Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I

2 O możliwościach rozwojowych dzieci decyduje w znacznym stopniu:
stan ich zdrowia, warunki życia w rodzinie, kultura wychowania w domu i sposób zaspokajania potrzeb dziecka, stwarzanie mu sytuacji wyzwalających aktywność i motywację do różnorodnego działania kontakty społeczne, jakie nawiązuje.

3 Dziecko 6-7 – letnie jest pod względem rozwoju fizycznego znacznie silniejsze i dojrzalsze od dziecka przedszkolnego. Jego mięśnie, kości i układ nerwowy wzmocniły się. Następuje: - dalszy, intensywny rozrost organizmu dziecka, wyraźniejszy jest proces kostnienia, widoczny najbardziej w kościach nadgarstka, co przyczynia się to do usprawnienia dłoni dzieci. wzmacnia się cały kościec i muskulatura

4 Podstawowymi czynnościami w zakresie myślenia są: analiza i synteza
Rozwijają się procesy poznawcze W okresie przedszkolnym, w zakresie myślenia, dziecko nie potrafiło jeszcze oderwać się od konkretnych przedmiotów i posługiwać się symbolami. Dzieje się tak dopiero po rozpoczęciu nauki szkolnej. Podstawowymi czynnościami w zakresie myślenia są: analiza i synteza * pojawia się myślenie logiczne, * dzieci uczą się uogólniania, * tworzenia pojęć, * zaczynają wyodrębniać istotne cechy przedmiotów, klasyfikują je itp.

5 uwaga dzieci, koncentracji, trwałości i przerzutności
Myślenie staje się: samodzielną, wewnętrzną czynnością poznawczą, operującą pojęciami, realizowaną w słowach, przebiegającą zgodnie z zasadami logiki. Nazywane jest myśleniem: * pojęciowym, * abstrakcyjnym, * symbolicznym * lub słowno-logicznym Pod wpływem nauki szkolnej rozwija się i kształtuje uwaga dzieci, staje się coraz bardziej zdolna do koncentracji, trwałości i przerzutności

6 Ważną rolę w zapamiętywaniu i uczeniu się pełni motywacja.
Pamięć i uczenie się ściśle są związane z rozwojem u dziecka różnych funkcji psychicznych. Ważną rolę w zapamiętywaniu i uczeniu się pełni motywacja. Dziecko łatwiej i trwalej zapamiętuje to, - co chce zapamiętać, - co je interesuje, - co jest dla niego przyjemne Ponadto rozwój pamięci przebiega w związku z rozwojem myślenia.

7 Mowa dziecka przekraczającego próg szkolny nadal się doskonali i przeobraża.
Rozszerza się; jej funkcja symboliczna i ściślejszy staje się jej związek z myśleniem Występuje w dwóch postaciach: w formie mowy ustnej i w formie mowy pisanej. W trakcie nauki rozwija się i doskonali mowa pisana, która jest nowym, bardzo trudnym zadaniem

8 Od chwili wstąpienia dziecka do szkoły zaczyna nabierać znaczenia
ocena. Przyjmowana jest jako: pochwała lub nagana za wyniki pracy w szkole, w domu oraz za zachowanie się na terenie szkoły. Przeżywana jest przez dzieci bardzo osobiście.

9 dokładne, chętne, pracowite, poważne i bardziej dojrzałe.
Wstąpienie dziecka do szkoły to nowy etap życia dla niego i dla rodziców. Myślimy, że dziecko powinno stać się od razu: dokładne, chętne, pracowite, poważne i bardziej dojrzałe. A ono nadal chce się bawić, śmiać, psocić itp. W tym okresie powinniśmy dużo rozmawiać z dzieckiem o szkole. Rola dorosłych: związać emocjonalnie dziecko ze szkołą, ale również przygotować do niepowodzeń Dziecko musi czuć, że staje się kimś, z kim wszyscy będą się bardziej liczyć, ale musi też wiedzieć, że sukces zależy od jego postawy, zachowania, obowiązkowości, większego porządku w pracy i staranności.

10 Rejestr najważniejszych obowiązków ucznia:
- przychodzimy punktualnie - w odpowiednim stroju, - z potrzebnymi podręcznikami i przyborami, -pilnujemy swoich rzeczy, aby się nie niszczyły i nie ginęły, -na zajęciach zachowujemy się właściwie , -uważnie słuchamy nauczyciela w czasie zajęć i na wycieczkach, -na przerwach mimo swobody stosujemy się do zasad szkolnych, -znamy prawa i obowiązki ucznia

11 Ogromne znaczenie ma również stan zdrowia ucznia
Dużo świeżego powietrza, ruchu, właściwe odżywianie to czynniki, które mają istotny wpływ na wyniki w nauce. Zdrowe dziecko ma: większe szanse na sukces, ponieważ: systematycznie uczęszcza do szkoły, nie opuszcza zajęć, a tym samym więcej się uczy. Ważnym zadaniem dla nas jest również zwiększenie samodzielności dziecka w wykonywaniu różnych prac domowych i szkolnych.

12 Co to jest zatem dojrzałość szkolna?
Dojrzałość szkolna to taki stopień rozwoju dziecka, który jest niezbędny do podjęcia obowiązków, jakie niesie ze sobą życie szkolne. Uznaje się, że istotnymi elementami dojrzałości szkolnej jest prawidłowy rozwój dziecka pod względem: * fizycznym, * umysłowym, * zdrowotnym, * emocjonalnym * i społeczno-moralnym.

13 2. O sprawności umysłowej „pierwszaka” świadczy:
1. Sprawność ruchowa, zręczność, dobra koordynacja ruchów, pomaga nie tylko w gimnastyce, ale również przy pisaniu, rysowaniu, wycinaniu, lepieniu itd. 2. O sprawności umysłowej „pierwszaka” świadczy: odpowiedni zasób jego wiedzy o środowisku i rodzinie, również rozwój pewnych umiejętności, np.: opowiadanie wysłuchanej baśni, prowadzenie rozmowy na określony temat, porównywanie przedmiotów ze wskazaniem podobieństw i różnic, porządkowanie przedmiotów wg cech itp. rozbudzona ciekawość poznawcza, chęć uczenia się, zdobywania wiedzy o świecie.

14 3. Dziecko zdrowe jest zdolne do większego wysiłku, aktywne, pogodne, nie męczy się siedzeniem w ławce, wykonywaniem prac manualnych, hałasem na przerwach itd. Uczeń niedojrzały emocjonalnie wybucha złością, płacze, jest niecierpliwy, drażliwy, agresywny, domaga się specjalnego wyróżniania, zajmowania się nim, nie rozumie, że wszyscy mają takie same prawa. 4. Dziecko dojrzałe emocjonalnie przeżywa i potrafi wyrazić uczucie wdzięczności, przyjaźni, życzliwości, odczuwa więź ze swoją klasą, nauczycielką, jest ambitne, wrażliwe na pochwały i nagany.

15 pod względem społecznym
5. Dziecko dojrzałe pod względem społecznym potrafi współdziałać z kolegami w nauce, zabawie i pracy. Wykonuje zadania na rzecz grupy i jej członków, chce być dyżurnym, dba o porządek w klasie. Słaby rozwój społeczny wyraża się w niezdyscyplinowaniu, niechęci do wykonywania poleceń, w zachowaniu przekornym i samowolnym

16 cieszmy się bądźmy podporą
Znaczny wpływ na start dziecka w nauce ma rodzina. Dziecko bowiem spędza w środowisku rodzinnym dużo więcej czasu niż w szkole. Widząc postępowanie dorosłych, starszego rodzeństwa, uczy się przez naśladowanie pewnych postaw. Dajmy mu zatem, w miarę możliwości jak najwięcej dobrych wzorców, cieszmy się choćby najdrobniejszymi jego sukcesami, bądźmy podporą w chwilach trudnych.

17 Prezentację przygotowały:
mgr Beata Augustyniak mgr Renata Dominik


Pobierz ppt "Charakterystyka dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google