Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 1 WYKŁAD 3 DANE GESUT I ICH PRZETWARZANIE GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 1 WYKŁAD 3 DANE GESUT I ICH PRZETWARZANIE GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA."— Zapis prezentacji:

1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 1 WYKŁAD 3 DANE GESUT I ICH PRZETWARZANIE GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

2 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 2 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT Wykład 1 : Co przedmiotem GESUT? Wykład 2 : Jak mierzyć elementy GESUT? Wykład 3 : Jak zakładać GESUT?

3 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 3 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT Przedmiot GESUT to istniejące i projektowane (uzgodnione ZUDP): Sieci uzbrojenia terenu (SUT) Budowle podziemne (BP) Cel GESUT: 1.dla celów inwestycyjnych, projektowych i realizacyjnych, w szczególności dla zapobieżenia kolizjom istniejących i projektowanych SUT w ramach prac ZUDP, 2.dla uzupełnienia treści mapy zasadniczej, 3.dla założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami. Przypomnienie!!!

4 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 4 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT Źródła danych GESUT mapa zasadnicza, materiały branżowe, w tym: –ewidencje branżowe, inwentaryzacje powykonawcze, dokumentacje techniczne elementów sieci, –mapy tematyczne, –schematy sieci. archiwalne materiały geodezyjnej inwentaryzacji SUT istniejące w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, ewidencja gruntów i budynków, informacje ZUDP,

5 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 5 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT Pozyskiwanie danych GESUT następuje według stopnia zaufania do ich precyzji: 1.Analityczne (z pomiarów- zapis danych xy 0.05, a H 0.01 przewody sztywne i 0.1 miękkie), 2.Graficzne (digitalizacja i wektoryzacja mapy zasadniczej), 3.Branżowe. Analiza przydatności danych: zgodność treści materiału z zakresem GESUT, ustalenie warunków pomiaru (przed czy po zasypaniu przewodu), porównanie zgodności dokumentów pomiarowych z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, porównanie zgodności dokładności zapisu danych z warunkami (xy 0.05, a H 0.01 lub 0.1), porównanie wzajemnej zgodności badanych dokumentów.

6 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 6 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT Kategoria obiektu Geometria obiektu Charakter obiektu przewódnieokreślonazłożony odcinek przewodu nieokreślonazłożony oś odcinka łamana uogólniona elementarny obiekt punktowy punktelementarny OBIEKTY SIECI UZBROJENIA TERENU Przewód jest liniowym fragmentem sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju i typu, którego oś przedstawiana jest łamaną uogólnioną a końce ustalane w porozumieniu z administratorem sieci. Przewód jest obiektem złożonym z odcinków przewodu i opisu. Oś odcinka przewodu jest obiektem elementarnym o geometrii łamana uogólniona, określającym położenie odcinka przewodu. Odcinek przewodu jest liniowym fragmentem sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju i typu o jednakowych cechach, którego oś przedstawiana jest łamaną uogólnioną. Odcinek przewodu jest obiektem złożonym z osi odcinka przewodu i obiektów punktowych. Obiekt punktowy jest obiektem elementarnym o geometrii punkt, odpowiadający jednemu z opisów: urządzenie techniczne sieci, które, ze względu na znikome wymiary, na mapie zasadniczej przedstawiane jest symbolem (np. hydrant) punkt, który przy analizie sieci może być uznany za węzeł jej grafu (np. ciepłownia, centrala telefoniczna, komora podziemna będąca miejscem zbiegu wielu przewodów). punkt charakteryzujący odcinek przewodu (np. punkt określonej wysokości).lub punkt końcowy odcinka (ujęcie wody, punkt włączenia do budynku itp.)

7 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 7 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUTGeometria obiektów GESUT 1. PUNKT: twór bezwymiarowy. Posiada współrzędne xy określające jego położenie na mapie oraz współrzędną h, traktowaną jako atrybut. 2. ODCINEK UOGÓLNIONY należy rozumieć jeden z tworów geometrycznych: - odcinek prostej, - odcinek łuku kołowego, - odcinek klotoidy, - odcinek łuku B-spline. 3. ŁAMANA UOGÓLNIONA: skończona suma odcinków uogólnionych połączonych tak, że jedynymi punktami wspólnymi są końce kolejnych odcinków uogólnionych. 4. WĘZEŁ ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt wspólny dwu kolejnych odcinków uogólnionych. 5. PUNKT KOŃCOWY ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt końcowy odcinka uogólnionego, nie będący węzłem łamanej uogólnionej. 6. ŁAMANA UOGÓLNIONA OTWARTA: łamana uogólniona posiadająca dwa punkty końcowe. 7. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA: łamana uogólniona nie posiadająca punktów końcowych ( inaczej: łamana uogólniona, w której końce wszystkich odcinków uogólnionych są węzłami łamanej uogólnionej). 8. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMOPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta, której wnętrze jest obszarem niespójnym. 9. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMONIEPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta, która nie jest łamaną samoprzecinającą się. 10. ŁAMANA: taka i tylko taka łamana uogólniona, której wszystkie odcinki uogólnione są odcinkami prostej. 11. OKRĄG jest szczególnym przypadkiem łamanej uogólnionej zamkniętej, złożonej z jednego tylko odcinka uogólnionego.

8 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str.8 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (G7) KODY OBIEKTÓW Wszystkie obiekty posiadają KODY trzyliterowe x y z rodzaj sieci typ sieci kategoria obiektu Pierwsza litera kodu obiektów dodatkowych to : O PODZIAŁ SIECI UZBROJENIA TERENU, PIERWSZA I DRUGA LITERA KODU OBIEKTU NrRodzaj Sieci Pierwsza litera kodu Kolor na mapie Typ Sieci Druga litera kodu 1WodociągoweWniebieskiogólne lokalne OLOL 2KanalizacyjneKbrązowyogólnospławne sanitarne deszczowe przemysłowe lokalne OSDPLOSDPL 3GazoweGżółtywysokoprężne średnioprężne niskoprężne WSNWSN 4CiepłowniczeCfioletowywys. ciśnienia nis. ciśnienia parowa WNPWNP

9 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 8 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (G7) NrRodzaj Sieci Pierwsza litera kodu Kolor na mapieTyp Sieci Druga litera kodu 5Elektro- energetyczne Eczerwonywysokiego nap. średniego nap. niskiego nap. inne WSNIWSNI 6TelekomunikacyjneTpomarańczowytranzytowe miejscowe TMTM 7BenzynoweBczarny-X 8Niezidentyfi- kowane Xzielonyrurowe kablowe RKRK 9NaftoweNczarny-X 10Poczty pneumat.Pczarny-X 11Sieci komputer.Aczarnydoziemne w kanalizacji DKDK 12TV kablowejVczarnydoziemne w kanalizacji DKDK 13MelioracyjneMczarny-X 14Inne sieci ruroweIczarny-X 15Kanały zbiorczeZczarny-X 16Inne sieci kabloweJczarnydoziemne w kanalizacji DKDK 17Sieci projektowaneQzielony-X PODZIAŁ SIECI UZBROJENIA TERENU, PIERWSZA I DRUGA LITERA KODU OBIEKTU c.d.

10 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 9 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT Przykłady obiektów WLP – przewód lokalnej sieci wodociągowej GST – trójnik średnioprężnej sieci gazowej AKN – studzienka w kanale sieci komputerowej CPB – przyłącz do budynku parowej sieci ciepłowniczej BXQ – oś odcinka przewodu projektowanego sieci benzynowej

11 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 10 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) W rozporządzeniu zdefiniowano katalog obiektów bazy danych GESUT Obiekty w katalogu podzielono na klasy dla których zestawiono: atrybuty relacje ograniczenia Przykład 1 atrybut 1 relacja 3 ograniczenia

12 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 11 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) KLASYFIKACJA OBIEKTÓW Wszystkie obiekty posiadają trzypoziomowe kody np. SUPC01 rodzaj sieci Nazwa klasy obiektów nazwa obiektu

13 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 12 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Klasy obiektów: SUPBprzewód benzynowy, SUPCprzewód ciepłowniczy, SUPEprzewód elektroenergetyczny, SUPGprzewód gazowniczy, SUPKprzewód kanalizacyjny, SUPNprzewód naftowy, SUPTprzewód telekomunikacyjny, SUPWprzewód wodociągowy, SUPZprzewód niezidentyfikowany, SUPIprzewód inny, SUOPobudowa przewodu, SUUSurządzenie techniczne, SUPSpunkt o określonej wysokości, SUSMsłup i maszt, SUKPkorytarz przesyłowy, Dla poszczególnych klas obiektów zdefiniowane są ich atrybuty, których wartości zostały zestawione w słownikach

14 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 13 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Atrybuty klas obiektów przyjmowane są zgodnie z odpowiednim słownikiem (np.): Źródło, Istnienie, Przebieg, Rodzaj przewodu, Funkcja, Rodzaj budowli, Rodzaj urządzenia,

15 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 13 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Atrybuty klas obiektów przyjmowane są zgodnie z odpowiednim słownikiem (np.): Źródło, Istnienie, Przebieg, Rodzaj przewodu, Funkcja, Rodzaj budowli, Rodzaj urządzenia,

16 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 13 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Atrybuty klas obiektów przyjmowane są zgodnie z odpowiednim słownikiem (np.): Źródło, Istnienie, Przebieg, Rodzaj przewodu, Funkcja, Rodzaj budowli, Rodzaj urządzenia,

17 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 13 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Atrybuty klas obiektów przyjmowane są zgodnie z odpowiednim słownikiem (np.): Źródło, Istnienie, Przebieg, Rodzaj przewodu, Funkcja, Rodzaj budowli, Rodzaj urządzenia,

18 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 13 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Atrybuty klas obiektów przyjmowane są zgodnie z odpowiednim słownikiem (np.): Źródło, Istnienie, Przebieg, Rodzaj przewodu, Funkcja, Rodzaj budowli, Rodzaj urządzenia,

19 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 13 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Atrybuty klas obiektów przyjmowane są zgodnie z odpowiednim słownikiem (np.): Źródło, Istnienie, Przebieg, Rodzaj przewodu, Funkcja, Rodzaj budowli, Rodzaj urządzenia,

20 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 13 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Atrybuty klas obiektów przyjmowane są zgodnie z odpowiednim słownikiem (np.): Źródło, Istnienie, Przebieg, Rodzaj przewodu, Funkcja, Rodzaj budowli, Rodzaj urządzenia,

21 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 14 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (Rozporządzenie 2013) Elementy bazy danych GESUT stanowiących treść mapy zasadniczej: Przykład:

22 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 15 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (G7) Informacje przestrzenne (współrzędne płaskie) Dane GESUT Informacje opisowe Podmiotowe (odnoszą się do właścicieli i administratorów) Przedmiotowe (odnoszą się do obiektu SUT) -Nazwa (Imię Nazwisko) -Dane adresowe -Dane telefoniczne -kod obiektu zawierający rodzaj sieci, typ sieci i kategorię obiektu, -identyfikator (kolejny lub strukturalny) uzgodniony z administratorem sieci, -nazwa branżowa, -właściciel, -administrator, -jednostka ewidencji gruntów, nr obrębu ewid.gru., nr dz.ewid. -ulica, nr adresowy -współrzędne wysokościowe, -status przewodu, rodzaj źródła danych o położeniu, -materiał, -liczba przewodów, -zewnętrzny wymiar poziomy (dotyczy przewodów), -zewnętrzny wymiar pionowy przewodu -historię obiektu, ( daty wprowadzonych zmian, identyfikator osoby wprowadzającej zmianę i opis zmiany)

23 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 16 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT (G7) Mapa GESUT - nakładka U mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 uzupełniona zgodnie z instrukcją G7: 1.Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje mapa zasadnicza w formie klasycznej lub numerycznej, zawierająca informacje o uzbrojeniu terenu (nakładkę U ), musi ona być wykorzystana do tworzenia GESUT jako materiał o kategorii przydatności 1 lub 2. 2.Ponieważ mapa zasadnicza informuje o przewodach i armaturze w sposób mniej szczegółowy niż GESUT, wykorzystanie informacji mapy zasadniczej wiąże się z ich przekształcaniem i uzupełnianiem. 3.Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje wyłącznie graficzna forma nakładki U, dopuszcza się, w braku innych materiałów, digitalizację i wektoryzację obrazu rastrowego istniejących materiałów kartograficznych w skali 1:500 (wyjątkowo w skali 1:1000), pod warunkiem bardzo starannego dopasowania rastra metodą transformacji Helmerta w kolejnych kwadratach siatki współrzędnych opracowania. 4.Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje mapa zasadnicza w formie numerycznej, to po założeniu GESUT obiekty G7 powtórzą (najczęściej w bogatszej formie) obiekty mapy zasadniczej. Powtórzone obiekty mapy zasadniczej należy ukryć, ale nie usuwać z systemu. Szczegółowe zalecenia wykorzystania obiektów numerycznej mapy zasadniczej przy budowie GESUT zawiera Załącznik nr 6. 5.W procesie zakładania GESUT informacje zawarte w nakładce U istniejącej mapy zasadniczej muszą zostać uzupełnione i sprawdzone w oparciu o pozostałe materiały źródłowe, w szczególnych przypadkach także w oparciu o archiwa branżowe i /lub pomiar.

24 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 17 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT Operat GESUT – zbiór dokumentów powstałych podczas zakładania GESUT, który powinien zawierać: a.warunki techniczne, b.sprawozdanie techniczne z opisem prac, c.rejestr materiałów źródłowych ze wskazaniem miejsca ich składowania, d.raporty z analizy przydatności materiałów, e.mapę zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci, f.rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zakładania GESUT, g.dokumenty końcowych uzgodnień z jednostką prowadzącą branżową ewidencję sieci, h.kopię obwieszczenia o założeniu GESUT zamieszczonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

25 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 18 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU EWMAPA EWMAPA - podstawa systemu informacji o terenie i zarządzania nim EWMAPA - relacyjno-obiektowo-warstwowy program grafiki umożliwiający prowadzenie graficznej bazy danych, edycję mapy numerycznej i opracowań graficznych Pierwsza wersja DOS-owa w roku 1991 Obecnie wersja 11 pod systemem WINDOWS Pierwotnie system opisywano: EWMAPA jest systemem zarządzania danymi - współrzędnymi punktów granicznych oraz ich połączeniami w działki. System EWMAPA nie obejmuje zarządzania współrzędnymi osnów geodezyjnych oraz nie konkuruje z systemem mapy numerycznej, a stanowi jedynie źródło zasilania mapy w podstawowy element jakim są punkty graniczne i działki. GEOBID spółka z o.o. 40-844 Katowice ul. Kossutha 11 www.geobid.eu geobid@geobid.pl www.geobid.eu geobid@geobid.pl Wersja 11FB z obsługą baz danych

26 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 19 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU EWMAPA Struktura danych działki warstwy obiekty szrafury rastry. Działki, to struktura przeznaczona do przechowywania informacji o obiektach powierzchniowych, opartych o punkty ograniczające obiekt. W strukturach tych przechowywane są jednostki podziału terenu.

27 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 19 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU EWMAPA Struktura danych działki warstwy obiekty szrafury rastry. Warstwy mają charakter techniczny. Na warstwach można wkreślać i modyfikować podstawowe elementy jak linie, łuki, teksty,itp. Zawartość warstw można swobodnie konfigurować. Z programem dostarczane są biblioteki elementów zgodnych z Instrukcją K-1. Każda warstwa posiada podwarstwy, co umożliwia segregowanie danych,

28 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 19 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU EWMAPA Struktura danych działki warstwy obiekty szrafury rastry. Obiekty mają charakter funkcjonalny. Podstawowa idea obiektów polega na tym, że pod jednym identyfikatorem gromadzimy elementy z różnych warstw stanowiących funkcjonalną całość. Przykładem może być budynek, który na mapie składa się z przyziemia, tarasu, schodów, świetlików. Wszystkie te elementy można połączyć w jeden obiekt i nadać mu odpowiedni kod oraz identyfikator.

29 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 19 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU EWMAPA Struktura danych działki warstwy obiekty szrafury rastry. Szrafury mają charakter funkcjonalny. Strukturą danych wprowadzona w wersji WINDOWS. Szrafury mogą być zapisywane jako oddzielne pliki, jak również mogą być także edytowane.

30 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 19 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU EWMAPA Struktura danych działki warstwy obiekty szrafury rastry. Rastry są strukturą umożliwiającą przechowywanie rastrów. EWMAPA obsługuje rastry monochromatyczne oraz rastry barwne. Rastry mogą być pozyskiwane z wielu formatów, i kalibrowane. Dostępne są cztery algorytmy kalibracji. Rastry pełnokolorowe umożliwiają przechowywanie zdjęć lotniczych. Dzięki opcji wpasowania ortofotograficznego istnieje możliwość tworzenia ortofotomap

31 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 20 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SESUT SYSTEM EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU Program SESUT dla WINDOWS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia części opisowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z rozporządzeniem MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001r. Program SESUT ściśle współdziała z programem EWMAPA. Umożliwiają to odpowiednie przygotowane interfejsy: Interfejs pytający umożliwiający pozyskanie informacji opisowej dotyczącej uzbrojenia, ma formę interfejsu ciągłego, tzn. może wyświetlać dane w sposób ciągły. Interfejs modyfikujący umożliwia dopisywanie nowych danych w części opisowej z poziomu części graficznej, uruchamiany przy każdym dopisaniu, modyfikacji lub usunięciu obiektu. Interfejs numerujący ma za zadanie ułatwić numerację nowych punktów i przewodów. Interfejs zwrotny umożliwia wskazanie przewodu lub armatury (zapytania) SUT podzielone są na rodzaje (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,...) i typy (ogólnospławna, deszczowa, wysokoprężna, niskiego napięcia...).

32 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 21 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SESUT

33 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 22 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SESUT

34 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 23 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SESUT2 (2009) od EWMAPA 8 logowanie się do bazy (baza użytkowników z dostępem do danych), wydruki z możliwością tworzenia i modyfikacji wzorców wydruku, dodanie nowych i poszerzenie istniejących słowników o dodatkowe pola, dodanie nowych pól do bazy punktów, przewodów i odcinków (zgodnie z instrukcją techniczną G-7), autoryzacja zmian przeprowadzonych w danych i możliwość obejrzenia historii zmian, odpowiednie zmiany w programach interfejsowych pytających i modyfikujących, personalizacja licencji użytkowania programu (imienna wersja programu), możliwość aktualizacji programu poprzez Internet (mechanizm upgrade'u).

35 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 24 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU NEOKART GIS Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa tel. (+48 22) 530 59 10 fax (+48 22) 530 59 09 Aplikacja obejmuje część opisową i kartograficzną bazy GESUT. Działa w oparciu o relacyjną bazę danych Oracle. W przypadku, gdy użytkownik prowadzi ewidencję gruntów i budynków w systemie Wega2001, aplikacja GESUT ma możliwość podglądu i wykorzystania danych ewidencyjnych zarówno w części opisowej, jak i geometrycznej.

36 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 25 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU NEOKART GIS Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa tel. (+48 22) 530 59 10 fax (+48 22) 530 59 09 Aplikacja umożliwia gromadzenie informacji o sieciach wymienionych w Instrukcji Technicznej G7. Każdy rodzaj sieci prezentowany i obsługiwany jest na oddzielnej warstwie, przy użyciu symboli dedykowanych poszczególnym rodzajom sieci.

37 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 26 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU NEOKART GIS Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa tel. (+48 22) 530 59 10 fax (+48 22) 530 59 09 W systemie istnieje możliwość prezentacji danych graficznych zgodnie z atrybutami opisowymi, które do nich przynależą - w szczególności, zgodnie z rodzajem sieci i średnicą przewodu. Symbolika wykorzystywana do prezentacji poszczególnych sieci może być zgodna z Instrukcjami Technicznymi G5 i G7, ale może być również prezentowana za pomocą dowolnych symboli wybranych przez użytkownika.

38 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 27 Literatura Dz.U. nr 38 z dnia 2 maja 2001 r. poz. 455: W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa S. Surowiec: Ewidencja gruntów i budynków. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2003 M Gałda E. Kujawski S. Przewłocki : Geodezja i miernictwo budowlane. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1983 K. Bramorski J. Gomoliszewski M. Lipiński: Geodezja miejska. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1973 Instrukcja techniczna G-7: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GEOBID: Podręcznik użytkownika programu EWMAPA. Katowice 2005 GEOBID: Materiały reklamowe

39 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 28 To był ostatni wykład GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU


Pobierz ppt "GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 3 Str. 1 WYKŁAD 3 DANE GESUT I ICH PRZETWARZANIE GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google