Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI J Ę ZYKA POLSKIEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI J Ę ZYKA POLSKIEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE."— Zapis prezentacji:

1 1 SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI J Ę ZYKA POLSKIEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

2 2 Zdanie proste: Kocham polonistów! Rozwinięcie zdania: …bo jest za co! Andrzej Waligórski

3 3 PLAN SPOTKANIA Opis egzaminu maturalnego Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego Informator maturalny w pracy nauczyciela Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń maturalnych OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

4 4 Opis egzaminu maturalnego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Część pierwsza

5 5 Egzaminu maturalny z języka polskiego w 2005 roku będą zdawać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowy tylko na poziomie podstawowym poziom rozszerzony - nieobowiązkowy OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

6 6 Wynik egzaminu z języka polskiego wyrażony w procentach aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów w części: ustnej egzaminu pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym poziom rozszerzony nie ma progu zaliczenia OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

7 7 Zwolnienia z egzaminu laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego są zwolnieni z egzaminu osoba zwolniona będzie miała wpisaną na świadectwie dojrzałości informację o uzyskanym na olimpiadzie tytule OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

8 8 Ocenianie egzaminu maturalnego Część ustna – oceniana przez szkolny przedmiotowy zespół egzaminacyjny Część pisemna – oceniana przez egzaminatorów zewnętrznych okręgowej komisji egzaminacyjnej OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

9 9 Czas trwania egzaminu egzamin ustny około 25 minut egzamin pisemny na poziomie podstawowym – 170 minut na poziomie rozszerzonym - 300 minut (170 + 130) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

10 10 Trwa około 15 minut. Zdający jest oceniany za umiejętność mówienia oraz za wiedzę w zakresie wyznaczonym przez temat; może wykorzystać przygotowany materiał pomocniczy. Trwa około 10 minut. Zdający jest oceniany za umiejętność formułowania odpowiedzi na pytania egzaminatora oraz za umiejętność obrony własnego stanowiska. Jeden poziom egzaminu ustnego prezentacja rozmowa OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

11 11 Zdający rozwiązuje Arkusz I, który zawiera test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu oraz dwa tematy pracy do wyboru. Zdający rozwiązuje dwa arkusze: Arkusz I. z poziomu podstawowego; Arkusz II zawiera dwa tematy pracy do wyboru. Dwa poziomy egzaminu pisemnego Podstawowy Rozszerzony

12 12 MATURA 2005 sesja wiosenna - terminy dla zespołu przedmiotowego do dnia 10 kwietnia 2004 roku przygotowanie w zespole przedmiotowym szkolnej listy tematów (Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r.); dostarczyć listę tematów dyrektorowi okręgowej komisji, jeśli przewodniczący otrzyma takie zalecenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń poprawić tematy OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

13 13 Matura 2005 sesja wiosenna - terminy Uczeń nie później niż do dnia 30 września zgłasza w deklaracji temat do egzaminu ustnego, który wybiera ze szkolnej listy tematów najpóźniej miesiąc przed egzaminem dostarcza nauczycielowi bibliografię do tematu oraz materiał pomocniczy (o ile taki przygotował) na tydzień przed egzaminem dostarcza nauczycielowi ramowy plan prezentacji OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

14 14 Lista tematów z języka polskiego jedna w całej szkole tematy uporządkowane w trzech kategoriach: literatura, związki literatury z innymi dziedzinami sztuki i język dyrektor komisji okręgowej może zwrócić się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie przygotowanych list tematów jeśli w terminie 10 tygodni od dnia złożenia listy dyrektor nie zgłosi do nich zastrzeżeń, tematy uważa się za zaakceptowane OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

15 15 Poprawa tematów z listy szkolnej w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przedstawia dyrektorowi OKE poprawioną listę tematów jeśli w terminie tygodnia dyrektor komisji okręgowej nie zaakceptuje poprawionej listy tematów, przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu listę tematów przygotowaną przez komisję okręgową OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

16 16 Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego Część druga OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

17 17 Podstawa programowa Poziom rozszerzonyPoziom podstawowy Analiza i interpretacja tekstu na poziomie idei Standardy wymagań egzaminacyjnych Analiza i interpretacja tekstu na poziomie idei i organizacji

18 18 Temat do egzaminu ustnego powinien uczniowi: dać możliwość realizacji na podstawie materiału omawianego w szkole umożliwić zaprezentowanie swojego stanowiska pozwolić na wykorzystanie materiału spoza programu szkolnego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

19 19 Test sprawdzający rozumienie tekstu tekst publicystyczny lub popularnonaukowy długości około 1200 słów test składający się z 12 – 16 zadań otwartych i/lub zamkniętych OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

20 20 Temat do egzaminu pisemnego Punktem wyjścia pracy zdającego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest tekst literacki długości około 1000 słów OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

21 21 Formuła tematu na poziom podstawowy Fragment tekstu literackiego kluczem do odczytania utworu (fragment otwiera problem). Skomentowanie sposobu ujęcia tego samego motywu, tematu w utworach literackich. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

22 22 Formuła tematu na poziom rozszerzony teksty nieznane, ale utrzymane w znanej uczniowi poetyce Interpretacja porównawcza dwóch tekstów, np. przez problem analityczny, sposób kreowania bohatera, pokazywania natury Analiza i interpretacja tekstu literackiego, np. ukierunkowana przez wskazówkę interpretacyjną. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

23 23 Waga punktacji za umiejętność pisania KryteriaPoziom podstawowy rozszerzony Rozwinięcie tematu 25 pkt. = 50%22 pkt. = 55% kompozycja 5 pkt.= 10% 3 pkt. = 7.5% styl 5 pkt.= 10% 3 pkt. = 7.5% język15 pkt. = 30%12 pkt. = 30% Razem50 pkt.= 100%40 pkt. = 100% walory44 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

24 24 np. rozprawka, interpretacja utworu literackiego STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH WYPRACOWANIE ZADANIE HOLISTYCZNE Wiedza o języku, literaturze, kulturze Odbiór tekstów Tworzenie tekstu własnego p. podstawowy p. rozszerzony a także: próba eseju, interpretacja porównawcza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

25 25 Temat na poziomie podstawowym Spotkanie wrogów w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Porównaj fragmenty – zwróć uwagę na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohaterów i wpisany w teksty obraz człowieka. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

26 26 Zdający potrafi przeanalizować fragmenty utworów na poziomie idei wykazać się znajomością utworów wykorzystać stosowny kontekst rozpoznać sytuacje przedstawione w utworach rozpoznać zachowania i uczucia bohaterów OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

27 27 nazwać najważniejszą cechę portretowanego bohatera dostrzec podobieństwa losów i sytuacji bohaterów wyodrębnić w tekście komentarz narratora i wypowiedzi bohaterów podsumować obserwacje analityczne, sformułować wnioski i nazwać uniwersalne wartości wpisane w teksty OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

28 28 napisać tekst uporządkowany, spójny, nadać mu właściwy kształt graficzny posłużyć się stylem komunikatywnym, dostosowanym do formy wypowiedzi pisać językiem zgodnym z obowiązującą normą OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

29 29 Temat na poziom rozszerzony Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza Ogrodnik OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

30 30 Zdający potrafi przeanalizować utwór na poziomie idei i struktury rozpoznać temat, odczytać przesłanie wiersza rozpoznać relację między wierszem i mottem rozpoznać adresata i nadawcę wiersza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

31 31 Rozpoznać: zasadę kompozycyjną typ liryki funkcję elementów wersyfikacji funkcje środków językowych typ stylizacji językowej kreacje bohaterów lirycznych funkcję tytułu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

32 32 wykorzystać konteksty w interpretacji wiersza posługiwać się terminami teoretycznoliterackimi podsumować obserwacje analityczne, sformułować interpretację wiersza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

33 33 napisać tekst, stosując właściwą dla interpretacji zasadę kompozycyjną posłużyć się stylem o cechach indywidualnych, komunikatywnym, żywym, swobodnym, dostosowanym do formy wypowiedzi pisać językiem zgodnym z obowiązującą normą OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

34 34 Część trzecia Praca z informatorem maturalnym OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

35 35 Praca dydaktyczna polonisty wrzesień – listopad 2003 r. zapoznaje uczniów z zawartością Informatora maturalnego objaśnia uczniom, jak korzystać z Informatora maturalnego w klasie drugiej i trzeciej wykorzystuje Informator maturalny w procesie dydaktycznym uwzględnia w procesie dydaktycznym listę lektur z Wymagań egzaminacyjnych OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

36 36 Lista lektur Podstawa programowa wybór nowel pozytywistycznych Standardy wymagań egzaminacyjnych E. Orzeszkowa Gloria victis Maria Konopnicka Mendel Gdański B. Prus Kamizelka OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

37 37 Nauczyciel np.: stosuje w praktyce szkolnej kryteria oceniania tekstów własnych uczniów, także ich dłuższych wystąpień na lekcji zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania poprzez analizę wybranej pracy z Informatora maturalnego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

38 38 Praca ucznia z Informatorem porównuje swoją wiedzę i umiejętności ze szczegółowym opisem wymagań egzaminacyjnych wykorzystuje modele rozwinięcia tematu do ćwiczeń redakcyjnych układa model rozwinięcia do wybranego tematu z Informatora i porównuje swój model z zamieszczonym w Informatorze maturalnym analizuje zadania z arkuszy egzaminacyjnych OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

39 39 Z dotychczasowych doświadczeń egzaminacyjnych Część czwarta OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

40 40 OKE JAWORZNOOKE WARSZAWA Liczba zdających 715 Nie zdało 1,4%1,8% Łatwość 0,560,53 M (średnia arytmetyczna) 55,752,82 Me (wynik środkowy) 5553 Mo (wynik najczęstszy) 5063 Rozstęp 15 - 963 - 90 Odchylenie standardowe 12,2513,19

41 41 Przedziały punktowe za tematy i test na poziomie podstawowym OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

42 42 Łatwość kryteriów do tematów z poziomu podstawowego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

43 43 Łatwość zadań z testu badającego rozumienie tekstu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

44 44 Zadanie 14 – łatwość 0.25 Polecenie : W akapicie 5 znajdź i nazwij trzy różne środki językowe służące wzmocnieniu perswazji (przekonywaniu ) Oczekiwana odpowiedź: 1. os. l. mn. tryb przypuszczający konstrukcja: co by było, gdyby pytanie retoryczne charakterystyczne słownictwo (wyobraźmy sobie) wyliczenia (np. czasowników zaprzeczonych powtórzenia anaforyczne powtórzenia składniowe (paralelizm) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

45 45 Przedziały punktowe za tematy na poziomie rozszerzonym – 265 zdających OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

46 46 Łatwość kryteriów do tematów na poziomie rozszerzonym OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

47 47 Osiągnięcia uczniów w zakresie rozwijania tematu z poziomu podstawowego Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w PanuTadeuszu Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomość utworu Józefa Wybickiego i podanych fragmentów Pana Tadeusza. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

48 48 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

49 49 Wniosek z analizy prac zdających w zakresie umiejętności rozwijania tematu Mało zadowalające opanowanie przez zdających umiejętności analityczno – interpretacyjnych tekstu literackiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

50 50 Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego ? 1)poprzez przykład modelowej analizy i interpretacji tekstu literackiego Przykłady są zamieszczone: w Informatorze maturalnym na 2002 i na 2005 w materiałach egzaminacyjnych z 2002 i 2003 (trzy sesje egzaminacyjne) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

51 51 Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego ? 2) poprzez działanie – samodzielna pisemna analiza i interpretacja utworu literackiego redagowanie tekstu interpretacyjnego – zadania domowe i zadania klasowe w czasie lekcji – gromadzenie stwierdzeń wyprowadzonych z analizy fragmentu lub całego utworu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

52 52 Pan Tadeusz Funkcja Mazurka Dąbrowskiego Sposób opisu ogrodu Spotkanie wrogów Wizerunek kraju lat dziecinnych Ucztowanie jako motyw literacki (tradycja szlachecka) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

53 53 Przedwiośnie Cezary Baryka – próba określenia własnej tożsamości Jak przemienić kraj… Ucztowanie jako motyw literacki (tradycja szlachecka) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

54 54 Jan Kochanowski Ku Muzom motyw non omnis moriar Pieśń XI Jak żyć ma człowiek? OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

55 55 Uczeń może zaznaczać w tekście istotne fragmenty, notować na marginesie spostrzeżenia Starcze nieszczęsny! Twe serce straszliwe ciosy przeżyło. Jakże ty miałeś odwagę przyjść pod okręty Achajów, Aby tu stać oko w oko z tym, co tak licznych i dzielnych Synów ci zabił. Zaprawdę, żelazne jest w tobie serce. Wstańże i siądź tu koło mnie.[...] Brankom Achilles rozkazał, aby obmyły Hektora I namaściły tajemnie, nim Pryjam zwłoki zobaczy. [...] Kiedy już ciało obmyte i wonnościami natarte W chiton odziały służebne i tkaninami okryły, Achill sam dźwignął je z ziemi, na mary kładąc Hektora. Zaraz je dwaj towarzysze na wóz błyszczący złożyli.

56 56 Wykorzystując z Informatora maturalnego, np. model rozwinięcia tematu Spotkanie wrogów…, zaznacz na marginesie tekstów Iliady i Pana Tadeusza numery punktów z modelu rozwinięcia, zawierających stwierdzenia wyprowadzone z analizy i interpretacji tekstu. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

57 57 Pryjam zaś głosem błagalnym tak do Achilla powiedział: Wspomnij na ojca swojego, do bogów podobny Achillu. W moich on latach jest teraz i stoi na progu starości. Ale on i gdy o tobie, że jeszcze żyjesz, usłyszy, Radość ma w sercu i potem każdego dnia się spodziewa Syna miłego zobaczyć wracającego spod Troi. Mnie już pocieszyć nie zdoła nic, bo z mych synów walecznych W Troi rozległej zrodzonych – żaden mi już nie pozostał. [...] Jeden, co z wszystkich mi został, osłaniał miasto i Trojan – Ty go niedawno zabiłeś, Hektora, gdy swojej ojczyzny Bronił. Dla niego przybyłem dziś pod okręty Achajów, Aby wyzwolić go, okup przynosząc ci niezmierzony. Bogów uszanuj, Achillu, i miejże litość nade mną, Wspomnij o ojcu swym własnym. Jam jest godniejszy litości – Nikt ze śmiertelnych nie doznał tego, co ja dziś doznaję, Kiedy do ust swych podnoszę rękę zabójcy mych dzieci. 2.2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

58 58 Klucznik na to słowo Pobladnął, pochylił się i, ciała połową Wygięty naprzód, stanął, zwisł na jednej nodze, Jak głaz lecący z góry, zatrzymany w drodze. […] I Klucznik był podobny rysiowi rannemu, Który z drzewa ma skoczyć w oczy myśliwemu. 5.1 gniew i nienawiść na dźwięk imienia wroga 5.1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

59 59 Konieczność doskonalenia umiejętności rozpoznawania w tekście środków językowych określania ich funkcji odczytywania znaczeń metaforycznych OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

60 60 Wybierz z Informatora maturalnego temat i opracuj go, wykorzystując przedstawiony model rozwinięcia. Zadbaj o funkcjonalną kompozycję. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

61 61 Napisz wypracowanie na temat Wynalazki i ich wynalazcy... i porównaj je z modelem rozwinięcia. Zaznacz te stwierdzenia w modelu, których nie ująłeś w wypracowaniu. Zastanów się, które fragmenty tekstu pominąłeś w analizie i interpretacji lub które błędnie zinterpretowałeś. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

62 62 Co zawiera polonistyczny materiał informacyjny? opis egzaminu z języka polskiego wskazówki dla zdającego, jak pracować w trakcie egzaminu propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem Informatora maturalnego zestawienie tematów egzaminacyjnych do wykorzystanie w procesie lekcyjnym OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

63 63 PROPOZYCJA KODEKSU ETYCZNEGO EGZAMINATORA Aleksandry Bartmańskiej MATERIAŁ do refleksji do wzbogacenia nauczycielskiego procesu oceniania OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

64 64 MODEL MATURZYSTY 2005 sprawny językowo i zna (przeczytał) teksty z kanonu lektur odbiera utwory na poziomie Idei i na poziomie artystycznej organizacji tworzy teksty własne (prezentacja oraz interpretacja tekstu literackiego ) UCZEŃ systematycznie zdobywa wiedzę i umiejętności przez samokształcenie, korzystając ze wskazówek nauczyciela NAUCZYCIEL stosuje przemyślane strategie dydaktyczne OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

65 65 Maturzysta 2005 przygotowany do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym przygotowany do studiów humanistycznych, jeśli takie planował OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

66 66 Państwo Poloniści! Serdecznie życzymy satysfakcji i sukcesów w pracy nad przygotowaniem uczniów do MATURY 2005 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE


Pobierz ppt "1 SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI J Ę ZYKA POLSKIEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google