Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Skłodowska-Curie Opracowała Małgorzata Nieradka, kl. II TL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Skłodowska-Curie Opracowała Małgorzata Nieradka, kl. II TL."— Zapis prezentacji:

1 Maria Skłodowska-Curie Opracowała Małgorzata Nieradka, kl. II TL

2 Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę Maria Skłodowska-Curie Maria Salomea Sk ł odowska-Curie – urodzi ł a si ę 7 listopada 1867 w Warszawie. Zajmowa ł a si ę badaniami z zakresu fizyki i chemii. Do jej najwi ę kszych dokona ń nale żą : opracowanie teorii promieniotwórczo ś ci, opracowanie technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu. Dwukrotnie wyró ż niona Nagrod ą Nobla za osi ą gni ę cia naukowe. Zmar ł a 4 lipca 1934 w Passy.

3 DZIECIŃSTWO Urodzi ł a si ę w Warszawie, jako ostatnie, pi ą te dziecko w rodzinie, ojciec W ł adys ł aw wyk ł ada ł matematyk ę i fizyk ę w gimnazjum, matka Bronis ł awa Boguska by ł a prze ł o ż on ą szko ł y ż e ń skiej. W domu w którym mieszkali, przy ulicy Freta na Nowym Mie ś cie, znajduje si ę Muzeum. Mania od dzieci ń stwa wyró ż nia ł a si ę niezwyk łą pami ę ci ą, kszta ł ci ł a si ę pocz ą tkowo na pensji prywatnej, a nast ę pnie w gimnazjum rz ą dowym w Warszawie, które uko ń czy ł a w roku 1883 z wyró ż nieniem, dosta ł a z ł oty medal. Kiedy rodzina znalaz ł a si ę w tarapatach finansowych, na skutek nietrafnych inwestycji ojca, podj ęł a prac ę jako nauczycielka. W latach 1884-85 studiowa ł a na nielegalnym Uniwersytecie Lataj ą cym, przygotowuj ą c si ę do podj ę cia studiów. W wieku 18 lat przyj ęł a posad ę guwernantki na wsi pod P ł ockiem, aby swymi zarobkami przyczyni ć si ę do op ł acenia studiów medycznych swej siostry Bronis ł awy w Pary ż u. W roku 1890 uzyska ł a dost ę p do Laboratorium Muzeum Przemys ł u i Rolnictwa, gdzie kierownikiem pracowni fizycznej by ł jej kuzyn Józef Boguski, tam opanowa ł a podstawy analizy chemicznej i zetkn ęł a si ę z prac ą naukowo-badawcz ą. Rok pó ź niej wyjecha ł a na studia do Pary ż a i dosta ł a si ę na Sorbon ę. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16 w Warszawie, miejsce urodzenia M. Skłodowskiej Maria z rodzeństwem

4 STUDIA NA SORBONIE W Pary ż u Maria Sk ł odowska zda ł a w 1891 r. jako pierwsza kobieta w historii egzaminy wst ę pne na wydzia ł fizyki i chemii Sorbony. W dzie ń studiowa ł a, a wieczorami pracowa ł a jako korepetytorka. W 1893 r. uzyska ł a licencjat z fizyki i zacz ęł a pracowa ć jako laborantka w przemys ł owym laboratorium zak ł adów Lippmana. W tym czasie dalej studiowa ł a na Sorbonie, uzyskuj ą c drugi licencjat z matematyki w 1894 roku.

5 MAŁŻEŃSTWO W 1894 roku pozna ł a Piotra Curie - profesora fizyki w Szkole Przemys ł owej Fizyki i Chemii w Pary ż u. Rok pó ź niej odby ł si ę ich ś lub. Łą czy ł o ich uczucie, wspólne zainteresowania i prace naukowe. Ich pierwsza córka Irène, pó ź niejsza laureatka Nagrody Nobla przysz ł a na ś wiat w 1897 roku. Obowi ą zki macierzy ń skie nie przeszkodzi ł y Marii w podj ę ciu wspólnie z m ęż em wielkich bada ń z zakresu promieniotwórczo ś ci. Ma łż onkowie kontynuowali i rozwijali do ś wiadczenia A. H. Becquerela w tej dziedzinie. W prymitywnych warunkach, w opuszczonej szopie, która s ł u ż y ł a kiedy ś za prosektorium szko ł y medycznej, wyposa ż onej w kilka sto ł ów, piecyków i palników gazowych pracowali od wczesnego rana do pó ź nej nocy.

6 RAD I POLON Maria Sk ł odowska, pocz ą tkowo z pomoc ą robi ą cego licencjat m ł odego chemika André-Louisa Debierne'a, rozpocz ęł a ż mudn ą prac ę rozdzielania rudy uranowej na pojedyncze zwi ą zki chemiczne i poszukiwanie zwi ą zku powoduj ą cego jej wysok ą radioaktywno ść. Do zespo ł u tego do łą czy ł pó ź niej Pierre Curie. Badania te po 4 latach doprowadzi ł y do odkrycia najpierw polonu, nast ę pnie du ż o bardziej radioaktywnego radu, a tak ż e do wyja ś nienia prawdopodobnych przyczyn zjawiska radioaktywno ś ci jako efektu rozpadu j ą der atomów. W 1903 r. Maria Sk ł odowska-Curie jako pierwsza kobieta w historii otrzyma ł a stopie ń doktora fizyki. W tym samym roku przyznano jej i jej m ęż owi Nagrod ę Nobla.

7 RODZINA CURIE Po otrzymaniu Nagrody Nobla Maria i Pierre Curie stali si ę nagle bardzo s ł awni. Pierre'owi Curie w ł adze Sorbony przyzna ł y stanowisko profesora i zezwoli ł y na za ł o ż enie w ł asnego laboratorium, w którym Maria Sk ł odowska-Curie zosta ł a kierownikiem bada ń. W tym te ż czasie urodzi ł a drug ą córk ę Eve. 19 kwietnia 1906 roku Pierre Curie zgin ął, przejechany przez konny wóz ci ęż arowy. Maria Sk ł odowska-Curie straci ł a towarzysza ż ycia i pracy.

8 LABORATORIUM W SORBONIE 13 maja 1906 roku rada wydzia ł owa postanowi ł a utrzyma ć katedr ę, stworzon ą dla Pierre'a Curie, i powierzy ł a j ą Marii Sk ł odowskiej-Curie wraz z pe ł ni ą w ł adzy nad laboratorium. Umo ż liwi ł o to wyj ś cie Marii Sk ł odowskiej- Curie z cienia. Sta ł a si ę w ten sposób pierwsz ą kobiet ą profesorem Sorbony. Par ę lat pó ź niej, w 1911 roku, tylko dwóch g ł osów zabrak ł o jej do tego, aby sta ł a si ę jednym z czterdziestu cz ł onków Académie française i jedynym p ł ci ż e ń skiej. Wed ł ug niektórych ocen zadzia ł a ł a ksenofobiczna postawa wobec cudzoziemców. Maria Skłodowska-Curie wśród największych uczonych początku XX wieku (m.in. Albert Einstein)

9 INSTYTUT RADOWY Pod koniec 1911 r. otrzyma ł a drug ą Nagrod ę Nobla, dzi ę ki której przekona ł a rz ą d Francji do przeznaczenia ś rodków na budow ę prywatnego Instytutu Radowego – Institut du radium (obecnie Institut Curie), który zosta ł wzniesiony w 1914 r. i w którym prowadzono badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny. Instytut ten sta ł si ę ku ź ni ą noblistów – wysz ł o z niego jeszcze czterech laureatów nagrody Nobla, w tym córka Marii Sk ł odowskiej-Curie, Irène, i zi ęć Frédéric Joliot-Curie.

10 I WOJNA ŚWIATOWA Gdy 28 czerwca 1914 roku Maria Sk ł odowska-Curie kupi ł a gazet ę Le Temps, z której dowiedzia ł a si ę o zastrzeleniu arcyksi ę cia Franciszka Ferdynanda, nast ę pcy tronu monarchii austro-w ę gierskiej w Sarajewie, wiedzia ł a, ż e za chwil ę wybuchnie wojna. Ale jak zawsze i wobec tego stanu rzeczy przyj ęł a postaw ę praktyczn ą : Trzeba dzia ł a ć, dzia ł a ć !. W krótkim czasie Maria zorganizowa ł a poka ź n ą flotyll ę samochodów wyposa ż onych w aparatur ę rentgenowsk ą i personel, trzymaj ą c piecz ę nad organizacj ą wojskowego lecznictwa radiologicznego. Gdy na froncie zrobi ł o si ę niespokojnie, armia niemiecka by ł a ju ż u bram Pary ż a i trzeba by ł o wyje ż d ż a ć dalej, do Bordeaux, Maria zapakowa ł a to, co dla niej najcenniejsze. W ci ęż kiej skrzynce znajdowa ł o si ę dwadzie ś cia kilo o ł owiu i jeden gram radu. Dwadzie ś cia kilo o ł owiu na barkach kobiety o drobnej budowie, która ze strachem w oczach przemierza ł a poci ą giem Francj ę. Maria pomaga ł a lekarzom, nieposiadaj ą cym jeszcze do ś wiadczenia w radiologii, w ł a ś ciwie przez ca ł y czas trwania wojny, a ż do uspokojenia frontu i ucieczki cesarza Wilhelma II z Niemiec. Maria ca ł y czas dr ż a ł a te ż o sytuacj ę w Polsce, dlatego, gdy Polska zosta ł a wyzwolona z p ę t, a jej znajomy Ignacy Paderewski zosta ł premierem w Warszawie, nie kry ł a szcz ęś cia.

11 CZASY POWOJENNE Po wojnie uczona nadal szefowa ł a Instytutowi Radowemu w Pary ż u i jednocze ś nie je ź dzi ł a po ś wiecie, gdzie pomaga ł a poprzez swoj ą fundacj ę zak ł ada ć medyczne instytuty leczenia chorób nowotworowych. W 1932 r. z pomoc ą Prezydenta RP Ignacego Mo ś cickiego jeden z pierwszych takich instytutów zosta ł za ł o ż ony w Warszawie (obecnie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk ł odowskiej- Curie w Warszawie). Jego pierwszym szefem zosta ł a siostra Marii Sk ł odowskiej-Curie, Bronis ł awa. Maria ofiarowa ł a nowej placówce gram radu, b ę d ą cy jej w ł asno ś ci ą. By ł on podstaw ą rozpocz ę cia dzia ł alno ś ci Instytutu.

12 OSTATNIE CHWILE ŻYCIA W 1933 prowadzi ł a ostatnie wyk ł ady na Sorbonie. W 1934 roku zacz ęł y wyra ź nie wyst ę powa ć u niej objawy anemii z ł o ś liwej (bia ł aczki). Grób Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie Zmar ł a 4 lipca 1934 roku w sanatorium Sancellemoz na skutek choroby spowodowanej d ł ugoletni ą prac ą z substancjami promieniotwórczymi, by ł a pierwsz ą ofiar ą radioaktywno ś ci. Pochowano j ą w Sceaux pod Pary ż em, obok m ęż a. W 1995 doczesne szcz ą tki Piotra i Marii przeniesiono do paryskiego Panteonu.

13 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY. UPAMIĘTNIENIE Maria Sk ł odowska-Curie odznaczona zosta ł a Legi ą Honorow ą. Uhonorowana zosta ł a równie ż doktoratami honorowymi: Politechniki Lwowskiej – 1912, Uniwersytetu Pozna ń skiego – 1922, Uniwersytetu Jagiello ń skiego – 1924, Politechniki Warszawskiej – 1926. W roku 1995 Maria Sk ł odowska-Curie zosta ł a pierwsz ą kobiet ą pochowan ą pod kopu łą paryskiego Panteonu w uznaniu jej zas ł ug. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og ł osi ł rok 2011. rokiem Marii Sk ł odowskiej-Curie. Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Maria Skłodowska-Curie na banknocie 20 000 zł z 1989 roku Awers medalu poświęconego Marii Curie-Skłodowskiej (proj. W. Gosławska) Rewers medalu poświęconego Marii Curie-Skłodowskiej (proj. W. Gosławska)

14 CYTATY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Nie mo ż na bowiem mie ć nadziei na skierowanie ś wiata ku lepszym drogom, o ile si ę jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu ka ż dy z nas powinien pracowa ć nad udoskonaleniem si ę w ł asnym, jednocze ś nie zdaj ą c sobie spraw ę ze swej, osobistej odpowiedzialno ś ci za ca ł okszta ł t tego, co si ę dzieje w ś wiecie, i z tego, ż e obowi ą zkiem bezpo ś rednim ka ż dego z nas jest dopomaga ć tym, którym mo ż emy si ę sta ć najbardziej u ż yteczni Jestem z tych, którzy wierz ą, ż e Nauka jest czym ś bardzo pi ę knym Nauka le ż y u podstaw ka ż dego post ę pu, który u ł atwia ż ycie ludzkie i zmniejsza cierpienie Nikomu z nas ż ycie, zdaje si ę, bardzo ł atwo nie idzie, ale có ż robi ć, trzeba mie ć odwag ę i g ł ównie wiar ę w siebie, w to, ż e si ę jest do czego ś zdolnym i ż e do tego czego ś doj ść potrzeba. A czasem wszystko si ę pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej si ę cz ł owiek tego spodziewa Niczego w ż yciu nie nale ż y si ę ba ć, nale ż y to tylko zrozumie ć

15 BIBLIOGRAFIA Internet: http://pl.wikiquote.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie http://polscynoblisci2004.republika.pl/noblisci/maria_sklodowska-curie.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie http://historia_kobiet.w.interia.pl/teksty/sklodowska.html http://supermozg.gazeta.pl/supermozg/1,111514,9219114,Nieznany_alfabet_ Marii_Sklodowskiej_Curie.html http://omega.if.pw.edu.pl/~slodkow/mtj/students/2001- 2002/Chajecki/htdocs/index.php?m=1 http://www.wsipnet.pl/oip/fizyka_3/Rozdzial_3/strony/r3_u_biografia.html http://pl.wikiquote.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie http://polscynoblisci2004.republika.pl/noblisci/maria_sklodowska-curie.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie http://historia_kobiet.w.interia.pl/teksty/sklodowska.html http://supermozg.gazeta.pl/supermozg/1,111514,9219114,Nieznany_alfabet_ Marii_Sklodowskiej_Curie.html http://omega.if.pw.edu.pl/~slodkow/mtj/students/2001- 2002/Chajecki/htdocs/index.php?m=1 http://www.wsipnet.pl/oip/fizyka_3/Rozdzial_3/strony/r3_u_biografia.html


Pobierz ppt "Maria Skłodowska-Curie Opracowała Małgorzata Nieradka, kl. II TL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google