Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek i miasto w aspekcie stanu przestępczości na terenie powiatu oleskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek i miasto w aspekcie stanu przestępczości na terenie powiatu oleskiego."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek i miasto w aspekcie stanu przestępczości na terenie powiatu oleskiego

2 Powiat oleski Liczba ludności (stan na 31.12.2008r. - Główny Urząd Statystyczny) Ogółem mieszkańców - 67419 W tym: miasto - 24952 wieś - 43046 miasta: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, PraszkaDobrodzieńGorzów ŚląskiOlesnoPraszka gminy miejsko-wiejskie: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka DobrodzieńGorzów Śląski OlesnoPraszka gminy wiejskie: Radłów, Rudniki, ZębowiceRadłówRudniki Zębowice

3 Urbanizacja coraz bardziej postępująca we współczesnym świecie niesie ze sobą również szereg zagrożeń wpływających na nasze zdrowie. Jest wiele płaszczyzn na których odbywa się proces urbanizacji jest to m.in. sfera demograficzna, ekonomiczna, społeczna, przestrzenno- architektoniczna czy techniczna.

4 Wraz ze wzrostem zagęszczenia ludności, powstawania dużych skupisk ludzkich zwiększają się również zagrożenia związane z obszarem społecznym. Są to takie aspekty jak ilość występowania sytuacji przemocy w rodzinie, przestępstw o charakterze kryminalnym oraz występowania takich patologii jak narkomania, alkoholizm, żebractwo itp.

5 Skali tych zjawisk w r ejon ie oleski m nie można odnieść do wielkomiejskich obszarów, ale i tu zasygnalizowane zjawiska mają swoją dynamikę i charakter. Przytoczone dane, które zostaną przedstawione w tej prezentacji, niech posłużą za odpowiedź, czy małe społeczności podlegają tym zmianom.

6 O skali poczucia bezpieczeństwa decydują te czyny, stanowiące przestępstwa i wykroczenia, które są najbardziej dotkliwe dla danej społeczności. Mówimy w tedy,że są szczególnie uciążliwe społecznie. Między innymi na tym kryterium jest oparte badanie efektywności pracy policji.

7 : Do tej kategorii przestępstw tzw. szczególnie uciążliwych zaliczamy rozboje, kradzieże z włamaniem, kradzieże, kradzieże samochodów, bójki i pobicia, uszkodzenia mienia a także czyny stanowiące wykroczenia tj. Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, Art. 58. § 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,…….. Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych, Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych,

8 Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, Art. 143. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

9 Przestępstwa stwierdzone w 6 wybranych kategoriach tj. rozboje, kradzieże z włamaniem, kradzież, kradzieże samochodów, bójki i pobicia, uszkodzenie mienia, w ostatnich latach sprawozdawczych przedstawiały się następująco: w tych kategoriach odnotowano spadek o 13,4% w stosunku do roku analogicznego

10 Ilość ujawnionych wykroczeń w kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie tj. z art. 51,58,119,124,140,141,143 i 145 kw

11 Ilość wykroczeń uciążliwych społecznie oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji do ogółu wykroczeń

12 patologie W każdej społeczności istnieje margines osób, których postępowanie możemy nazwać mianem patologicznego. Najlepiej widać to, gdy mamy do czynienia z osobami dotkniętymi przez różnego typu uzależnienia jak alkoholizm czy narkomania, j ednak rozwojowi społecznemu towarzyszą inne zjawiska, które co prawda nie mają bezpośrednio przełożenia na zdrowie jednostki, ale można o nich mówić jako o zjawiskach parapatologicznych. Jednym z nich jest ostatnio opisywane zjawisko eurosieroctwa, k tóre samo w sobie nie jest patologi ą, jednak w dłuższym okresie często może prowadzić do powstawania zachowań, które określamy mianem patologi i.

13 Policja jako organ państwa powołany do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego egzekwuje przestrzegania prawa także w tym obszarze. W roku 2009 olescy policjanci ujawnili 741 wykroczeń z art. 43 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z tej samej ustawy wszczęto 6 postępowań karnych za czyny stanowiące przestępstwo. Osobom podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia w sumie 15 czynów.

14 Można przyjąć, że większość z tych czynów, o których była już mowa wcześniej, jest popełniana przez osoby ze środowisk dotkniętych patologi ą. W polskim prawodawstwie funkcjonują uregulowania prawne zawierające zapisy służące do zwalczania i zapobiegania tym zjawiskom. Takimi aktami są np. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

15

16 dochodzenia i śledztwa wszczęte

17 Przestępstwa stwierdzone

18 Przemoc w rodzinie

19 Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy

20 Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu

21 Dziękuję


Pobierz ppt "Człowiek i miasto w aspekcie stanu przestępczości na terenie powiatu oleskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google