Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja Proces systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwości i rezultatów programów, personelu oraz produktów; informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja Proces systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwości i rezultatów programów, personelu oraz produktów; informacje."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Ewaluacja Proces systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwości i rezultatów programów, personelu oraz produktów; informacje te są wykorzystywane przez specjalistów do redukowania niepewności i poprawiania efektywności, a także służą podejmowaniu decyzji z uwagi na to, co owe programy, personel lub produkty robią oraz czego dotyczą. (Patton)

4 Instytucje akredytacyjne Czuwanie nad zapewnieniem przez uczelnie minimalnych standardów kształcenia w warunkach umasowienia studiów Uwiarygodnienie kształcenia akademickiego w perspektywie międzynarodowej

5 Etapy procesu ewaluacji Model D. L. Kirkpatricka

6 Studenckie ankiety ewaluacyjne KategoriaWłochyWaliaPolska DydaktykaProgramy i materiał dydaktyczne (3) Wykładowca i zajęcia (11) Dodatkowe zajęcia (2) Egzaminy (6) Uwagi (1) Blok tematyczny zajęć (3) Wykład i wykładowca (12) Literatura (4) Wsparcie uczenia się (5) Prace zaliczeniowe (2) Uwagi (1) Wykładowca (7 – 100%)

7 Studenckie ankiety ewaluacyjne KategoriaWłochyWaliaPolska Warunki studiowania Wyposażenie sal i plan zajęć (2) 20 pytańBrak pytań Ocena możliwości własnego rozwoju 6 pytań4 pytaniaBrak pytań Zarządzanie uczelnią 1 pytanie4 pytaniaBrak pytań

8 Studenckie ankiety ewaluacyjne Wnioski W Europie Zachodniej w porównaniu z Polską studenci w większym zakresie wpływają na funkcjonowanie swojej uczelni. W Europie Zachodniej bardziej zwraca się uwagę na różnorodne potrzeby studentów. W Europie Zachodniej ankiety wysyłane są studentom do domu i/lub rozdawane na ostatnim wykładzie. Wyniki udostępniane są na www uczelni.

9

10 Rankingi uczelni wyższych Kryteria

11 Ranking polskich uczelni Rzeczpospolita Uczelnia201020092008 Uniwersytet Warszawski122 Uniwersytet Jagielloński211 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 334 Politechnika Warszawska445 Politechnika Wrocławska567 Uniwersytet Wrocławski673 AGH w Krakowie758 SGH w Warszawie866 Politechnika Łódzka91113 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 1099

12 Ranking polskich uczelni Perspektywy Uczelnia200920082007 Uniwersytet Jagielloński112 Uniwersytet Warszawski221 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 345 Politechnika Warszawska454 AGH w Krakowie587 Politechnika Wrocławska678 Uniwersytet Wrocławski736 SGH w Warszawie863 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 9915 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 10 13

13 Ranking uczelni technicznych Perspektywy i Rzeczpospolita Uczelnia201020092008 Politechnika Warszawska111 Politechnika Wrocławska232 AGH w Krakowie323 Politechnika Łódzka444 Politechnika Śląska w Gliwicach555 Politechnika Poznańska677 Politechnika Gdańska766 Politechnika Krakowska888 Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie 999 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 10

14 Prestiż wśród pracodawców Perspektywy i Rzeczpospolita Uczelnia20102009 Politechnika Warszawska11 Politechnika Wrocławska26 Uniwersytet Warszawski33 AGH w Krakowie42 SGH w Warszawie55 Uniwersytet Jagielloński64 Politechnika Krakowska718 Uniwersytet Wrocławski817 Politechnika Śląska w Gliwicach97 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu109

15

16 Ustawa o szkolnictwie wyższym Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania określa statut. [Art. 132 Ustawy]

17 Statut PWr Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: 1) kształcić i wychowywać studentów; 2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną; 3) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe; 4) uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni. [Statut Politechniki Wrocławskiej, § 6.2]

18 Statut PWr Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, zwłaszcza w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 6.2. Celem przeprowadzanej oceny jest określenie przydatności ocenianego pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku. [Statut Politechniki Wrocławskiej, § 6.13]

19 Statut PWr Jeżeli nauczyciel akademicki, zatrudniony na czas nieokreślony, otrzyma ocenę negatywną, to podlega ponownej procedurze oceny po upływie jednego roku. Dwie kolejne negatywne oceny są podstawą do rozwiązania stosunku pracy. [Statut Politechniki Wrocławskiej, § 6.13]

20 Ocena w zakresie kształcenia protokoły z przeprowadzonych hospitacji publikacje dydaktyczne ankiety przeprowadzone wśród studentów

21 Ocena w zakresie wychowania prowadzenie studenckich kół naukowych i grup zainteresowań współudział w organizowaniu spotkań aktywizujących środowisko studenckie współpraca z organami samorządu studenckiego

22 Ocena w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych awanse naukowe uczestnictwo w pracach badawczych publikacje naukowe, wdrożenia i projekty udział w konferencjach naukowych, studiach podyplomowych i szkoleniach

23 Udział w pracach organizacyjnych uczelni udział w komisjach i zespołach problemowych udział w organizowaniu konferencji pełnienie funkcji w organach uczelni lub innych organach pochodzących z wyboru uzyskane nagrody za działalność organizacyjną

24 Podsumowanie Konieczność zapewnienia jakości kształcenia akademickiego wynika z Deklaracji Bolońskiej, zaleceń UE, przepisów prawa polskiego, konkurencji pomiędzy uczelniami, potrzeb rynku, odpowiedzialności wobec studentów i innych grup społecznych oraz organizacji. Istnieją znaczne różnice pomiędzy krajami UE w realizowaniu postulatu ewaluacji jakości kształcenia akademickiego. Systematyczna i wielowymiarowa ocena jest niezbędna dla utrzymania i podwyższania jakości kształcenia. O pozycji uczelni w rankingach najczęściej decydują: jej prestiż, siła naukowa, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów.

25 Bibliografia Keplinger A., Koczanowicz – Dehnel I., O różnych formach ewaluacji w europejskich systemach kształcenia uniwersyteckich [w:] Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej red. A. Kobylarek, J. Semków, Wrocław 2008. Statut Politechniki Wrocławskiej Ustawa z dnia 15.07.2005, Prawo o szkolnictwie wyższym

26 Netografia http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=1434&Itemid=480 http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=1406&Itemid=479 http://www.perspektywy.pl/ranking/2010/RWU/ranki ng_2010_TABELA_PELNA_1.html http://www.rp.pl/artykul/478748.html


Pobierz ppt "Ewaluacja Proces systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwości i rezultatów programów, personelu oraz produktów; informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google