Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA

2 Ważne daty w historii integracji
Korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w UE Etapy powstawania UE Symbole Unii Europejskiej Najważniejsze instytucje Unii Kraje Unii

3 Unia Europejska (skrótowo UE) – gospodarczo-polityczny związek (od 1 stycznia 2007 r.) 27 krajów europejskich, będący efektem wieloletniego zbliżania się krajów z Europy Zachodniej.

4 „Kamienie milowe” w historii integracji
Deklaracja Roberta Schumana Traktat Paryski Traktat Rzymski 1987 – Jednolity Akt Europejski Traktat z Maastricht Unia Walutowa

5 płynące z uczestnictwa w UE
Korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w UE

6 Korzyści Zacieśnienie związków z resztą Europy
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Wolny handel między krajami Napływ inwestycji i nowych technologii Podwyższenie jakości życia

7 Zagrożenia Zależność ekonomiczna od krajów Unii Utrata suwerenności
Strach przed konkurencją z zachodu Zatracenie tożsamości narodowej

8 Etapy powstawania UE

9 W 1952r. z inicjatywy jednego z ojców integracji europejskiej Roberta Schumana powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), na mocy traktatu paryskiego z 18 kwietnia 1951r., stała się zalążkiem przyszłej Unii Europejskiej.

10 W skład EWWiS weszło 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy.

11 Celem było utrzymanie trwałego pokoju między krajami europejskimi poprzez międzynarodowe powiązanie przemysłu węglowego i stalowego, niezbędnych wówczas do prowadzenia wojny.

12 Obok niej na mocy traktatów rzymskich z 25 marca 1957r
Obok niej na mocy traktatów rzymskich z 25 marca 1957r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W ich skład weszli wszyscy członkowie EWWiS.

13

14 W 1967r. w wyniku połączenia władz trzech wspólnot: EWWiS, EWG i EUROATOM powstała Wspólnota Europejska, zwana powszechnie Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG).

15 W 1973r. nastąpiło otwarcie EWG na północ, gdy przyłączyły się do nich Wielka Brytania, Dania i Irlandia. Kandydująca wówczas Norwegia nie przyłączyła się z powodu sprzeciwu swoich obywateli.

16

17 Druga fala nastąpiła w latach 80
Druga fala nastąpiła w latach 80. kiedy to do EWG przystąpiła Grecja (w 1981r.), Hiszpania i Portugalia (w 1986r.), tzw. otwarcie EWG na południe. W 1985r. miał miejsce jedyny przypadek opuszczenia Wspólnot: wystąpiła z nich autonomiczna część Danii - Grenlandia.

18

19 7 lutego 1992r. został podpisany traktat z Maastricht, na mocy którego 1 listopada 1993r. powstała Unia Europejska. Traktat nie likwidował Wspólnot Europejskich, zmienił jedynie nazwę EWG na Wspólnota Europejska.

20 Trzecia fala przyjęć (już do Unii Europejskiej) nastąpiła w 1995r
Trzecia fala przyjęć (już do Unii Europejskiej) nastąpiła w 1995r., kiedy to przyjęto Austrię, Szwecję i Finlandię, zaś Norwegia ponownie odmówiła wstąpienia.

21

22 1 stycznia 2002r. W 12 krajach UE wprowadzono do powszechnego użytku banknoty i monety euro. Równocześnie wycofano z obiegu w tych krajach waluty narodowe. Przy swoich walutach pozostały jedynie Wielka Brytania, Szwecja i Dania.

23 1 maja 2004r. nastąpiła czwarta fala, największe w historii rozszerzenie UE. Wstąpiło do wspólnoty 10 krajów, czyli Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta oraz Cypr.

24

25 1 stycznia 2007r. Bułgaria i Rumunia weszły do Unii Europejskiej.
Na wejście cały czas czekają Chorwacja, Macedonia i Turcja.

26

27

28 Symbole Unii Europejskiej
Flaga Hymn Waluta Paszport Maskotka Syriusz Dzień UE

29 FLAGA UNII

30 Projekt flagi zaproponowany przez Zgromadzenie Doradcze Rady Europy został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w 1955r. Zwycięski projekt został opracowany przez Paula Levy'ego. W roku 1986r. Rada Europejska uznała, że flaga ta stanie się również oficjalnym emblematem Wspólnot Europejskich i w przyszłości Unii Europejskiej.

31 Na lazurowym (blue sky) tle znajduje się 12 złotych gwiazd tworzących okrąg, co symbolizuje jedność mieszkańców Unii Europejskiej. Liczba dwanaście jest niezmienna i nie oznacza liczby członków UE.

32 Liczba 12 symbolizuję harmonię i doskonałość ( na wzór 12 godzin, 12 miesięcy, 12 apostołów ). Flaga ta została po raz pierwszy uroczyście wciągnięta na maszt przed siedzibą Komisji Europejskiej 29 maja 1986r., jako sztandar Wspólnoty Europejskiej i jej instytucji.

33 Źródłem inspiracji plastycznego wyglądu godła Europy, zgodnie z interpretacją Jeana Monneta, była Apokalipsa Św. Jana: " Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunasty"

34 HYMN UNII

35 Hymnem Unii Europejskiej jest finałowy moment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, napisana specjalnie do poematu Ode An die Freude (czyli Oda do Radości) Fryderyka Schillera.

36 Został on uznany za hymn w 1972r
Został on uznany za hymn w 1972r. Komitetu Ministrów Rady Europy a jako hymn Unii Europejskiej funkcjonuje od 1986r.

37 O, radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich pól, Święta, na twym świętym progu Staje nasz natchniony chór. Jasność twoja wszystko zaćmi, Złączy, co rozdzielił los, Wszyscy ludzie będą braćmi Tam, gdzie twój przemówi głos.

38 Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, Ona w splocie ludzkich rąk, Z niej najlichszy robak czerpie, W niej największy nieba krąg. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, Ja nowinę niosę wam: Na gwiaździstym firmamencie Bliska radość błyszczy nam.

39 WALUTA UNII = 100 centów

40 MONETY Jest 8 monet euro o nominałach:1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro.

41 BANKNOTY

42

43

44 PASZPORT Charakterystyczne cechy:
napis „Wspólnota Europejska”, a pod nim nazwa państwa, z którego pochodzi posiadacz danego paszportu; ciemnoczerwony kolor; jednakowy wymiar: 88mm x 124mm.

45 Maskotka Unii nosi imię SYRIUSZ, jej nazwa pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy nieba. Unijna maskotka zmienia swój strój i atrybuty w zależności od kraju, z którego pochodzi.

46 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg

47 Wielka Brytania Niemcy Portugalia Szwecja Włochy

48 DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ
9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman wraz z Jeanem Monnetem zaprezentował program stworzenia wspólnej polityki Francji i RFN dotyczącej koordynacji produkcji węgla i stali.

49 Na pamiątkę tego wydarzenia postanowiono uznać dzień 9 maja za Dzień Europy w systemie państw Unii Europejskiej. Zadaniem tego święta jest popularyzacja idei jedności europejskiej na różnych imprezach i festiwalach towarzyszących temu świętu.

50 Należy pamiętać, że Dniem Europy jest też 5 maja
Należy pamiętać, że Dniem Europy jest też 5 maja. Obchodzony jest przez kraje tworzące Radę Europy, czyli również i Polskę. 5 maja 1949r. powstała Rada Europy i aby uczcić ten dzień Komitet Ministrów Rady Europy w 1964r. uznał dzień 5 maja za Dzień Europy w systemie państw Rady Europy.

51 Najważniejsze instytucje Unii
Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości

52 Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich, posiada siedzibę w Brukseli. Obsługę Rady zapewnia Sekretariat, na czele którego stoi Sekretarz Generalny (obecnie Javier Solana).

53 Rada, w zależności od spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii (jest to wtedy tzw. Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu (Rada Branżowa).

54 Razem istnieje dziewięć możliwych konfiguracji Rady:
1. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych 2. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) 3. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)

55 4. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów
5. Rada ds. Konkurencyjności 6. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii 7. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 8. Rada ds. Środowiska 9. Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury.

56 Rada Europejska to spotkania głów państw lub szefów rządów państw UE oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. W obradach biorą udział ministrowie spraw zagranicznych państw UE, a także jeden z członków Komisji.

57 Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel państwa sprawującego w danym momencie przewodnictwo Unii, zmienia się więc co pół roku. Konstytucja dla Europy podpisana 29 października 2004r. przewiduje, że przewodniczący Rady ma być wybierany przez wszystkie państwa członkowskie na 2,5 roku.

58 Rada Europejska zbiera się 3-4 (co najmniej 2) razy w roku, na krótkich, zwykle dwudniowych spotkaniach. Zgodnie z Traktatem nicejskim, od momentu rozszerzenia Unii 1 maja 2004 r. wszystkie spotkania Rady odbywają się w Brukseli.

59 Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii.
W jej skład wchodzi 27 członków. Są oni całkowicie niezależni od rządów państw, z których pochodzą.

60 Komisja opracowuje projekty nowych ustaw, nadzoruje wprowadzanie ich w życie, a także wytycza kierunki polityki Unii. Jej postanowienia muszą być jednak zatwierdzone przez Parlament, który ma prawo stosowania votum nieufności.

61 Parlament Europejski to jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do UE. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, choć komisje parlamentarne i władze klubów mieszczą się w Brukseli. Sekretariat i Biblioteka w Luksemburgu.

62 Najważniejsze uprawnienia obejmują:
współudział w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji zatwierdzanie corocznie budżetu i udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania

63 uprawnienia kontrolne
powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich obrona praw człowieka, demokracji i państwa prawa Przyznawanie Nagrody Sacharowa

64

65 Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu, jeden z organów głównych Wspólnot Europejskich, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego.

66 W skład Trybunału wchodzi 27 sędziów, mianowanych przez każde państwo członkowskie. Osoby te muszą spełniać w swym kraju przesłanki powoływania na najwyższe stanowiska sędziowskie lub są najwybitniejszymi autorytetami w dziedzinie prawa.

67 Trybunał: rozpatruje skargi wnoszone przez państwa członkowskie, instytucje UE, przedsiębiorstwa lub obywateli państw UE, orzekając, czy nastąpiło naruszenie unijnego prawa,

68 wydaje orzeczenia wstępne na wniosek sądów krajowych o interpretację lub stwierdzenie prawomocności ustawodawstwa wspólnotowego, rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Pierwszej Instancji.

69 KRAJE UNII

70 AUSTRIA Alpy Centralne Innsbruck widok na miasto
Powierzchnia: km2 Stolica: Wiedeń Ludność: 7,8 mln Język: niemiecki Waluta: euro Ustrój: republika federalna Wiedeń, Belweder

71 BELGIA Oranżerie królewskie
Powierzchnia: km2 Stolica: Bruksela Ludność: 10,2 mln Język: flamandzki, francuski Waluta: euro Ustrój: monarchia

72 BUŁGARIA Warna, Cerkiew Monastyr Rilski
Powierzchnia: km2 Stolica: Sofia Ludność: 8,5 mln Język: bułgarski Waluta: lewa Ustrój: republika Morze Czarne

73 CYPR Skała Afrodyty Plaża w Agia Napa
Powierzchnia: km2 Stolica: Nikozja Ludność: 0,758 mln Język: grecki, turecki Waluta: funt cypryjski Ustrój: republika Fort w Pafos

74 CZECHY Złota uliczka Powierzchnia: km2 Stolica: Praga Ludność: 10,2 mln Język: czeski Waluta: korona czeska Ustrój: republika Most Karola

75 DANIA Mała Syrenka w Kopenhadze
Powierzchnia: km2 Stolica: Kopenhaga Ludność: 5,3 mln Język: duński Waluta: korona duńska Ustrój: monarchia Kopenhaga

76 ESTONIA Tallin, Stare Miasto
Powierzchnia: km2 Stolica: Tallin Ludność: 1,2 mln Język: estoński Waluta: korona estońska Ustrój: republika Parlament Estonii

77 i nowa wioska św. Mikołaja
FINLANDIA Stara... i nowa wioska św. Mikołaja Helsinki Powierzchnia: km2 Stolica: Helsinki Ludność: 5,2 mln Język: fiński, szwedzki Waluta: euro Ustrój: republika

78 FRANCJA Wieża Eifla Powierzchnia: km2 Stolica: Paryż Ludność: 60 mln Język: francuski Waluta: euro Ustrój: republika Łuk Triumfalny

79 GRECJA Meteory Ser Feta
Powierzchnia: km2 Stolica: Ateny Ludność: 10,6 mln Język: grecki Waluta: euro Ustrój: republika Ateny, Świątynia Akropolis

80 HISZPANIA Corrida w Madrycie Sagrada Familia w Barcelonie
Powierzchnia: km2 Stolica: Madryt Ludność: 39,1 mln Język: hiszpański Waluta: euro Ustrój: monarchia Flamenco

81 HOLANDIA Powierzchnia: km2 Stolica: Amsterdam Ludność: 15,9 mln Język: holenderski Waluta: euro Ustrój: monarchia Amsterdam

82 IRLANDIA Droga olbrzymów
Powierzchnia: km2 Stolica: Dublin Ludność: 3,8 mln Język: irlandzki, angielski Waluta: euro Ustrój: republika Dublin

83 LITWA Zamek w Trokach Powierzchnia: km2 Stolica: Wilno Ludność: 3,5 mln Język: litewski Waluta: lit Ustrój: republika Wilno Ostra Brama

84 LUKSEMBURG Luksemburg
Powierzchnia: km2 Stolica: Luksemburg Ludność: 0,44 mln Język: luksemburski, francuski, niemiecki Waluta: euro Ustrój: wielkie księstwo Zamek w Vianden

85 ŁOTWA Dyneburg Jūrmala
Powierzchnia: km2 Stolica: Ryga Ludność: 2,7 mln Język: łotewski Waluta: łat Ustrój: republika Ryga

86 MALTA La Valletta, Zamek
Powierzchnia: km2 Stolica: La Valetta Ludność: 0,4 mln Język: maltański, angielski Waluta: lira maltańska Ustrój: republika Świątynie Ħaġar Qim

87 NIEMCY Brama Brandenburska Bonn
Powierzchnia: km2 Stolica: Berlin Ludność: 82,4 mln Język: niemiecki Waluta: euro Ustrój: republika federalna

88 POLSKA Kraków, Sukiennice Łódź
Powierzchnia: km2 Stolica: Warszawa Ludność: 38,2 mln Język: polski Waluta: złoty Ustrój: republika Łazienki

89 REFERENDUM W dniach 7-8 VI r. odbyło się głosowanie, w którym większość Polaków opowiedziała się za przystąpieniem do UE.

90 Albufeira PORTUGALIA Powierzchnia: km2 Stolica: Lizbona Ludność: 10,1 mln Język: portugalski Waluta: euro Ustrój: republika Lizbona, tramwaj linowo-szynowy

91 RUMUNIA Bukareszt Kluż-Napoka
Powierzchnia: km2 Stolica: Bukareszt Ludność: 21,4 mln Język: rumuński Waluta: leja Ustrój: republika Kanał Dunaju

92 SŁOWACJA Krywań Poprad
Powierzchnia: km2 Stolica: Bratysława Ludność: 5,4 mln Język: słowacki Waluta: korona słowacka Ustrój: republika Koszyce

93 SŁOWENIA Rzeka Socza Jaskinia Postojna
Powierzchnia: km2 Stolica: Lublana Ludność: 2 mln Język: słoweński Waluta: euro Ustrój: republika Lublana

94 SZWECJA Powierzchnia: km2 Stolica: Sztokholm Ludność: 8,8 mln Język: szwedzki Waluta: korona szwedzka Ustrój: monarchia Sztokholm

95 WĘGRY Budapeszt, Parlament Balaton
Powierzchnia: km2 Stolica: Budapeszt Ludność: 10,3 mln Język: węgierski Waluta: forint Ustrój: republika Termál Barlangfürdö

96 WIELKA BRYTANIA Zamek Windsor Big Ben
Powierzchnia: km2 Stolica: Londyn Ludność: 59,1 mln Język: angielski Waluta: funt sterling Ustrój: monarchia Most Tower

97 WŁOCHY Koloseum Wenecja
Powierzchnia: km2 Stolica: Rzym Ludność: 57,7 mln Język: włoski Waluta: euro Ustrój: republika Krzywa wieża w Pizie

98 Linki o UE http://euro.pap.com.pl - Euro-PAP
- Portal Paneuropa - integracja i Unia Europejska - Unia Europejska on-line - Unia bez tajemnic - Urząd Komitetu Informacji UE - Urząd Komitetu Integracji UE - Europa - The European Union On-Line - Gazeta.pl : Unia Europejska - Unia Europejska On-Line - INFOR.pl - Unia Europejska i wszystko co z nią związane -

99 KONIEC DO WIDZENIA! GOOD BYE! AU REVOIR! AUF WIEDERSEHEN! ARRIVEDERCI! HALSTA LUEGO!


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google