Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. OGÓLNY HARMONOGRAM 6.09.2011Inauguracja programu w "Gazecie Wyborczej" 6.09.2011-30.10.2011Rejestracja szkół 30.09.2011 - 06.11.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. OGÓLNY HARMONOGRAM 6.09.2011Inauguracja programu w "Gazecie Wyborczej" 6.09.2011-30.10.2011Rejestracja szkół 30.09.2011 - 06.11.2011."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

2 OGÓLNY HARMONOGRAM 6.09.2011Inauguracja programu w "Gazecie Wyborczej" 6.09.2011-30.10.2011Rejestracja szkół 30.09.2011 - 06.11.2011 Rejestracja nauczycieli na platformie "Szkoła z klasą 2.0 Rejestracja uczniów na platformie blogów zostaje przedłużona do końca listopada 2011 r. 16.10.2011-10.01.2012 Praca nad Kodeksem 2.0 i działania w szkole Spotkanie organizacyjne, Debaty klasowe na temat Kodeksu 2.0 (szkoły z wersji standardowej programu, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji) / zadanie Uczymy innych (Pilotaż 2.0 i szkoły z wersji standardowej, jeśli uczestniczyły w poprzedniej edycji) / Debata szkolna o Kodeksie 2.0, Zadania TIK 10.01.2012-20.05.2012 Projekt edukacyjny Planowanie, realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK do 10.06.2012 Szkolne Festiwale 2.0 organizowane w szkołach, prezentacja projektu edukacyjnego do 10.06.2012 Opublikowanie wszystkich informacji dotyczących realizacji programu na wizytówkach uczestników i szkół. 10.06.2012-15.07.2012Zakończenie i podsumowanie programu

3 Zadania Dyrektora szkoły* *obowiązkowe tylko dla szkół ubiegających się o Certyfikat 2.0 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY ZADANIE DYREKTORA I SEMESTR II SEMESTR TERMIN WYKONANIA ZADANIA Uzupełnienie swojego profilu na platformie internetowej programu 06.11.2011 r. Wybór i wprowadzenie do szkoły jednego z zadań z listyzadań z listy 10.01.2011 r. Wybór i wprowadzenie do szkoły kolejnego zadania z listyzadania z listy 20.05.2012 r. Potwierdzenie wykonania przez szkołę wszystkich zadań w programie (niezbędne do uzyskania Certyfikatu 2.0) 10.06.2012 r.

4 ZADANIE KOORDYNATORAI SEMESTRII SEMESTR TERMIN WYKONANIA ZADANIA Uzupełnienie swojego profilu na platformie internetowej programu 06.11.2011 r. Zorganizowanie wstępnego spotkania organizacyjnego w szkole 15.11.2011 Zorganizowanie i opisanie debaty szkolnej na temat Kodeksu 2.0 10.12.2011 r Opublikowanie/zaktualizo wanie szkolnego Kodeksu 2.0 10.01.2012 r Zorganizowanie i zamieszczenie relacji ze szkolnego Festiwalu 2.0 10.06.2012 r.. Zad ani a Ko ord yna tor a ZADANIA KOORDYNATORA

5 ZADANIE NAUCZYCIELAI SEMESTRII SEMESTR TERMIN WYKONANIA ZADANIA Rejestracja na platformie "Szkoła z klasą 2.0 30.09.2011 - 06.11.2011 r. Uzupełnienie swojego profilu na platformie internetowej programu 06.11.2011 r. Zorganizowanie i opisanie debaty klasowej o Kodeksie 2.0 10.12.2011 r. Przeprowadzenie i opisanie Zadania TIK, przetestowanie zasad Kodeksu 2.0 (szkoły z wersji standardowej, które nie brały udziału w poprzedniej edycji) LUB Zorganizowanie z uczniami zajęć Uczymy z TIK 10.01.2012 r. Planowanie i realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK 10.01.2012-20.05.2012 r. Opublikowanie planowania projektu na platformie programu 26.02.2012 r. Opublikowanie opisu realizacji projektu na platformie programu 20.05.2012 r Prezentacja projektu na szkolnym Festiwalu 2.0 i opisanie jej na platformie programu 10.06 2012 r. ZADANIA NAUCZYCIELA

6 ZADANIA UCZNIÓWI SEMESTRII SEMESTR rejestracja w serwisie użytkowników CEO i założenie bloga więcej informacji na Głównym blogu programu Głównym blogu programu (rekomendowane) REGULARNE PROWADZENIE BLOGA (więcej na Głównym blogu programu)Głównym blogu programu Uczymy się z TIK znamy kodeks i umiemy go stosować na co dzień w szkole i poza nią / uczymy innych sprawność realizowana w I semestrze Działamy z TIK realizujemy projekt, wykorzystując nowe technologie sprawność realizowana w II semestrze termin zakończenia powyższych działań na blogu 10.06.2012 r. ZADANIA UCZNIÓW

7 Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli. KODEKS 2.0

8 SIEDEM PUNKTÓW KODEKSU technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

9 1. Ucz i ucz się z TIK. Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni (giełda pomysłów, np. dwoje uczniów zostaje oddelegowanych do wyszukiwania i sprawdzania informacji w Internecie)? Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK (zadania, sprawdziany, testy, informacje wieszane przez nauczycieli w Internecie)? Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglą­dy w sieci? Jak realizować zespołowe projekty uczniow­skie z wykorzystaniem TIK? Jaki użytek z Internetu, komputera i komórek można dopuścić na sprawdzia­nach i egzaminach? Co to jest dobre i złe ściąganie?

10 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie, lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? Jak odróżnić informa­cje od komentarzy czy opinii? Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów? Opraco­wać poradnik googlearza! Czy i jak reagować na nie­prawidłowości, oszustwa, błędy? Jak się zachować, gdy zauważy się przejawy rasizmu, antysemityzmu, kse­nofobii, nietolerancji?

11 3. Nie kradnij i nie daj się okraść. Jak zgodnie z pra­wem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych materiałów, z których można skorzystać? Jak podawać autorów i źródła? Jak czytać i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy warto ko­rzystać z wolnych licencji i na czym one polegają?

12 4. Komunikujmy się. Jak używać TIK do komuni­kacji w szkole i z rodzicami? Jak e-maile oraz portale społecznościowe mogą ułatwić kontakty nauczycieli, uczniów i rodziców? Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą? Jak stworzyć system moni­ torowania postępów ucznia, by pomagał on się uczyć (zasady dostępu, systemy ostrzegawcze, linki do ma­ teriałów dodatkowych dla uczniów)? Czy używać SMS- ów w kontaktach nauczycieli z uczniami? Jaka powinna być strona internetowa szkoły (dobre i złe przykłady)? Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? Gazetka szkolna w Internecie (Qmam i inne narzędzia) – czy i jak nauczyciele powinni ją kon­ trolować? Co publiczne, a co prywatne – netykieta dla nowych czasów.

13 5. Komputery pod ręką. Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sen­sownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmio­ty i różnych uczniów? Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie?

14 6. Bądź bezpieczny w sieci. Na czym polega bez­pieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz, surfując po Internecie? Jak korzystać z portali spo­łecznościowych? Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? Szyfrowanie danych na szkolnych dyskach. Kontakty z nieznajomymi – jak się nauczyć zasad bezpieczeństwa? Strony, na które lepiej nie wchodzić (pornografia, hazard, dziwne or­ganizacje). Zaproszenia do ubicia interesu. Jak na to wszystko reagować? Opracować listę zagro­żeń. Należą do nich: skimming (kradzież karty kredytowej czy tożsamości przez Internet), phishing (wyłudzanie in­formacji o koncie bankowym przy pomocy fałszywych formularzy), grooming (nakłanianie na czatach i forach internetowych do spotkania z intencją seksualnego wy­korzystania). Jak się bronić przed internetowymi prze­ stępcami? Dobre rady, czyli jak się nie dać złowić.

15 7. Nauczcie tego dorosłych. W jaki sposób ucznio­wie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić innych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dzie­dzinie TIK? Zbadajcie potrzeby informacyjno-komuni­kacyjne osób starszych. Opracujcie plan takiego kursu, wybierając 10 umiejętności ważnych dla osób star­szych (porozmawiajcie o tym z dziadkami). Jak prze­łamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

16 PRZYKŁADY ZASAD KODEKSU 2.0: Szkolny Kodeks 2.0 nie powinien zawierać więcej niż kilkanaście, maksimum 20 punktów. Ale może ich być nawet kilka, zwłaszcza w szkołach podstawowych. Ważne, by sformułowane prze szkołę propozycje zasad Kodeksu: były zrozumiałe dla uczniów (będą przez nich współtworzone), były żywe i użyteczne, były akceptowane przez szkolną społeczność, naprawdę porządkowały szkolne życie w tej dziedzinie.

17 Uczniowie w naszej szkole nie kopiują tekstów z internetu udając, że sami je napisali. Jeśli je wykorzystują, zawsze zaznaczają, jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem. Telefony komórkowe uczniów i nauczyciela są podczas lekcji wyłączone. Nauczyciele w naszej szkole chętnie korzystają z rad uczniów, jak stosować nowe technologie. Każdy uczeń naszej szkoły ma dostęp do swoich ocen i innych uwag nauczycieli w elektronicznym dzienniku. Mogą być bardziej ogólne lub zupełnie szczegółowe:

18 Nauczyciele mają adresy mailowe przeznaczone do kontaktu z uczniami i rodzicami. Nauczyciele bez nadmiernej zwłoki odpowiadają na maile uczniów i rodziców. Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom internetowe narzędzia - programy, strony, filmy itp. - ułatwiające uczenie się. Proszą też uczniów o pomoc w ich znalezieniu i wspólnie wybierają najbardziej wartościowe. W naszej szkole dążymy do tego, by ze sprzętu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotów.

19 Uczniowie naszej szkoły prowadzą zajęcia z TIK dla dorosłych – organizują zajęcia uczące korzystania z internetu dla chętnych rodziców, dziadków, sąsiadów itd. Jest to jedno z zadań na zajęciach z informatyki. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w czasie przerw, podczas "okienek" i po lekcjach, zgodnie z regulaminem (uwaga! określa on m.in., kto odpowiada za sprzęt i przestrzeganie tych reguł).

20 ZASOBY Mamy nauczycieli, którzy potrafią korzystać z TIK oraz wykorzystują ją na lekcjach, Zawsze możemy poprosić informatyków, o pomoc bądź udzielenie wskazówek. (w szkole wielu nauczycieli ma wykształcenie informatyczne) Wielu nauczycieli korzysta z różnych form dokształcania i doskonalenia mogą po kursie podzielić się wiadomościami. W wyszukiwaniu informacji często świetni są uczniowie, ponieważ to oni więcej siedzą w sieci i nawet przypadkiem mogą natknąć się na ciekawą stronę związaną z tematem naszej lekcji. W szkole korzystamy z platformy EduPack, gdzie wszyscy nauczyciele i uczniowie zostali przeszkoleni jak posługiwać się nią i poruszać na jej płaszczyźnie. Wszystkie adresy e-mail z platformy EduPack są dostępne dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

21 W szkole są dwie pracownie komputerowe, w których znajdują się 23 komputery. Wszystkie komputery w szkole są w sieci. Każdy uczeń i nauczyciel ma swoje konto i odrębne hasło, na którym może umieszczać swoje dokumenty i prace. Dostęp do swojego konta ma z każdego komputera w szkole. W każdej pracowni znajduje się jedna drukarka. Posiadamy ICIM – Internetowe Centrum informacji Multimedialnej, w którym nauczyciele i uczniowie mogą przygotowywać się do lekcji. W ICIM znajdują się 5 komputerów oraz drukarka. Mamy tablicę interaktywną- ruchomą. Wszyscy nauczyciele przeszli szkolenie w zakresie korzystania z tablicy interaktywnej oraz mają na stronie najnowsze oprogramowanie do tej tablicy.

22 Posiadamy dwa projektory. Do dyspozycji nauczycieli są w szkole dwa laptopy. Posiadamy najnowsze oprogramowanie, które jest na bieżąco aktualizowane i w ramach potrzeb dokupywane. W szkole jest Internet, Wi-Fi, okablowanie, gniazdka elektryczne, które umożliwiają w każdej klasie podłączenie laptopa i projektora. Posiadamy dwa projektory. Do dyspozycji nauczycieli są w szkole dwa laptopy. Posiadamy najnowsze oprogramowanie, które jest na bieżąco aktualizowane i w ramach potrzeb dokupywane. W szkole jest Internet, Wi-Fi, okablowanie, gniazdka elektryczne, które umożliwiają w każdej klasie podłączenie laptopa i projektora.

23 21-25 listopada Tydzień z Kodeksem 2.0 1. Każda klasa szkoły podstawowej wraz ze swoim wychowawcą ma za zadanie przygotowanie swojego projektu Kodeksu 2.0 2. Projekt Kodeksu ma składać się z minimum 7 punktów. Po przygotowaniu, należy go złożyć za pomocą poczty e-mail (Jolanta.Rozinska@mysliszewice.edu.pl) do 28 listopada, koordynatora projektu szkoły z klasą 2.0. 3. Po złożeniu projektu Kodeksu 2.0 grupa nauczycieli wstępnie zweryfikuje go. 4. Do debaty szkolnej nad kodeksem 2.0 wychowawca typuje po trzech reprezentantów klasowych, którzy będą głosowały za przyjęciem, bądź odrzuceniem punktu kodeksu. 5. Na korytarzu szkolnym zostanie wystawiona skrzynka z propozycjami od uczniów do kodeksu 2.0. Ze względu na to, ze pomysły mogły przyjść później już po debacie klasowej, a uczniowi będzie zależało na uwzględnieniu jakiegoś punktu regulaminu kodeksu 2.0

24 Debata szkolna 1 grudnia 1.Każdą klasę będzie reprezentować 3 osobowa grupa wraz ze swoim wychowawcą. 2.Reprezentanci będą mieli za zadanie zapoznać się z propozycjami kodeksu wstępnie już zweryfikowanego przez nauczycieli. 3.Po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu oraz przedstawieniu argumentów uczniowie będą głosować jawnie za przyjęciem, bądź odrzuceniem punktu kodeksu. (Głosowanie będzie jawne przez podniesienie kartki zielonej za przyjęciem punktu regulaminu, bądź czerwonej przeciw, głosuje też wychowawca klasy) 4.Każda grupa po głosowaniu będzie miała za zadanie zilustrować co najmniej jeden punkt kodeksu. 5.Ostateczna wersja Kodeksu zostanie przyjęta przez nauczycieli i dyrektora szkoły oraz zostanie zamieszczona na wizytówce szkoły z klasą 2.0

25 PLAN DZIAŁANIA Rejestracja nauczycieli na platformie "Szkoła z klasą 2.0 październik Rejestracja uczniów na platformie blogówdo końca listopada 2011 r. Praca nad Kodeksem 2.0 i działania w szkolelistopad potem cały rok. Spotkanie organizacyjne08.Listopad 2011 roku Debaty klasowe na temat KodeksuListopad 21-25 Debata szkolna o Kodeksie 2.0,1 grudnia Zadania TIKStyczeń-maj Projekt edukacyjny Planowanie, realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK Zorganizowanie dla chętnych rodziców uczniów, dziadków szkolenia z zakresu korzystania z poczty elektronicznej (propozycja koordynatora - kwiecień), bądź innego szkolenia w zależności od potrzeb Przeszkolenie kadry nauczycielskiej z zakresu korzystania z tablicy interaktywnej. Lekcje nt. Zagrożenia w sieci(plakaty, prezentacje, zdjęcia, ulotki) Szkolne Festiwale 2.0 organizowane w szkołach, prezentacja projektu edukacyjnego czerwiec Opublikowanie wszystkich informacji dotyczących realizacji programu na wizytówkach uczestników i szkół. czerwiec czerwiec Zakończenie i podsumowanie programu czerwiecczerwiec

26 Przygotowała: Jolanta Rozińska Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news http://beta.serwisceo.nq.pl/pl/szkola2zero/new s/kodeks-20-0


Pobierz ppt "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. OGÓLNY HARMONOGRAM 6.09.2011Inauguracja programu w "Gazecie Wyborczej" 6.09.2011-30.10.2011Rejestracja szkół 30.09.2011 - 06.11.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google