Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Krzysztof Brzeziński Wójt Gminy Puławy Cienie i blaski przejmowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Krzysztof Brzeziński Wójt Gminy Puławy Cienie i blaski przejmowania."— Zapis prezentacji:

1 III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Krzysztof Brzeziński Wójt Gminy Puławy Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice

2 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Urząd Gminy Puławy

3 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Po wykonaniu obwodnicy Puławy droga Nr 12 wraz z mostem, z mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych została przekazana na rzecz Gminy Puławy i Gminy Miasto Puławy. Zgodnie z granicami administracyjnymi Gmina Puławy jest właścicielem ponad 8,7 km drogi i blisko 280 m mostu (ok. 58% jego długości).

4 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Obecnie zarządcą mostu jest Miasto Puławy na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Puławy i Wójtem Gminy Puławy. Co roku Gmina Puławy przekazuje dotację na realizację zadań związanych z jego utrzymaniem; 2009 rok - 44 148 zł; 2010 rok - 86 823 zł; 2011 rok – 68 900 zł, 2012 rok – 78 900 zł, a na rok 2013 przewidziano 78 900 zł na utrzymanie i dodatkowo 300 000 zł na projekt remontu. Przez pięć lat koszt utrzymania to 657 671 zł.

5 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Wysokie koszty bieżącego utrzymania drogi (zimowe utrzymanie, koszenie poboczy itp.) w wysokości ponad 100 000 zł rocznie, w przypadku odśnieżania są to koszty przewyższające łączne koszty zimowego utrzymania pozostałych dróg na terenie całej Gminy Puławy. Przez 5 lat koszt utrzymania drogi 500 000 zł.

6 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Gmina finansuje dwa węzły Bronowice z 59 punktami oświetleniowymi i Jaroszyn z 52 punktami. Koszty oświetlenia około 50 000 zł rocznie. Koszty należności głównej na rzecz GDDKiA za oświetlenie z lat ubiegłych wyniosły 111 250,77 zł oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 41 730,94 zł. Kolejny paradoks, zarządca drogi decyduje o tym ile ma płacić za oświetlenie gmina. Po konsultacjach z Radnymi Gminy Puławy podjęliśmy decyzję o wyłączeniu oświetlenia na obwodnicy !!!!

7 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Konieczne prace remontowe mostu wg kosztorysu inwestorskiego zostały wycenione na kwotę 13 176 750 zł co dla naszej Gminy Puławy oznacza koszt w wysokości 7 642 515 zł Poniesienie takiego wydatku skutkowałoby zahamowaniem jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej gminy na okres kilku lat.

8 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Drogi do Kozienic i do Janowca od skrzyżowania w Górze Puławskiej, czyli drogi dojazdowe są drogami wojewódzkimi, natomiast dawny odcinek drogi krajowej (tj. drogi głównej Nr 12) został zdegradowany do drogi gminnej. Jest to sytuacja a b s u r d a l n a.

9 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Droga ta łączy Województwo Lubelskie z Województwem Mazowieckim. Parametry techniczne drogi (np. szerokość pasa drogowego, szerokość jezdni, istniejące chodniki) są charakterystyczne dla drogi o kategorii co najmniej wojewódzkiej, a nie gminnej.

10 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Występuje bardzo duże natężenie ruchu drogowego, w związku z czym w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, na wniosek Policji, przy drodze zainstalowane zostało urządzenie pomiaru prędkości typu Fotoradar.

11 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Podsumowując, stanowisko Gminy Puławy jest za zaliczeniem omawianego odcinka drogi do drogi wojewódzkiej. Przemawiają zarówno jej parametry techniczne, usytuowanie w ciągu drogi obiektu mostowego o bardzo ważnym znaczeniu komunikacyjnym oraz argumenty ekonomiczne – Gminy Puławy. Ograniczone możliwości finansowe. Nie będzie stać nas na właściwe wywiązywanie się z obowiązków zarządcy drogi (w tym poniesienia ogromnych nakładów finansowych na remont obiektu mostowego).

12 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Zaliczenie drogi do kategorii dróg wojewódzkich jest możliwe w drodze stosownej uchwały sejmiku województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej (Pan Radosław Stępień – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zadeklarował, że resort wyda w tym zakresie pozytywna opinię).

13 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Zmiana kategorii przedmiotowej drogi na wojewódzką pozwoliłaby samorządowi województwa na skorzystanie z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycję na drogach publicznych wojewódzkich – zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

14 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Od chwili przejęcia?????? na utrzymanie przekazanego odcinka drogi z mostem oraz utrzymania oświetlenia obwodnicy poniesiemy koszty w wysokości blisko 1 500 000 zł 2009-2013 Gmina Puławy Dochody bieżące: 26 497 000 zł Wydatki bieżące: 24 738 000 zł Na inwestycje: 1 759 000 zł Wg stanu na I.2012 r. Liczba ludności: 11 703 Długość dróg: 101,6 km dróg kat. gminnej Województwo Lubelskie Dochody bieżące: 646 508 826 zł Wydatki bieżące: 619 406 686 zł Na inwestycje: 27 102 140 zł Wg stanu na I.2012 r. Liczba ludności: 2 171 875 Długość dróg: 2172,8 km dróg kat. wojewódzkiej

15 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Działania podejmowane przez Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego: Konferencja w Urzędzie Gminy Puławy, dn. 12 grudnia 2011 r. z oraz kolejna w dniu 24 kwietnia 2012 r. z udziałem parlamentarzystów, samorządowców powiatu puławskiego, radnych, zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Spotkania te co prawda nie przyniosły rozwiązania problemu starego mostu i dawnej drogi krajowej nr 12, ale poprzez konkretne interpelacje Posłów w Sejmie dzisiaj wiemy o wiele więcej. Podczas XXVI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia 2012 r. przekazano informację o bieżącej sytuacji starego mostu radnym oraz władzom wojewódzkim.

16 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, samorząd Gminy Puławy zwraca się z prośbą o przejęcie wyżej omawianej drogi i mostu w zarząd Dróg Wojewódzkich.

17 Cienie i blaski przejmowania w zarząd dróg zastępowanych przez obwodnice III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r.


Pobierz ppt "III Konferencja w sprawie Mostu im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Puławach, 27.XII.2012 r. Krzysztof Brzeziński Wójt Gminy Puławy Cienie i blaski przejmowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google