Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia i rekomendacje kontrolera Bielsko - Biała, 9 grudnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia i rekomendacje kontrolera Bielsko - Biała, 9 grudnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia i rekomendacje kontrolera Bielsko - Biała, 9 grudnia 2013 r.

2 Kontroler pierwszego stopnia w województwie śląskim 1.Wojewoda Śląski – na podstawie Porozumienia z 22 sierpnia 2008 r. zawartego z Ministrem Rozwoju Regionalnego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej w Programie. 2.Zadania związane z kontrolą pierwszego stopnia realizowane są w Wydziale Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Oddziale realizacji projektów transgranicznych.

3 Specyfika pracy kontrolera 1.Przyporządkowanie pracowników Oddziału do poszczególnych Partnerów projektów. 2.Zasada dwóch par oczu: każda kontrola prowadzona jest przez co najmniej dwie osoby w oparciu o listy sprawdzające. Akceptacja dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych następuje po weryfikacji dokonanej przez każdego z kontrolerów.

4 Specyfika pracy kontrolera 3.Różnorodność stosowanych dokumentów. 4.Uznaniowość – niezależny osąd kontrolera. 5.Terminowość – opóźnienia w procesie kontroli: ograniczenia administracyjne, duża liczba procedur kontrolnych. 6.Kontrole zewnętrzne do kilku razy w ciągu roku: IZ, UKS, NIK, KE.

5 Rola kontrolera 1.Współtworzenie systemu kontroli w Programie. 2.Zapewnienie kontroli w trybie ciągłym w każdym realizowanym projekcie. 3.Celem kontroli jest zweryfikowanie: czy zadeklarowane przez beneficjenta wydatki zostały rzeczywiście poniesione; czy środki zostały racjonalnie wydatkowane (gospodarowanie środkami publicznymi); czy roboty budowlane zostały zrealizowane, a usługi, towary i dzieła dostarczone zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie; czy projekt i wydatki w części realizowanej przez polskiego partnera są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

6 Zadania kontrolera 1.Przeprowadzanie regularnego monitoringu merytorycznego projektu (kontrola raportów). 2.Certyfikowanie zadeklarowanych wydatków. 3.Przeprowadzanie kontroli i wizyt monitorujących w siedzibie beneficjenta oraz na miejscu realizacji projektu. 4.Raportowanie o nieprawidłowościach do Instytucji Zarządzającej. 5.Opiniowanie zmian w projektach. 6. Udzielanie beneficjentom wskazówek. 7.Prowadzenie szkoleń.

7 Zadania kontrolera w terenie Kontrole na miejscu planowe - na zakończenie (mikroprojektu) - w trakcie realizacji - systemowe doraźneinne - na wniosek IZ - wsparcie kontroli administracyjnej wizyty monitorujące

8 Zadania kontrolera w terenie Liczba kontroli przeprowadzonych na miejscu Liczba wizyt monitorujących 4416 w tym kontrole mikroprojektów w tym kontrole pozaplanowe 93 Stan wdrażania Programu w województwie

9 Zdjęcia z kontroli na miejscu

10

11 Wnioski z kontroli PLUSY I MINUSY

12 Wnioski z kontroli MINUSY 1.Zaburza pracę instytucji. 2.Generuje koszty związane z wykrytymi nieprawidłowościami. 3.Angażuje czas na wyjaśnienia nawet drobnych uchybień. 4.Powoduje stres pracowników. PLUSY 1.Może wskazać problemy i poprawić funkcjonowanie instytucji. 2.Poprawia wydatkowanie środków publicznych. 3.Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez dokształcanie się. 4.Satysfakcja z efektów.

13 Wnioski z kontroli 1.Projekt dobrze zaplanowany i opisany we wniosku aplikacyjnym – mniej zmian, minimalizacja ryzyka wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych, sprawniejsza weryfikacja, szybsza refundacja. 2.Projekt właściwie rozliczony administracyjnie – mniej niespodzianek podczas kontroli na miejscu. 3.Projekt ukierunkowany na osiągnięcie celu transgranicznego, a nie pozyskanie funduszy jako celu samego w sobie – przemyślane działania dają wymierne efekty podczas kontroli.

14 Wnioski z kontroli 1.Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczo – rozliczeniowej z pominięciem zapisów instrukcji i dokumentacji programowej. 2.Zbyt rozbudowane i przeszacowane budżety we wnioskach aplikacyjnych: a)koszty osobowe, b)koszty ogólne. 3.Pozycje budżetowe niezwiązane z działaniami w projekcie, albo przeciwnie: niezaplanowanie wydatków, które usprawniłyby działania projektowe. 4.Myślenie budżetem, a nie projektem: nieprzemyślane czasowo zakupy.

15 Wnioski z kontroli c.d. 5.Koordynatorzy zewnętrzni, a pracownicy partnera – loteria czy inwestycja? 6.Lakoniczne pod względem formalnym protokoły odbioru, niezgodność pomiarów powykonawczych z projektami budowlanymi, zła jakość dokumentacji technicznej przyczynami: a)częstych zmian w projektach, b)nieterminowego kończenia projektów, c)problemów z rozliczeniem wskaźników. 7.Stosowanie procedur ustawy Prawo zamówień publicznych źródłem: a)najczęstszych nieprawidłowości, b)korekt finansowych, c)zwrotów środków zrefundowanych, najpoważniejszych skutków finansowych dla Beneficjentów.

16 Rekomendacje - zamówienia publiczne Jak minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości? 1.Działanie zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i rozporządzeń okołoustawowych. 2.Kontrola ex - ante dokumentacji przetargowej. 3.Znajomość Taryfikatora – dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. 4.Zapoznanie się z listami sprawdzającymi do kontroli ex – post postępowań przetargowych. 5.Informowanie Wykonawców o źródłach finansowania zamówienia zgodnie z zasadami promocji i informacji Programu.

17 Rekomendacje - zamówienia publiczne Na co zwrócić szczególną uwagę? Na dyspozycje zawarte w art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny, a przede wszystkim nieobiektywny (poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). Na opisywanie warunków udziału w postępowaniu adekwatnie do celu, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający. Na żądanie od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania – zgodnie z rozporządzeniem: art. 25 ust. 2. Na ostrożne stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert.

18 Rekomendacje – cechy dobrego projektu Definicja

19 Rekomendacje – cechy dobrego projektu Projekt to zorganizowany i ułożony w czasie ciąg wielu działań zmierzających do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego celu. Działania projektu realizowane są: w zdefiniowanym terminie w określonej przestrzeni wydzielonymi zasobami ludzkimi wydzielonymi zasobami rzeczowymi wydzielonymi zasobami finansowymi.

20 Rekomendacje – cechy dobrego projektu Definicja Williama H. Kilpatricka: Projekt to odważne, planowe działanie, wykonywane całym sercem w środowisku społecznym.

21 Rekomendacje – cechy dobrego projektu 1.Wartość dodana współpracy transgranicznej. 2.Odpowiedź na realne problemy i potrzeby zidentyfikowane na obszarze wsparcia. 3.Wspólna wizja Partnerów projektu – realna współpraca zespołów realizujących projekt po obydwu stronach granicy.

22 Rekomendacje – cechy dobrego projektu c.d. 5.Przemyślany i dobrze napisany wniosek aplikacyjny. 6.Jednoznaczny opis celów, działań. 7.Uwzględnianie uwarunkowań (np. możliwości finansowych jednostki). 8.Racjonalny budżet. 9.Rozsądny czas realizacji. 10.Wskaźniki jednoznaczne i mierzalne powiązane z zaplanowanymi działaniami. 11.Skuteczna i poprawna pod względem formalnym promocja.

23 Rekomendacje – cechy złego projektu 1.Pozyskanie funduszy. 2.Zabezpieczenie pensji i finansowania jednostki. 3.Brak możliwości wdrożenia rezultatów projektu: projekty do szuflady. 4.Powtarzalność – w opozycji do innowacyjności i unikatowości.

24 Wartość wnioskowana (euro) Wartość zcertyfikowana (euro) Wydatki kwalifikowalne , ,07 Refundacja z EFRR , ,70 Stan wdrażania Programu w województwie

25 Liczba wystawionych Certyfikatów: 187. Średnia wartość Certyfikatu (w euro): koszty kwalifikowalne: ,00 refundacja z EFRR: ,76. Średni koszt kontroli pierwszego stopnia: ok. 2% zcertyfikowanych kwot.

26 Stan wdrażania Programu w województwie 26 Partnerów zrealizowało lub wciąż realizuje 25 projektów. Kontroler zakończył rozliczanie 15 projektów. Dwóch partnerów nie rozpoczęło jeszcze rozliczania wydatków w projektach. Kontroler wystawił 171 Certyfikatów kontroli pierwszego stopnia (z wyłączeniem projektu parasolowego). W ramach projektu parasolowego: 16 Certyfikatów.

27 Stan wdrażania Programu w województwie Rodzaje raportów cząstkowych* Liczba złożonych i zatwierdzonych raportów Średnia liczba korekt raportów bezkosztowe331,06 kosztowe1731,78 łącznie2061,42 *z wyłączeniem projektu parasolowego

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Radosław Kowalik Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Oddział realizacji projektów transgranicznych


Pobierz ppt "Doświadczenia i rekomendacje kontrolera Bielsko - Biała, 9 grudnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google