Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia Marie Curie oraz portale dla mobilnych naukowców Agnieszka Górniak, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Ś l ą ska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia Marie Curie oraz portale dla mobilnych naukowców Agnieszka Górniak, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Ś l ą ska."— Zapis prezentacji:

1 Stypendia Marie Curie oraz portale dla mobilnych naukowców Agnieszka Górniak, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Ś l ą ska

2 7. Program Ramowy jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program 7-letni o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardy euro, co stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6. PR.

3 Program PEOPLE w 7. PR Działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego; Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy – do 4 lat stażu, doświadczeni – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu; Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł); Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców, a nie przez KE; Nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP; Działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich; Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, które dostępne są na stronie ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf

4 Akcje Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), Reintegration Grants (RG), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) International Incoming Fellowships for Career Development (IIF) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy Noc Naukowców (NIGHT) Trans-national operation of the Euraxess Services Network (EURAXESS) Działania szczegółowe

5 Czemu to służy? Zadaniem sieci jest szkolenie początkujących naukowców i umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych oraz poprawy ich perspektyw zawodowych. Projekty składane są przez konsorcjum kilku instytucji (uczelni, instytutów badawczych przedsiębiorstw, MŚP) znajdujących się w różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych. Kto może aplikować? Działania są skierowane do naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego (od uzyskania tytułu magistra). Jak to działa? Instytucje uczestniczące w projekcie mogą przyjmować naukowców z całego świata. Naukowcy mogą prowadzić prace badawcze przez okres od 3 do 36 m-cy, a osoby ze stopniem doktora od 3 do 24 m-cy. Co jest finansowane? o Dodatek relokacyjny (500 EUR/m-c dla osoby nie mającej rodziny na utrzymaniu, 800 EUR /m-c jeśli posiada rodzinę) o Koszty podróży (od 250 do 2000 EUR – w zależności od odległości) o Dodatek na rozwój kariery (2000 EUR – jednorazowo, przy pobycie dłuższym niż 12 m-cy) o Koszty szkolenia i prowadzenia prac badawczych (300 EUR/m-c– prace nie prowadzone w laboratorium, 600 EUR/m-c– projekt laboratoryjny). o Wynagrodzenie Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców DoświadczenieUmowa o pracęStypendium < 4 lat35 30017 650 4 – 10 lat54 30027 150 >10 lat81 40040 700 roczne kwoty bazowe w EUR roczne kwoty bazowe w EUR

6 Czemu to służy? Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy umożliwiający doświadczonym naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Realizacja projektu powinna prowadzić do samodzielności badawczej i ułatwić (lub wzmocnić) kwalifikacje badacza jako lidera zespołu. Kto może aplikować? Naukowiec ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej. Projekt adresowany jest do wszystkich naukowców przebywających w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7 PR (niezależnie od posiadanego obywatelstwa), zamierzających podjąć pracę w innym kraju członkowskim EU lub stowarzyszonym z 7 PR (także w kraju pochodzenia naukowca). Jak to działa? Projekt realizowany jest w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego, przez okres od 12 do 24 miesięcy. Co jest finansowane? o Dodatek relokacyjny (500 EUR/m-c dla osoby nie mającej rodziny na utrzymaniu, 800 EUR /m-c jeśli posiada rodzinę) o Koszty podróży (od 250 do 2000 EUR – w zależności od odległości) o Koszty szkolenia i prowadzenia prac badawczych (500 EUR/m-c– prace nie prowadzone w laboratorium, 800 EUR/m-c– projekt laboratoryjny). o Wynagrodzenie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery DoświadczenieUmowa o pracęStypendium < 4 lat35 30017 650 4 – 10 lat54 30027 150 >10 lat81 40040 700 roczne kwoty bazowe w EUR

7 Reintegration Grants (RG) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery CEL: zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, a także ułatwienie im integracji w nowym środowisku pracy INSTYTUCJA: z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR NAUKOWIEC: doświadczony, z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR, który przez co najmniej 18 miesięcy uczestniczył w projekcie finansowanym w ramach akcji szkoleniowej bieżącego lub poprzedniego Programu Ramowego FINANSOWANIE: 15 000 Euro rocznie przez 2-3 lata, w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 45 000 Euro max 3% - koszty zarządzania, max 10% - narzuty Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przed zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy po jego zakończeniu. CEL: zachęcenie naukowców do ponownego podjęcia prac badawczych na terenie Europy oraz ułatwienie im integracji w nowym środowisku pracy INSTYTUCJA: z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR NAUKOWIEC: doświadczony, z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR, który od co najmniej 3 lat prowadzi badania naukowe w krajach trzecich. W ciągu 3 lat poprzedzających projekt nie można pracować/ studiować w kraju członkowskim lub stowarzyszonym dłużej niż rok. FINANSOWANIE: 25 000 Euro rocznie przez 2-4 lata, w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 100 000 Euro max 3% - koszty zarządzania, max 10% - narzuty European Reintegration GrantInternational Reintegration Grant

8 Czemu to służy? Program COFUND oferuje dofinansowanie istniejących, a także nowych regionalnych i krajowych programów stypendialnych umożliwiających naukowcom dalsze kształcenie się i rozwój kariery. Możliwe jest również dofinansowanie dotychczasowych i nowych programów o zasięgu międzynarodowym. Kto może aplikować? O dofinansowanie w ramach programu COFUND mogą starać się podmioty publiczne lub prywatne odpowiedzialne za finansowanie i prowadzenie programów stypendialnych lub szkoleniowo- badawczych. Mogą to być ministerstwa, instytucje i agencje badawcze, organizacje międzynarodowe lub inne podmioty realizujące zadania publiczne. Jak to działa? Wsparcie w ramach COFUND mogą otrzymać wszystkie dziedziny badań i szkoleń naukowych, jeśli spełniony zostanie warunek mobilności międzynarodowej. Jest jednak jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM. Co jest finansowane? Wsparcie w ramach COFUND polega na pokryciu w ustalonej wielkości procentowej części kosztów stypendium udzielanego naukowcom, którzy się do niego kwalifikują i uczestniczą w danym programie. Wsparcie nie może przekraczać maksymalnego pułapu. Umowy w sprawie przyznania grantu są podpisywane z Komisją na okres od 2 do 4 lat. Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery

9 Czemu to służy? Celem jest pobudzanie przepływu pracowników pomiędzy sektorem nauki i przemysłu, wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększenie wymiany wiedzy naukowo-technicznej. W projekcie opartym na wspólnym celu badawczym musi brać udział przynajmniej jedna instytucja z każdego sektora, a partnerzy muszą pochodzić przynajmniej z dwóch różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Kto może aplikować? Działania są adresowane do pracowników (naukowców, doktorantów, menadżerów, pracowników technicznych) instytucji uczestniczących w projekcie, którzy na zasadzie oddelegowania mogą prowadzić prace w odmiennym sektorze. Jak to działa? Pracownicy z instytucji partnerskiej mogą pracować u partnera z odmiennego sektora przez okres od 2 do 24 miesięcy oraz brać udział w organizowanych szkoleniach. Ponadto, doświadczeni naukowcy spoza konsorcjum mogą zostać zaproszeni do prac badawczych / szkoleń na okres od 2 do 24 miesięcy. Co jest finansowane? o Dodatek relokacyjny (500 EUR/m-c dla osoby nie mającej rodziny na utrzymaniu, 800 EUR /m-c jeśli posiada rodzinę) o Koszty podróży (od 250 do 2000 EUR – w zależności od odległości) o Koszty szkolenia i prowadzenia prac badawczych - Instytucja otrzymuje z KE 1 200 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem pracownika z instytucji partnerskiej lub naukowca spoza konsorcjum o Wynagrodzenie Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim DoświadczenieUmowa o pracęStypendium < 4 lat35 30017 650 4 – 10 lat54 30027 150 >10 lat81 40040 700 roczne kwoty bazowe w EUR

10 Czemu to służy? Projekt jest skierowany do doświadczonych naukowców zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badań w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach badawczych. Kto może aplikować? Naukowiec ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej (liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra). Grant przeznaczony jest dla naukowców z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR. Jak to działa? Projekt trwa 2-3 lata i realizowany jest w dwóch etapach. Etap pierwszy (wyjazdowy) trwa od 12 do 24 miesięcy i obejmuje prowadzenie badań w instytucji kraju trzeciego (innego niż kraj członkowski UE lub stowarzyszony). Etap drugi (powrotny) wymaga powrotu do Europy i realizowany jest w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego. Obejmuje 12-miesięczną kontynuację prowadzonych badań. Co jest finansowane? o Dodatek relokacyjny (500 EUR/m-c dla osoby nie mającej rodziny na utrzymaniu, 800 EUR /m-c jeśli posiada rodzinę) o Koszty podróży (od 250 do 2000 EUR – w zależności od odległości) o Koszty szkolenia i prowadzenia prac badawczych - Instytucja otrzymuje z KE 1 200 EUR/m-c na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem pracownika z instytucji partnerskiej lub naukowca spoza konsorcjum, w tym z jego uczestnictwem w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych. o Wynagrodzenie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wymiar międzynarodowy DoświadczenieUmowa o pracęStypendium < 4 lat35 30017 650 4 – 10 lat54 30027 150 >10 lat81 40040 700 roczne kwoty bazowe w EUR

11 Czemu to służy? Stypendium przyznawane jest na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. Kto może aplikować? Stypendium kierowane jest do doświadczonych naukowców z krajów trzecich, którzy w dniu zakończenia składania wniosku na IIF mają stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego. Jak to działa? Stypendium przyjazdowe podzielone jest na 2 fazy: przyjazdową trwającą od 1 roku do 2 lat, a w przypadkach naukowców przyjeżdżających z krajów rozwijających się, o ekonomii w okresie transformacji przewidziana jest faza powrotna, trwająca połowę długości fazy pierwszej (zazwyczaj rok). Finansowanie najlepszych projektów obejmuje okres od 1 do 2 lat + finansowanie ew. fazy powrotnej. Co jest finansowane? o Dodatek relokacyjny (500 EUR/m-c dla osoby nie mającej rodziny na utrzymaniu, 800 EUR /m-c jeśli posiada rodzinę) o Koszty podróży (od 250 do 2000 EUR – w zależności od odległości) o Koszty szkolenia i prowadzenia prac badawczych - Instytucja otrzymuje z KE 1 200 EUR/m-c na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem pracownika z instytucji partnerskiej lub naukowca spoza konsorcjum, w tym z jego uczestnictwem w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych. o Wynagrodzenie International Incoming Fellowships for Career Development (IIF) Wymiar międzynarodowy DoświadczenieUmowa o pracęStypendium < 4 lat35 30017 650 4 – 10 lat54 30027 150 >10 lat81 40040 700 roczne kwoty bazowe w EUR

12 Czemu to służy? Akcja ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami naukowymi a organizacjami z krajów, z którymi KE podpisała umowę o współpracy naukowo-technologicznej oraz krajów sąsiadujących z UE. Jak to działa? Konsorcjum składa się z min. 3 instytucji naukowych, z których 2 muszą się znajdować w 2 różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR, a 1 musi się znajdować w kraju sąsiadującym z UE lub kraju, z którym KE podpisała umowę o współpracy. Partnerzy proponują program wymiany pracowników poprzez organizację krótkoterminowych pobytów w instytucji partnerskiej. Jakie działania można realizować? Pracownicy są oddelegowywani na okres poniżej 12 miesięcy. Z instytucji znajdującej się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7. PR mogą zostać oddelegowani tylko do instytucji znajdującej się w kraju trzecim i vice versa. Głównym celem jest wymiana pracowników naukowych, ale dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych, administracyjnych i kadry zarządzającej. Co jest finansowane? Budżet projektu stanowi ryczałtowa kwota 1800 Euro pomnożona przez zaplanowaną liczbę osobomiesięcy. Z tej puli finansowane są przede wszystkim wyjazdy pracowników (podróż i pobyt) instytucji znajdujących się w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych. Partnerzy z krajów trzecich powinni sami pokryć koszty wysyłania swoich pracowników do krajów członkowskich lub stowarzyszonych. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

13 Czemu to służy? Noc Naukowców jest wydarzeniem zainicjowanym w 2005 roku przez Komisję Europejską. Polega ono na zorganizowaniu w ciągu tego samego dnia, we wszystkich krajach europejskich, różnego rodzaju imprez popularyzujących zawód naukowca oraz przybliżających naukę obywatelom Unii. Kto może aplikować? O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne ulokowane w kraju UE lub w kraju stowarzyszonym z 7PR, które będą w stanie zaktywizować krajowe/regionalne środowisko naukowe i zorganizować imprezy atrakcyjne dla szerszej publiczności. Jak to działa? Projekty przygotowywane są przez pojedyncze instytucje lub konsorcja kilku instytucji znajdujących się w tym samym lub różnych krajach UE i stowarzyszonych z 7PR. Akcja zakłada przygotowanie w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach UE, imprez popularyzujących zawód naukowca i zastosowanie nauki w życiu codziennym. Imprezy powinny być adresowane do masowego odbiorcy i odbywać się w swobodnej atmosferze. Co jest finansowane? o Koszty bezpośrednie związane z przygotowaniem imprezy, kampanią promocyjną, podsumowaniem akcji, koordynacją działań (w przypadku projektów składanych przez konsorcjum) do wysokości 100% poniesionych kosztów. o Koszty pośrednie do wysokości 7% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Noc Naukowców (NIGHT) Działania szczegółowe

14 Trans-national operation of the Euraxess Services Network (EURAXESS) Działania szczegółowe www.ec.europa.eu/euraxess

15

16 Zasoby portalu czyli przeszukiwanie ofert dla naukowców, czyli usługi dostępne za pośrednictwem portalu, czyli źródła prawa dotyczące mobilności naukowców, czyli informacje dla europejskich naukowców w USA i Japonii oraz w innych regionach świata.

17

18

19

20

21

22 Aspekty finansowe Budżet projektu stanowi ryczałtowa kwota 1800 Euro pomnożona przez zaplanowaną liczbę osobo-miesięcy. Z tej puli finansowane są przede wszystkim wyjazdy pracowników (podróż i pobyt) instytucji znajdujących się w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR. Można z niej pokryć także koszty zarządzania projektem - tego typu ustalenia z KE mają miejsce w trakcie negocjacji kontraktu. Partnerzy z krajów trzecich powinni sami pokryć koszty wysyłania swoich pracowników do krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Podczas negocjacji kontraktu Komisja będzie wymagała od konsorcjów zaświadczenia o istnieniu funduszy przeznaczonych na ten cel. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać środki na udział instytucji z krajów trzecich objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz z Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej.


Pobierz ppt "Stypendia Marie Curie oraz portale dla mobilnych naukowców Agnieszka Górniak, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Ś l ą ska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google