Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Stanisław Wieczorek Rzeszów 15.05.2013, VER 2.0 JLS Opracowanie: Stanisław Wieczorek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Stanisław Wieczorek Rzeszów 15.05.2013, VER 2.0 JLS Opracowanie: Stanisław Wieczorek."— Zapis prezentacji:

1 Dr Stanisław Wieczorek Rzeszów 15.05.2013, VER 2.0 JLS Opracowanie: Stanisław Wieczorek

2 CZĘŚĆ I

3 METODY OCENY ZAGROŻEŃ WG WSKAZANYCH KRYTERIÓW Kryterium: Zastosowanie praw logiki Metody indukcyjne Metody dedukcyjne W metodach indukcyjnych wnioski ogólne wyprowadzane są z przesłanek będących ich szczególnymi przypadkami. Dokonuje się w nich obserwacji i eksperymentów oraz wyprowadza na tej podstawie uogólnienia i formułuje hipotezy. Po ich weryfikacji tworzone są zasady, które mają zastosowanie również w innych przypadkach. Ta zasada jest regułą pozwalającą na przejście od przypadków zaobserwowanych do twierdzeń ogólnych obejmujących także przypadki niezaobserwowane. Są to metody od szczegółu do ogółu". W metodach indukcyjnych poszukuje się związków między elementami biorącymi udział w zdarzeniu. Zakończenie oceny następuje po określeniu przyczyny, która ten związek może wywołać. W metodach dedukcyjnych analiza prowadzona jest zgodnie z kierunkiem wynikania logicznego. Oznacza to, że każde następne stwierdzenie wynika z poprzedniego (następnik jest wydedukowany z poprzednika). Następstwo uznawane jest wtedy za prawdziwe, gdy za prawdziwe uznano stwierdzenie poprzednie. Sądy szczegółowe wyprowadzane są z wniosków ogólnych. Są to metody od ogółu do szczegółu". W metodach dedukcyjnych określa się zdarzenia kluczowe i bada zdarzenia szczegółowe, które zdarzenia kluczowe mogą wywoływać.

4 METODY OCENY ZAGROŻEŃ WG WSKAZANYCH KRYTERIÓW Kryterium: Precyzja Metody ilościowe Metody jakościowe Ilościowe szacowanie może być prowadzone, gdy ma się do dyspozycji odpowiednią liczbę danych statystycznych dotyczących ilości i rodzaju wypadków, zdarzeń niebezpiecznych, chorób zawodowych, czasu narażenia na czynniki środowiska pracy, liczby zatrudnionych itp. Aby ocena ilościowa była wiarygodna, dane te muszą spełniać wymagania statystyki. Metody te, określane mianem metod precyzyjnych, stanowią grupę metod, w których wykorzystywany jest rachunek prawdopodobieństwa; PSA - Probabilistic Safety Assessment – Probabilistyczne. W metodach jakościowych szacowanym skutkom zdarzenia S i prawdopodobieństwu lub częstości P, z jakim skutki te mogą wystąpić, przypisywane są umowne wielkości charakteryzujące ich wartość. Przypisana wartość charakteryzująca poziom skutków oraz prawdopodobieństwa lub częstości może być określana opisowo lub jako liczba określająca wagę ich poziomu. Tworzone są w ten sposób skale szacowania skutków i prawdopodobieństwa lub częstości skutków. W identyczny sposób wartościowane jest ryzyko R oraz tworzone jego skale.

5 METODY OCENY ZAGROŻEŃ WG WSKAZANYCH KRYTERIÓW Kryterium: Precyzja Metody ilościowe Metody jakościowe Oceny Bezpieczeństwa. PSA dostarczają strukturalnego i logicznego podejścia do wyznaczania wiarygodnych, potencjalnych scenariuszy awaryjnych instalacji, ocen ich prawdopodobieństwa i skutków. Znane są też pod nazwą QRA - Quantitative Risk Assessment - Ilościowe Oceny Ryzyka. Metody te znalazły zastosowanie do szacowania skutków i prawdopodobieństwa (częstości) skutków oraz wartościowania ryzyka występujących podczas: projektowania, budowy i eksploatacji. Nadają się do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Ryzyko zawodowe R dla każdego zagrożenia można przedstawić jako funkcję: gdzie: S - skutki (straty) spowodowane zdarzeniem, P - prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia skutków zdarzenia. Na prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdarzenia wpływa wiele czynników. Można je przedstawić jako funkcję: gdzie: E- częstotliwość z jaką występuje zagrożenie lub ekspozycja na zagrożenie, W- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, G- możliwość zmniejszenia lub ograniczenia zagrożenia, I- liczba osób narażonych. R= ƒ (P,S) P= ƒ (E,W,G,I)

6 METODY OCENY ZAGROŻEŃ WG WSKAZANYCH KRYTERIÓW Kryterium: Precyzja Metody ilościowe Metody jakościowe Przy ocenie ryzyka tymi metodami zakłada się wystąpienie zdarzenia (wypadku, uszczerbku na zdrowiu) wywołanego określonym zagrożeniem Z i szacuje skutki S zdarzenia oraz prawdopodobieństwo lub częstość P, z jaką skutki te mogą wystąpić. Oceniane ryzyko R zależy od wymienionych parametrów: gdzie: Z - zagrożenie, S - skutki (straty) spowodowane zdarzeniem, P - prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia skutków zdarzenia. Uwzględniając powyższe, ryzyko R można w tym przypadku określić jako zależne od skutków zdarzenia S, częstotliwości z jaką występuje zagrożenie lub ekspozycja na zagrożenie E, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia W, możliwości zmniejszenia lub ograniczenia zagrożenia G oraz liczby osób narażonych I: gdzie: S- skutki (straty) spowodowane zdarzeniem, E- częstotliwość z jaką występuje zagrożenie lub ekspozycja na zagrożenie, W- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, G- możliwość zmniejszenia lub ograniczenia zagrożenia, I- liczba osób narażonych. R= ƒ (Z,P,S) R= ƒ (S,E,W,G,I)

7 METODY OCENY ZAGROŻEŃ WG WSKAZANYCH KRYTERIÓW Kryterium: Zmienność dyspozycji psychomotorycznych w czasie Metody klasyczne twarde Metody miękkie Klasyczne twarde metody modelowania formalnego są oparte na: tradycyjnie konstruowanych liczbowych skalach ocen, np. w skali 1-5 jest oceniany poziom ergonomiczności systemów produkcyjnych według przyjętych kryteriów; oceny liczbowe podlegają agregacji według złożonej formuły agregacyjnej; regułach rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, np. ocena" bezwypadkowości" systemu produkcyjnego sprowadza się do określenia prawdopodobieństwa zaistnienia takiego stanu układów współtworzących system, w którym wypadek nie nastąpi w założonym czasie danych warunków eksploatacji. Otaczająca nas rzeczywistość charakteryzuje się dynamiczną zmiennością. Analizowany obiekt (maszyna), podmiot działania (człowiek) charakteryzuje się daną cechą właściwości jedynie w pewnym stopniu i w pewnym czasie, a nie w pełni. Stąd w skrajnych przypadkach możliwe jest całkowite posiadanie jakiejś cechy, parametru lub jej bądź jego nieposiadania. Dlatego tylko Teoria zbiorów rozmaitych daje precyzyjne matematyczne narzędzia do nieprecyzyjnych określeń kompleksowych procesów.

8 METODY OCENY ZAGROŻEŃ WG WSKAZANYCH KRYTERIÓW Kryterium: Cechy metodologiczne Matrycowe (Wstępna analiza zagrożeń PHA, Matryca ryzyka 2, Matryca ryzyka 3, Matryca ryzyka 4, Analiza bezpieczeństwa pracy JSA, Matryca ryzyka 5, Matryca ryzyka BS8800, Matryca ryzyka 6, Matryca ryzyka wg. Normy PN 18002) Wskaźnikowe (Wskaźnik Ryzyka RISK SCORE, Wskaźnik Ryzyka 2, Metoda pięciu kroków – FIVE STEPS, Wskaźnik Ryzyka WPR, Wskaźnik Ryzyka 555) Grafy (Graf Ryzyka 1, Graf Ryzyka 2) Inne (Ocena ryzyka dla czynników mierzalnych, Analiza skutków i przyczyn błędów FMEA, Kalkulatory ryzyka)

9 KALKULATOR RYZYKA

10

11 R = P * F * S * I R Elementami ryzyka R są: P P - prawdopodobieństwo wystąpienia zderzenia F F - częstotliwość narażenia (ekspozycja) S S - następstwa zdarzenia (skutki) I I - liczba osób narażonych

12 Wartość PCharakterystyka 0,033Prawie niemożliwe 1Bardzo mało prawdopodobne, ale możliwe 1,5Mało prawdopodobne, ale może się zdarzyć 2Możliwe, ale niecodzienne 5Równa szansa 8Prawdopodobnie 10Zdarza się 15Pewne

13 Wartość FCharakterystyka 0,5Raz na rok 1Raz na miesiąc 1,5Raz na tydzień 2,5Raz dziennie 4Co godzinę 6Ciągle

14 Wartość SCharakterystyka 0,1Zadrapania, siniaki 0,5Skaleczenia, łagodne obrażenia 2Proste złamania, lekka choroba 4Skomplikowane złamania, poważna choroba 6 Utrata jednej kończyny, utrata oka, trwała utrata słuchu 10Utrata dwóch kończyn, utrata oczu 15Śmierć

15 Wartość ICharakterystyka 11-2 osoby 23-7 osób 48-15 osób 1216-50 osób

16 Wartość RCharakterystyka 0-5Pomijanie 5-50Niskie, ale istotne 50-500Wysokie Powyżej 500Nie do przyjęcia

17

18 W = S * P W Zmiennymi wartościowania ryzyka W są: S S - stopień szkód P P - prawdopodobieństwo szkód

19 PoziomCharakterystyka 1 Znikome urazy, lekkie szkody 2 Lekkie obrażenia, wymierne szkody 3 Ciężkie obrażenia, znaczne szkody 4 Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody 5 Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu pracy 6 Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę poza terenem zakładu pracy POZIOMY 1-5 dotyczą oceny stopnia szkód i prawdopodobieństwa szkód dla zdarzeń na terenie zakładu pracy, a poziom 6 poza terenem zakładu pracy(dotyczy ryzyka społecznego)

20 PoziomCharakterystyka 1Bardzo nieprawdopodobne 2Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat 3Doraźne zdarzenia, zdarzające się raz w roku 4Dosyć częste zdarzenia, zdarzające się raz w miesiącu 5 Częste regularne wydarzenia, zdarzające się raz w tygodniu 6Duże prawdopodobieństwo zdarzenia

21 P – prawdobodobieństwo szkód S STOPIEŃ SZKÓD S - STOPIEŃ SZKÓD POZIOM 123456 1123456 224681012 3369 1518 44812162024 551015202530 661218243036 Wartość wskaźnika ryzyka poniżej 25 dotyczy szacowania stopnia szkód dla szkód na stanowiskach pracy na terenie zakładu pracy

22 Jednym z zagrożeń na stanowisku laboranta w laboratorium chemicznym jest oparzenie kwasem. Skutkiem oparzenia może być ciężkie uszkodzenie ciała. Pracownik pracuje 8 godzin dziennie. W laboratorium wypadek oparzenia twarzy kwasem wydarzył się raz w ciągu ostatnich 10 lat. STOPIEŃ SZKÓD: S=3 ciężkie obrażenia, znaczne szkody PRAWDOPODOBIEŃSTWO SZKÓD: P=2 ponieważ taki wypadek miał miejsce raz w ciągu 10 lat Z poszczególnych tabel odczytujemy: S=2 P=3 otrzymujemy wartość ryzyka: W=6 co oznacza, dopuszczalną akceptację ryzyka po ocenie ryzyka.

23 Czy L EX, 8h (L EX, w ) > 85 dB Lub L A max > 115 dB Lub L C peak > 135 dB L C peak > 135 dB Czy L EX, 8h (L EX, w ) < 82 dB Lub L A max < 109 dB Lub L C peak < 129 dB L C peak < 129 dB L EX, 8h (L EX, w, L A max, L C peak ) RYZYKO ZAWODOWE DUŻE RYZYKO ZAWODOWE ŚREDNIE RYZYKO ZAWODOWE MAŁE TAK TAK NIE NIE

24 Czy L EX, 8h (L EX, w ) > 65 dB Lub L A max > 110 dB Lub L C peak > 125 dB L C peak > 125 dB Czy L EX, 8h (L EX, w ) < 62 dB Lub L A max < 104 dB Lub L C peak < 124 dB L C peak < 124 dB L EX, 8h (L EX, w, L A max, L C peak ) RYZYKO ZAWODOWE DUŻE RYZYKO ZAWODOWE ŚREDNIE RYZYKO ZAWODOWE MAŁE TAK TAK NIE NIE

25 Czy L EX, 8h (L EX, w ) > 80 dB Lub L A max > 110 dB Lub L C peak > 130 dB L C peak > 130 dB Czy L EX, 8h (L EX, w ) < 77 dB Lub L A max < 104 dB Lub L C peak < 124 dB L C peak < 124 dB L EX, 8h (L EX, w, L A max, L C peak ) RYZYKO ZAWODOWE DUŻE RYZYKO ZAWODOWE ŚREDNIE RYZYKO ZAWODOWE MAŁE TAK TAK NIE NIE

26

27 R = S * E * P METODA RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której ryzyko szacowane jest oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Poziom ryzyka (R) oznaczany jest przez iloczyn wag przyporządkowanych potencjalnym skutkom zdarzenia (S), ekspozycji na zagrożenia (E) i prawdopodobieństwu zaistnienia określonego zdarzenia (P), zgodnie z poniższym wzorem:

28

29

30 GRAF RYZYKA 2 Jest jakościową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez trzy parametry ryzyka tj. ekspozycję, możliwość uniknięcia urazu i prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia. ZA PARAMETRY RYZYKA PRZYJMOWANE SĄ: Ciężkość urazu (strata) S, jaki może spowodować zagrożenie Ekspozycja E Możliwość uniknięcia urazu A Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia O

31 S - Ciężkość urazu (strata) OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA S1 lekki S2 ciężki E – Ekspozycja OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA E1 rzadko E2 często, stale A - Możliwość uniknięcia urazu OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA A1 możliwe A2 niemożliwe O - Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA O1 bardzo małe O2 małe O3 duże GRAF RYZYKA 2

32 O3O2O1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 -- - S1 E1 S2 E2 A1 A2 A1 A2 START 1 2 - 3 4 - 5 - RYZYKO MAŁE - RYZYKO ŚREDNIE - RYZYKO POWAŻNE

33 STANOWISKO PRACY KIEROWCY Inne pojazdy utrudniające ruch Piesi na chodniku odciągający uwagę Wtargnięcie pieszego na jezdnię Rowerzyści na jezdni Niebezpieczne zachowania innych kierowców Zwierzęta w pobliżu jezdni Czas oczekiwania w kolejce przed skrzyżowaniem Czas oczekiwania w korku Częste zatrzymania przed sygnałami świetlnymi Pogoda, klimat Reklamy w pasie drogowym, wystawy sklepowe Niedostateczne oświetlenie drogi Oślepienie przez słońce lub inne pojazdy Starte oznakowanie poziome Słaba widoczność ulicy, oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej Niezrozumiałe zasady ruchu Nadmiar znaków i informacji Nieczytelne skrzyżowanie Wyboje, koleiny, nier ó wno ś ci w jezdni Woda, b ł oto, ś nieg Ś liska nawierzchnia

34 GRAF RYZYKA 2 Jednym z zagrożeń na stanowisku kierowcy pojazdu samochodowego jest zagrożenie wypadkiem drogowym. Skutkiem tego zagrożenia może być śmierć kierowcy. Kierowca pracuje codziennie po 8 godzin. Przestrzega przepisów prawa o ruchu drogowym. W okresie ostatnich 5 lat kierowcy zatrudnieni w zakładzie nie uczestniczyli w wypadkach drogowych. CIĘŻKOŚĆ URAZU: S2 ciężki – kierowca może ulec wypadkowi śmiertelnemu EKSPOZYCJA: E2 ciężko, stale – 8 godzinna praca codzienna MOŻLIWOŚĆ UNIKNIĘCIA URAZU A1 możliwe – są kierowcy jeżdżący bezwypadkowo PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA O2 małe – nie było wypadków drogowych w okresie ostatnich 5 lat NIEPORZĄDANEGO ZDARZENIA Z grafu ryzyka odczytujemy: wartość ryzyka na poziomie 3 - RYZYKO ŚREDNIE

35


Pobierz ppt "Dr Stanisław Wieczorek Rzeszów 15.05.2013, VER 2.0 JLS Opracowanie: Stanisław Wieczorek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google