Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoczęcie działalności gospodarczej cz. 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoczęcie działalności gospodarczej cz. 2"— Zapis prezentacji:

1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej cz. 2

2 Najważniejsze akty prawne dot. prowadzenia działalności
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia

3 Przedsiębiorca osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna), utworzona zgodnie z przepisami prawa, która posiada zdolność prawną, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej).

4 Działalność gospodarcza (1)
Działalność Gospodarcza – jest różnie w różnych ustawach definiowana. Poniżej przedstawione są niektóre ustawy i definicje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

5 Działalność gospodarcza (2)
Ustawa stanowi podstawę prawną prowadzenia działalności w Polsce. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zamykanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa uprawnienia organów administracji publicznej w tym zakresie.

6 Działalność gospodarcza (3)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że działalność gosp. to działalność zarobkowa wytwórcza, handlowa budowlana, usługowa polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin lub polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. 6

7 Działalność gospodarcza (4)
Ustawa o podatku VAT mówi, że działalność gosp. to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym firm pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, ale z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy.

8 Działalność gospodarcza (5)
Według ustawy o podatku VAT działalność gospodarcza obejmuje też czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

9 Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
Podmioty dzieli się według: formy własności formy prawno-organizacyjnej

10 Formy własności własność państwowa własność komunalna
własność prywatna osób fizycznych własność prywatna osób prawnych własność zagraniczna

11 Formy prawno-organizacyjne (1)
O wyborze formy organizacyjno-prawnej decydujemy przy tworzeniu i zakładaniu nowej firmy. W trakcie działalności zmiana formy jest możliwa, aczkolwiek trudna i kosztowna. Nie każda forma działalności może być zastosowana w każdym przypadku.

12 Formy prawno-organizacyjne (2)
Wybór formy organizacyjno-prawnej wpływa na odpowiedzialność, jaką będziemy ponosić oraz na sposób prowadzenia księgowości: Uproszczona - Książka Przychodów i Rozchodów, karta podatkowa, ryczałt Pełna - Księgi Rachunkowe

13 Formy prawno-organizacyjne (3)
Jeżeli zdecydujemy się na działalność w spółce cywilnej, a jej przychody netto osiągną poziom zmuszający nas do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to trzeba będzie również przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną (art.26 par.4 k.s.h)

14 Co wziąć pod uwagę przy formie opodatkowania ?
Decydując o formie opodatkowania należy uwzględnić następujące aspekty: rodzaj działalności – z uwagi na występujące ograniczenia relacje przychodów do kosztów – w celu zoptymalizowania obciążeń podatkowych łatwość rozliczania się – powierzanie księgowości innemu podmiotowi jest kosztowne

15 Formy opodatkowania (1)
Przedsiębiorca musi wybrać jedną z czterech dostępnych form opodatkowania: karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatkowa księga przychodów i rozchodów (podatek na zasadach ogólnych lub liniowy) pełna księgowość

16 Formy opodatkowania (2)
Jaka działalność może być prowadzona w oparciu o Kartę Podatkową lub ryczałt reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

17 Karta podatkowa (1) Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania nie wymaga prowadzenia żadnej ewidencji będącej podstawą obliczenia podatku dochodowego Nie trzeba składać co miesiąc deklaracji podatkowych Podatek jest wpłacany co miesiąc wysokości określonej decyzją U.S.

18 Karta podatkowa (2) Minusami Karty Podatkowej jest brak możliwości odliczania kosztów oraz konieczność cyklicznego płacenia podatku, niezależnie czy powstał dochód czy nie. Na wielkość podatku ma wpływ rodzaj działalności, liczba mieszkańców gminy oraz liczba zatrudnianych pracowników.

19 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (1)
Proste rozliczanie podatku dochodowego prowadzimy jedynie ewidencję przychodów Podatek jest procentem od przychodu ze sprzedaży towarów lub usług (stawki uzależnione od rodzaju działalności to 3,0%, 5,5% i 8,5%)

20 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (2)
podatek płacimy tylko wtedy, gdy uzyskamy jakiś przychód konsekwencją niemożności odliczenia kosztów, jest sytuacja, w której firma ponosi faktyczną stratę, a i tak musi zapłacić podatek od przychodów

21 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
prowadzi się pełną ewidencję sprzedaży i zakupu, na podstawie której określa się wielkość przychodów i kosztów. po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania otrzymujemy dochód opodatkowany na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. z póź. zm.

22 Pełna księgowość (1) Zasady prowadzenia pełnej księgowości reguluje Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości od początku swego powstania mają np. spółka z o.o., spółka akcyjna

23 Pełna księgowość (2) Podmioty takie jak: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, muszą przejść na pełną księgowość w następnym roku obrachunkowym, jeżeli ich przychody za poprzedni rok osiągnęły minimum 1,2 mln euro w walucie polskiej.

24 Opodatkowanie firmy Pamiętaj, że:
raz wybrany sposób opodatkowania nie może być zmieniony w trakcie roku

25 Księgowość naszej firmy
Zakładając firmę musimy zdecydować o sposobie opodatkowania i o tym kto będzie prowadził nasze rozliczenia księgowe. Możliwości: prowadzimy samodzielnie zatrudniamy księgową podpisujemy umowę z biurem rachunkowym

26 Miejsce prowadzenia działalności
Przed rejestracją działalności musimy mieć podjętą decyzję gdzie będziemy tę działalność wykonywać. Uzależnione jest to rodzaju i skali działalności. Decydując się na wynajem lokalu musimy być przygotowani, że wynajmujący będzie chciał podpisać umowę dla korzystną siebie i zapewne zażąda wpłaty kaucji.

27 Koncesje Planując działalność należy pamiętać, że są działalności koncesjonowane, których nie wolno nam rozpocząć bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia, koncesji, uprawnień czy licencji. Do takich działalności należą np. obrót alkoholem, zarządzanie nieruchomościami, prowadzenie firmy ochraniarskiej.

28 Akcyza Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych musi przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej podatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne w urzędzie celnym. Dotyczy to wytwarzania i obrotu np. alkoholem, tytoniem, paliwami.

29 Rozpoczynamy działalność (1)
przygotuj harmonogram rzeczowo-terminowy niezbędnych kroków do rozpoczęcia działalności wybierz formę prawną i organizacyjną działalności zdecyduj o nazwie firmy zdecyduj o miejscu prowadzenia firmy zarejestruj działalność w KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

30 Rozpoczynamy działalność (2)
wyrób pieczątkę firmową załóż rachunek bankowy zgłoś działalność do Urzędu Skarbowego wybierz formę opodatkowania zgłoś działalność w ZUS

31 Jak rozpocząć działalność – osoba fizyczna
Najliczniejsza grupę podmiotów gospodarczych stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobowo lub zatrudniające do kilku pracowników. Z tego względu najbardziej szczegółowo prześledzimy kroki związane z rejestracją takiej działalności przez osoby fizyczne.

32 Decydujemy o nazwie firmy (1)
Przed podjęciem działalności decydujemy o nazwie firmy, którą będziemy rejestrować. Istnieją prawne wymogi i ograniczenia, nazwa nie może być dowolna. Nazwą osoby fizycznej jest zawsze jej imię i nazwisko, jednak można je uzupełnić o dodatkowe informacje, określające np. na przedmiot działalności np.: Anna Iksińska „Obrót nieruchomościami”.

33 Decydujemy o nazwie firmy (2)
Nazwa osoby prawnej musi się składać z właściwej nazwy i z określenia formy prawnej działalności np. ” MaRaBuT” Spółka z o.o. Kodeks Spółek Handlowych określa, co powinny zawierać i jak powinny być ujawnione nazwy poszczególnych spółek prawa handlowego.

34 Jak rozpocząć działalność – osoba fizyczna EDG (1)
Zarejestruj działalność w Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta. Należy wiedzieć, że od r. funkcjonuje tzw. jedno okienko. Powinno ono ułatwiać rejestrowanie firmy w jednym urzędzie, praktyka pokazała, że tak nie jest.

35 Jak rozpocząć działalność – osoba fizyczna EDG (2)
W celu zarejestrowania działalności wypełniamy druk EDG-1. Druk EDG-1 można wysłać do Urzędu pocztą listem poleconym, ale nasz podpis musi być uwierzytelniony przez notariusza, możemy też wypełnić ten druk elektronicznie na stronie urzędu, jeżeli nie złożymy podpisu elektronicznego to Urząd zaprosi nas w celu jego uzupełnienia.

36 Jak rozpocząć działalność – osoba fizyczna EDG (3)
Zaświadczenie o wpisie powinniśmy otrzymać od razu, ale bywa, że dopiero otrzymujemy je po 2 tygodniach Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcą stajemy się z chwilą wpisania do EDG

37 Jak rozpocząć działalność – osoba fizyczna EDG (4)
Wniosek o wpis do EDG powinien być jednocześnie dokumentem zgłaszającym nas do GUS, US, ZUS. Urząd Gminy ma 3 dni na przekazanie informacji o nowym podmiocie do tych instytucji. W praktyce korzystniej jest odwiedzić samemu te urzędy i dopełnić formalności.

38 Kolejne kroki: Urząd Statystyczny (1)
W związku z tym drugim krokiem jest zarejestrowanie firmy w Krajowym Rejestrze Urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym przez odpowiedni Urząd Statystyczny – tu otrzymujemy nr REGON.

39 Kolejne kroki: Urząd Statystyczny (2)
Przed rejestracją firmy koniecznie należy szczegółowo ustalić przedmiot naszej przyszłej działalności, tzn. należy określić czym będziemy się zajmować. Ustalamy to w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Numer PKD będzie używany w naszej działalności w drukach i deklaracjach urzędowych.

40 Kolejne kroki: Urząd Skarbowy
Nasz osobisty NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej, który już posiadamy, będzie też NIP-em zakładanej firmy. Wizyta w US jest konieczna w celu zadeklarowania sposobu opodatkowania naszej działalności. Każda inna forma opodatkowania niż na zasadach ogólnych w oparciu o progi podatkowe wymaga zgłoszenia w US.

41 Kolejne kroki: ZUS (1) Następnie kierujemy się do ZUS, tu zostanie wyliczona dla nas wysokość pierwszej składki, jeżeli planujemy kogoś zatrudniać to musimy zgłosić siebie jako płatnika składek za pracowników. Pamiętajmy, że przepisy pozwalają nam korzystać przez pierwsze 24 m-ce prowadzenia działalności z płacenia składek w niższym wymiarze.

42 Kolejne kroki: ZUS (2) Jednak z ulgi tej nie mogą korzystać:
firmy, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, jeżeli w ciągu dwóch ostatnich lat łączył ich stosunek pracy, podmioty, które w okresie ostatnich 5 lat prowadziły już pozarolniczą działalność gospodarczą. Na rejestracje w ZUS-ie mamy 7 dni od rozpoczęcia działalności.

43 Pieczątka firmowa (1) Z przepisów prawnych nie wynika dla osób fizycznych prowadzących działalność konieczność posiadania pieczątki firmowej. Brak pieczątki jest również honorowany przez banki przy zakładaniu i prowadzeniu rachunku firmowego. Ja proponuję jednak wyrobienie stempla firmowego, koszt nie powinien przekroczyć kilkudziesięciu złotych.

44 Pieczątka firmowa (2) Wiele urzędowych druków i deklaracji zawiera pola przeznaczone na postawienie stempla firmowego, nie ma obowiązku wypełniania takich rubryk. Jednak w praktyce brak pieczątki może utrudniać nam działania. Również nasi kontrahenci faktury bez pieczątki będą traktowali z dużą rezerwą.

45 Pieczątka firmowa (3) Dane, które powinny znajdować się na stemplu firmowym: nasze imię i nazwisko ew. nazwa firmy adres siedziby NIP REGON dane kontaktowe

46 Rachunek bankowy (1) Z przepisów prawa nie wynika, obowiązek posiadania przez mikroprzedsiębiorcę rachunku bankowego. Jeżeli już posiada rachunek to nie musi być on wyodrębniony dla celów działalności. Jednak w życiu gospodarczym posiadanie rachunku bankowego przeznaczonego dla celów firmowych ułatwia funkcjonowanie.

47 Rachunek bankowy (2) Z przepisów prawa wynika, że rozliczenia powyżej 15 tys. Euro dokonywane muszą być za pośrednictwem banków. Ponadto nasi kontrahenci mogą nie współpracować z nami na zasadach obrotu gotówkowego. Rachunek jest niezbędny do przyjmowania płatności kartami, do prowadzenia sprzedaży ratalnej itp.

48 Dokumenty wymagane do założenia rachunku bankowego (1)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie o REGON zaświadczenie o NIP dowód osobisty pieczęć firmowa (nieobowiązkowo)

49 Dokumenty wymagane do założenia rachunku bankowego (2)
W banku przedkładamy oryginały dokumentów, bądź dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pracownik banku zrobi kopie dokumentów rejestrowych naszej firmy, potwierdzi ich zgodność z oryginałem i na ich podstawie przygotuje umowę rachunku bankowego.

50 Jak rozpocząć działalność - spółka cywilna - (1)
zawrzyj umowę w formie cywilnoprawnej zarejestruj firmę w Krajowym Rejestrze Urzędowym podmiotów gospodarki naro-dowej prowadzonym przez odpowiedni Urząd Statystyczny zarejestruj działalność w Ewidencji Działalności Gospodarczej–każdy wspólnik rejestruje się indywidualnie

51 Jak rozpocząć działalność - spółka cywilna - (2)
Umowy spółek cywilnych wspólnicy zawierają między sobą, natomiast umowy innych spółek w tym spółki z o.o. muszą być sporządzane w formie aktów notarialnych. Istnieją gotowe wzory umów spółek nie wolno jednak kopiować ich bez zastanowienia. Umowa konkretnej naszej spółki powinna być zindywidualizowana, powinna szczegółowo opisywać prawa i obowiązki wspólników.

52 Jak rozpocząć działalność - spółka cywilna - (3)
Pamiętajmy, że wszelkie zapisy umowy będą najbardziej istotne w przyszłości w sytuacjach konfliktowych, których na etapie zawierania umowy nie da się przewidzieć. Umowy są „na czas wojny, a nie pokoju”. Wszystko to co może być precyzyjnie ustalone powinno być wyrażone w formie papierowej i powinno zostać podpisane przez wszystkie strony umowy.

53 Spółka prawa handlowego na przykładzie sp. z o.o.
zawrzyj umowę w formie aktu notarialnego; podpiszcie oświadczenia o wniesieniu kapitału zakładowego w całości; złóż wniosek o nadanie REGON; zarejestruj firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

54 Opłaty związane z rejestracją firmy

55 Działalność gospodarcza
Przy rejestrowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej bardzo istotne jest prawidłowe i terminowe dopełnianie wszelkich urzędowych formalności. Bardzo ważne jest bieżące śledzenie zmian prawnych i gospodarczych oraz szybkie na nich reagowanie.


Pobierz ppt "Rozpoczęcie działalności gospodarczej cz. 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google