Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO

2 Zdanie proste: Kocham polonistów! Rozwinięcie zdania: …bo jest za co!
Andrzej Waligórski

3 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
PLAN SPOTKANIA Opis egzaminu maturalnego Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego Informator maturalny w pracy nauczyciela Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń maturalnych

4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Część pierwsza Opis egzaminu maturalnego

5 Egzaminu maturalny z języka polskiego w 2005 roku
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Egzaminu maturalny z języka polskiego w 2005 roku będą zdawać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowy tylko na poziomie podstawowym poziom rozszerzony - nieobowiązkowy

6 Wynik egzaminu z języka polskiego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Wynik egzaminu z języka polskiego wyrażony w procentach aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów w części: ustnej egzaminu pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym poziom rozszerzony nie ma progu zaliczenia

7 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Zwolnienia z egzaminu laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego są zwolnieni z egzaminu osoba zwolniona będzie miała wpisaną na świadectwie dojrzałości informację o uzyskanym na olimpiadzie tytule

8 Ocenianie egzaminu maturalnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Ocenianie egzaminu maturalnego Część ustna – oceniana przez szkolny przedmiotowy zespół egzaminacyjny Część pisemna – oceniana przez egzaminatorów zewnętrznych okręgowej komisji egzaminacyjnej

9 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Czas trwania egzaminu egzamin ustny około 25 minut egzamin pisemny na poziomie podstawowym – 170 minut na poziomie rozszerzonym minut ( )

10 Jeden poziom egzaminu ustnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Jeden poziom egzaminu ustnego prezentacja rozmowa Trwa około 15 minut. Zdający jest oceniany za umiejętność mówienia oraz za wiedzę w zakresie wyznaczonym przez temat; może wykorzystać przygotowany materiał pomocniczy. Trwa około 10 minut. Zdający jest oceniany za umiejętność formułowania odpowiedzi na pytania egzaminatora oraz za umiejętność obrony własnego stanowiska.

11 Dwa poziomy egzaminu pisemnego
Podstawowy Rozszerzony Zdający rozwiązuje Arkusz I, który zawiera test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu oraz dwa tematy pracy do wyboru. Zdający rozwiązuje dwa arkusze: Arkusz I. z poziomu podstawowego; Arkusz II zawiera dwa tematy pracy do wyboru .

12 MATURA 2005 sesja wiosenna - terminy
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE MATURA 2005 sesja wiosenna - terminy dla zespołu przedmiotowego do dnia 10 kwietnia 2004 roku przygotowanie w zespole przedmiotowym szkolnej listy tematów (Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r.); dostarczyć listę tematów dyrektorowi okręgowej komisji, jeśli przewodniczący otrzyma takie zalecenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń poprawić tematy

13 Matura 2005 sesja wiosenna - terminy
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Matura 2005 sesja wiosenna - terminy Uczeń nie później niż do dnia 30 września zgłasza w deklaracji temat do egzaminu ustnego, który wybiera ze szkolnej listy tematów najpóźniej miesiąc przed egzaminem dostarcza nauczycielowi bibliografię do tematu oraz materiał pomocniczy (o ile taki przygotował) na tydzień przed egzaminem dostarcza nauczycielowi ramowy plan prezentacji

14 Lista tematów z języka polskiego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Lista tematów z języka polskiego jedna w całej szkole tematy uporządkowane w trzech kategoriach: literatura, związki literatury z innymi dziedzinami sztuki i język dyrektor komisji okręgowej może zwrócić się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie przygotowanych list tematów jeśli w terminie 10 tygodni od dnia złożenia listy dyrektor nie zgłosi do nich zastrzeżeń, tematy uważa się za zaakceptowane

15 Poprawa tematów z listy szkolnej
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Poprawa tematów z listy szkolnej w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przedstawia dyrektorowi OKE poprawioną listę tematów jeśli w terminie tygodnia dyrektor komisji okręgowej nie zaakceptuje poprawionej listy tematów, przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu listę tematów przygotowaną przez komisję okręgową

16 Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Część druga Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego

17 Podstawa programowa Standardy wymagań egzaminacyjnych
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Analiza i interpretacja tekstu na poziomie idei Analiza i interpretacja tekstu na poziomie idei i organizacji

18 Temat do egzaminu ustnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Temat do egzaminu ustnego powinien uczniowi: dać możliwość realizacji na podstawie materiału omawianego w szkole umożliwić zaprezentowanie swojego stanowiska pozwolić na wykorzystanie materiału spoza programu szkolnego

19 Test sprawdzający rozumienie tekstu
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Test sprawdzający rozumienie tekstu tekst publicystyczny lub popularnonaukowy długości około 1200 słów test składający się z 12 – 16 zadań otwartych i/lub zamkniętych

20 Temat do egzaminu pisemnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Temat do egzaminu pisemnego Punktem wyjścia pracy zdającego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest tekst literacki długości około 1000 słów

21 Formuła tematu na poziom podstawowy
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Formuła tematu na poziom podstawowy Fragment tekstu literackiego kluczem do odczytania utworu (fragment otwiera problem). Skomentowanie sposobu ujęcia tego samego motywu, tematu w utworach literackich.

22 Formuła tematu na poziom rozszerzony
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Formuła tematu na poziom rozszerzony teksty nieznane, ale utrzymane w znanej uczniowi poetyce Interpretacja porównawcza dwóch tekstów, np. przez problem analityczny, sposób kreowania bohatera, pokazywania natury Analiza i interpretacja tekstu literackiego, np. ukierunkowana przez wskazówkę interpretacyjną.

23 Waga punktacji za umiejętność pisania
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Waga punktacji za umiejętność pisania Kryteria Poziom podstawowy rozszerzony Rozwinięcie tematu 25 pkt. = 50% 22 pkt. = 55% kompozycja 5 pkt.= 10% 3 pkt. = 7.5% styl język 15 pkt. = 30% 12 pkt. = 30% Razem 50 pkt.= 100% 40 pkt. = 100% walory 4

24 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH WYPRACOWANIE ZADANIE HOLISTYCZNE Wiedza o języku, literaturze, kulturze Odbiór tekstów Tworzenie tekstu własnego p. podstawowy p. rozszerzony a także: próba eseju, interpretacja porównawcza np. rozprawka, interpretacja utworu literackiego

25 Temat na poziomie podstawowym
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Temat na poziomie podstawowym Spotkanie wrogów w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Porównaj fragmenty – zwróć uwagę na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohaterów i wpisany w teksty obraz człowieka.

26 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Zdający potrafi przeanalizować fragmenty utworów na poziomie idei wykazać się znajomością utworów wykorzystać stosowny kontekst rozpoznać sytuacje przedstawione w utworach rozpoznać zachowania i uczucia bohaterów

27 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
nazwać najważniejszą cechę portretowanego bohatera dostrzec podobieństwa losów i sytuacji bohaterów wyodrębnić w tekście komentarz narratora i wypowiedzi bohaterów podsumować obserwacje analityczne, sformułować wnioski i nazwać uniwersalne wartości wpisane w teksty

28 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
napisać tekst uporządkowany, spójny, nadać mu właściwy kształt graficzny posłużyć się stylem komunikatywnym, dostosowanym do formy wypowiedzi pisać językiem zgodnym z obowiązującą normą

29 Temat na poziom rozszerzony
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Temat na poziom rozszerzony Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza Ogrodnik

30 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Zdający potrafi przeanalizować utwór na poziomie idei i struktury rozpoznać temat, odczytać przesłanie wiersza rozpoznać relację między wierszem i mottem rozpoznać adresata i nadawcę wiersza

31 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Rozpoznać: zasadę kompozycyjną typ liryki funkcję elementów wersyfikacji funkcje środków językowych typ stylizacji językowej kreacje bohaterów lirycznych funkcję tytułu

32 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
wykorzystać konteksty w interpretacji wiersza posługiwać się terminami teoretycznoliterackimi podsumować obserwacje analityczne, sformułować interpretację wiersza

33 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
napisać tekst, stosując właściwą dla interpretacji zasadę kompozycyjną posłużyć się stylem o cechach indywidualnych, komunikatywnym, żywym, swobodnym, dostosowanym do formy wypowiedzi pisać językiem zgodnym z obowiązującą normą

34 Część trzecia Praca z informatorem maturalnym
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Część trzecia Praca z informatorem maturalnym

35 Praca dydaktyczna polonisty
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Praca dydaktyczna polonisty wrzesień – listopad 2003 r. zapoznaje uczniów z zawartością Informatora maturalnego objaśnia uczniom, jak korzystać z Informatora maturalnego w klasie drugiej i trzeciej wykorzystuje Informator maturalny w procesie dydaktycznym uwzględnia w procesie dydaktycznym listę lektur z Wymagań egzaminacyjnych

36 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Lista lektur Podstawa programowa wybór nowel pozytywistycznych Standardy wymagań egzaminacyjnych E. Orzeszkowa Gloria victis Maria Konopnicka Mendel Gdański B. Prus Kamizelka

37 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Nauczyciel np.: stosuje w praktyce szkolnej kryteria oceniania tekstów własnych uczniów, także ich dłuższych wystąpień na lekcji zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania poprzez analizę wybranej pracy z Informatora maturalnego

38 Praca ucznia z Informatorem
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Praca ucznia z Informatorem porównuje swoją wiedzę i umiejętności ze szczegółowym opisem wymagań egzaminacyjnych wykorzystuje modele rozwinięcia tematu do ćwiczeń redakcyjnych układa model rozwinięcia do wybranego tematu z Informatora i porównuje swój model z zamieszczonym w Informatorze maturalnym analizuje zadania z arkuszy egzaminacyjnych

39 Z dotychczasowych doświadczeń egzaminacyjnych
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Część czwarta Z dotychczasowych doświadczeń egzaminacyjnych

40 OKE JAWORZNO OKE WARSZAWA Liczba zdających 715 Nie zdało 1,4% 1,8% Łatwość 0,56 0,53 M (średnia arytmetyczna) 55,7 52,82 Me (wynik środkowy) 55 53 Mo (wynik najczęstszy) 50 63 Rozstęp 3 - 90 Odchylenie standardowe 12,25 13,19 Poziom podstawowy

41 Przedziały punktowe za tematy i test na poziomie podstawowym
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Przedziały punktowe za tematy i test na poziomie podstawowym

42 Łatwość kryteriów do tematów z poziomu podstawowego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Łatwość kryteriów do tematów z poziomu podstawowego

43 Łatwość zadań z testu badającego rozumienie tekstu
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Łatwość zadań z testu badającego rozumienie tekstu

44 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Zadanie 14 – łatwość 0.25 Polecenie: W akapicie 5 znajdź i nazwij trzy różne środki językowe służące wzmocnieniu perswazji (przekonywaniu) Oczekiwana odpowiedź: 1. os. l. mn. tryb przypuszczający konstrukcja: co by było, gdyby pytanie retoryczne charakterystyczne słownictwo (wyobraźmy sobie) wyliczenia (np. czasowników zaprzeczonych powtórzenia anaforyczne powtórzenia składniowe (paralelizm)

45 Przedziały punktowe za tematy na poziomie rozszerzonym – 265 zdających
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Przedziały punktowe za tematy na poziomie rozszerzonym – 265 zdających

46 Łatwość kryteriów do tematów na poziomie rozszerzonym
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Łatwość kryteriów do tematów na poziomie rozszerzonym

47 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Osiągnięcia uczniów w zakresie rozwijania tematu z poziomu podstawowego Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w PanuTadeuszu Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomość utworu Józefa Wybickiego i podanych fragmentów Pana Tadeusza.

48 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

49 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Wniosek z analizy prac zdających w zakresie umiejętności rozwijania tematu Mało zadowalające opanowanie przez zdających umiejętności analityczno – interpretacyjnych tekstu literackiego

50 Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego?
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego? poprzez przykład modelowej analizy i interpretacji tekstu literackiego Przykłady są zamieszczone: w Informatorze maturalnym na 2002 i na 2005 w materiałach egzaminacyjnych z 2002 i 2003 (trzy sesje egzaminacyjne)

51 Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego?
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego? 2) poprzez działanie – samodzielna pisemna analiza i interpretacja utworu literackiego redagowanie tekstu interpretacyjnego – zadania domowe i zadania klasowe w czasie lekcji – gromadzenie stwierdzeń wyprowadzonych z analizy fragmentu lub całego utworu

52 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Pan Tadeusz Funkcja Mazurka Dąbrowskiego Sposób opisu ogrodu Spotkanie wrogów Wizerunek kraju lat dziecinnych Ucztowanie jako motyw literacki (tradycja szlachecka)

53 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Przedwiośnie Cezary Baryka – próba określenia własnej tożsamości Jak „przemienić kraj…” Ucztowanie jako motyw literacki (tradycja szlachecka)

54 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
Jan Kochanowski Pieśń XI Jak żyć ma człowiek? Ku Muzom motyw non omnis moriar

55 Uczeń może zaznaczać w tekście istotne fragmenty, notować na marginesie spostrzeżenia
Starcze nieszczęsny! Twe serce straszliwe ciosy przeżyło. Jakże ty miałeś odwagę przyjść pod okręty Achajów, Aby tu stać oko w oko z tym, co tak licznych i dzielnych Synów ci zabił. Zaprawdę, żelazne jest w tobie serce. Wstańże i siądź tu koło mnie.[...]” Brankom Achilles rozkazał, aby obmyły Hektora I namaściły tajemnie, nim Pryjam zwłoki zobaczy. [...] Kiedy już ciało obmyte i wonnościami natarte W chiton odziały służebne i tkaninami okryły, Achill sam dźwignął je z ziemi, na mary kładąc Hektora. Zaraz je dwaj towarzysze na wóz błyszczący złożyli.

56 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
 Wykorzystując z Informatora maturalnego, np. model rozwinięcia tematu Spotkanie wrogów…, zaznacz na marginesie tekstów Iliady i Pana Tadeusza numery punktów z modelu rozwinięcia, zawierających stwierdzenia wyprowadzone z analizy i interpretacji tekstu.

57 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
2.2 2.1 Pryjam zaś głosem błagalnym tak do Achilla powiedział: „Wspomnij na ojca swojego, do bogów podobny Achillu. W moich on latach jest teraz i stoi na progu starości. Ale on i gdy o tobie, że jeszcze żyjesz, usłyszy, Radość ma w sercu i potem każdego dnia się spodziewa Syna miłego zobaczyć wracającego spod Troi. Mnie już pocieszyć nie zdoła nic, bo z mych synów walecznych W Troi rozległej zrodzonych – żaden mi już nie pozostał. [...] Jeden, co z wszystkich mi został, osłaniał miasto i Trojan – Ty go niedawno zabiłeś, Hektora, gdy swojej ojczyzny Bronił. Dla niego przybyłem dziś pod okręty Achajów, Aby wyzwolić go, okup przynosząc ci niezmierzony. Bogów uszanuj, Achillu, i miejże litość nade mną, Wspomnij o ojcu swym własnym. Jam jest godniejszy litości – Nikt ze śmiertelnych nie doznał tego, co ja dziś doznaję, Kiedy do ust swych podnoszę rękę zabójcy mych dzieci”. 2.3 2.5 2 2.6 2.4

58 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
5.1 Klucznik na to słowo Pobladnął, pochylił się i, ciała połową Wygięty naprzód, stanął, zwisł na jednej nodze, Jak głaz lecący z góry, zatrzymany w drodze. […] I Klucznik był podobny rysiowi rannemu, Który z drzewa ma skoczyć w oczy myśliwemu. 5.1 gniew i nienawiść na dźwięk imienia wroga

59 Konieczność doskonalenia umiejętności
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Konieczność doskonalenia umiejętności rozpoznawania w tekście środków językowych określania ich funkcji odczytywania znaczeń metaforycznych

60 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
 Wybierz z Informatora maturalnego temat i opracuj go, wykorzystując przedstawiony model rozwinięcia. Zadbaj o funkcjonalną kompozycję.

61 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
 Napisz wypracowanie na temat Wynalazki i ich wynalazcy... i porównaj je z modelem rozwinięcia. Zaznacz te stwierdzenia w modelu, których nie ująłeś w wypracowaniu. Zastanów się, które fragmenty tekstu pominąłeś w analizie i interpretacji lub które błędnie zinterpretowałeś.

62 Co zawiera polonistyczny materiał informacyjny?
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Co zawiera polonistyczny materiał informacyjny? opis egzaminu z języka polskiego wskazówki dla zdającego, jak pracować w trakcie egzaminu propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem Informatora maturalnego zestawienie tematów egzaminacyjnych do wykorzystanie w procesie lekcyjnym

63 PROPOZYCJA KODEKSU ETYCZNEGO EGZAMINATORA Aleksandry Bartmańskiej
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE PROPOZYCJA KODEKSU ETYCZNEGO EGZAMINATORA Aleksandry Bartmańskiej MATERIAŁ do refleksji do wzbogacenia nauczycielskiego procesu oceniania

64 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
odbiera utwory na poziomie Idei i na poziomie artystycznej organizacji sprawny językowo i zna (przeczytał) teksty z kanonu lektur tworzy teksty własne (prezentacja oraz interpretacja tekstu literackiego) MODEL MATURZYSTY 2005 UCZEŃ systematycznie zdobywa wiedzę i umiejętności przez samokształcenie, korzystając ze wskazówek nauczyciela NAUCZYCIEL stosuje przemyślane strategie dydaktyczne

65 przygotowany do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Maturzysta 2005 przygotowany do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym przygotowany do studiów humanistycznych, jeśli takie planował

66 satysfakcji i sukcesów w pracy nad przygotowaniem uczniów
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE Państwo Poloniści! Serdecznie życzymy satysfakcji i sukcesów w pracy nad przygotowaniem uczniów do MATURY 2005


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google