Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKORDY GEOGRAFICZNE POLSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKORDY GEOGRAFICZNE POLSKI"— Zapis prezentacji:

1 REKORDY GEOGRAFICZNE POLSKI

2 Najwyższy szczyt w całości położony w Polsce
The highest peak located entirely in Poland

3 Kozi wierch (2291 m n.p.m.) Goat Peak (2291 m above sea level) Szczyt w Tatrach Wysokich. Jest najwyższą górą znajdującą się w całości na terenie Polski. Kozi Wierch wznosi się w długiej wschodniej grani Świnicy pomiędzy Doliną Gąsienicową a Doliną Pięciu Stawów Polskich, a dokładniej między dwiema dolinkami wiszącymi: Dolinką Kozią i Dolinką Pustą. Wzdłuż grani tej poprowadzono szlak turystyczny zwany Orlą Periąc. Peak in the High Tatras. It is the highest mountain located entirely in Polish. Goat Peak rises in the long eastern ridge between the valley Gąsienicowa Swinica and Valley of Five Polish Lakes, specifically between two hanging valleys: Goat valley and the empty valley. Along the ridge the trail led Periąc called Orla.

4

5 Największe jezioro w Polsce
The largest lake in Poland

6 Jezioro Śniardwy (113,8 km2) Lake Maui (113.8 km2)
the largest lake in Poland, in the Warmia and Mazury, in districts and piskim Mrągowo, located in the Great Masurian Lake District, in the basin of Pisa. The water is at an altitude of 117 m above sea level, In many places the shallow bottom of the lake is dotted with boulders that lie just below the surface of the water (20 to 30 cm below the surface) endangering shipping. największe jezioro w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: mrągowskim i piskim, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy. Lustro wody jest na wysokości 117 m n.p.m. W wielu miejscach płytkie dno jeziora usiane jest głazami narzutowymi, które kryją się tuż pod powierzchnią wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) stwarzając zagrożenie w żegludze.

7

8 Najdłuższy półwysep w Polsce
The longest peninsula in Poland

9 Mierzeja Helska (43 km) Hel (43 miles)
Sandy kształciekosy the shaft, which is a series of forested dunes created by wind and ocean current flowing eastward along the Polish coast   Piaszczysty wał w kształciekosy, będący ciągiem zalesionych wydm utworzonych przez wiatr i prąd morski płynący na wschód wzdłuż polskiego brzegu.

10

11 Największa wyspa w Polsce
The largest island in Poland

12 Wyspa Wolin (265 km2) Wolin Island (265 km2)
Przybrzeżna wyspa należąca do Polski (powiat kamieński oraz Świnoujście), stanowiąca południowy brzeg Zatoki Pomorskiej. Od stałego lądu oddzielona jest cieśniną Dziwną, Zalewem Kamieńskim i Zalewem Szczecińskim, a od wyspy Uznam – Świną. Coastal island belonging to Polish (District Kamień and Świnoujście), which is the south shore of the Bay of Pomerania. Separated from the mainland by a strait strange, Kamieński Lagoon and Szczecin Lagoon and the island of Usedom - Świna.

13

14 Najdłuższa rzeka w Polsce The longest river in Poland

15 Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
Wisła (1047km) It is also the longest river which flows into the Baltic Sea. Source of the river located in southern Poland, at an altitude of 1107 m above sea level, on the western slope Barania Silesian Beskids Mountains. Wisla have a delta and flows into the Gulf of Gdansk Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego. Źródła rzeki znajdują się w południowej Polsce, na wysokości 1107 m n.p.m., na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Wisła posiada deltę i uchodzi do Zatoki Gdańskiej.

16

17 Najgłębsze jezioro w Polsce The deepest lake in Poland

18 Hańcza (108,5 m głębokości) Lake located in the Lake District Wschodniosuwalskim. His depth of m [1] (the most recent research is m [citation needed], older data give the values ​​111.5 m or 113 m), which makes it the deepest lake in Poland and throughout Central part of the European Lowlands. Jezioro położone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Jego głębokość wynosi 108,5 m[1] (według najnowszych badań wynosi 106,1 m[potrzebne źródło], starsze dane podają wartości 111,5 m lub 113 m), co sprawia, iż jest to najgłębsze jezioro w Polsce i w całej środkowej części Niżu Europejskiego. Catchment area of ​​the lake, drained by a network of streams and drainage ditches, is dominated by agricultural land with fragments of coniferous and mixed forests of spruce and small areas of wetland scrub and wasteland. The catchment tank are smaller bodies of water: Oklinek, Boczniel, Jegliniszki. Zlewnia jeziora, odwadniana przez sieć cieków i rowów melioracyjnych, zdominowana jest przez tereny rolnicze z fragmentami borów świerkowych i lasów mieszanych oraz niewielkimi obszarami zarośli na terenach podmokłych i nieużytkach. W zlewni zbiornika znajdują się mniejsze zbiorniki wodne: Oklinek, Boczniel, Jegliniszki.

19

20 Najwyższy wodospad w Polsce The highest waterfall in Poland

21 Wielka Siklawa (70 m) United Siklawa (70 m)
Impressive, a characteristic element of the Tatra landscape. The most powerful waterfall in the mountains (the highest in the whole Polish). Bialka in leg Valley, on the verge of separating rock from the valley Roztoki top floor (the threshold is located at an altitude of about 1580 m above sea level). Rostock is part of the stream that drains the Valley of Five Polish Ponds - the most prosperous in the Tatras valley water (total area of ​​arthritis is more than 60 hectares, and its volume exceeds 17 million cubic meters, including by far the largest amount of water collected in the Great Pond Polish - just directly from the container stream flows Rostock). Imponujący, charakterystyczny element tatrzańskiego krajobrazu. Najpotężniejszy wodospad w Tatrach (największy również w skali całej Polski). w odnodze Doliny Białki, na progu skalnym oddzielającym Dolinę Roztoki od jej górnego piętra (próg usytuowany na wysokości od ok m n.p.m.). Stanowi część Potoku Roztoka, który odwadnia Dolinę Pięciu Stawów Polskich – najbardziej zasobną w wodę tatrzańską dolinę (łączna powierzchnia stawów wynosi ponad 60 hektarów, a ich objętość przekracza 17 milionów metrów sześciennych, w tym zdecydowanie największe ilości wody zgromadzone są w Wielkim Stawie Polskim – właśnie bezpośrednio z tego zbiornika wypływa Potok Roztoka).

22

23 Najdłuższe molo w Polsce The longest pier in Poland

24 Molo w Sopocie Pier in Sopot
Najdłuższe drewniane molo w Europie – ma 511,5m długości (w głąb morza sięga 450m), szerokości 10m. Molo w Sopocie podzielone jest na dwie części – drewnianą (płatną) sięgająca w głąb morza oraz lądową tzw. „kuracyjną” na którą wstęp jest bezpłatny. Wyjątkiem są odbywają się w tej części większe imprezy, koncerty, podczas których wstęp jest płatny. W tej części znajduję się równieżlatarnia morska oraz fontanna, a zimą otwierane jest lodowisko. The longest wooden pier in Europe - is m long (in the depths of the sea reaches 450 m), a width of 10m.? Molo is divided into two parts - a wooden (paid) reaching into the depths of the sea and the land so. "Curative" to which admission is free. Exceptions are held in this part of the bigger events, concerts, during which admission is paid. In this section, find the równieżlatarnia sea and fountain, a winter ice rink is opened.

25

26 Najdłuższe jezioro w Polsce The longest lake in Poland

27 Jeziorak Glacial lake in north-eastern Poland within Iława Lake District. Jeziorak is the longest and sixth in terms of area lake in Poland. It operates within the WOPR Iława.  Jezioro rynnowe położone w północno-wschodniej Polsce w obrębie Pojezierza Iławskiego. Jeziorak jest najdłuższym oraz szóstym pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. W jego obrębie działa WOPR Iława.

28

29 Najstarsze miasto w Polsce The oldest city in Poland

30 Kalisz Town with county rights in the central-western Poland, situated on the Plateau Kalisz, the Prosną, in ujściaSwędrni, the historic capital of the Wielkopolska [3] [4], the second largest center of Wielkopolska, the county seat of Kalisz, chief ośrodekaglomeracji Kalisz-Ostrowski [5 ] and Ostrowski Kalisko-Industrial District, the seat of the Diocese of Kalisz curia.  Miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujściaSwędrni; historyczna stolica Wielkopolski[3][4], drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodekaglomeracji kalisko-ostrowskiej[5] i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; siedziba kurii diecezji kaliskiej.

31

32 Źródła Wikipedia.pl Bryk.pl Googlegrafika.pl

33 PREZENTACJE WYKONAŁA WIOLETA WOJNIAK
KONIEC THE END PREZENTACJE WYKONAŁA WIOLETA WOJNIAK


Pobierz ppt "REKORDY GEOGRAFICZNE POLSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google