Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Wytyczne do sporządzenia Studium wykonalności dla Działania 6.2 „ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

2 Spis treści: I. Wnioski ze Studium Wykonalności
II. Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności Projekt i jego otoczenie IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji V. Analiza techniczna / technologiczna VI. Logika interwencji VII. Analiza specyficzna dla sektora VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna IX. Analiza wrażliwości i ryzyka X. Analiza oddziaływania na środowisko XI. Promocja i informacja XII. Załączniki do studium wykonalności

3 ZASADY OGÓLNE Zgodność danych SW z danymi we wniosku o dofinansowanie
Zgodność z dokumentami: - WRPO, - Uszczegółowienie WRPO, - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności - Przewodnik CBA (kosztów i korzyści) - Wytyczne krajowe w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód, - Dokument roboczy nr 4. Źródła pozyskanych danych (wiarygodne i realne, nie starsze niż 2 lata)

4 Wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do sporządzenia Studiów Wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Sporządzając Studium Wykonalności należy stosować czcionkę Arial, rozmiar 10, z pojedynczymi odstępami pomiędzy wierszami. Przy wypełnianiu tabel należy usunąć opisy stanowiące wskazówki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności (uwagi w kolorze szarym). Integralną częścią Studium jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego (w formacie przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) służący przedstawieniu analizy finansowej i ekonomicznej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać. W razie wątpliwości co do kształtu zastosowanych formuł należy skontaktować się z Oddziałem Oceny Merytorycznej Projektów Infrastrukturalnych.

5 Wnioski ze Studium Wykonalności
Krótkie streszczenie całego opracowania i przedstawienie wniosków z przeprowadzanych w całym studium analiz. Wstęp jest elementem wynikowym, którego sporządzanie należy rozpocząć po przygotowaniu całego studium wykonalności. Ta część SW również przedstawiona jest w formie tabelarycznej. Wstęp powinien zawierać w szczególności następujące elementy: Nazwę Programu, Priorytetu, Działania, Schematu Nazwę Wnioskodawcy Tytuł projektu Cele projektu Koszt projektu Wysokość stopy dyskontowej Założenia do analizy finansowej Zastosowany okres odniesienia Rzeczywisty poziom i kwota dofinansowania

6 II. Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności
Charakterystyka Wnioskodawcy (w tym doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich, krótka charakterystyka działalności) - Wnioskodawca - Operator Dane osób do kontaktu, Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności. Dla jednostek innych niż JST dodatkowo Liczba pracowników, suma bilansowa).

7 III. Projekt i jego otoczenie
Tytuł projektu Charakterystyka projektu Geneza projektu Specyfikacja kupowanego sprzętu Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Lokalizacja, komplementarność, polityki horyzontalne Charakterystyka otoczenia projektu (otoczenie społeczne, potencjał obszaru, otoczenie gospodarcze, zidentyfikowane problemy).

8 IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji.
Instytucje zaangażowane w realizację projektu, Beneficjenci końcowi, Zdolność organizacyjna, Struktura zatrudnienia w jednostce Ocena długoterminowej trwałości finansowo- instytucjonalnej projektu, Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i/lub cele projektu, Inne uwarunkowania prawne.

9 IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji.
Występowanie pomocy publicznej Przesłanki występowania pomocy publicznej Pomoc de minimis Udzielanie zamówień publicznych Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Daty rozpoczęcia/zakończenia procedury

10 V. Analiza techniczna i technologiczna
Analiza opcji technicznych Wariant bezinwestycyjny Wariant minimum 2 Warianty inwestycyjne Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego, Specyfika kupowanego sprzętu, Harmonogram realizacji projektu. Efekt zachęty

11 VI. Logika interwencji W ramach rozdziału Wnioskodawca powinien opisać cele projektu. Podczas identyfikacji celów projektu należy zachować spójność z celami WRPO na lata oraz celami Działania 6.2. W dalszej części rozdziału Logika interwencji należy przedstawić wskaźniki osiągnięć projektu – wskaźniki produktu oraz rezultatu z podziałem na wskaźniki kluczowe oraz uzupełniające. Zasady przedstawiania wskaźników w studium wykonalności są takie same jak we wniosku o dofinansowanie.

12 VII. Analiza specyficzna dla sektora.
- przedstawienie sektora zasobów kulturalnych na jakim realizowany będzie projekt – jego potencjał i struktura, - dotychczasowa działalność Beneficjenta: potencjał instytucjonalny oraz efektywność dotychczasowych działań kulturalnych /artystycznych /edukacyjnych, w tym osiągnięcia kadry, - program kulturowy/artystyczny/edukacji kulturalnej bezpośrednio związany z projektem, - przedsięwzięcia kulturalne planowane w przyszłości, zarówno w związku z projektem, jak i poza nim.

13 VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna
Analiza finansowa i ekonomiczna stanowi najważniejszą i najobszerniejszą część przygotowywanego Studium Wykonalności. Wszelkie tabele Studium należy załączyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie MS Excel. Część tabel jest dostępna w wersji elektronicznej jako załącznik do wytycznych (w tym przypadku należy stosować tylko i wyłącznie podane przez UMWW schematy). Odpowiednie dane, obliczenia, tabele itd. (wymagane elementy wyszczególnione są w załączniku - arkuszu kalkulacyjnym) należy sporządzić zarówno w wersji papierowej (jako załącznik), jak i elektronicznej. Przesłanie danych w innej formie niż narzucona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego może skutkować odrzuceniem wniosku.

14 Projekcja przychodów operacyjnych
Szacowanie przychodów operacyjnych należy przedstawić (w zależności od charakteru projektu) w podziale na rodzaj produktów/usług/towarów lub grupy odbiorców. Obliczony poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości sprzedaży oraz wysokości przyjętych opłat. Ten punkt analizy finansowej jest wymagany jedynie w przypadku inwestycji, w wyniku których będą w okresie eksploatacji świadczone odpłatne usługi, bądź dostarczane odpłatnie wyroby gotowe i towary. Opracowanie tego punktu wymagane jest więc dla projektów generujących przychody (nie mylić z dochodami), bez względu na to, czy są one mniejsze czy większe od generowanych kosztów.

15 Dotacja UE = EC x Max CRpa(pp)
Wyznaczenie poziomu dofinansowania Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej? TAK Ustalenie poziomu dofinansowania w oparciu o zasady i limity wskazane we właściwym programie pomocy publicznej. Dotacja UE = EC x Max CRpa(pp) NIE Przejście do kolejnego pytania

16 Czy całkowity koszt projektu przekracza Dotacja UE = EC x MaxCRpa
1 mln EUR? NIE Ustalenie dofinansowania w oparciu o wyznaczony w Uszczegółowieniu WRPO poziom. Obliczamy wg schematu: Dotacja UE = EC x MaxCRpa MaxCRpa – maksymalna stopa współfinansowania określona w Uszczegółowieniu WRPO TAK Przejście do kolejnego pytania

17 Dotacja UE = EC x Max CRpa
Czy projekt generuje dochód? Dochód rozumiany jest tu jako nadwyżka przychodów operacyjnych z projektu (wraz z wartością rezydualną) nad jego kosztami operacyjnymi (bez amortyzacji) NIE Ustalenie poziomu dofinansowania w oparciu o zasady i limity wskazane w uszczegółowieniu WRPO. Dotacja UE = EC x Max CRpa TAK Ustalamy poziom w oparciu o metodę luki w finansowaniu (4 etapy)

18 Dotacja UE = DA x MaxCRpa
Etap 1 – wskaźnik luki finansowej (Lf) R = MaxEE / DIC x 100% Etap 2 – określenie kwoty decyzji (KD) DA = EC x R Etap 3 – określenie maks. dotacji UE Dotacja UE = DA x MaxCRpa Etap 4 określenie wsk. rzeczywist. dofin. Wrzf = Dotacja UE / EC x 100% lub alternatywnie Wrzf = R x MaxCRpa

19 Finansowa trwałość Na podstawie skumulowanych przepływów pieniężnych
Kluczowe oraz przedsiębiorcy – pełna analiza wraz z bilansem, RZiS, RPP (2 kategorie inwestycji - Inwestycje podzielić można na dwie kategorie. Rozróżnienie to stosuje się w zależności od możliwości oddzielenia strumienia wpływów i wydatków projektu od wpływów i wydatków Beneficjenta. Zastosowany sposób określenia przepływów pieniężnych uzależniony jest więc od odpowiedzi na następujące pytania. Trwałość projektu Trwałość jednostki operującej infrastrukturą + projekt Trwałość finansowa JST (wnioskodawca JST jednocześnie operator, jednostka budżetowa)

20 Wskaźniki efektywności (opłacalności, rentowności)
Do obliczenia rentowności projektu należy posłużyć się przepływami pieniężnymi projektu w kolejnych latach okresu referencyjnego. Stosować należy następujące wskaźniki do obliczania efektywności inwestycji: finansowa bieżąca wartość netto (FNPV), finansowej stopy zwrotu (FRR), wskaźnika Korzyści/Koszty z inwestycji (B/C),

21 Analiza Ekonomiczna Celem analizy ekonomicznej jest dokonanie oceny wkładu projektu z punktu widzenia społeczności jako całości. Za jej pomocą należy sprawdzić, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia (wyniki analizy finansowej) pociąga za sobą koszt netto. Metoda stosowanej analizy ekonomicznej uzależniona jest od całkowitej wartości projektu. w zależności od wartości projektu będzie wykonana w formie: analizy wielokryterialnej (wartość projektu poniżej 20 mln PLN) analizy kosztów i korzyści (wartość projektu powyżej 20 mln PLN).

22 IX. Analiza wrażliwości i ryzyka
Analiza powinna wykazać, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej projektu. Celem tej analizy jest identyfikacja kluczowych czynników, zarówno jakościowych jak i ilościowych, mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram, efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia oraz trwałość finansową. Spadek popytu na usługi o 20% Zwiększenie nakładów o 10% Spadek cen oferowanych produktów (usług) 10% Wzrost najwyższego kosztu eksploatacyjnego o 15% Analiza ryzyka (prawdopodobieństwo niskie, średnie, wysokie)

23 X. Analiza oddziaływania na środowisko
wpływ realizacji inwestycji na środowisko ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 - jeśli Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS) nie jest wymagana należy zawrzeć krótkie określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, czy projekt może spowodować: - zagrożenia dla środowiska w fazie budowy, - zagrożenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu. XI. Promocja i informacja Rozdział ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE XII. Załączniki do Studium Wykonalności.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google