Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania.
Ocenianie Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania.

2 NARZĘDZIA I METODY OCENIANIA (SZKOŁA PODSTAWOWA)
Ocenianiu podlegają: prace stylistyczne - w tym: - prace klasowe, - wypracowania domowe, dyktanda ortograficzne i interpunkcyjne, sprawdziany gramatyczne, testy, kartkówki dotyczące materiału gramatycznego, znajomości czytanych tekstów i lektur oraz materiału z trzech ostatnich lekcji, recytacja tekstów z pamięci, technika czytania, technika czytania ze zrozumieniem – samodzielna praca z tekstem, konkursy, aktywność i praca na lekcji, odpowiedzi ustne, zadania domowe.

3 1. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA PRAC STYLISTYCZNYCH
Zgodność z tematem i rozwinięcie tematu. Dobór treści (w zależności od tematu twórcze lub odtwórcze, formułowanie wniosków w zależności od tematu). Forma wypowiedzi (lub jej stosowne dobranie). Kompozycja wypowiedzi, logiczne uporządkowanie treści z zachowaniem proporcji, spójność tekstu. Język i jego komunikatywność, poprawność językowa, urozmaicenie składni, bogactwo języka. Pisownia (ortografia, interpunkcja, czytelność i estetyka zapisu).

4 2. PUNKTACJA I OCENA DYKTAND
Przy ocenianiu dyktand ortograficznych stosuje się klasyfikację błędów: Błędy I stopnia: ( - 1 punkt) pisownia ó, u, rz, ż, ch, h, wielkich i małych liter, pisownia nie z czasownikami. Błędy II stopnia: ( - 0,5 punktu) pisownia ą, ę, on, om, en, em, pisownia i, j, pisownia partykuły by, pisownia wyrażeń przyimkowych, pisownia przyimków złożonych, pisownia nie z innymi częściami mowy, użycie łącznika. Błędy III stopnia: ( - 0,25 punktu) zamiana, opuszczenie lub dodanie głosek (nie dotyczy przypadków wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, ą, ę, on, om, en, em, i, j), nieprawidłowe przenoszenie wyrazów, błędy interpunkcyjne. 20 p. cel p. bdb – 13p. dst – 0p. ndst 17 – 16p. db – 10p. dop

5 3. PUNKTACJA SPRAWDZIANÓW, TESTÓW
Celujący 100% Bardzo dobry 99 – 91% Dobry 90 – 75% Dostateczny 74 – 51% Dopuszczający 50 – 35% Niedostateczny 34 – 0%

6 4. KRYTERIA OCEN OKRESOWYCH I KOŃCOWOROCZNYCH
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do dalszego kształcenia, nie potrafi samodzielnie tworzyć prostych wypowiedzi pisemnych i ustnych, ma poważne kłopoty z czytaniem i zrozumieniem tekstu prozatorskiego, nie potrafi rozwiązać prostych ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych wymagających znajomości podstawowych zasad ortografii i gramatyki polskiej, nie potrafi pracować ze słownikiem i korzystać z zawartych w nim wiadomości, często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, nie odrabia prac domowych i nie stara się poprawić ocen niedostatecznych, nie wykazuje się znajomością lektur przewidzianych programem danej klasy, zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie, niesystematycznie, nie wykazuje zainteresowania możliwością poprawy swoich osiągnięć szkolnych z języka polskiego.

7 OCENA DOPUSZCZAJĄCA Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
opanował w ograniczonym stopniu wymagania konieczne na danym poziomie kształcenia, ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki, bardzo często popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne – co wynika z nieznajomości zasad pisowni – lecz pracując ze słownikiem, jest w stanie w znacznym stopniu je skorygować, posiada podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki i przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać je w ćwiczeniach praktycznych, rozumie proste polecenia, z pomocą nauczyciela (pytania pomocnicze, plan wypowiedzi) pisze krótkie teksty na określony temat, wypowiada się ustnie na określone tematy, wykazuje się minimalną znajomością lektur przewidzianych programem danej klasy, jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, prowadzi w miarę starannie i systematycznie zeszyt przedmiotowy.

8 OCENA DOSTATECZNA Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował umiejętności i wiadomości podstawowe z danego zakresu, zamyka myśli w obrębie rożnego rodzaju zadań, stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne, rozumie wprowadzane pojęcia z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze, gramatyki polskiej, w miarę samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia wymagające znajomości zasad gramatyki i ortografii oraz interpunkcji polskiej (lub samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o ograniczonym stopniu trudności), czyta poprawnie i wyraźnie oraz wygłasza tekst poetycki, w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach wypowiedzi przewidzianych programem danej klasy, potrafi wymienić części mowy i zdania w zakresie przewidzianym programem danej klasy oraz scharakteryzować najważniejsze z nich, potrafi w miarę samodzielnie korzystać z książkowych źródeł informacji (słowniki i encyklopedie), ma świadomość błędów i potrafi je poprawić zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, wykazuje się podstawową znajomością lektur przewidzianych programem danej klasy,

9 OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
samodzielnie potrafi redagować notatki lekcyjne w rożnych formach, podejmuje udane próby dokonania selekcji informacji według stopnia ich ważności, czyta płynnie, zwraca uwagę na sensy przenośne, podejmuje próby porównania rożnych form przekazu treści, formułuje pytania, na które tekst nie daje odpowiedzi, analizuje i interpretuje tekst poetycki ze świadomością budowy wiersza, roli i charakterystyki podmiotu mówiącego, właściwej intonacji, dostrzega poetycką funkcję środków artystycznych, dostrzega podstawowe środki poetyckiego wyrazu, korzysta sprawnie z rożnych źródeł wiedzy, rozróżnia utwory należące do liryki, epiki i dramatu, zna pojęcia z zakresu nauki o literaturze, nauki o języku oraz gramatyki polskiej, zna zasady i poprawnie pisze pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, potrafi wymienić najważniejszych twórców literatury polskiej i przypisać im najważniejsze dzieła, posiada wiedzę z zakresu filmu i teatru (zna podstawowe pojęcia)

10 OCENA BARDZO DOBRA Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
samodzielnie redaguje różnorodne notatki lekcyjne w rożnych okolicznościach, w samodzielnych wypowiedziach pisemnych stosuje rożne środki wzbogacające wypowiedź, pisze w sposób ciekawy, przemyślany, poprawny pod względem językowym, dokonuje selekcji informacji według stopnia ich ważności, czyta płynnie, zwraca uwagę na sensy przenośne, porównuje rożne formy przekazu treści, formułuje pytania, na które tekst nie daje odpowiedzi, próbuje odpowiedzieć, dlaczego tak jest, samodzielnie interpretuje tekst ze świadomością budowy wiersza, roli i charakterystyki podmiotu mówiącego, właściwej intonacji, środków stylistycznych (które nazywa i wskazuje), sensów przenośnych (które wyjaśnia), dostrzega poetycką funkcję środków artystycznych, wyjaśnia celowość ich użycia przez autora w danym tekście, korzysta sprawnie z rożnych źródeł wiedzy, potrafi określić zakres ich przydatności – ze szczególnym uwzględnieniem książkowych źrodeł informacji (słowniki i encyklopedie),

11 c.d. rozróżnia utwory należące do liryki, epiki i dramatu, potrafi wskazać podstawowe cechy tych rodzajów literackich, zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze, gramatyki polskiej, posługuje się nimi sprawnie w samodzielnych, logicznych wypowiedziach, potrafi wymienić najważniejszych twórców literatury polskiej i przypisać im najważniejsze dzieła, posiada wiedzę z zakresu filmu i teatru (zna podstawowe pojęcia, fakty oraz nazwiska twórców filmu i kina), wykazuje się bardzo dobrą znajomością lektur przewidzianych programem danej klasy, posiada podstawową wiedzę na temat ich autorów, potrafi wskazać wątki biograficzne – jeżeli takie w tekście występują, zna zasady i poprawnie pisze pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, zeszyt prowadzi tak, aby stawał się on źródłem wiedzy dla niego, potrafi pomoc w nauce kolegom słabszym i mniej zdolnym.

12 OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
realizuje w stu procentach wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo podchodzi do problemów stawianych przez nauczyciela, bierze czynny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, odnosi w nich sukcesy, płynnie wiąże treści polonistyczne z przedmiotami interdyscyplinarnymi, potrafi wykazać się wiedzą pochodzącą z lektur nieobowiązkowych – z zakresu literatury polskiej i obcej, teksty poetyckie interpretuje głosowo w sposób twórczy i nowatorski, zna najważniejszych twórców literatury polskiej i obcej, potrafi przypisać im najważniejsze dzieła i umiejscowić w czasie, aktywnie realizuje swoje zainteresowania polonistyczne, potrafi je w ciekawy sposób zaprezentować.

13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (GIMNAZJUM)
Z języka polskiego ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - prace klasowe - sprawdziany umiejętności językowych i literackich - dyktanda - testy - kartkówki - odpowiedzi ustne - recytacje - scenki, dramy, prezentacje - prace domowe - praca na lekcji - praca z lekturą - prowadzenie zeszytu, także zeszytu ćwiczeń - aktywność, inwencja twórcza - kultura żywego słowa

14 OCENIANIE Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, kartkówki oceniane są według procentowych proporcji : 100% – 90% – ocena bardzo dobra 89% – 71% – ocena dobra 70% – 51% – ocena dostateczna 50% – 30% – ocena dopuszczająca 29% – 0% – ocena niedostateczna Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, kartkówki zawierające zadania wykraczające poza podstawę programową oceniane są według procentowych proporcji : 100% – 97% – ocena celująca 96 % – 90% – ocena bardzo dobra

15 OCENA DOPUSZCZAJĄCA ~ poprawnie łączy nazwiska autorów i tytuły dzieł; ~ odtwarza, relacjonuje przebieg akcji utworu; ~ potrafi wyodrębnić bohaterów; ~ w miarę poprawnie redaguje wypowiedzi pisemne w formie opowiadania, opisu, streszczenia; ~ próbuje argumentować i wyciągać wnioski; ~ rozpoznaje i nazywa części mowy i części zdania; ~ odróżnia równoważnik zdania od zdania pojedynczego i od zdań złożonych; ~ zna ogólny podział głosek; ~ rozróżnia głoski i litery; ~ zna podstawowe pojęcia słowotwórcze; ~ w miarę poprawnie wypowiada się na temat problemów rycerskości, miłości i nienawiści w oparciu o omawiane utwory literackie; ~ potrafi rozpoznawać frazeologizmy; ~ rozpoznaje neologizmy i archaizmy; ~ wie, że imiesłowy tworzymy od czasowników; ~ potrafi wskazać imiesłowy w tekście; ~ uzupełnia wypowiedzi wyrazami oceniającymi;

16 OCENA DOSTATECZNA ~ wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze; ~ odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości historycznej ; ~ zna rodzaje i gatunki literackie; ~ rozumie ogólny sens poznawanych utworów; ~ rozumie cicho przeczytany tekst; ~ zabiera głos w swobodnych wypowiedziach na tematy związane z lekturą, filmem, wdowiskiem i własnymi przeżyciami ; ~ poprawnie redaguje wypowiedzi pisemne w formie opowiadania, opisu, charakterystyki, streszczenia, sprawozdania, instrukcji; ~ wykonuje notatkę na podstawie poznanych treści; ~ wprowadza do wypowiedzeń uogólnienia; ~ rozpoznaje imiesłowów i określa ich rodzaj; ~ zna rodzaje neologizmów i archaizmów; ~ rozpoznaje w zdaniu partykułę i wykrzyknik; ~ rozróżnia skróty i skrótowce; ~ potrafi sformułować wypowiedź o charakterze optymistycznym bądź pesymistycznym; ~ potrafi nazwać podstawowe rodzaje słowników;

17 OCENA DOBRA ~ potrafi sformułować problem i główną myśl utworu; ~ określa przeżycia i uczucia bohaterów literackich; ~ potrafi przyporządkować określonemu rodzajowi literackiemu odpowiednie gatunki literackie; ~ zna cechy rodzajów literackich; ~ potrafi wypowiadać się w sposób spójny, logiczny, komunikatywny; ~ samodzielnie i poprawnie redaguje wypowiedzi pisemne w formie opowiadania z elementami opisu, charakterystyki, instrukcji, rozprawki; ~ buduje wypowiedzi oceniające(np. wybrany film); ~ zna podstawowe środki poetycko-stylistyczne; ~ rozróżnia pojęcia podmiotu lirycznego i narratora ; ~ wykorzystuje imiesłowy w swoich wypowiedziach; ~ zna rodzaje okoliczników; ~ zna rodzaje podmiotów; ~ rozróżnia zdania współrzędnie i podrzędnie złożone; zna ich rodzaje; ~ rozpoznaje równoważnik zdania; ~ zna pojęcie wyrazów pokrewnych; ~ potrafi utworzyć rodzinę wyrazów; ~ wyodrębnia rdzeń w rodzinie wyrazów; ~ zna pojęcie wyrazów bliskoznacznych; ~ wie, czym jest związek frazeologiczny; ~ uzupełnia wypowiedzi frazeologizmami; ~ posiada praktyczne umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne; ~ umiejętnie posługuje się słownikiem języka polskiego i słownikiem ortograficznym;

18 OCENA BARDZO DOBRA ~ uzasadnia w oparciu o tekst motywy działania, przeżycia i uczucia bohaterów; ~ potrafi zanalizować i zinterpretować utwór literacki, teatralny, filmowy; ~ potrafi samodzielnie formułować wnioski; ~ dokonuje samodzielnej, pełnej charakterystyki bohatera literackiego ; ~ rozumie i określa funkcję środków stylistycznych (epitetu, metafory, porównania, onomatopei, animizacji, personifikacji, apostrofy, anafory, aliteracji, pytania retorycznego, alegorii); ~ przekształca tekst epicki lub liryczny w dramatyczny; ~ samodzielnie, wyczerpująco i zgodnie z zasadami leksykalnymi, składniowymi i kompozycyjnymi redaguje wypowiedzi pisemne w formie recenzji, rozprawki, tekstu użytkowego i reklamowego; ~ rozróżnia charakterystykę pośrednią, bezpośrednią i porównawczą; ~ wprowadza do własnej wypowiedzi cytaty; ~ zabiera głos w dyskusji, sprawnie formułuje wnioski, uzasadnia swoje zdanie, prowadzi logiczną argumentację; ~ zna cechy gatunków literackich (powieści historycznej, powieści współczesnej dla młodzieży, opowiadania, bajki, opowiadania science fiction, poematu rycerskiego, mitu, fraszki, hymnu, groteski, ballady, dramatu romantycznego); ~ wyodrębnia w tekście neologizmy i archaizmy; ~ w swoich wypowiedziach stara się stosować poznane terminy teoretycznoliterackie; ~ umiejętnie wybiera, gromadzi i notuje materiał na określony temat z różnych źródeł; ~ mówi o własnych przeżyciach związanych z lekturą, filmem czy widowiskiem teatralnym; ~ dokonuje analizy zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych; ~ rozpoznaje imiesłowowy równoważnik zdania; ~ odróżnia imiesłów od przymiotnika; ~ umiejętnie posługuje się słownikami: frazeologicznym, wyrazów bliskoznacznych, poprawnej polszczyzny, wyrazów obcych;

19 OCENA CELUJĄCA ~ samodzielnie poszerza własną lekturę o pozycje spoza kanonu; ~ samodzielnie i twórczo, wzorowo pod względem tematycznym, kompozycyjnym, leksykalnym i stylistycznym redaguje praca pisemne; ~ potrafi kreatywnie myśleć; ~ rozszerza wiadomości z poszczególnych działów nauki o języku; ~ podejmuje działania twórcze; ~ pisze bezbłędnie; ~ osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, ortograficznych, poetyckich, recytatorskich, czytelniczych.

20 ŹRÓDŁA: http://spdrozki. eu/wp-content/uploads/2011/08/JezykPolski


Pobierz ppt "Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google