Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika szkoły wyższej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika szkoły wyższej"— Zapis prezentacji:

1 Pedagogika szkoły wyższej

2 Jakość kształcenia akademickiego

3 Ewaluacja „Proces systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwości i rezultatów programów, personelu oraz produktów; informacje te są wykorzystywane przez specjalistów do redukowania niepewności i poprawiania efektywności, a także służą podejmowaniu decyzji z uwagi na to, co owe programy, personel lub produkty robią oraz czego dotyczą.” (Patton) Z łac. wzmacniać, nabrać sił, spotężnieć Ocena efektywności kształcenia Podwyższenie jakości kształcenia realizowane jest poprzez wypracowane standardy kształcenia nadzorowane przez proces akredytacji W szkol. Wyższym stosuje się ewaluację wew. (wew. jednostki uczelni) i zew. (przez Państwową Komisję Akredytacyjną) Akredytacja - postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą jakości usług wykonywanych przez akredytowaną osobę lub organizację. Akredytacja dotyczy tych instytucji i organizacji, które chcą rozliczyć się ze swoich zobowiązań zawartych w ustawie lub statucie bądź w misji. Wśród kryteriów akredytacyjnych zgodnych z postanowieniami Procesu Bolońskiego, kt. Sygnatariuszem w 1999 stała się Polska, znalazły się ankiety studenckie. Wszystkie szkoły wyższe samodzielnie konstruują schemat ewaluacji jakości nauczania, brak z góry narzuconych wzorców powoduje, żę studenci nawet w jednej jedn. (np. wydziale) wypełniają różne arkusze ewaluacyjne.

4 Instytucje akredytacyjne
Czuwanie nad zapewnieniem przez uczelnie minimalnych standardów kształcenia w warunkach umasowienia studiów Uwiarygodnienie kształcenia akademickiego w perspektywie międzynarodowej Intystuje te musiały powstać ze względu na masowe tworzenie nowych szkół wyższych, prywatnych i państwowych. Wzrosła liczba studentów (3,5 krotnie przez 10 lat od transformacji ustrojowej) a liczba nauczycieli akademickich zwiększyła się tylko o 20%. Poza tym wzrosła liczba studentów zaocznych i wieczorowych, trzeba było weryfikować jakość tego kształcenia. Wieloetatowość nauczycieli. Najpierw w Polsce powstała Rada Gł. Szkolnictwa Wyższego, potem Państwowa Komisja Akredytacyjna (od ).

5 Etapy procesu ewaluacji Model D. L. Kirkpatricka
Poziom reakcji Poziom uczenia się Poziom zachowania Poziom wyników poziom reakcji – pomiar poziomu satysfakcji uczestników szkolenia z udziału w nim, poziom wiedzy i umiejętności – ocena zmiany poziomu oraz zakresu wiedzy i umiejętności w wyniku przeprowadzonego kursu, poziom zachowania – ocena zakresu i rodzaju zmian w sposobie wypełniania obowiązków służbowych (zmiana jako efekt udziału w warsztatach lub szkoleniu), poziom wyników - porównanie kosztów szkolenia z jego efektami; określenie zysku jaki osiągnęła organizacja wskutek przeszkolenia pracowników. (Kirkpatrick, 2001) Do pomiaru na pierwszym poziomie oceny (poziom reakcji) służy Formularz oceny uczestnika zazwyczaj nazywany formularzem zadowolenia, który wypełniany jest tuż po zakończeniu zajęć. W narzędziu tym wyodrębnione są obszary, które podlegają ocenie. (Tamże) Między innymi oceniane są: umiejętności trenerskie nauczyciela dorosłych, znaczenie poruszanego tematu, stopień trudności przekazywanej wiedzy, metody prowadzenia zajęć, materiały dydaktyczne, organizacja szkolenia, itp. Celem pomiaru na drugim poziomie (poziom uczenia się) jest określenie, czy i w jakim stopniu zmienił się poziom i zakres wiedzy pod wpływem treningu. Aby ocena na tym etapie przyniosła oczekiwane efekty, musi być poprzedzona wykonaniem testu wiedzy przed szkoleniem. Dopiero porównanie wyników testu sprzed treningu i po nim stwarza możliwość określenia wskaźnika przyrostu wiedzy. (Philips, Stone, 2002) Przyswojona podczas szkolenia wiedza powinna znaleźć zastosowanie w miejscu pracy. Źródłem informacji, w jakim stopniu pracownik wdraża nowopoznane rozwiązania jest pomiar na trzecim poziomie oceny (poziom zachowania) wyróżnionym w modelu Donalda L. Kirkpatricka. Najczęściej pomiar przeprowadzany jest około trzech lub czterech tygodni po szkoleniu. Na tym etapie stosuje się formularze samooceny oraz ankiety i wywiady z uczestnikami szkolenia i ich przełożonymi. (Kirkpatrick, 2001) Ostatnim, a zarazem najtrudniejszym do zastosowania etapem oceny jest poziom wyników, który pokazuje, czy szkolenie było inwestycją przynoszącą konkretne zyski organizacji. Celem pomiaru jest zweryfikowanie, czy zachodzi związek pomiędzy rozwojem pracownika, poszerzeniem zakresu jego wiedzy i kompetencji a zyskiem firmy. (Philips, Stone, 2002) Mówiąc o zysku niekoniecznie należy mieć na myśli finalne wartości finansowe, ale także podwyższenie jakości pracy, rozwój kompetencji pracowników, zwiększenie wydajności pracy, itp. Główną przyczyną występujących trudności na tym poziomie oceny jest fakt, iż nie wszystkie wyniki szkolenia można realnie przełożyć na zyski organizacji. Satysfakcja Wiedza Umiejętności ROI

6 Studenckie ankiety ewaluacyjne
Kategoria Włochy Walia Polska Dydaktyka Programy i materiał dydaktyczne (3) Wykładowca i zajęcia (11) Dodatkowe zajęcia (2) Egzaminy (6) Uwagi (1) Blok tematyczny zajęć (3) Wykład i wykładowca (12) Literatura (4) Wsparcie uczenia się (5) Prace zaliczeniowe (2) Wykładowca (7 – 100%)

7 Studenckie ankiety ewaluacyjne
Kategoria Włochy Walia Polska Warunki studiowania Wyposażenie sal i plan zajęć (2) 20 pytań Brak pytań Ocena możliwości własnego rozwoju 6 pytań 4 pytania Zarządzanie uczelnią 1 pytanie

8 Studenckie ankiety ewaluacyjne Wnioski
W Europie Zachodniej w porównaniu z Polską studenci w większym zakresie wpływają na funkcjonowanie swojej uczelni. W Europie Zachodniej bardziej zwraca się uwagę na różnorodne potrzeby studentów. W Europie Zachodniej ankiety wysyłane są studentom do domu i/lub rozdawane na ostatnim wykładzie. Wyniki udostępniane są na www uczelni.

9 Rankingi polskich uczelni wyższych

10 Rankingi uczelni wyższych Kryteria
Prestiż 30% Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Mierzony jest on w naszym rankingu poprzez: Ocenę kadry akademickiej - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (14%) Preferencje pracodawców - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (14%) Wybór olimpijczyków - mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych (2%) Siła naukowa 40% Kolejną grupę kryteriów stanowi siłę naukowa uczelni. Jako mierniki tej cechy przyjęto: Potencjał naukowy (ocena parametryczna) - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (8%) Nadane stopnie naukowe - liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy hab. z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na uczelni na głównym etacie (8%) Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (8%) Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zostało zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem doktora hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (4%) Uprawnienia do nadawania stopni naukowych - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (4%) Publikacje - mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień ) w latach w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie (2%) Cytowania - mierzone liczbą cytowań publikacji z lat w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień ) (2%) Studia doktoranckie - mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów (2%) Akredytacje - mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji międzynarodowych (1%) Projekty badawcze - mierzone liczbą prowadzonych przez uczelnię projektów badawczych krajowych i zagranicznych (1%) Warunki studiowania  15% W sporządzeniu rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni przez kandydatów. Na warunki te - mające łącznie wagę 15% - składają się: Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych - mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (6%) Zbiory drukowane - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (2%) Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (2%) Warunki korzystania z biblioteki - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%) Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%) Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%) Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%) Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1%) Umiędzynarodowienie studiów  15% Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria: Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/09 (4%) Studiujący w językach obcych - parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2008/09 (3%) Wymiana studencka (wyjazdy) - mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%) Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%) Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%) Nauczyciele akademiccy z zagranicy - mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (1%) Wykłady w językach obcych - parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2007/08 (0,5%) Szkoły letnie - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2008 (0,5%)

11 Ranking polskich uczelni „Rzeczpospolita”
Uczelnia 2010 2009 2008 Uniwersytet Warszawski 1 2 Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 4 Politechnika Warszawska 5 Politechnika Wrocławska 6 7 Uniwersytet Wrocławski AGH w Krakowie 8 SGH w Warszawie Politechnika Łódzka 9 11 13 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 10

12 Ranking polskich uczelni „Perspektywy”
Uczelnia 2009 2008 2007 Uniwersytet Jagielloński 1 2 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 4 5 Politechnika Warszawska AGH w Krakowie 8 7 Politechnika Wrocławska 6 Uniwersytet Wrocławski SGH w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 9 15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 10 13 Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie ocenia prestiż, siła naukowa, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Prestiż 30% Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Mierzony jest on w naszym rankingu poprzez: Ocenę kadry akademickiej - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (14%) Preferencje pracodawców - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (14%) Wybór olimpijczyków - mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych (2%) Siła naukowa 40% Kolejną grupę kryteriów stanowi siłę naukowa uczelni. Jako mierniki tej cechy przyjęto: Potencjał naukowy (ocena parametryczna) - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (8%) Nadane stopnie naukowe - liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy hab. z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na uczelni na głównym etacie (8%) Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (8%) Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zostało zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem doktora hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (4%) Uprawnienia do nadawania stopni naukowych - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (4%) Publikacje - mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień ) w latach w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie (2%) Cytowania - mierzone liczbą cytowań publikacji z lat w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień ) (2%) Studia doktoranckie - mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów (2%) Akredytacje - mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji międzynarodowych (1%) Projekty badawcze - mierzone liczbą prowadzonych przez uczelnię projektów badawczych krajowych i zagranicznych (1%) Warunki studiowania  15% W sporządzeniu rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni przez kandydatów. Na warunki te - mające łącznie wagę 15% - składają się: Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych - mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (6%) Zbiory drukowane - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (2%) Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (2%) Warunki korzystania z biblioteki - mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%) Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%) Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%) Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%) Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1%) Umiędzynarodowienie studiów  15% Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria: Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/09 (4%) Studiujący w językach obcych - parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2008/09 (3%) Wymiana studencka (wyjazdy) - mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%) Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%) Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%) Nauczyciele akademiccy z zagranicy - mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (1%) Wykłady w językach obcych - parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2007/08 (0,5%) Szkoły letnie - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2008 (0,5%)

13 Ranking uczelni technicznych „Perspektywy” i „Rzeczpospolita”
Uczelnia 2010 2009 2008 Politechnika Warszawska 1 Politechnika Wrocławska 2 3 AGH w Krakowie Politechnika Łódzka 4 Politechnika Śląska w Gliwicach 5 Politechnika Poznańska 6 7 Politechnika Gdańska Politechnika Krakowska 8 Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie 9 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 10

14 Prestiż wśród pracodawców „Perspektywy” i „Rzeczpospolita”
Uczelnia 2010 2009 Politechnika Warszawska 1 Politechnika Wrocławska 2 6 Uniwersytet Warszawski 3 AGH w Krakowie 4 SGH w Warszawie 5 Uniwersytet Jagielloński Politechnika Krakowska 7 18 Uniwersytet Wrocławski 8 17 Politechnika Śląska w Gliwicach 9 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 10

15 Ocena pracy nauczycieli akademickich

16 Ustawa o szkolnictwie wyższym
Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania określa statut. [Art. 132 Ustawy]

17 Statut PWr Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:
1) kształcić i wychowywać studentów; 2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną; 3) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe; 4) uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni. [Statut Politechniki Wrocławskiej, § 6.2]

18 Statut PWr Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, zwłaszcza w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 6.2. Celem przeprowadzanej oceny jest określenie przydatności ocenianego pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku. [Statut Politechniki Wrocławskiej, § 6.13]

19 Statut PWr Jeżeli nauczyciel akademicki, zatrudniony na czas nieokreślony, otrzyma ocenę negatywną, to podlega ponownej procedurze oceny po upływie jednego roku. Dwie kolejne negatywne oceny są podstawą do rozwiązania stosunku pracy. [Statut Politechniki Wrocławskiej, § 6.13]

20 Ocena w zakresie kształcenia
protokoły z przeprowadzonych hospitacji publikacje dydaktyczne ankiety przeprowadzone wśród studentów

21 Ocena w zakresie wychowania
prowadzenie studenckich kół naukowych i grup zainteresowań współudział w organizowaniu spotkań aktywizujących środowisko studenckie współpraca z organami samorządu studenckiego

22 Ocena w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
awanse naukowe uczestnictwo w pracach badawczych publikacje naukowe, wdrożenia i projekty udział w konferencjach naukowych, studiach podyplomowych i szkoleniach

23 Udział w pracach organizacyjnych uczelni
udział w komisjach i zespołach problemowych udział w organizowaniu konferencji pełnienie funkcji w organach uczelni lub innych organach pochodzących z wyboru uzyskane nagrody za działalność organizacyjną

24 Podsumowanie Konieczność zapewnienia jakości kształcenia akademickiego wynika z Deklaracji Bolońskiej, zaleceń UE, przepisów prawa polskiego, konkurencji pomiędzy uczelniami, potrzeb rynku, odpowiedzialności wobec studentów i innych grup społecznych oraz organizacji. Istnieją znaczne różnice pomiędzy krajami UE w realizowaniu postulatu ewaluacji jakości kształcenia akademickiego. Systematyczna i wielowymiarowa ocena jest niezbędna dla utrzymania i podwyższania jakości kształcenia. O pozycji uczelni w rankingach najczęściej decydują: jej prestiż, siła naukowa, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów.

25 Bibliografia Keplinger A., Koczanowicz – Dehnel I., O różnych formach ewaluacji w europejskich systemach kształcenia uniwersyteckich [w:] Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej red. A. Kobylarek, J. Semków, Wrocław 2008. Statut Politechniki Wrocławskiej Ustawa z dnia , Prawo o szkolnictwie wyższym

26 Netografia


Pobierz ppt "Pedagogika szkoły wyższej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google