Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXIII KRAJOWA KONFERENCJA - SZKOLENIE DLA HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH. Jastrzębia Góra 9 październik 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXIII KRAJOWA KONFERENCJA - SZKOLENIE DLA HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH. Jastrzębia Góra 9 październik 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo."— Zapis prezentacji:

1

2 XXXIII KRAJOWA KONFERENCJA - SZKOLENIE DLA HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH. Jastrzębia Góra 9 październik 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006

3 Vat w akwakulturze Vat w akwakulturze warto czy nie warto ? Kazimiera Ławryniuk - Ziemowit Pirtań

4 Podatek od towarów i usług– VAT Podatek od towarów i usług– VAT Podstawy prawne 1. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.(publikacja : Dz. U. z 224r nr 54, z 2005 r. nr 14, nr 90, nr 143, nr 179, z 2006r. nr 143, nr 1029, z 2007r nr 168, nr 192, z 2008r nr 74) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (publikacja : Dz. U z 2004r. nr 97, nr 145, nr 224, nr 273, z 2005r. nr 17, nr 95, nr 193, nr 218, nr 266, z 2006r. nr 73, nr 172, nr 245, z 2007r. nr 249 oraz 2008r nr 89 ) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798)

5 Podatek VAT Podatek VAT Informacje ogólne Jedną z głównych zasad opodatkowania podatkiem VAT jest zasada powszechności. Zgodnie z nią podatek ten płacą wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży towarów jak i usług, bez względu na odbiorcę i przeznaczenie towaru lub usługi. Stawka podatku : podstawowa stawka podatku – 22% - stawka preferencyjna (żywność – produkty rolne) – 7% w całej UE - w Polsce do 31 grudnia 2010 r. – 3% (6% dla rolnika ryczałtowego)

6 Wybrane zagadnienia Wybrane zagadnienia Pojęcie podatnika podatku VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54; ost. zm. Dz. U Z 2008r) określa podmioty, które uznawane są za podatników podatku VAT oraz czynności, których wykonanie podlega opodatkowaniu VAT. Pojęcie podatnika podatku VAT określone jest w art. 15–17 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami podatnikami podatku VAT są: (...) w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne;

7 Rolnik ryczałtowy a VAT Dla potrzeb VAT zdefiniowane zostały w art.2 m.in. następujące pojęcia: Pkt 16 gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; Pkt 17 gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym; Pkt 18 gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie; Pkt 19 rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.)

8 Rolnik ryczałtowy a VAT Art. 43 zwalnia od podatku między innymi : Ust. 1 pkt 3 - dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług przez rolnika ryczałtowego. Ust. 3 art. 43 - Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych, lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust.1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem: 1) dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz 2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 oraz : prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust.3.

9 Rolnik ryczałtowy a VAT Art. 43 zwalnia od podatku między innymi : Ust. 1 pkt 3 - dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług przez rolnika ryczałtowego. Ust. 3 art. 43 - Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych, lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust.1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem: 1) dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz 2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 oraz : prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust.3. Prawa i obowiązki czynnego podatnika VAT Wymogi formalne : - Zgłoszenie rejestracyjne - Zgłoszenie VAT UE - Inne wymogi formalne Wymogi ewidencyjne : - Ewidencja sprzedaży – w tym prawo do wystawiania faktur VAT czynnych - Ewidencja zakupu - Ewidencja sprzedaży produktów nie podlegających fakturowaniu Oddaj tą robotę fachowcom ! BIURA KSIĘGOWE

10 Przykłady z życia akwakultury Przykład 1 – Ogólny - Założenie: Sprzedaż handlówki 100 ton, cena uzyskana netto 7,00 zł/kg SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIEC Dla: VATOWCA Odbiorca wystawia FAKTURĘ VAT RR WARTOŚĆ NETTO 700.000,00 zł pod. VAT 6%42.000,00 zł RAZEM742.000,00 zł SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIEC Dla: RYCZAŁTOWCA Sam wystawia rachunek WARTOŚĆ742.000.00 zł SPRZEDAJĄCYM CZYNNY PODATNIK VAT Wystawia FAKTURĘ VAT WARTOŚĆ NETTO 700.000,00 zł pod. VAT 3 %21.000,00 zł RAZEM721.000,00 zł REZULTAT KOŃCOWY : RYCZAŁTOWIEC - Uzyskuje od odbiorcy ryb więcej niż p. czynny VAT o 21.000,00 zł Nie nalicza i nie płaci pod. VAT należnego 21.000,00 zł – ZYSKUJE 42.000,00 zł Traci jednak możliwość odliczenia VAT płaconego przy zakupach, zakładając teoretycznie, że jest to kwota 50.000,00 zł w takim przypadku będąc ryczałtowcem traci w efekcie końcowym (50.000 - 42.000) - 8.000,00 zł

11 SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIEC Dla: VATOWCA Przykłady z życia akwakultury Przykład 2 - Rolnik ryczałtowy Dane o jednostce za 2007 r: -Produkcja od narybku (10 g - 50 g), -przyrost roczny 205 ton, sprzedaż roczna 194 tony, -rok niekorzystny finansowo, -zwiększona biomasa na koniec roku KOSZTY I PRZYCHODY ZA 2007 ROK przedstawia poniższa tabela (w tys. zł) :

12

13 SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIEC Dla: VATOWCA Przykłady z życia akwakultury Przykład 2 – Wyliczenia : Rozliczenie podatku u Vatowca Razem podatek VAT : - NALICZONY do odliczenia 97 tys. zł - NALEŻNY do zapłaty 43 tys. zł Do otrzymania z budżetu - 54 tys. zł Wpływy od klientów – (zmniejszenie przychodu o 3%) -43 tys. zł Reasumując (54 – 43 = 11 tys. zł) Podatnik Vat zyskałby w stosunku do ryczałtowca 11 tys. zł

14 SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIEC Dla: VATOWCA Przykłady z życia akwakultury Przykład 3 - Hodowla będąca czynnym podatnikiem VAT Dane o jednostce - dotyczy 2007 roku : -Jest czynnym podatnikiem podatku VAT -PRODUKCJA / PRZYROST ZA ROK / 350 TON -Zużycie pasz 335 ton -Prowadzi pełną księgowość (zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości PODATEK VAT NALICZONY :

15 SPRZEDAJĄCYM RYCZAŁTOWIEC Dla: VATOWCA Przykłady z życia akwakultury Przykład 3 – CD. PODATEK VAT NALEŻNY Sprzedaż ryb Wartość netto2876 tys. zł Podatek VAT3% kwota 86 tys. zł Wartość brutto 2962 tys. zł Roczne zestawienie rozliczenia podatkowego Podatek VAT należny 86 tys. zł Podatek VAT naliczony 96 tys. zł Do otrzymania z budżetu10 tys. zł Ponadto podatnik dokonał zakupów inwestycyjnych w kwocie netto 818 tys. zł Podatek VAT 22% kwota -180 tys. zł Uzyskany zwrot podatku w wysokości190 tys. zł. (180 + 10) ZAŁOŻENIE 1 : - ta jednostka nie jest czynnym podatnikiem VAT, a rolnikiem ryczałtowym ZAŁOŻENIE 2 : - odbiorca ryb stosuje jednakową cenę netto dla wszystkich dostawców (bez względu na fakt iż płaci dla rolników ryczałtowych 6 % p. VAT dla czynnych p. podatku VAT 3%) Wyższa cena ze sprzedaży ryb -+ 86 tys. zł Brak zwrotu nadwyżki VATu naliczonego nad należnym - - 10 tys. zł Brak możliwości odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących kosztów inwestycji tj.-180 tys. zł w tym przypadku rolnik ryczałtowy zyskałby +76 tys. zł w przypadku braku wydatków inwestycyjnych lub straciłby – 104 tys. zł jeśli realizowałby założoną inwestycję.

16 Podejmujemy decyzję Jak już wcześniej wspomniano podjęcie decyzji o rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego jest sprawą wymagającą dużej rozwagi i głębokiego zastanowienia. Powyższe przykłady z życia mogą stanowić bazę porównawczą dla osób zastanawiających się nad tym krokiem – szczególnie dla tych nie prowadzących żadnej rachunkowości. Aby pomóc w podjęciu decyzji, biorąc pod uwagę stan prawny na dzień 01.10.2008, oraz analizę kilku przykładów z życia można pokusić się o pewne podsumowanie:

17 Podejmujemy decyzję - Rolnikiem ryczałtowym opłaca się pozostać : - w przypadku kiedy mamy do czynienia z funkcjonującą hodowlą sprzedającą swoje produkty odbiorcom detalicznym, innym rolnikom ryczałtowym oraz kilku dużym podmiotom gospodarczym – szczególnie odbierającym ryby własnym transportem, które w najbliższej przyszłości nie planuje większych inwestycji. Aby zwiększyć efekt opłacalności takiej formy (nie)opodatkowania należy prowadzić politykę minimalizacji kosztów z ewentualnym mechanizmem przerzucenia ich części na odbiorców (wspomniany wcześniej koszt transportu oraz opakowań, lodu itp.). W przypadku planowania jednorazowej, dużej inwestycji należy rozważyć rozwiązanie tymczasowe.

18 Podejmujemy decyzję - Decyzja o statusie czynnego podatnika VAT opłaca się tym podmiotom : - których długofalowa polityka opiera się na ciągłym rozwoju (cykliczne inwestycje), noszą się z zamiarem poszerzenia działalności (przetwórstwo, handel, usługi), zbycie ich produkcji obarczone jest relatywnie wysokimi kosztami sprzedaży (własny transport czy inne środki sprzedaży, rozdrobniona sieć klientów będących czynnymi podatnikami VAT). W tym przypadku podstawowym kryterium jest jednak wartość inwestycji, pozostałe argumenty mogą tylko przechylić szalę na korzyść decyzji o rezygnacji ze zwolnienia.

19 Podejmujemy decyzję - Rozwiązanie tymczasowe – hybrydowe - jeśli hodowca identyfikuje się bardziej z pierwszą grupą, stoi jednak przed dużą, jednorazową (w długim okresie czasu) inwestycją, powinien rozważyć rozwiązanie hybrydowe. Polegałoby ono na przyjęciu statusu czynnego podatnika VAT przed rozpoczęciem inwestycji, z założeniem powrotu do statusu rolnika ryczałtowego natychmiast kiedy jest to możliwe (po okresie 3 lat). Takie rozwiązanie pozwala odzyskać podatek VAT zawarty w kosztach inwestycji (w większości przypadków będzie to 22% kwoty). Oczywiście powrót do statusu rolnika ryczałtowego oznaczał będzie konieczność zwrotu odzyskanego VATu, ale w przypadku inwestycji w nieruchomości zwrot ten nastąpi w dziesięciu corocznych ratach (w przypadku VATu z pozostałej działalności będzie to okres pięcioletni). Co najważniejsze kwota ta nie jest obciążona odsetkami – mamy więc do czynienia z bezkosztowym kredytowaniem. Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie jest skomplikowane, jednak w dobie coraz wyższych kosztów kapitału, nieskorzystanie z niego może być dużą stratą (szczególnie w przypadku bardzo dużych inwestycji).

20 Podejmujemy decyzję

21 Inwestycje z udziałem środków wspólnotowych Założenie : Inwestycja w nieruchomości (np. rozbudowa obiektu) na kwotę netto 1 mln zł – stawka VAT22%

22 Uwarunkowania decyzji o wyborze formy opodatkowania VAT Indywidualna ocena czynników finansowych Analiza pozafinansowych aspektów mających wpływ na ewentualny wybór

23 Analiza SWOT czynników pozafinansowych: Zalety : - konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (VAT): o sprawozdawczość finansowa, o baza do analiz wewnętrznych i porównawczych, o większe możliwości optymalizacji kosztów, - możliwość uzyskania potwierdzenia obrotów w US (transparentność obrotów), - ułatwiona procedura kredytowa, o kredyty bankowe, o kredyty kupieckie, o dofinansowanie ze środków wspólnotowych, - możliwość wystawiania czynnych faktur VAT, o sprzedaż za gotówkę, o ułatwienie dla małych odbiorców, - kasa fiskalna, o możliwość całkowitego odliczenia kosztu brutto pierwszej kasy fiskalnej jako podatku naliczonego, o większe zdyscyplinowanie pracowników sprzedaży, o możliwość szybkiego i wygodnego raportowania, - możliwość wnioskowania o sądowy nakaz zapłaty w trybie nakazowym,

24 Analiza SWOT czynników pozafinansowych: Wady : - konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (VAT) : o duża uciążliwość formalna, o dodatkowa praca wynikająca z dodatkowego obiegu dokumentów, - ryzyko konsekwencji popełnionych błędów i niedopatrzeń, - konieczność śledzenia zmian w przepisach, - nieuchronność kontroli skarbowych, - dodatkowe koszty związane z koniecznością skorzystania z zewnętrznego biura rachunkowego, - kasa fiskalna : o konieczność zainstalowania i przeprowadzania regularnych przeglądów kasy o niepopularność tej formy ewidencji

25 PODSUMOWANIE Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie pomoże w podjęciu decyzji o ewentualnym wyborze statusu czynnego podatnika VAT. Jeszcze raz podkreślamy, że przypadku każdego podmiotu sprawę należy potraktować indywidualnie. Na podjęcie decyzji może mieć duży wpływ emocjonalne podejście do sprawy. Niebagatelnym argumentem jest święty spokój jaki towarzyszy statusowi rolnika ryczałtowego (w kontekście braku kontaktów z organami skarbowymi), niemniej w sytuacji kiedy wybór statusu czynnego podatnika VAT może przynieść wymierne korzyści - w tym także finansowe - nie należy pochopnie rezygnować z tej możliwości.

26 Dziękujemy za uwagę ! Obszerniejsze opracowanie dotyczące niniejszego tematu rozesłane zostanie chętnym po konferencji. Dla członków SPRŁ będzie ono dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.sprl.pl


Pobierz ppt "XXXIII KRAJOWA KONFERENCJA - SZKOLENIE DLA HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH. Jastrzębia Góra 9 październik 2008 r. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google