Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Projekt „Kapitał na start!”

2 Projekt realizowany jest w ramach:
Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

3 Beneficjent (operator wsparcia finansowego)
Projekt „Kapitał na start!” realizowany jest przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1 w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

4 Rekrutacja do projektu
Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które: zamierzają zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego; nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 kolejnych miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu; mieszkają na terenie powiatu chrzanowskiego lub oświęcimskiego; są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w urzędzie pracy;

5 Rekrutacja do projektu c.d.
Priorytetowo traktowane będą: osoby w wieku poniżej 25 roku życia – dodatkowo 25 pkt; osoby legitymujące się stałym bądź czasowym adresem zamieszkania na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców – dodatkowo 10 pkt; kobiety – dodatkowo 15 pkt; osoby niepełnosprawne – pierwszeństwo w każdym przypadku uzyskania tej samej ilości pkt. przy spełnieniu tych samych kryteriów.

6 Uczestnicy/Uczestniczki Projektu
Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób, w tym: minimum 50 % osób w wieku do 25 roku życia; Bezzwrotne dotacje otrzyma 50 osób, minimum 50% osób w wieku do 25 roku życia

7 Dokumenty rekrutacyjne
Formularz rekrutacyjny (wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany); Deklaracja udziału w Projekcie (wypełniona elektronicznie, wydrukowana i podpisana); Oświadczenie weryfikujące dane z dowodu osobistego (wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane); Dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej – zaświadczenie z urzędu pracy; Decyzja lub orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – wymagany fakultatywnie. Kandydat do Projektu składa komplet dokumentacji rekrutacyjnej w zaklejonej kopercie z podaniem na niej imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w terminie od do

8 Punkty rekrutacyjne Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 Przyjmowanie dokumentów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, piętro I Przyjmowanie dokumentów: dzień 1 (piątek) – 14.00, dzień 2 (poniedziałek) – 15.30, dzień 3 (wtorek) – 14.00, dzień 4 (środa) – 15.30, dzień 5 (czwartek) 9.00 –

9 Procedura rekrutacji Etap I: TERMINY BĘDĄ PODAWANE NA STRONIE Składanie dokumentów rekrutacyjnych; Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych; Do II etapu rekrutacji wybranych zostanie 70 osób. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres właściwego Punktu Rekrutacyjnego. *W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do właściwego Punktu Rekrutacyjnego (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).

10 Procedura rekrutacji c.d.
Informacje o wynikach oceny będą przekazywane każdemu w formie: elektronicznej (dotyczy oceny formalnej formularza rekrutacyjnego); drogą pocztową (dotyczy oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego) - uzasadnienie wraz z wynikiem punktowym.

11 Procedura rekrutacji c.d.
Dokumenty rekrutacyjne zostają odrzucone pod względem formalnym w momencie nie spełnienia wszystkich wymogów, w szczególności w przypadku: braku kwalifikowalności kandydata do udziału w projekcie; złożenia dokumentów rekrutacyjnych poza wyznaczonym Punktem Rekrutacyjnym; złożenia dokumentów rekrutacyjnych poza terminem ogłoszonego naboru; złożenia przez Kandydata dokumentów odrębnie dla kilku pomysłów na biznes; braku jakiekolwiek dokumentu z wymaganych na etapie rekrutacji zgodnie z zapisami regulaminu; złożenia dokumentów rekrutacyjnych niezgodnych z obowiązującymi wzorami; wprowadzania zmian powodujących naruszenie zapisów znajdujących się w wzorcowej dokumentacji w tym usuwanie zapisów, logotypów zawartych w dokumentach rekrutacyjnych; wprowadzenia odręcznych zapisów w formularzu rekrutacyjnym z wyłączeniem części dotyczącej podpisu Kandydata; przedłożenia dokumentów w języku obcym.

12 Procedura rekrutacji c.d.
Braki formalne w dokumentach rekrutacyjnych podlegają uzupełnieniu. Kandydat zostanie poinformowany o formalnych brakach w jego dokumentach drogą elektroniczną ( ). Termin uzupełnienia braków wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyników oceny (liczy się data wpływu uzupełnień do Punktu Rekrutacyjnego)

13 Procedura rekrutacji c.d.
KRYTERIA OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH: opis pomysłu przedsięwzięcia - (maksymalna liczba: 15 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 9 pkt), doświadczenie zawodowe - (maksymalna liczba: 5 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 3 pkt), koszty przedsięwzięcia - (maksymalna liczba: 10 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 6 pkt), Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na tym etapie to 30 punktów (bez punktów za kryteria szczególne), wymagane jest uzyskanie minimum 18 pkt.

14 Procedura rekrutacji c.d.
Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania w zakresie dotyczącym oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego. Wniosek o ponowną ocenę Kandydat składa w formie pisemnej z uzasadnieniem we właściwym Punkcie Rekrutacyjnym w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny (liczy się data wpływu wniosku do właściwego Punktu Rekrutacyjnego).

15 Procedura rekrutacji c.d.
Etap II: terminy będą podawane na stronie Wypełnianie testów kompetencyjnych; Udział w rozmowie kwalifikacyjnej; Do udziału w projekcie wybranych zostanie 60 osób.

16 Procedura rekrutacji c.d.
Po dokonaniu oceny rozmów kwalifikacyjnych zostanie utworzona lista rankingowa zawierająca: Kandydatów rekomendowanych do udziału w projekcie (max 60 Kandydatów), którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów na I i II etapie rekrutacji, w tym co najmniej 50% osób do 25 roku życia; Kandydatów nierekomendowanych do udziału w projekcie ze względu na brak wolnych miejsc.

17 Procedura rekrutacji c.d.
* Kandydatowi nie przysługuje prawo do odwołania w zakresie dotyczącym oceny merytorycznej rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku niezgłoszenia się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, kandydat zostaje automatycznie wykluczony z możliwości ubiegania się o udział w Projekcie.

18 Wyniki Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie powstanie poprzez zsumowanie punktacji uzyskanej z oceny formularza rekrutacyjnego z punktami uzyskanymi w rozmowie kwalifikacyjnej.

19 Dokumentacja dla Beneficjenta Ostatecznego
Kandydaci zakwalifikowani do Projektu będą zobligowani do wypełnienia Kwestionariusza osobowego oraz podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego w terminie określonym przez Beneficjenta.

20 II etap projektu: wsparcie szkoleniowo - doradcze
Warunkiem możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego jest ukończenie wsparcia szkoleniowo – doradczego tj.: 20 godzin doradztwa indywidualnego; 20 godzin doradztwa grupowego; 90 godzin szkoleń.

21 II etap projektu: wsparcie szkoleniowo - doradcze
Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych bez usprawiedliwienia, które następuje na pisemny wniosek Beneficjenta Ostatecznego wraz z przedłożeniem załącznika w postaci: zwolnienia lekarskiego lub wypisu ze szpitala  nie wykorzysta 100% godzin usług doradczych w terminie ustalonym w umowie niezależnie od powodów niewykorzystania godzin doradczych; nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań, innego, niż wymienione w pkt. a-c i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal go nie wypełni lub nie przedstawi stosownych wyjaśnień w terminie 10 dni od daty otrzymania upomnienia. nie zaliczy testu końcowego ze szkoleń; przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego.

22 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego Beneficjent poinformuje co najmniej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej projektu oraz miejscu publicznie dostępnym w siedzibie TOZCh oraz ARMZ, o planowanym terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór ww. wniosków nie może przekroczyć 10 dni kalendarzowych, począwszy od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie i miejscu składania wniosków.

23 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Beneficjent nie dopuszcza możliwości składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu. O dacie złożenia dokumentów nadesłanych drogą pocztową lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu do siedziby Beneficjenta Beneficjent Ostateczny może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

24 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Wszystkie złożone przez uczestników projektu wnioski są weryfikowane i oceniane przez Komisję Oceny Wniosków (w skrócie KOW) KOW dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków.

25 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Na etapie oceny formalnej wnioski, w których wystąpiły braki, mogą zostać poprawione przez Beneficjenta Ostatecznego i ponownie przedstawione do oceny w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania od Beneficjenta informacji o brakach (drogą elektroniczną – ). W szczególności mogą to być: brak podpisu, brak załącznika, błędy, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną wniosku i których popełnienie nie zaburza oceny kwalifikowalności przedsięwzięcia (tj. np. oczywiste pomyłki rachunkowe). Nie dokonanie uzupełnień w terminie może skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

26 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Ocena merytoryczna podlega sprawdzeniu poszczególnych elementów opisu planowanej działalność gospodarczej. Dokonana zostanie przez dwóch niezależnych członków KOW, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej wraz ze szczegółowym, opisowym uzasadnieniem oceny biznes planu tj.: pomysł na biznes (maksymalna liczba: 35 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 25 pkt); potencjał wnioskodawcy (maksymalna liczba: 15 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 9 pkt); efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (maksymalna liczba: 40 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 30 pkt); operacyjność i kompletność (maksymalna liczba: 10 pkt; wymagane uzyskanie minimum: 6 pkt).

27 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Wsparcie w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wparcie pomostowe może być przyznane Beneficjentom Ostatecznym, których biznes plany uzyskały minimum 70 pkt. ogółem oraz minimalna ilość punktów w poszczególnych kategoriach oceny (określona w Karcie Oceny Merytorycznej Biznes Planu). Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

28 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
KOW pisemnie informuje Beneficjentów Ostatecznych o wynikach oceny wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz uzasadnieniem i informacją, za co zostały odjęte punkty.

29 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Po dokonaniu oceny opublikowana zostanie jedna lista rankingowa zawierająca: Wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów rekomendowane do uzyskania wsparcia – min. 48 wniosków (w tym co najmniej 50% wniosków osób do 25 roku życia), dwa miejsca zostaną zarezerwowane dla procedury odwoławczej w ramach Projektu; Wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów ale nie zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia z powodu wyczerpania środków; Wnioski, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów.

30 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Beneficjentowi Ostatecznemu, którego wniosek i biznes plan nie został rekomendowany do dofinansowania, a którego zdaniem naruszono procedury oceny lub wniosek oceniono niezgodnie z kryteriami, przysługuje prawo złożenia na piśmie do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikacje wniosku o przyznanie środków finansowych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyników oceny (liczy się data wpływu wniosku do właściwego Punktu Rekrutacyjnego).

31 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej weryfikacji wniosku o przyznanie środków finansowych ma obowiązek pisemnego poinformowania Beneficjenta Ostatecznego o jej wynikach wraz z uzasadnieniem i podaniem uzyskanej liczby punktów. Powtórna ocena jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

32 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia i wniosków, które nie są rekomendowane do dofinansowania stanowi podstawę do wypłacenia środków na wsparcie przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej, najpóźniej do dnia podpisania umowy o przyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości.

33 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na udzielanie dotacji.

34 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie umowy o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej pomiędzy Beneficjentem a Beneficjentem Ostatecznym. Umowa ta może zostać podpisana wyłącznie po dostarczeniu przez Beneficjenta Ostatecznego dokumentów wymienionych w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego i doradczego.

35 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Dozwolone formy działalności gospodarczej, które mogą zostać założone w ramach projektu  to: - jednoosobowa działalność gospodarcza, - spółka cywilna zawarta między Uczestnikami projektu, - spółdzielnia, - spółdzielnia socjalna.

36 Procedura przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Beneficjent Ostateczny, któremu przyznane zostały  środki na rozwój przedsiębiorczości, nie może (w trakcie pierwszych 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej)“ przekształcić prowadzonej działalności w inną formę prawną np. spółkę handlową.

37 Podstawowe wsparcie pomostowe
Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji na podstawie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonego do Partnera Projektu - Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. przez Beneficjenta Ostatecznego wraz z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

38 Podstawowe wsparcie pomostowe c.d.
Podstawowe wsparcie pomostowe może być udzielone Beneficjentowi Ostatecznemu, który ukończył obowiązkowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, otrzymał wsparcie finansowe w ramach projektu oraz założył i rozpoczął prowadzenie działalności gospodarcze: Wsparcie finansowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż 800,00 zł miesięcznie.

39 Podstawowe wsparcie pomostowe c.d.
Weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego jest dokonywana przez KOW wraz z weryfikacją wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Procedura oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z procedurą odwoławczą jest analogiczna do procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

40 Przedłużone wsparcie pomostowe
W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Beneficjenta Ostatecznego istnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Powyższa sytuacja powinna mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej Beneficjenta Ostatecznego, istnieją obiektywne przesłanki uzasadniające kontynuowanie udzielania wsparcia.

41 Przedłużone wsparcie pomostowe c.d.
W ramach przedłużonego wsparcia pomostowego Beneficjent Ostateczny otrzymuje: Wsparcie finansowe w okresie kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Wsparcie doradcze w postaci dodatkowych 10 godzin doradztwa w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego, jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

42 Przedłużone wsparcie pomostowe c.d.
Procedura oceny wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z procedurą odwoławczą jest przeprowadzona przez Beneficjenta na tych samych zasadach, co ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Przedłużone wsparcie pomostowe zostanie udzielone maksymalnie 10 Beneficjentom Ostatecznym.

43 Przedłużone wsparcie pomostowe c.d.
O przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Beneficjent Ostateczny może ubiegać się składając (w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego) wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami wymienionymi w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego i doradczego.

44 Wsparcie doradcze dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych
10 godz. dyd. doradztwa indywidualnego (dla osób korzystających z podstawowego wsparcia pomostowego); Osobom do 25 roku życia przysługuje dodatkowe 10 godzin doradztwa w wyżej wymienionym zakresie. dodatkowo +10 godz. dyd. (dla osób korzystających z przedłużonego wsparcia pomostowego).

45 Wsparcie doradcze dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych
Udział Beneficjentów Ostatecznych prowadzących działalność gospodarczą doradztwie indywidualnym jest obowiązkowe i podlega takim samym zasadom jak we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym na I etapie realizacji Projektu. Doradztwo udzielane będzie na podstawie wniosku BO o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia oraz aneksu do umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego.

46 Pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych: REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (RO EFS) Kontakt: Nina Jaromin, tel.(33) , Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10 Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00

47 dokumentów rekrutacyjnych! Rekrutacja: 25.10.2013 - 31.10.2013
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Rekrutacja:


Pobierz ppt "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google