Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Rachwał, Monika Płaziak Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Rachwał, Monika Płaziak Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej GOSPODARKA PRZESTRZENNA – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA Poznań, 17 – 18 marca 2013 r.

2 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji (w formach szkolnych i kształcenia przez całe życie) porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matema- tyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

3 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Przedsiębiorczość jako cecha osobowości – definicja KE dla systemu edukacji W świetle definicji przyjętej przez Komisję Europejską kompetencje określone jako inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym (gospodarczym) lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie ( Kompetencje… 2007).

4 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Przedsiębiorczy człowiek w zmieniającej się gospodarce Skoro zmienia się gospodarka, zmieniają się również cechy potrzebne do przetrwania w niej, nie mówiąc już o odnoszeniu sukcesów. (...) Nacisk ze strony konkurencji każe więc docenić ludzi, którzy potrafią sami motywować się do działania, wykazują inicjatywę, odczuwają wewnętrzną potrzebę prześcignięcia samych siebie i mają tyle optymizmu, że nie zniechęcają się niepowodzeniami i porażkami, lecz uporczywie kroczą naprzód. Daniel Goleman (1999)

5 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w badaniach naukowych W badaniach naukowych przedsiębiorczość ujmowana jest w co najmniej czterech głównych podejściach: przedsiębiorczość jako funkcja osobowości (postawa człowieka), przedsiębiorczość jako funkcja prywatnego przedsiębiorcy (w tym chęć do założenia oraz prowadzenia własnego przedsiębiorstwa), przedsiębiorczość jako funkcja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorczość jako funkcja czynności menedżerskich. (Wach, 2012) przedsiębiorczość układów przestrzennych różnej skali - jednostek samorządu terytorialnego (przedsiębiorcze miasto, region, gmina?) czy duch przedsiębiorczości władz tych jednostek? (Jarczewski 2007, 2012 i in.)

6 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w rozwoju układów przestrzennych różnej skali coraz większa rola przedsiębiorcy: podejmuje on określone decyzje dotyczące lokalizacji i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, które poprzez swoje relacje w układach przestrzennych wpływa na ich rozwój bądź recesję, procesy przemian gospodarczych, społecznych, kulturowych, a także zmiany elementów środowiska przyrodniczego w różnego typu układach przestrzennych, wynikają z podejmowania określonych decyzji, u podstaw których leży przedsiębiorczość konkretnych osób czy zespołów, w tym przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, tym samym przedsiębiorczość można traktować jako jeden z podstawowych czynników przemian przyczyniający się do podnoszenia pozycji konkurencyjnej tych układów. (por. Zioło, Rachwał 2012)

7 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego we wszystkich obszarach kształcenia z zakresu GP (społeczne, przyrodnicze, techniczne, rolnicze, a nawet ścisłe oraz kompetencje inżynierskie dla różnych obszarów) zarówno na I jak i II stopniu oraz profilu A i P, wpisano efekty z zakresu przedsiębiorczości, głównie w zakresie: wiedzy, np.: Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów (S, P, T, R, X – ścisłe, M – medyczne i in.,) Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej (Inz), kompetencji społecznych, np.: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (S, P, T1, X, R, Inz1) Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy (T2, Inz2) a także w pewnym stopniu… umiejętności: Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich (Inz, T). Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) - S

8 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Przedmiot badań miejsce i rola problematyki przedsiębiorczości w strukturze oferowanych na rynku edukacyjnym programów kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia z gospodarki przestrzennej, analizie poddano nowe (zgodne z KRK dla SW) programy i plany studiów, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych w ramach ich realizacji efektów kształcenia w różnych ośrodkach akademickich Polski, należący do Unii Uczelni na rzecz rozwoju kierunku GP.

9 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Cel badań analiza udziału efektów kształcenia oraz kursów z zakresu przedsiębiorczości, jaki mają w strukturze programu studiów, w oparciu o ilość godzin i punkty ECTS dla poszczególnych kursów, przy czym przyjęto podział na przedmioty z zakresu przedsiębiorczości i związane z przedsiębiorczością oraz na obowiązkowe/fakultatywne, wystąpiły ograniczenia i trudności związane z nazewnictwem kursów, przyjęto założenie, że nazwa kursu w pełni odpowiada zakresowi treściowemu; przy analizie przedmiotów zastosowano kryteria w oparciu o 4 funkcje przedsiębiorczości, analizy zapisów programów przeprowadzono zgodnie z metodologią zastosowaną w art. opubl. w Journal of Curriculum Studies (Berger et al. 2012) ocena oferty Unii w zakresie specjalności z zakresu przedsiębiorczości oferowanych na kierunku GP,

10 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – zapisy efektów kształcenia w programach studiów w dostępnych programach studiów tylko w części odwołano się do bezpośrednio do przedsiębiorczości, przykłady z wiedzy : zna podstawy ekonomii oraz tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości w tym związanych z gospodarowaniem przestrzenią, ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali lokalnej i regionalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w tym prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ma podstawową wiedzę na temat różnych ścieżek własnego rozwoju oraz możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywności naukowej i profesjonalnej, w tym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie planowania przestrzennego, zna zasady rozwijania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie planowania przestrzennego lub społeczno-gospodarczego, zna podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla gospodarki przestrzennej posiada wiedzę na temat zagadnień rozpatrywanych w ramach organizacji i zarządzania; wie w jakich obszarach działalności gospodarczej mogą być one zastosowane; zna metody pozwalające na osiągnięcie lepszych efektów działań zarówno planowanych jak i realizowanych

11 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – zapisy efektów kształcenia w programach studiów – cd. z umiejętności : potrafi właściwie interpretować elementy teorii ekonomii i finansów oraz zastosować je w praktyce gospodarki przestrzennej z kompetencji społecznych : potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, posiada umiejętność negocjacji, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę upowszechniania przedsiębiorczości i postaw sprzyjających zaangażowaniu w przygotowywanie, propagowanie i realizację projektów społecznych i gospodarczych, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz umiejętnie ważyć interes prywatny z celami publicznymi w gospodarowaniu przestrzenią, wykazuje się przedsiębiorczością oraz zdolnością do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, a także otwartością na zmiany i świadomością konieczności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia, ma świadomość, że wizerunek nowoczesnej firmy wymaga nowoczesnej organizacji i zarządzania oraz stworzenia w niej warunków pracy bezpiecznych dla zachowania zdrowia i życia oraz optymalnych z punktu widzenia potrzeb i możliwości psychospołecznych osób tam pracujących,

12 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – struktura oferowanych kursów wg stopni/form kształcenia

13 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – struktura oferowanych kursów wg kryterium obligatoryjności

14 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – struktura oferowanych kursów wg kryterium obligatoryjności oraz stopnia/formy

15 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – udział godzin i punktów ECTS w ogólnej liczbie godzin/ECTS

16 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – udział godzin w ogóle wg uczelni, stopni i form

17 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – udział punktów ECTS w ogóle wg uczelni, stopni i form

18 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – specjalności z zakresu przedsiębiorczości tylko Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ma osobną specjalność przedsiębiorczość w aktywizacji układów przestrzennych, obok specjalności: geoinformacja; gospodarka odnawialnymi źródłami energii; gospodarka przestrzenna obszarów miejskich; rozwój lokalny i regionalny; zarządzanie środowiskiem geograficznym. Budowa programu modułu specjalności 300 godzin w cyklu kształcenia na I stopniu, 25 punktów ECTS osobny program i efekty bez odwołania do efektów obszarowych, bez włączania do kierunkowych (rozwiązanie unikatowe zatwierdzone przez Senat UP dla całej Uczelni)

19 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Wyniki – specjalność z zakresu przedsiębiorczości: przykład UP kursy w ramach specjalności: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych Gospodarka finansowa System podatkowy Polityka gospodarcza Polityka społeczna Strategie rozwoju układów przestrzennych Podstawy marketingu terytorialnego System bankowy i ubezpieczeniowy Komunikacja interpersonalna Wprowadzenie na rynek pracy Aktywizacja gospodarcza układów lokalnych i regionalnych (w tym ćwiczenia terenowe 2 dni) Ćwiczenia terenowe specjalnościowe (3 dni)

20 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Podsumowanie 2 modele (ścieżki) włączenia przedsiębiorczości w efekty kształcenia: bezpośrednie odwołanie do efektów z zakresu przedsiębiorczości w programach: dominuje w uniwersytetach ekonomicznych (SGH, UE_Kr, UE_Kat, UE_Poz) i UP często są to identyczne bądź podobne zapisy jak w efektach obszarowych, dominują efekty w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych, niewiele efektów z zakresu umiejętności wynik zapisów efektów obszarowych? brak odwołania w programach studiów do efektów w zakresie przedsiębiorczości, pomimo zapisów efektów obszarowych w Rozporządzeniu MNiSW włączanie ich realizacji do innych kursów, niezwiązanych bezpośrednio z przedsiębiorczością? konieczność przeprowadzenia dalszych, pogłębionych badań nad sylabusami czy efekty dla poszczególnych kursów je zawierają?

21 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak, Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej, Poznań, 17-18 marca 2013 r. Podsumowanie duże zróżnicowanie oferowanych kursów, w strukturze dominują obligatoryjne z zakresu przedsiębiorczości udział kursów z zakresu przedsiębiorczości i kursów związanych z przedsiębiorczości wykazuje związek z profilem uniwersytetu (wydziału, na którym jest prowadzony) więcej w UE i UP, kursy fakultatywne często nieobecne w P/UR, generalnie uczelnie nie oferują specjalności z zakresu przedsiębiorczości – wyjątek UP Kraków efekt rzadkiego pojawiania się specjalności na studiach I stopnia?

22 Tomasz Rachwał, Monika Płaziak Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Dziękujemy za uwagę! GOSPODARKA PRZESTRZENNA – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA Poznań, 17 – 18 marca 2013 r.


Pobierz ppt "Tomasz Rachwał, Monika Płaziak Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google