Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Rokietnica Spotkanie informacyjne przedstawiające nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Rokietnica Spotkanie informacyjne przedstawiające nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Rokietnica Spotkanie informacyjne przedstawiające nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 10 stycznia 2011 r. Nr 6, poz. 25) Rokietnica, 8. lutego 2011

2 Program Podstawy prawne Program współpracy Gminy Rokietnica na 2011 r.
Ustawa o finansach publicznych Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Omówienie nowego wzoru: oferty realizacji zadania publicznego umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego sprawozdania z realizacji zadania publicznego 3. Aspekty praktyczne

3 Podstawy prawne Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U nr 234 poz. 1536 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Data ogłoszenia:

4 Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Art. 221. 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

5 Podstawy prawne Ustawa o finansach publicznych Art. 252.
1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. 2. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. 3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. 4. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej. 5. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. 6. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia: 1) przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 2) następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6 Podstawy prawne USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację; 2) nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji; 3) niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu tej dotacji. Konsekwencją wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jest wykluczenie prawa otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji oraz obowiązek jej zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

7 Podstawy prawne W gminie Rokietnica zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 określa uchwała nr LVIII/409/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 listopada 2010 r.

8 Zakres współpracy w 2011 r. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

9 Środki finansowe w budżecie gminy Rokietnica w 2011 r.
,00 zł 20 000,00 zł

10 Ocena ofert I etap - Uzupełnianie drobnych braków formalnych
II etap – Komisja Konkursowa ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna

11 min. 2 osoby przedstawiciele organizacji pozarządowych
Komisja konkursowa min. 2 osoby przedstawiciele organizacji pozarządowych (nie biorące udział w konkursie) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2011 r.
21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia

13 Harmonogram Ogłoszenie otwartego konkursu
Złożenie ofert przez organizacje lub podmiotu art. 3 Ocena formalna Ocena merytoryczna Rozstrzygnięcie konkursu przez organ Podpisanie umów Ocena sprawozdań Rozliczenie sprawozdań

14 Podstawy prawne Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz. U. z 10 stycznia 2011 r. nr 6, poz. 25 Weszło w życie 18 stycznia 2011 r. Druki można pobrać ze strony internetowej:

15 Podstawy prawne Brak przepisów przejściowych

16 Nowe elementy oferty • Oferta jednego podmiotu, • Oferta wspólna.
• Krótka charakterystyka zadania (streszczenie), • Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków (uzasadnienie) • Opis grup adresatów zadania publicznego Uzasadnienie potrzeby inwestycji (tylko w przypadku ich dofinansowania z dotacji) • Informacja o otrzymanych środkach na dofinansowanie inwestycji, • Harmonogram - należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działania planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)

17 Nowe elementy oferty Kosztorys
• W budżecie – wkład własny osobowy, wolontariat, praca społeczna członków. • Nowe kategorie wydatków: koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania (administracyjne), inne koszty (w tym wyposażenia i promocji) • Źródła finansowania, • Środki z innych źródeł (zapis fakultatywny) Pozostałe zapisy • Znika zapis dotyczący podwykonawców. • Oświadczenia – nowe wymagania, • Jeden załącznik do oferty: kopia aktualnego odpisu z rejestru. • Kopia odpisu musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany

18 Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego Niepotrzebne skreślić
Art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 33 sfer zadań publicznych, np. pkt 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, Niepotrzebne skreślić (wsparcie/powierzenie)

19 Ważny jest odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji
Wzór oferty - strona 2 Ważny jest odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji np. Sołectwo … Niepotrzebne skreślić Dotyczy całej działalności statutowej. Statut musi wskazywać działalność odpłatną. Składki członkowskie nie wchodzą w działalność odpłatną.

20 Wzór oferty - strona 3 Działalność – zarejestrowana w Sądzie.
Dotyczy ofert wspólnych Co chcemy zrealizować w ramach zadania ? Opis sytuacji – diagnoza. Opis lokalnych potrzeb. Opis grup adresatów, np. liczba osób, ich charakterystyka, wiek, skąd pochodzi Wydatek niezbędny do realizacji zadania

21 Wzór oferty - strona 4 Środki budżetu gminy Rokietnica – dzieci jadą nad morze Termin rozpoczęcia i zakończenia – w konkursie W przypadku ofert wspólnych należy rozpisać dla każdego podmiotu Czy rezultaty będą trwałe

22 Wzór oferty – strona 5 Koszty merytoryczne, np. koszty szkolenia, specjalisty, trenera, najmu sali, boiska, przejazd wyżywienie dzieci, koszty opiekuna, itp. Koszty obsługi, np. konto, przelewy, koszty mediów Foldery, zakup sprzętu Jeżeli zakładamy, że pozyskamy środki z innych źródeł, należy wypełnić dodatkowo tabelę 3

23 Kwalifikacje pracowników, którzy będą realizować projekt
Wzór oferty – strona 6 Kwalifikacje pracowników, którzy będą realizować projekt Nie ma podwykonawców i partnerów Art. 16 ust. 7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego. Lepiej zostawić puste, jak w tym punkcie zostanie coś wpisane, to organizacja musi przeprowadzić konkurs

24 Wzór oferty - strona 7 Weryfikacja pobierania opłat a działalność odpłatna Oferenci składają oświadczenie, nie ma potrzeby składania np. zaświadczeń z ZUS i US, zbiory danych - GIODO Upoważnione osoby Można żądać innych załączników, ale wtedy zostanie to zaznaczone w ogłoszeniu, np. statut, itp.

25 Wzór oferty - strona 8 Złożenie oferty po terminie określonym w konkursie skutkuje jej odrzuceniem.

26 Umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego
• Kontrola realizacji zadania, • Przesuwanie środków między pozycjami kosztorysu, • Wykorzystanie i zwrot dotacji, • Rozwiązanie umowy, • Wprowadzanie zmian do umowy – aneksy, • Zakaz zbywania rzeczy zakupionych z dotacji przez okres 5 lat UMOWA • Umowa „pojedyncza”, • Umowa oferta wspólna, • Niezbędne załączniki do umowy, • Przekazanie środków jednorazowo i /lub w transzach, • Wkład własny organizacji, • Obowiązki informacyjne. Zapisy fakultatywne • Podwykonawcy, • Kary finansowe za niezłożenie sprawozdania w terminie, • Zabezpieczenie realizacji umowy –weksel, • Niepozyskanie środków z innych źródeł

27 Wzór umowy – strona 1 Niepotrzebne skreślić osoba do kontaktów roboczych - nie musi to być Prezes

28 30 dni od dnia zawarcia umowy
Wzór umowy – strona 2 Tytuł zgodny z ofertą Nie ma obowiązku utworzenia subkonta. Zleceniobiorca może mieć oprocentowane konto. W takim przypadku należy zwrócić się do Banku o obliczenie odsetek. Jednak odsetki muszą być wydatkowane na realizację zadania. W przypadku subkont nieoprocentowanych nie ma tego problemu. 30 dni od dnia zawarcia umowy Co w przypadku realizacji zadania, np. we wrześniu, kiedy należy podpisać umowę ? Kwestia gospodarności i naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podpisanie umowy w sierpniu, czy niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

29 Wzór umowy – strona 3 Dotyczy ofert wspólnych Uwaga, transze należy rozliczać ! Ważne - wkład własny finansowy

30 Wzór umowy – strona 4 Ważne: Przechowywanie dokumentacji - 5 lat Obowiązek informowania o pozyskaniu środków z dotacji, np. na publikacjach, zawodach, festynach, itp.

31 Wzór umowy – strona 5 Informacja np. na stronie internetowej, gazecie,
komu przyznano środki, na jaki cel i w jakiej wysokości Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego lub po jego zakończeniu Weryfikacja sprawozdania Złożenie sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Istnieje możliwość uznania wydatku za zgodnego z kosztorysem, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż … %, np. 5 %. Gdy będzie ten zapis, a sprawozdanie różni się o nie więcej niż 5% - sprawozdanie to zostanie zaakceptowane. Brak w/w zapisu, to dotacja pobrana w wyższej wysokości.

32 Wzór umowy - strona 6 Kara nie może przewyższać 10% wartości przyznanej dotacji i kwoty 1000 zł Zwrot środków

33 W przypadku nieuzyskania dotacji z innego źródła
Wzór umowy - strona 7 W przypadku nieuzyskania dotacji z innego źródła (np. gdy planowaliśmy pozyskanie środków np. z powiatu), w terminie 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia, można odstąpić od realizacji od umowy, bądź realizować z własnych środków Przed zawarciem umowy można ustanowić zabezpieczenie w formie weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową. Można zawrzeć aneks

34 Wzór umowy - strona 8 Organizacja musi pobrać stosowne oświadczenia osób – ustawa o ochronie danych osobowych. Załączniki do umowy Gdy opis zadania publicznego się zmieni, to go również załączamy.

35 Sprawozdanie z realizacji zadania
Kwalifikowalność wydatków po podpisaniu umowy. Wydatek poniesiony przed podpisaniem umowy nie może być przedstawiony do rozliczenia dotacji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu podczas kontroli nie przepuści wydatku poniesionego przed terminem podpisania umowy. WAŻNE – musi być podpisana umowa

36 Sprawozdanie z realizacji zadania
Nowe elementy sprawozdania: Doprecyzowanie opisy wykonania zadania, Wpływ inwestycji na realizację zadania, Zestawienie faktur i rachunków, Informacja o kwocie przychodów i odsetkach od środków przekazanej dotacji, Oświadczenia, Załączniki do sprawozdania, Formy złożenia sprawozdania.

37 Sprawozdanie – strona 1 jak w umowie Wypełnia pracownik UG Rokietnica

38 Sprawozdanie – strona 2 Odp. Tak lub 100 %, jeśli NIE wyjaśnić dlaczego Terminy realizacji zadań, zgodne z ogłoszeniem Przedstawić poszczególne działania /odnieść się do harmonogramu z oferty/

39 Sprawozdanie - strona 3 Należy odnieść się do oferty: określić efekty, które dają się wyrazić liczbowo /tzw. rezultaty „twarde”/ np. liczba uczestników, liczba spotkań, turniejów, meczy, wiek uczestników, liczba publikacji, liczba zorganizowanych imprez, itd. Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9

40 Sprawozdanie – strona 4 Okres bieżący
Okres sprawozdawczy Wypełnić tylko, gdy sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem. Zgodnie z umową Wypełniamy zgodnie z kosztorysem określonym w ofercie

41 od środków z dotacji gromadzonych na rachunku
Sprawozdanie - strona 5 Ile opłacono z dotacji Gminy Rokietnica ? - z tego z odsetek Wszystkie pozostałe poniesione wydatki pokryte ze środków finansowych własnych Jeśli adresaci zadania wnosili opłaty np. zaangażowanie wolontariuszy, nieodpłatne świadczenia członków organizacji, itd. ODSETKI od środków z dotacji gromadzonych na rachunku

42 Sprawozdanie - strona 6 Nazwa z faktury
Data musi być zgodna z terminem realizacji zadania Odnieść się do kosztorysu Nr faktury, rachunku, itp. Przedstawiamy faktury i rachunki rozliczające dotację wyjaśnienie ewentualnych okoliczności, które miały istotne znaczenie w realizacji zadania, a nie zostały wykazane wcześniej Np. umowy i rachunki do umowy (kopie), publikacje - jak były, listy uczestników, zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, dokumentacja fotograficzna, itp. Zgodnie ze statutem organizacji

43 Sprawozdanie - strona 7 Wypełnia Zleceniodawca

44 Aspekty praktyczne Każda z faktur (rachunków) powinna:
• być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, • zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: - z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, - jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji (STATUT!) pieczątka i podpis osoby upoważnionej, np. prezes + członek + pieczęć faktura nie może zawierać jedynie dekretacji księgowej, księgowa jest tylko pracownikiem

45 Aspekty praktyczne Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (np. kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych). Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

46 Szkolenie LGD Dolina Samy
17 lutego 2011 r. godz Klub Sołecki w Cerekwicy

47 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Gmina Rokietnica Spotkanie informacyjne przedstawiające nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google