Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to takiego i jak można go wykorzystać w szkole?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to takiego i jak można go wykorzystać w szkole?"— Zapis prezentacji:

1 Co to takiego i jak można go wykorzystać w szkole?
WebQuest Co to takiego i jak można go wykorzystać w szkole? Henryk Szaleniec

2 12 Krasnoludków z lasu WebQuest

3 Ważne pytania Co to są WebQuesty? Dlaczego mielibyśmy stosować WebQuest na lekcjach fizyki? Dla każdego coś w sam raz, czyli jak wzbogacić środowisko uczenia się wykorzystując projekty WebQuest?

4 WebQuest - to łatwiejsze, niż myślisz!
WebQuesty to uporządkowana samodzielna praca ucznia lub zespołu uczniowskiego wykorzystująca zasoby Sieci. To aktywność zorientowana na dociekanie, w której większość lub całość informacji uzyskanych przez uczących się pochodzi z Internetu.

5 Twórcy metody Model poszukiwania wiedzy w oparciu o Internet - nazwany WebQuest – został opracowany w 1995 roku przez Bernie Dodge'a i Toma Marcha, dwóch nauczycieli z San Diego State University w USA.

6 WebQuest - to łatwiejsze, niż myślisz!
WebQuesty rozszerzają środowisko uczenia się poza klasę. Mogą pozwolić wydajniej spożytkować czas ucznia. Ale musimy z nich tak korzystać, aby uczniowie bardziej skupili się na posługiwaniu się informacją, jej przetwarzaniu niż tylko na jej szukaniu. Pamiętajmy, że mamy wspomagać kształtowanie kluczowych kompetencji na lekcjach fizyki. WebQuest to tylko jedna z wielu dróg do zdobywania wiedzy. Stosujmy ją tam, gdzie spodziewamy się, że może być skuteczna.

7 JAK ZBUDOWANY JEST WEBQUEST?

8 WPROWA-DZENIE ZADANIE PROCES ŹRÓDŁO EWALUACJA KONKLUZJA

9 Jak zbudowany jest WebQuest -struktura
wprowadze-nie spełnia funkcję informującą oraz motywującą uczniów zadanie opisuje produkt końcowy proces wyjaśnia strategie, jakie uczeń ma zastosować, aby wykonać zadanie

10 Jak zbudowany jest WebQuest -struktura
źródło strony internetowe, z których skorzystają uczniowie ewaluacja ocena rezultatów zadania, uczniowie muszą wiedzieć, jak będzie oceniana ich praca konkluzja podsumowanie zadania i zachęcenie uczniów do refleksji na temat procesu i wyników zadania

11 Przedstawiamy krasnoludki
TYPY WEBQUESTÓW

12 Taksonomia zadań Kategoryzacja zadań stosowanych w projektach WebQuest. Opracowanie na podstawie skonomy.html

13 Zadanie kompilacyjne To proste zadanie, które polega na złożeniu informacji z różnych źródeł. Rezultatem jest produkt gotowy do opublikowania w Sieci. Zadanie to daje uczniom okazję do opanowania umiejętności wyszukiwania informacji według opracowanych własnych kryteriów i zbudowania z nich spójnej logicznie całości i jednorodnym formacie.. Dla powodzenia tego zadania warto zaproponować źródła, które dostarczają informacji w różnych formatach. Ustalić standard kompilacji pozostawiając uczniom swobodę organizacji prezentacji co do układu i formy.

14 Zadanie typu opowiadanie
Opowiedzenie o wydarzeniach, sytuacjach, zjawiskach na podstawie zgromadzonej wiedzy. Kształtuje, umiejętności związane z wyszukiwaniem, podsumowywaniem opracowywaniem, przedstawienie informacji. To bardzo łatwe zadanie i nie wnosi nic nowego do praktyki edukacyjnej. Nadaje się jednak do startu, zanim uczniowie będą za pan brat z WebQuestem.

15 Odkrywanie tajemnic, dociekanie
Każdy lubi tajemnice. To dobre zadanie do zainteresowania uczniów zagadnieniem, którego odkrycie nie pozbawione było sensacji i tajemniczości. Dobrze zaplanowane tego typu zadnie wymaga syntezy informacji z wielu źródeł, wnioskowania, eliminacji błędnych tropów, które na pierwszy rzut oka wydawały się prawdziwe oraz uogólnień.

16 Zadanie dziennikarskie
Przydaje się, gdy chcemy zainteresować uczniów szczególnym wydarzeniem, zjawiskiem, które stanowi ważny filar wiedzy zdobywanej przez uczniów. Wymaga od uczniów działalności podobnej do dziennikarzy dociekających np. przyczyny wydarzeń. Wymaga od uczniów gromadzenia faktów, uwzględnienia wielu relacji danego wydarzenia dla maksymalizacji dokładności opisu, kategoryzacji faktów i przygotowania się do napisania o tym wydarzeniu, Dokonując ewaluacji WebQuestu kładziemy nacisk głównie na dokładność a nie na kreatywność.

17 Zadanie typu projektowanie
Jest to plan, projekt, szkic czegoś, co jest potrzebne (gdzieś i komuś). Działania uczniów prowadzą do projektów, planów autentycznie potrzebnych produktów w ramach ograniczeń, z którymi muszą się liczyć prawdziwi projektanci. Dobrze zdefiniowane zadanie podaje opis produktu finalnego. Źródła, którymi będzie dysponował projektant i ograniczenia. Pozostawia dużą przestrzeń na kreatywność w ramach środków i przyjętych ograniczeń.

18 Zadanie twórcze Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w danym zakresie poprzez przetwarzanie informacji na inną formę niż w materiałach źródłowych. Efektem finalnym będą: gry, postery, obrazy, projekty działań gotowe do zastosowania, scenariusze filmów, filmy, opowiadania, wiersze itp. Pozostawiamy uczniom dużo swobody w zakresie środków wyrazu. W ewaluacji kryteria powinny kłaść nacisk na twórczość, własną ekspresję i uwzględniać specyfikę gatunku twórczości wybranej przez ucznia.

19 Dochodzenie do konsensusu
Istotą budowania konsensusu jest wymaganie różnych punktów widzenia na jakieś zagadnienie. Zadanie powinno: bazować na autentycznych różnicach opinii wyrażanych na dany temat (gdziekolwiek) także poza klasą, skupiać się nie tylko na faktach, ale także na opiniach, angażować uczniów do spojrzenia na zbiór źródeł zgromadzonych z Sieci z różnych perspektyw. Rezultatem powinien być raport, memorandum, rekomendacja kierowane do rzeczywistego (lub symulowanego) odbiorcy np. władz gminy, powiatu, dyrekcji szkoły itp.

20 Zadania perswazji W dorosłym życiu uczniowie spotkają się z sytuacjami, w których pomimo, że będą mieli rację, trudno będzie do niej przekonać innych. Rozwijanie umiejętności perswazji jest więc bardzo ważne. Zadanie ma na celu przekonywanie zewnętrznej widowni do danego punktu widzenia. Często to zadanie jest łączone z zadaniem konsensusu. Kluczem do powodzenia tego zadania jest istnienie widowni, która ma inne zdanie, lub na dany temat nie ma własnego zdania w ogóle.

21 Zadania prowadzące poznawania siebie samego
Dobrze zaplanowane i wykonane tego typu zadanie zmusza uczącego się do odpowiedzi na skomplikowane pytania o sobie samym. Tego typu zadania mogą się koncentrować na: długoterminowych celach, problemach natury moralnej i etycznej, samorozwoju, rozumieniu sztuki, literatury.

22 Zadanie analityczne Jednym z istotnych aspektów poznania szczególnie na lekcjach fizyki jest zrozumienie relacji pomiędzy wielkościami, zjawiskami oraz rozpoznawanie związków przyczynowych. Zadanie analityczne daje możliwość rozwijania takich umiejętności. Wymaga, dociekania, zestawień porównań, analizy. Uczniowie na podstawie informacji z różnych źródeł dokonują zestawień, przetwarzają dane, przedstawiają dane w reprezentacjach graficznych, tabelarycznych, czy za pomocą funkcji. Poszukują podobieństw i różnic, dokonują uogólnień.

23 Ocena wartościowanie Aby cokolwiek oceniać trzeba nie tylko rozumieć dobrze dane zagadnienie ale także rozumieć system oceny (wartościowania) i umieć się nim posługiwać. Tego typu zadania wymagają od uczniów krytycznej oceny, porównywania, szeregowania zgodnie z pewną właściwością, czy też wyboru z ograniczonej listy możliwości i podejmowania decyzji. Dobrze zaplanowane zadanie powinno zawierać tabele z proponowanymi kryteriami oceny. Konieczna też jest pomoc nauczyciela w tworzeniu przez uczniów własnych kryteriów. Powinniśmy dać uczniom także szansę do obrony własnych kryteriów.

24 Zadania naukowe prowadzi do:
stawiania hipotez, bazując na zrozumieniu informacji kontekstowych pozyskanych zarówno ze źródeł dostępnych off- line jak i on-line, testowania i weryfikacji hipotez, przygotowania raportu w standardowej formie raportu naukowego. Kluczem do powodzenia tego zadania jest znalezienie odpowiednich pytań, na które odpowiedzi dostępne on-line nie są tak ezoteryczne (specjalistyczne), aby nie mogły być powiązane z wymaganiami podstawy programowej i z drugiej strony nie są uczniom dobrze znane, co mogłoby prowadzić tylko do prostego podstawiania liczb.

25 Przydatne linki Traveling through the Solar System
strona Bernie Dodge'a. Sample WebQuest Development Prewriting Your WebQuest WebQuest Templates WebQuest Template Idea Machine WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks Designing for Success Searching With Savvy: The Best Search Engines for Teachers and Students Rubric for Evaluating WebQuests WebQuest Evaluation Form

26 Przykłady WebQuestów http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WebQuest dla uczniów gimnazjum w klasach I- III autor: Marzanna Ignaczewska Zjawiska fizyczne w przyrodzie WebQuesty –

27 ĆWICZENIE 2 (PRACA W GRUPACH)
TWORZYMY SWÓJ WEBQUEST

28 Praca w grupach: ćwiczenie 2
Zadanie Przygotowanie WebQuestu z fizyki, który będzie zawierać wszystkie 6 elementów jego struktury.

29 Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 1
Każdy zespół wybiera: lidera, który będzie koordynował pracę, prezentera, który przedstawi przygotowany przez grupę WebQuest. jurora, który będzie oceniał WebQuest.

30 Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 1
Wyszukajcie w sieci informacje dot. WebQuestów i przykłady z różnych przedmiotów. W tym celu wykorzystajcie linki do stron z potrzebnymi informacjami zamieszczone w źródłach.

31 Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 1
Ustalcie, jaki zakres treści programowych obejmuje wybrany przez Was WebQuest oraz jakie kompetencje kluczowe uczniów będą rozwijane i kształtowane w trakcie pracy.

32 Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 2
Wyszukane i wybrane WebQuesty poddajcie ocenie, wskażcie Waszym zdaniem na słabe punkty i te, które są wartościowe i warte popularyzacji. Zwróćcie uwagę na sformułowane wprowadzenie i sformułowanie zadania, które mają wykonać uczniowie. Oceńcie, na ile zadanie jest atrakcyjne dla uczniów, nowatorskie i cenne w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

33 Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 3
Zaadaptujcie wybrany przez grupę WebQuest lub stwórzcie swoją autorską propozycję. Nie zapomnijcie podać autorów wykorzystywanego WebQuestu. Pamiętajcie, aby WebQuest zawierał wszystkie elementy struktury, był motywujący i zakładał stworzenie przez uczniów samodzielnego opracowania w ciekawej formie. Znajdziecie w sieci arkusze ewaluacyjne zawarte w formularzu WebQuestu. Oceńcie ich wartość, wykorzystajcie ich w swojej propozycji lub zmodyfikujcie zgodnie z waszymi potrzebami

34 Praca w grupach: ćwiczenie 2
W czasie pracy na własną propozycją WebQuestu skorzystajcie z informacji zawartych na następujących stronach: Źródła polskie edukacyjne/291-webquesty-w-edukacji edukacyjne/315-jak-korzystac-z-webquestu

35 Praca w grupach: ćwiczenie 2
W czasie pracy na własną propozycją WebQuestu skorzystajcie z informacji zawartych na następujących stronach: Źródła w języku angielskim Traveling through the Solar System strona Bernie Dodge'a. Sample WebQuest Development Prewriting Your WebQuest WebQuest Templates WebQuest Template Idea Machine WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks Designing for Success Searching With Savvy: The Best Search Engines for Teachers and Students Rubric for Evaluating WebQuests WebQuest Evaluation Form

36 Praca w grupach: ćwiczenie 2
Zjawiska fizyczne w przyrodzie WebQuesty Szablon Zaprezentujcie rekomendowany lub stwórzcie w grupie WebQuest pozostałym zespołom i prześlijcie go do prowadzącego zajęcia oraz udostępnijcie grupie poprzez platformę roboczą.

37 Ewaluacja Kryteria oceny pracy w poszczególnych zespołach Ekspert
(na podstawie materiałów sieci) Wymagania Początkujący Rozwijający się Zaawansowany Ekspert punkty Zbieranie informacji oraz jej przetwarza- nie część merytoryczna Brak opracowania . Informacje nie na temat. Temat zrealizowany pobieżnie, brak szczegółów Temat zrealizowany w pełni. Występują nieliczne błędy merytoryczne Temat zrealizowany w pełni brak błędów merytorycznych Poprawność i jakość opracowań cz. formalna. Bardzo słabe pobieżne, mały wkład pracy przy opracowaniu. Brak elementów graficznych. Opracowanie poprawne. Mała staranność. Liczne błędy. Niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie. Opracowanie staranne, ciekawe graficznie, prawidłowy dobór kolorów, dobrze uporządkowane. Opracowanie bardzo staranne, przejrzyste, czytelne, atrakcyjne wizualnie.  Widać bardzo duże zainteresowanie

38 Ewaluacja Kryteria oceny pracy w poszczególnych zespołach Ekspert
(na podstawie materiałów sieci) Wymagania Początkujący Rozwijający się Zaawansowany Ekspert punkty Ogólne Wrażenia estetyczne. Przedstawienie tematu i Obrona stanowiska Publiczne wystąpienia Prezentacja niestaranna, mało ciekawa, brak pewności siebie. Brak odpowiedzi na pytania Prezentacja poprawna, ale bez włożonego wysiłku, prosta. Słabe odpowiedzi na pytania Prezentacja  staranna, ciekawa, dobry styl. Przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób. Prezentacja wzorowa, oryginalna. Przedstawienie informacji w interesujący sposób.  Wycz erpujące odpowiedzi na zadawane pytania Współpraca w grupie Całkowity brak współpracy Większość pracy indywidualni Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie Doskonała współpraca w całej grupie.

39 PODSUMOWANIE

40 O czym należy pamiętać? Projektujmy WebQuest w sposób umożliwiający uczniom niezależną i samodzielną pracę, w której nauczyciel jedynie wspomaga proces uczenia się, a nie tylko źródłem wiedzy.

41 O czym należy pamiętać? Sprawdźmy dokładnie WebQuesty i upewnijmy się, że informacja w Sieci nie zawiera błędów, jest poprawna, aktualna i wartościowa oraz przydatna.

42 Zwróćmy uwagę, aby linki były aktywne.
O czym należy pamiętać? Zwróćmy uwagę, aby linki były aktywne. Przejrzyjmy już istniejące WebQuesty, biorąc pod uwagę, co Ci się w nich podoba, a co nie. Bądźmy odważni i twórczy!

43 Życzę wspaniałego roku 2012/2013 i przygody z webquestem
„Na lodowisku podążam tam, gdzie krążek ma się dopiero znaleźć, a nie tam, gdzie już był” Wayne Gretzky Życzę wspaniałego roku 2012/2013 i przygody z webquestem


Pobierz ppt "Co to takiego i jak można go wykorzystać w szkole?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google