć o refinansowaniu, kiedy znacząco zmieniły się warunki przyznawania kredytów - na korzystniejsze, a aktualny bank nie jest chętny do renegocjacji kredytu. Refinansowanie oznacza wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego, który istnieje aktualnie i zastąpienie go nowym kredytem refinansowym, który zawierany jest zwykle na korzystniejszych dla nas warunkach niż kredyt mieszkaniowy, który spłacaliśmy dotychczas. 

31 Kredyt konsolidacyjny
Podstawowym atutem kredytu konsolidacyjnego jest zamiana wszystkich innych kredytów na znacznie tańszy jeden kredyt - zabezpieczony hipoteką. Dzięki temu, zamiast wielu, płaci się tylko jedną niską ratę. Kredytem konsolidacyjnym można spłacić dowolne inne kredyty, np. mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, linię debetową w rachunkach bieżących. Ponadto konsolidacja to duża oszczędność. Z powodu niższego oprocentowania, wartość miesięcznej raty jest w wielu przypadkach niższa niż suma wcześniejszych, nie skonsolidowanych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny ma także długi okres kredytowania, który może trwać nawet do 35 lat.

32 Kredyt rolniczy Kredyt rolniczy przeznaczony jest dla indywidualnych użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara (ha) użytków rolnych lub zakwalifikowanych do specjalnych działów produkcji rolnej. Kredyty rolnicze obejmują przede wszystkim sfinansowanie budowy, rozbudowę oraz modernizację gospodarstwa rolnego. Dotyczą one także zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, ziemi, materiałów siewnych, nawozów oraz środków ochrony roślin. Banki finansują także nakłady związane z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. Kwota kredytów nie może przekraczać:  % wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% - linia nOR, 90% - linia nGR), nie więcej jednak niż 4 mln zł,  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie więcej niż 16 mln zł. 

33 Kredyt budowlany Kredyt budowlany to kredyt ze szczególnym przeznaczeniem na budowę domu, budowę pomieszczeń gospodarczych, magazynów, hal. Kredyt budowlany może być również kredytem na dokończenie już rozpoczętej inwestycji budowlanej

34 Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy jest rodzajem kredytu hipotecznego, a przeznacza się go na zakup mieszkania albo domu. Nieruchomość może być nowa (na rynku pierwotnym) lub też używana (na rynku wtórnym). Kredyt hipoteczny poza zakupem nieruchomości mieszkalnej, może być przeznaczony także na kupno działki (rolnej lub budowlanej), remont nieruchomości, przebudowę i rozbudowę nieruchomości, konsolidację (złączenie w jednej, niżej oprocentowanej racie innych zobowiązań) czy też na inny dowolny cel. Bank przy ich udzielaniu zabezpiecza się na hipotece nieruchomości. Daje to wymierne korzyści, ponieważ skutkuje niższym ryzykiem banku i tym samym najniższym oprocentowaniem spośród kredytów dostępnych na rynku.

35 spłata kredytu mieszkaniowego
Podstawową cechą kredytów przeznaczonych na zakup lub budowę nieruchomości jest to, że udzielane są one na stosunkowo wysokie kwoty oraz są kredytami długoterminowymi. Oznacza to, że kredyty hipoteczne spłacane są zwykle w okresie od minimum kilku lat do kilkudziesięciu lat. W niektórych bankach można otrzymać kredyt nawet na 50 lat, a przeciętny kredyt udzielany jest na ok lat.

36 Kredyt hipoteczny Kredyt hipoteczny z ekonomicznego punktu widzenia jest kredytem zabezpieczonym hipoteką. W praktyce, istnieją też dodatkowe warunki stawiane kredytobiorcom przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych - głównym warunkiem jest cel kredytowania, którym powinna być nabywana ze środków z kredytów nieruchomość. W ofertach banków, kredyt zabezpieczony nieruchomością, a przeznaczony na inny cel, nazywany jest pożyczką hipoteczną. W ostatnich latach kredyt hipoteczny stał się bardzo popularną formą finansowania zakupu domów i mieszkań ze względu na coraz niższe koszty związane z tą formą pożyczania pieniędzy. Przyczyniły się do tego niższe stopy procentowe w złotych, wzrost możliwości zaciągania kredytów w walutach obcych (CHF, EUR00, a także fakt, że kredyt hipoteczny, dzięki solidnemu zabezpieczeniu hipoteką na nieruchomości, należy do zdecydowanie najtańszych form kredytowania.

37 hipotekA Hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu, polegającym na tym, że w przypadku zaprzestania spłacania kredytu przez klienta, bank może doprowadzić do sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Rodzaje hipotek: Zwykła - zastosowana do już udzielonych kredytów, wniosek o wpis powinien udokumentować wysokość udzielonego kredytu, oprocentowania i warunków spłaty. Kaucyjna - która może zabezpieczać spłatę określonych kredyt o nieustalonej wysokości np. na rachunku bieżącym, oraz kredytów udzielonych w przyszłości, kwota hipoteki kaucyjnej, w której mieści się zwrot kapitału, przypadających odsetek i innych opłat określa granicę odpowiedzialności. Przymusowa - której bank może zażądać od kredytobiorcy (właściciela danej nieruchomości), kiedy kredyt nie zostanie spłacony w odpowiednim terminie.

38 Przykładowe koszty pożyczek hipotecznych
Pożyczka hipoteczna w wysokości 150 tys. zł na 15 lat, wartość zabezpieczenia 400 tys. zł- klient ma w banku ROR i kartę kredytową. LTV- wskaźnik wielkości pożyczki do wielkośći zabezpieczenia Oproc. Marża (%) Prowizja (%) Maks. LTV (%) Deutsche Bank PBC 6,36 2,40 3,00 60 Bank Millennium 7,05 3,10 2,00 70 BZ WBK 7,39 3,50 2,50 PKO BP 7,41 3,43 1,50 Bank Pocztowy 7,48 80 Allianz Bank Polska 0,00 50 BNP Paribas Fortis 7,68 3,60 Kredyt Bank 7,95 4,00 1,00 mBank 8,71 4,85 75 Getin Noble Bank 9,36 5,50 brak

39 Porównanie kosztów pożyczki HIPOTECZNEJ w wysokości 150 tys
Porównanie kosztów pożyczki HIPOTECZNEJ w wysokości 150 tys. PLN udzielonej na 15 lat Bank Kwota pożyczki + koszty Rata za 1 mies. Odsetki za 1 mies. Oproc. Marża Prowizja Łączna wartość pożyczki  Deutsche Bank 158100 878,33 4,6552 6,36% 2,40% 3,00% 158155,86  Millennium 157650 875,83 5,1455 7,05% 3,10% 2,00% 157711,75  BZ WBK 159000 883,33 5,4399 7,39% 3,50% 2,50% 159065,28  PKO BP 157395 874,42 5,3995 7,41% 3,43% 1,50% 157459,79  Pocztowy 160500 891,67 5,5581 7,48% 160566,70  Allianz 155250 862,50 5,3763 0,00% 155314,52  Fortis 155400 863,33 5,5253 7,68% 3,60% 155466,30  Kredyt Bank 157500 875,00 5,7969 7,95% 4,00% 1,00% 157569,56  mBank 157275 873,75 6,3420 8,71% 4,85% 157351,10  Getin 158250 879,17 6,8575 9,36% 5,50% 158332,29

40 Kredyt na Mieszkanie lub dom
ZAKUP: MIESZKANIE LUB DOMU KWOTA: PLN WALUTA: EURO OKRES SPŁATY: 30 LAT

41 Koszt miesięczny obsługi kredytu na mieszkanie, dom
Wysokość raty  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy uwzględnieniu spreadu walutowego Oprocentowanie nominalne 3.85 % Oprocentowanie rzeczywiste 4.55 % Ubezpieczenie pomostowe 168.00 PLN Składka płatna miesięcznie do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Polisa na życie 0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie. Prowizja  PLN Podana wartość ma charakter jednorazowy. Prowizja jest doliczana do kwoty kredytu. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Dla pożądanej wysokości kredytu bank nie wymaga ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych, poza standardowymi polis ubezpieczeniowych. Wycena nieruchomości 300.00 PLN Wycena nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia jest w każdym wypadku niezbędna.  Przewalutowanie na EUR 0.00 %

42 Koszt miesięczny obsługi kredytu na mieszkanie, dom
Wysokość raty  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. Oprocentowanie nominalne 3.65 % Oprocentowanie kredytów hipotecznych w euro jest sumą stopy bazowej i marży. Stopa bazowa ustalana jest co miesiąc przez bank i jest stała w pierwszych dwóch latach spłaty kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste 4.39 % Ubezpieczenie pomostowe 300.00 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki . Polisa na życie 0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie. Prowizja W ramach trwającej promocji bank nie pobiera opłaty za udzielenie kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Dla pożądanej wysokości kredytu bank nie wymaga ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych polis ubezpieczeniowych. Wycena nieruchomości 700.00 PLN Bank wymaga, aby klient dostarczył wycenę we własnym zakresie. Podany koszt wyceny ma charakter szacunkowy. Przewalutowanie na EUR 0.00 %

43 Koszt miesięczny obsługi kredytu na mieszkanie, dom
Wysokość raty  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu.  Oprocentowanie nominalne 3.45 % Klienci segmentu VIP mogą liczyć na obniżenie marży o 0,2 pkt.proc. Oprocentowanie rzeczywiste 4.11 % Ubezpieczenie pomostowe 199.20 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki . Polisa na życie 0.00 PLN Bank nie wymaga cesji z polisy ubezpieczenia na życie jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Prowizja  PLN Podana wartość ma charakter jednorazowy. Prowizja jest doliczana do kwoty kredytu. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank nie pobiera ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych, poza standardowymi polis ubezpieczeniowych. Wycena nieruchomości  Cena usługi zależy od typu nieruchomości i lokalizacji oraz indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą. Przewalutowanie na EUR 1.00 % Opłata za przewalutowanie wynosi 1% całości kwoty.

44 Podsumowanie kredytu na mieszkanie 240 000 pln
Bank Lukas Bank Bank DnB NORD Bank WBK Rata za miesiąc[zł] 1 184,47 1 184,83 1 127,35 Raty całego kredytu [ 30 lat] ,20 ,8

45 KREDYT KONSUMPCYJNY Kredyt konsumpcyjny służy do sfinansowania dóbr konsumpcyjnych, a więc np. samochodu, pralki, kina domowego, wycieczki zagranicznej, wymarzonych wakacji, remontu domu, wyposażenia mieszkania, opłaty za studia czy kurs językowy. Kredyty konsumpcyjne mogą być udzielone osobie fizycznej na cele bezpośrednio nie związane z działalnością gospodarczą.

46 Wycieczka za własne oszczędności czy na kredyt?
Wycieczkę zagraniczną można wykupić za oszczędności własne gospodarstwa domowego lub wziąć kredyt. Najlepiej skorzystać z usług biura podróży, które oferują wycieczki w różnej cenie i standardzie oraz załatwiają formalności. Można też wziąć kredyt w banku i za gotówkę wykupić wycieczkę. Najtańsze są wyjazdy last minute oraz te, które trzeba rezerwować i opłacić z dużym wyprzedzeniem kilka miesięcy przed wycieczką.

47 Kredyt Na wycieczkę zagraniczną: MAJORKA Kwota KREDYTU: zŁ (4 osoby, 7 dni) Okres SPŁATY: 36 miesięcy

48 Koszt miesięczny obsługi kredytu na wycieczkę
Wysokość raty 153.93 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 18.99  % Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Oprocentowanie rzeczywiste 25.05  % Prowizja 5.00  % 5% prowizji w przypadku braku ubezpieczenia 0% prowizji z opcją wykupienia ubezpieczenia. Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu. Opłata administracyjna 0.00  % Ubezpieczenie kredytu 0.000  % W przypadku wybrania opcji z ubezpieczeniem opłata za ubezpieczenie spłaty kredytu wynosi 0,17 % od kwoty udzielonego kredytu pomnożonej przez liczbę rat kredytu. Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje: -niezdolności do pracy -śmierć Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00 % W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę 

49 Koszt miesięczny obsługi kredytu na wycieczkę
Wysokość raty 146.89  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 17.00  % Oprocentowanie kredytu jest stałe Oprocentowanie rzeczywiste 20.90  % Prowizja 3.00  % Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu. Prowizja może zostać obniżana do 1%. Opłata administracyjna 0.00  % Ubezpieczenie kredytu 0.000  % Brak ubezpieczenia. Opłata za wcześniejszą spłatę W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę 

50 Koszt miesięczny obsługi kredytu na wycieczkę
Wysokość raty 136.65  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia.  Oprocentowanie nominalne 11.90  % Oprocentowanie kredytu jest zmienne.  Oprocentowanie rzeczywiste 14.90  % Prowizja 3.00  % Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu. Opłata administracyjna 0.00  % Ubezpieczenie kredytu 0.000  % Brak obowiązkowego ubezpieczenia. Opłata za wcześniejszą spłatę W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę 

51 Podsumowanie kredytu na wycieczkę 4 000 pln
Bank Raiffeisen Bank Nordea Polbank EFG Rata za miesiąc [zł] 153.93 146.89 136.65 Raty całego kredytu [36 miesięcy] 5 541,48 5 288,04 4 919,40

52 Wycieczka Wycieczka zagraniczna: Cypr
Kwota wycieczki: zł/os (3 osoby) Koszt kredytu: zł Okres spłaty: 12 miesięcy Czas pobytu: 7 dni

53 Porównanie kosztów kredytu w wysokości 6 000 zł na wycieczkĘ
Bank Oprocentowanie Prowizja Rata Allianz Bank 15.96 % 0.00 % 541.27 PLN GetInBank 17.85 % 3.00 % 546.53 PLN Polbank EFG 19.03 % 548.8 PLN Lukas Bank 19.23 % 2.50 % 549.27 PLN BZ WBK 28.64 % 5.00 % 571.57 PLN

54 Kupno sprzętu AGD: Sprzęt do gospodarstwa domowego nabywamy w sklepach za gotówkę lub na raty. Sklep spisuje umowę z klientem na podstawie zaświadczenia o zarobkach potwierdzonego przez pracodawcę, odcinka emerytury w przypadku emeryta, dowodu osobistego i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Kupiony sprzęt zabieramy lub jest dostarczony do domu. Raty płacimy na podstawie spisanej umowy. Sklepy udzielają kredytów nawet do 5 lat, czasem kredyt jest ubezpieczony.

55 Kredyt na sprzęt agd : lodówka
Kwota kredytu: 2 100 zł Okres spłaty: 24 miesiące

56 Koszt miesięczny obsługi kredytu na sprzęt AGD
Wysokość raty 105.38  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia.  Oprocentowanie nominalne 15.99  % Oprocentowanie kredytu jest stałe.  Oprocentowanie rzeczywiste 20.19  % Prowizja 2.50  % Koszt prowizji wynosi 2,5%. Prowizja doliczona jest do kwoty kredytu. Opłata administracyjna 0.00  % Ubezpieczenie kredytu 0.000  % Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy jest obowiązkowe, stawka jest zależna od parametrów kredytu. Opłata za wcześniejszą spłatę W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę 

57 Koszt miesięczny obsługi kredytu na sprzęt AGD
Wysokość raty 101.72  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia.  Oprocentowanie nominalne 14.90  % Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Oprocentowanie rzeczywiste 15.96  % Prowizja 0.00  % W ramach trwającej Promocji Allianz Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej. Standardowo prowizja wynosi 1,5%. Opłata administracyjna Ubezpieczenie kredytu 0.000  % W ofercie Allianz Banku ubezpieczenia są dobrowolne dla kredytów udzielanych na okres krótszy niż 60 miesięcy. Powyżej tego okresu obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy . Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy (mies.0,09%),  Ubezpieczenie na życie - wersja podstawowa (mies.0,1%), Ubezpieczenie na życie - wersja rozszerzona (mies. 0,19%) Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00 % W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę 

58 Koszt miesięczny obsługi kredytu na sprzęt AGD
Wysokość raty 109.98  PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 17.90  % Oprocentowanie kredytu jest stałe Oprocentowanie rzeczywiste 25.58  % Prowizja 5.00  % Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu. Dla osób posiadających konto w Banku prowizja obniżana jest do 4%. Opłata administracyjna 0.00  % Ubezpieczenie kredytu 0.000  % Cena ubezpieczeń jest wliczona w oprocentowanie. Opłata za wcześniejszą spłatę W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę

59 Podsumowanie kredytu na lodówkę 2 100 pln
Bank Lukas Bank Allianz Bank Bank BGŻ Rata za miesiąc[zł] 105.38 101.72 109.98  Raty całego kredytu [24 miesiące] 2 529,12 2 441,28 2 639,52

60 Kupno samochodu Samochód można kupić gotówką lub na kredyt:
Nowy w salonie Używany od osoby prywatnej lub w komisie

61 Kredyt Samochodowy Służy finansowaniu zakupu różnych pojazdów. Kredyty samochodowe mogą być wykorzystane do zakupu na raty np. motocykla, skutera, łodzi, przyczepy campingowej. Kredyty samochodowe są oferowane zarówno przez uniwersalne banki (takie jak PKO BP, mBank, Lukas Bank itd) oraz przez specjalistyczne banki samochodowe, które wspierają sprzedaż poszczególnych koncernów samochodowych (np. Volkswagen Bank Polska, Toyota Bank Polska, GMAC Bank itd.). Jednak lepiej wziąć pożyczkę gotówkową lub debet na koncie niż kredyt samochodowy. Chodzi po prostu o czas załatwiania formalności- w przypadku kredytu samochodowego, z uwagi na konieczność ustanowienia zabezpieczenia ten czas może być o kilka dni dłuższy.

62 Zabezpieczenie kredytu samochodowego
Zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest sam kredytowany pojazd. Formy zabezpieczenia kredytu to między innymi zastaw, przewłaszczenie, poręczenie osoby trzeciej czy depozyt karty pojazdu. Każdy bank wymaga udzielając kredytu samochodowego wykupienia dodatkowo polisy Autocasco (oprócz wymaganej przez prawo polisy OC).

63 przy wyborze kredytu Patrz Na :
Oprocentowanie kredytu - czym starsze auto tym wyższe oprocentowanie kredytu (2-3%). - Opłata wstępna - banki za udzielenie kredytu pobierają dodatkową opłatę.  -  Waluta kredytu - kredyt możemy zaciągnąć w złotówkach, ale także euro, dolarach czy frankach. Decydując się jednak na kredyt z niższym oprocentowaniem np. we frankach trzeba pamiętać o różnicach kursowych walut -  Wcześniejsza spłata kredytu - część banków za wcześniejszą spłatę dolicza sobie dodatkową opłatę.  -  Odroczenie spłaty kredytu – przy utracie pracy, wiele banków oferuje zawieszenie na jakiś okres czasu spłaty kredytu.  -  Okres kredytowania - im dłuższy okres kredytowania, tym łączne odsetki będą większe, ale z drugiej strony możemy płacić mniejsze raty miesięczne.  -  Wiek aut - wliczając w to spłatę to lat.

64 Kredyt na samochód w niektórych bankach.
Stan: samochód nowy Kwota kredytu: PLN Okres spłaty: 60 miesięcy

65 Koszt miesięczny obsługi kredytu samochodowego
Wysokość raty   PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 7.69  % Oprocentowanie dla klientów, którzy złożą wniosek o zakup nowego środka transportu od autoryzowanego dealera. Oprocentowanie rzeczywiste 10.22  % Prowizja 5.00  % Prowizja standardowo jest doliczana do kwoty udzielonego kredytu. Jej wartość może zostać obniżona do 3%. Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00  % Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu Ubezpieczenie Bank nie wymaga zawarcia dodatkowych ubezpieczeń związanych z udzieleniem kredytu. Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczeniem kredytu jest przewłaszczenie 49% wartości samochodu na bank (lub sądowy zastaw rejestrowy) i cesja praw z polisy AC.

66 Koszt miesięczny obsługi kredytu samochodowego
Wysokość raty   PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 8.90  % W przypadku skorzystania z ubezpieczenia kredytu oprocentowanie jest obniżane o 1 pkt proc. Oprocentowanie rzeczywiste 11.58  % Prowizja 5.00  % W przypadku posiadania lub otwarcia konta w LUKAS Banku prowizja wyniesie 1,5%. Opłata za wcześniejszą spłatę 00  % W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). Ubezpieczenie 0.00  % Rodzaj zabezpieczenie Standardowym zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest przewłaszczenie 49% wartości samochodu oraz cesja ubezpieczenia AC

67 Koszt miesięczny obsługi kredytu samochodowego
Wysokość raty   PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 10.36  % W przypadku kredytu z ubezpieczeniem oprocentowanie jest niższe o 1 pkt proc. Oprocentowanie rzeczywiste 13.24  % Prowizja 5.00  % Prowizja standardowo jest doliczana do kwoty udzielonego kredytu. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem prowizja wynosi 3% (kredyt do 60 mies.) lub 4% (kredyt powyżej 60 mies.). Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00  % Brak opłaty za wcześniejszą częściową i całkowitą spłatę kredytu. Ubezpieczenie Opcjonalne Rodzaj zabezpieczenie Zabezpieczenie kredytu stanowi przewłaszczenie 49% wartości samochodu na rzecz banku oraz cesja z ubezpieczenia AC

68 Koszt miesięczny obsługi kredytu samochodowego
Wysokość raty   PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 10.49  % Oprocentowanie rzeczywiste 13.39  % Prowizja 5.00  % Prowizja standardowo jest doliczana do kwoty udzielonego kredytu. Bank może obniżyć prowizję do 2%. Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00  % Opłata za wcześniejszą spłatę wynosi 80 PLN. W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). Ubezpieczenie Rodzaj zabezpieczenie Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest częściowe przewłaszczenie pojazdu oraz cesja z polisy AC.

69 Koszt miesięczny obsługi kredytu na samochód nowy z grupy Volkswagen
Wysokość raty   PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 10.99  % Oprocentowanie rzeczywiste 13.00  % Prowizja 3.00  % Prowizja standardowo doliczana jest do kwoty kredytu. Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00  % W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). Ubezpieczenie Rodzaj zabezpieczenie

70 Koszt miesięczny obsługi kredytu samochodowego
Wysokość raty   PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, bez uwzględnienia kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie nominalne 8.99  % Oprocentowanie rzeczywiste 9.83  % Prowizja 1.00  % Wysokość prowizji zależy od indywidualnych negocjacji z doradcą bankowym. Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00  % W przypadku kredytu do PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). Ubezpieczenie Nie podano wartości ubezpieczenia. Jego wysokość zależy od indywidualnych negocjacji z doradcą bankowym. Rodzaj zabezpieczenie Przewłaszczenie częściowe pojazdu na bank oraz cesja praw z polisy AC.

71 Podsumowanie kredytu na samochód 50 000 pln
Bank MultiBank Lukas Bank mBank Santander Volkswagen Getin Bank Rata za miesiąc (w zł)      Raty całego kredytu60 rat 67 690,2 62 883

72 Okres spłaty kredytu Przeciętny kredyt gotówkowy jest proponowany klientom przez banki na okres od 1 roku do maksymalnie 8 lat (średnio jest to 2-5 lat). Kredyty hipoteczne mają długi okres spłaty, nawet do 40 lat. Długi okres spłaty jest źródłem dodatkowych korzyści i zysków dla banku, ponieważ wraz ze wydłużaniem okresu spłaty, wzrasta także suma odsetek, jakie klient oddaje bankowi. Z kolei dla klienta jest to często rozwiązanie korzystne, ponieważ wyższa suma odsetek jest rozłożona na dłuższy okres.

73 spłata kredytu Zaciągnięte zobowiązania: kredyty i pożyczki należy spłacać w ustalonym w umowie terminie. Za każde przekroczenie terminu spłaty rat naliczane są odsetki karne. Nieterminowa spłata kredytu może grozić: Pisemnym upomnieniem dłużnika Obciążeniem dłużnika kosztem ściągania kredytu Wpisaniem na listę Krajowego Rejestru Dłużników Odmową udzielenia kredytów

74 Podsumowanie: Źródła finansowania gospodarstw domowych dzielą się na własne i zewnętrzne. Własne to wszystkie przychody gospodarstwa. Zewnętrzne to różnego rodzaju kredyty i pożyczki udzielane przez banki i kasy pożyczkowe. Większość gospodarstw domowych korzysta z ofert banków, sklepów i biur podróży i oferowanych przez nie usług finansowych. Należy umiejętnie zarządzać budżetem domowym, aby nie doprowadzić do niewypłacalności.

75 Źródła: www.ikonto.com.pl slajdy 14, 15, 16, 26, 30, 31
slajd 18 slajdy 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 72 slajdy 23, 24, 27, 28, 29, 38 slajd 13 slajd 34 slajd 32 slajd 32 slajd 13 slajd 53, 61 slajd 63 slajd 38, 39

76 Prezentację wykonali uczniowie
Zespół Szkół w Pszczewie Gimnazjum w Mieścisku Liliana Cop Monika Kołodziejczak Sandra Łozowa Zuzanna Melcer Mateusz Molik Paulina Mrozek Robert Piechota Emil Ptak Magdalena Sarnakowska Eliza Surma Patrycja Banach Jakub Bazylewicz Kamila Napierała Sylwia Rozmacińska Monika Mączyńska Magda Nowak Katarzyna Siódmiak Natalia Przybył Julia Sobiszewska Jerzy Wasowicz Ilona Kozlowska Alicja Zarzeczna


Pobierz ppt "Dane informacyjne: NAZWY SZKÓŁ: Gimnazjum w Mieścisku, Zespół Szkół w Pszczewie ID GRUP: 98/31_p_g1 i 98/83_p_g1 KOMPETENCJA: Przedsiębiorczość TEMAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google