Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA. Ważne daty w historii integracji Korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w UE Etapy powstawania UE Symbole Unii Europejskiej Najważniejsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA. Ważne daty w historii integracji Korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w UE Etapy powstawania UE Symbole Unii Europejskiej Najważniejsze."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA

2 Ważne daty w historii integracji Korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w UE Etapy powstawania UE Symbole Unii Europejskiej Najważniejsze instytucje Unii Kraje Unii

3 Unia Europejska (skrótowo UE) – gospodarczo-polityczny związek (od 1 stycznia 2007 r.) 27 krajów europejskich, będący efektem wieloletniego zbliżania się krajów z Europy Zachodniej.

4 Kamienie milowe w historii integracji 9.05.1950 - Deklaracja Roberta Schumana 1951 - Traktat Paryski 1957 - Traktat Rzymski 1987 – Jednolity Akt Europejski 1992 - Traktat z Maastricht 1999 - Unia Walutowa

5 Korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w UE

6 Korzyści Zacieśnienie związków z resztą Europy Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Wolny handel między krajami Napływ inwestycji i nowych technologii Podwyższenie jakości życia

7 Zagrożenia Zależność ekonomiczna od krajów Unii Utrata suwerenności Strach przed konkurencją z zachodu Zatracenie tożsamości narodowej

8 Etapy powstawania UE

9 W 1952r. z inicjatywy jednego z ojców integracji europejskiej Roberta Schumana powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), na mocy traktatu paryskiego z 18 kwietnia 1951r., stała się zalążkiem przyszłej Unii Europejskiej.

10 W skład EWWiS weszło 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy.

11 Celem było utrzymanie trwałego pokoju między krajami europejskimi poprzez międzynarodowe powiązanie przemysłu węglowego i stalowego, niezbędnych wówczas do prowadzenia wojny.

12 Obok niej na mocy traktatów rzymskich z 25 marca 1957r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W ich skład weszli wszyscy członkowie EWWiS.

13

14 W 1967r. w wyniku połączenia władz trzech wspólnot: EWWiS, EWG i EUROATOM powstała Wspólnota Europejska, zwana powszechnie Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG).

15 W 1973r. nastąpiło otwarcie EWG na północ, gdy przyłączyły się do nich Wielka Brytania, Dania i Irlandia. Kandydująca wówczas Norwegia nie przyłączyła się z powodu sprzeciwu swoich obywateli.

16

17 Druga fala nastąpiła w latach 80. kiedy to do EWG przystąpiła Grecja (w 1981r.), Hiszpania i Portugalia (w 1986r.), tzw. otwarcie EWG na południe. W 1985r. miał miejsce jedyny przypadek opuszczenia Wspólnot: wystąpiła z nich autonomiczna część Danii - Grenlandia.

18

19 7 lutego 1992r. został podpisany traktat z Maastricht, na mocy którego 1 listopada 1993r. powstała Unia Europejska. Traktat nie likwidował Wspólnot Europejskich, zmienił jedynie nazwę EWG na Wspólnota Europejska.

20 Trzecia fala przyjęć (już do Unii Europejskiej) nastąpiła w 1995r., kiedy to przyjęto Austrię, Szwecję i Finlandię, zaś Norwegia ponownie odmówiła wstąpienia.

21

22 1 stycznia 2002r. W 12 krajach UE wprowadzono do powszechnego użytku banknoty i monety euro. Równocześnie wycofano z obiegu w tych krajach waluty narodowe. Przy swoich walutach pozostały jedynie Wielka Brytania, Szwecja i Dania.

23 1 maja 2004r. nastąpiła czwarta fala, największe w historii rozszerzenie UE. Wstąpiło do wspólnoty 10 krajów, czyli Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta oraz Cypr.

24

25 1 stycznia 2007r. Bułgaria i Rumunia weszły do Unii Europejskiej. Na wejście cały czas czekają Chorwacja, Macedonia i Turcja.

26

27

28 Symbole Unii Europejskiej Flaga Hymn Waluta Paszport Maskotka Syriusz Dzień UE

29 FLAGA UNII

30 Projekt flagi zaproponowany przez Zgromadzenie Doradcze Rady Europy został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w 1955r. Zwycięski projekt został opracowany przez Paula Levy'ego. W roku 1986r. Rada Europejska uznała, że flaga ta stanie się również oficjalnym emblematem Wspólnot Europejskich i w przyszłości Unii Europejskiej.

31 Na lazurowym (blue sky) tle znajduje się 12 złotych gwiazd tworzących okrąg, co symbolizuje jedność mieszkańców Unii Europejskiej. Liczba dwanaście jest niezmienna i nie oznacza liczby członków UE.

32 Liczba 12 symbolizuję harmonię i doskonałość ( na wzór 12 godzin, 12 miesięcy, 12 apostołów ). Flaga ta została po raz pierwszy uroczyście wciągnięta na maszt przed siedzibą Komisji Europejskiej 29 maja 1986r., jako sztandar Wspólnoty Europejskiej i jej instytucji.

33 Źródłem inspiracji plastycznego wyglądu godła Europy, zgodnie z interpretacją Jeana Monneta, była Apokalipsa Św. Jana: " Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunasty"

34 HYMN UNII

35 Hymnem Unii Europejskiej jest finałowy moment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, napisana specjalnie do poematu Ode An die Freude (czyli Oda do Radości) Fryderyka Schillera.

36 Został on uznany za hymn w 1972r. Komitetu Ministrów Rady Europy a jako hymn Unii Europejskiej funkcjonuje od 1986r.

37 O, radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich pól, Święta, na twym świętym progu Staje nasz natchniony chór. Jasność twoja wszystko zaćmi, Złączy, co rozdzielił los, Wszyscy ludzie będą braćmi Tam, gdzie twój przemówi głos.

38 Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, Ona w splocie ludzkich rąk, Z niej najlichszy robak czerpie, W niej największy nieba krąg. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, Ja nowinę niosę wam: Na gwiaździstym firmamencie Bliska radość błyszczy nam.

39 WALUTA UNII

40 MONETY Jest 8 monet euro o nominałach:1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro.

41 BANKNOTY

42

43

44 PASZPORT Charakterystyczne cechy: napis Wspólnota Europejska, a pod nim nazwa państwa, z którego pochodzi posiadacz danego paszportu; ciemnoczerwony kolor; jednakowy wymiar: 88mm x 124mm.

45 Maskotka Unii nosi imię SYRIUSZ, jej nazwa pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy nieba. Unijna maskotka zmienia swój strój i atrybuty w zależności od kraju, z którego pochodzi.

46 AustriaBelgiaDaniaFinlandiaFrancja GrecjaHiszpaniaHolandiaIrlandiaLuksemburg

47 NiemcyPortugaliaSzwecja Wielka Brytania Włochy http://jek.worsten.org/siriusoj/eus_pl.htm

48 9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman wraz z Jeanem Monnetem zaprezentował program stworzenia wspólnej polityki Francji i RFN dotyczącej koordynacji produkcji węgla i stali. DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

49 Na pamiątkę tego wydarzenia postanowiono uznać dzień 9 maja za Dzień Europy w systemie państw Unii Europejskiej. Zadaniem tego święta jest popularyzacja idei jedności europejskiej na różnych imprezach i festiwalach towarzyszących temu świętu.

50 Należy pamiętać, że Dniem Europy jest też 5 maja. Obchodzony jest przez kraje tworzące Radę Europy, czyli również i Polskę. 5 maja 1949r. powstała Rada Europy i aby uczcić ten dzień Komitet Ministrów Rady Europy w 1964r. uznał dzień 5 maja za Dzień Europy w systemie państw Rady Europy.

51 Najważniejsze instytucje Unii Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości

52 Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich, posiada siedzibę w Brukseli. Obsługę Rady zapewnia Sekretariat, na czele którego stoi Sekretarz Generalny (obecnie Javier Solana).

53 Rada, w zależności od spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii (jest to wtedy tzw. Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu (Rada Branżowa).

54 Razem istnieje dziewięć możliwych konfiguracji Rady: 1. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych 2. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) 3. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)

55 4. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów 5. Rada ds. Konkurencyjności 6. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii 7. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 8. Rada ds. Środowiska 9. Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury.

56 Rada Europejska to spotkania głów państw lub szefów rządów państw UE oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. W obradach biorą udział ministrowie spraw zagranicznych państw UE, a także jeden z członków Komisji.

57 Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel państwa sprawującego w danym momencie przewodnictwo Unii, zmienia się więc co pół roku. Konstytucja dla Europy podpisana 29 października 2004r. przewiduje, że przewodniczący Rady ma być wybierany przez wszystkie państwa członkowskie na 2,5 roku.

58 Rada Europejska zbiera się 3-4 (co najmniej 2) razy w roku, na krótkich, zwykle dwudniowych spotkaniach. Zgodnie z Traktatem nicejskim, od momentu rozszerzenia Unii 1 maja 2004 r. wszystkie spotkania Rady odbywają się w Brukseli.

59 Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii. W jej skład wchodzi 27 członków. Są oni całkowicie niezależni od rządów państw, z których pochodzą.

60 Komisja opracowuje projekty nowych ustaw, nadzoruje wprowadzanie ich w życie, a także wytycza kierunki polityki Unii. Jej postanowienia muszą być jednak zatwierdzone przez Parlament, który ma prawo stosowania votum nieufności.

61 Parlament Europejski to jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do UE. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, choć komisje parlamentarne i władze klubów mieszczą się w Brukseli. Sekretariat i Biblioteka w Luksemburgu.

62 Najważniejsze uprawnienia obejmują: współudział w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji zatwierdzanie corocznie budżetu i udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania

63 uprawnienia kontrolne powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich obrona praw człowieka, demokracji i państwa prawa Przyznawanie Nagrody Sacharowa

64

65 Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu, jeden z organów głównych Wspólnot Europejskich, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego.

66 W skład Trybunału wchodzi 27 sędziów, mianowanych przez każde państwo członkowskie. Osoby te muszą spełniać w swym kraju przesłanki powoływania na najwyższe stanowiska sędziowskie lub są najwybitniejszymi autorytetami w dziedzinie prawa.

67 Trybunał: rozpatruje skargi wnoszone przez państwa członkowskie, instytucje UE, przedsiębiorstwa lub obywateli państw UE, orzekając, czy nastąpiło naruszenie unijnego prawa,

68 wydaje orzeczenia wstępne na wniosek sądów krajowych o interpretację lub stwierdzenie prawomocności ustawodawstwa wspólnotowego, rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Pierwszej Instancji.

69 KRAJE UNII

70 AUSTRIA Powierzchnia: 83 855 km 2 Stolica: Wiedeń Ludność: 7,8 mln Język: niemiecki Waluta: euro Ustrój: republika federalna Wiedeń, Belweder Alpy Centralne Innsbruck widok na miasto

71 BELGIA Oranżerie królewskie Powierzchnia: 30 510 km 2 Stolica: Bruksela Ludność: 10,2 mln Język: flamandzki, francuski Waluta: euro Ustrój: monarchia

72 BUŁGARIA Powierzchnia: 110 910 km 2 Stolica: Sofia Ludność: 8,5 mln Język: bułgarski Waluta: lewa Ustrój: republika Warna, Cerkiew Monastyr Rilski Morze Czarne

73 CYPR Powierzchnia: 9 251 km 2 Stolica: Nikozja Ludność: 0,758 mln Język: grecki, turecki Waluta: funt cypryjski Ustrój: republika Skała Afrodyty Fort w Pafos Plaża w Agia Napa

74 CZECHY Powierzchnia: 78 664 km 2 Stolica: Praga Ludność: 10,2 mln Język: czeski Waluta: korona czeska Ustrój: republika Most Karola Złota uliczka

75 DANIA Powierzchnia: 49 094 km 2 Stolica: Kopenhaga Ludność: 5,3 mln Język: duński Waluta: korona duńska Ustrój: monarchia Mała Syrenka w Kopenhadze Kopenhaga

76 ESTONIA Powierzchnia: 45 227 km 2 Stolica: Tallin Ludność: 1,2 mln Język: estoński Waluta: korona estońska Ustrój: republika Tallin, Stare Miasto Parlament Estonii

77 FINLANDIA Powierzchnia: 338 100 km 2 Stolica: Helsinki Ludność: 5,2 mln Język: fiński, szwedzki Waluta: euro Ustrój: republika Stara... i nowa wioska św. Mikołaja Helsinki

78 FRANCJA Wieża Eifla Powierzchnia: 547 026 km 2 Stolica: Paryż Ludność: 60 mln Język: francuski Waluta: euro Ustrój: republika Łuk Triumfalny

79 GRECJA Powierzchnia: 130 918 km 2 Stolica: Ateny Ludność: 10,6 mln Język: grecki Waluta: euro Ustrój: republika Ateny, Świątynia Akropolis Meteory Ser Feta

80 HISZPANIA Powierzchnia: 504 782 km 2 Stolica: Madryt Ludność: 39,1 mln Język: hiszpański Waluta: euro Ustrój: monarchia Corrida w Madrycie Flamenco Sagrada Familia w Barcelonie

81 HOLANDIA Powierzchnia: 41 562 km 2 Stolica: Amsterdam Ludność: 15,9 mln Język: holenderski Waluta: euro Ustrój: monarchia Amsterdam

82 IRLANDIA Powierzchnia: 70 282 km 2 Stolica: Dublin Ludność: 3,8 mln Język: irlandzki, angielski Waluta: euro Ustrój: republika Droga olbrzymów Dublin

83 LITWA Powierzchnia: 65 200 km 2 Stolica: Wilno Ludność: 3,5 mln Język: litewski Waluta: lit Ustrój: republika Zamek w Trokach Wilno Ostra Brama

84 LUKSEMBURG Powierzchnia: 2 586 km 2 Stolica: Luksemburg Ludność: 0,44 mln Język: luksemburski, francuski, niemiecki Waluta: euro Ustrój: wielkie księstwo Luksemburg Zamek w Vianden

85 ŁOTWA Powierzchnia: 64 589 km 2 Stolica: Ryga Ludność: 2,7 mln Język: łotewski Waluta: łat Ustrój: republika Dyneburg Ryga Jūrmala

86 MALTA Powierzchnia: 3 200 km 2 Stolica: La Valetta Ludność: 0,4 mln Język: maltański, angielski Waluta: lira maltańska Ustrój: republika La Valletta, Zamek Świątynie Ħaġar Qim

87 NIEMCY Powierzchnia: 357 023 km 2 Stolica: Berlin Ludność: 82,4 mln Język: niemiecki Waluta: euro Ustrój: republika federalna Brama Brandenburska Bonn

88 POLSKA Powierzchnia: 312 685 km 2 Stolica: Warszawa Ludność: 38,2 mln Język: polski Waluta: złoty Ustrój: republika Kraków, Sukiennice Łazienki Łódź

89 W dniach 7-8 VI 2003 r. odbyło się głosowanie, w którym większość Polaków opowiedziała się za przystąpieniem do UE. REFERENDUM

90 PORTUGALIA Powierzchnia: 92 389 km 2 Stolica: Lizbona Ludność: 10,1 mln Język: portugalski Waluta: euro Ustrój: republika Albufeira Lizbona, tramwaj linowo-szynowy

91 RUMUNIA Powierzchnia: 237 500 km 2 Stolica: Bukareszt Ludność: 21,4 mln Język: rumuński Waluta: leja Ustrój: republika Bukareszt Kanał Dunaju Kluż- Napoka

92 SŁOWACJA Powierzchnia: 49 035 km 2 Stolica: Bratysława Ludność: 5,4 mln Język: słowacki Waluta: korona słowacka Ustrój: republika Koszyce Krywań Poprad

93 SŁOWENIA Powierzchnia: 20 256 km 2 Stolica: Lublana Ludność: 2 mln Język: słoweński Waluta: euro Ustrój: republika Rzeka Socza Lublana Jaskinia Postojna

94 SZWECJA Powierzchnia: 449 964 km 2 Stolica: Sztokholm Ludność: 8,8 mln Język: szwedzki Waluta: korona szwedzka Ustrój: monarchia Sztokholm

95 WĘGRY Powierzchnia: 93 030 km 2 Stolica: Budapeszt Ludność: 10,3 mln Język: węgierski Waluta: forint Ustrój: republika Budapeszt, Parlament Termál Barlangfürdö Balaton

96 WIELKA BRYTANIA Powierzchnia: 244 046 km 2 Stolica: Londyn Ludność: 59,1 mln Język: angielski Waluta: funt sterling Ustrój: monarchia Zamek Windsor Big Ben Most Tower

97 WŁOCHY Powierzchnia: 301 270 km 2 Stolica: Rzym Ludność: 57,7 mln Język: włoski Waluta: euro Ustrój: republika Krzywa wieża w Pizie Wenecja Koloseum

98 http://euro.pap.com.plhttp://euro.pap.com.pl - Euro-PAP http://www.integracjaeuropejskhttp://www.integracjaeuropejsk - Portal Paneuropa - integracja i Unia Europejska http://europa.eu.int/http://europa.eu.int/ - Unia Europejska on-line http://www.infoeuropa.gov.pl/http://www.infoeuropa.gov.pl/ - Unia bez tajemnic http://www.cie.gov.pl/http://www.cie.gov.pl/ - Urząd Komitetu Informacji UE http://www.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji UE http://europa.eu.int/ - Europa - The European Union On-Line http://www.ukie.gov.pl http://europa.eu.int/ http://www1.gazeta.pl/ue/http://www1.gazeta.pl/ue/ - Gazeta.pl : Unia Europejska http://www.ueonline.host.sk/http://www.ueonline.host.sk/ - Unia Europejska On-Line http://www.infor.pl/unia/http://www.infor.pl/unia/ - INFOR.pl http://unia.gery.pl/http://unia.gery.pl/ - Unia Europejska i wszystko co z nią związane www.radaeuropy.org.plwww.radaeuropy.org.pl - Linki o UE

99 DO WIDZENIA! GOOD BYE! AU REVOIR! AUF WIEDERSEHEN! ARRIVEDERCI! HALSTA LUEGO! KONIEC


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA. Ważne daty w historii integracji Korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w UE Etapy powstawania UE Symbole Unii Europejskiej Najważniejsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google