Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu."— Zapis prezentacji:

1 Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2009 Katowice r. Krzysztof Jałosiński – Prezes Zarządu Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

2 2 Zeroemisyjny Kompleks Energo-Karbochemiczny Obiekt Demonstracyjny IGCC-CCS

3 Nasza ODPOWIED Ź NA WYZWANIA UNIJNEJ POLITYKI ENERGETYCZNO – KLIMATYCZNEJ w zakresie 1.zeroemisyjnych technologii energetycznych 2. nowych ż róde ł gazu syntezowego dla chemii 3

4 PARTNERZY PROJEKTU Zak ł ady Azotowe K ę dzierzyn S.A. jeden z najwi ę kszych: -producentów chemicznych w Polsce i Europie -krajowych eksporterów -podmiotów gospodarczych w regionie opolskim firma zaanga ż owana ekologicznie uczestniczy w globalnym programie Odpowiedzialno ść i Troska Po ł udniowy Koncern Energetyczny S.A. drugi pod wzgl ę dem wielko ś ci producent energii w Polsce ponad 14% udzia ł u w krajowej mocy elektrycznej – (4,9 GWe) ponad 16% w produkcji ciep ł a na rynku lokalnym – (2,4 GWt) ZAK – PKE W 2007 roku Spó ł ki podj ęł y wspólne dzia ł ania, których g ł ównym celem jest realizacja PROJEKTU K Ę DZIERZYN – ELEKTROWNI POLIGENERACYJNEJ Z USUWANIEM CO 2 4

5 5 Zgazowanie Oczyszczanie gazu Produkcja energii elektrycznej Produkcja gazu syntezowego I NTEGRATED G AZYFICATION C OMBINED C YCLE

6 6 C ARBON C APTURE AND S TORAGE IGCC Wychwytywanie CO 2 Składowanie CO 2

7 7 Innowacyjny charakter elektrowni poligeneracyjnej: Produkcja energii elektrycznej, ciep ł a i gazu syntezowego Produkcja energii elektrycznej, ciep ł a i gazu syntezowego Eliminacja / znaczne ograniczenie emisji CO 2 Eliminacja / znaczne ograniczenie emisji CO 2 Mo ż liwo ść efektywnego wykorzystanie sk ł adowanego CO 2 Mo ż liwo ść efektywnego wykorzystanie sk ł adowanego CO 2

8 1)Pierwszy na ś wiecie Zeroemisyjny Kompleks Energo – Karbochemiczny 2)Pilota ż owy projekt dla najbardziej zanieczyszczonego regionu Polski – Górnego Ś l ą ska 3)Projekt stworzenia ruroci ą gu do transportu CO 2 – rozwi ą zanie problemu braku odpowiednich sk ł adowisk na Górnym Ś l ą sku 4)Pierwsza w Europie próba wprowadzenia sekwestracji chemicznej 5)Szansa na rozwój Polskiej Karbochemii 6)Projekt rozpoznawalny i wspierany w UE zarówno przez NGOs jak i przedstawicieli EC i EP PROJEKT K Ę DZIERZYN 8

9 Wytworzona Moc: 309 MW e ; 137 MW t Produkcja Syn-Gazu: 1,55 mld Nm 3 /rok Wychwycone CO 2 : Mg/rok Ograniczenie emisji CO 2 : 92 % PROJEKT K Ę DZIERZYN 9 Zu ż ycie paliwa (w ę giel): 2,09 mln ton /rok Nak ł ady inwestycyjne: 5,03 mld z ł NPV; IRR: 1,12 mld z ł ; 9,19 % Prosty; dynamiczny okres zwrotu: 13 lat; 20,6 lat

10 GP TG GP TP Sk ł adowanie CO 2 2,4 mln Mg/rok PROJEKT K Ę DZIERZYN Węgiel H 2 +CO+CO 2 1, 55 mld Nm 3 /rok Para WP 137 MW t Konwersja CO Tlen Reaktory Zgazowania 309 MW e 10 Usuwanie CO 2 i siarki Kocioł odzysknicowy Energia el. Sprężanie i skraplanie CO 2 Synteza metanolu Metanol 550 tys Mgrok Biomasa H 2

11 Sekwestracja CO 2 - Uwarunkowania geograficzne 11 Basen mezozoiczny do składowaniaCO 2 65% budowa podziemnych składowisk CO 2 i infrastruktury transportowej Bełchatów Kędzierzyn Wskazania PIG miejsca składowaniawa CO 2

12 PROJEKT K Ę DZIERZYN Podstawa rozwoju strategicznego ZAK S.A. 12 Gaz ziemny Biomasa Węgiel POX Reforming Konwersja Wydzielenie CO 2 Amoniak Nawozy OXO Alkohole, Oxoplasty Metanol Etylen Propylen Eter dimetylowy Węglan dimetylu Kwas octowy Formald. Syn-Gaz Poliacetal Aminoplasty Fenoplasty Polioctany Octany Kopolimery EVA/VAE Poliwęglany Propylen Poliolefiny Tworzywa Zgazowanie

13 W Ę GIEL KAMIENNY 2, 09 mln Mg/rok BIOMASA (10%) 0,25 mln Mg/rok W Ę GIEL KAMIENNY 1, 9 mln Mg/rok 8 % Mg CO 2 /rok 66 % Mg CO 2 /rok (metanol) 26 % PROJEKT K Ę DZIERZYN Przyk ł ad obiektu przyjaznego dla ś rodowiska naturalnego Ca ł kowita emisja 8% - 10% (biomasa) = -2 % 8% - 10% (biomasa) = -2 % % 100%

14 PROJEKT K Ę DZIERZYN Przyk ł ad obiektu zwi ę kszaj ą cego bezpiecze ń stwo energetyczne Polski – dywersyfikacja surowców energetycznych 14 PRODUKCJA ZAKUP WYDOBYCIE Bezpieczeństwo gazowe

15 POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ Redukcja emisji CO 2 i przeciwdzia ł anie ociepleniu klimatu to jedne z priorytetów UE na najbli ż sze lata Pakiet Energetyczno-Klimatyczny powoduje, ż e Polska b ę dzie musia ł a zmodernizowa ć ca ł y system wytwarzania energii elektrycznej, maj ą c najwy ż szy w UE udzia ł kosztów zakupu uprawnie ń emisyjnych w kosztach wytwarzania energii elektrycznej. UE konstruuje programy badawcze i inwestycyjne wspieraj ą ce rozwój Czystych Technologii W ę glowych (12 projektów DEMO) 15

16 Struktura surowcowa wytwarzania energii elektrycznej 16

17 PROJEKT K Ę DZIERZYN otwiera drog ę do polskiej specjalno ś ci w skali globalnej – CZYSTYCH TECHNOLOGII W Ę GLOWYCH i CHEMII -, opartych na nowatorskich i innowacyjnych rozwi ą zaniach przyjaznych ś rodowisku naturalnemu. Nowa jako ść – integracja technologiczna energetyki i chemii, efekty synergii Ni ż sze koszty wychwytywania CO 2 w technologii zgazowania ni ż spalania w ę gla, Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o czyste technologie w ę glowe - szansa modernizacji polskiej infrastruktury energetycznej. Koszt wytworzenia gazu syntezowego i/lub wodoru z w ę gla jest ni ż szy ni ż z gazu ziemnego - po żą dana zmiana bazy surowcowej w chemii, z gazu ziemnego na w ę giel Mo ż liwo ść testowania/badania w naszej instalacji demonstracyjnej 19 bloków technologicznych 17 PROJEKT K Ę DZIERZYN przewagi konkurencyjne przewagi konkurencyjne

18 Dzi ę kuj ę za uwag ę 18


Pobierz ppt "Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu Elektrownia poligeneracyjna innowacyjnym rozwi ą zaniem na popraw ę klimatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google