Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla członków Rad Dzielnic 3 marca 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla członków Rad Dzielnic 3 marca 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla członków Rad Dzielnic 3 marca 2011 rok

2 Akty prawne przesądzające o miejscu jednostek pomocniczych w strukturze samorządu terytorialnego w Polsce Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 438) Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Statut Miasta Krakowa ( uchwała Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa ( tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 256 poz.1804 z późn zm.) Statut Dzielnic oraz Regulamin (załączniki nr 1-18 do Uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, tekst jednolity :Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 243 poz.3278 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 438) Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Statut Miasta Krakowa ( uchwała Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa ( tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 256 poz.1804 z późn zm.) Statut Dzielnic oraz Regulamin (załączniki nr 1-18 do Uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, tekst jednolity :Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 243 poz.3278 z późn. zm.)

3 Konstytucja Art. 15. 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 2.Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. Art. 16. 1.Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2.Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

4 Rozdział VII SAMORZĄD TERYTORIALNY Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Art. 164. 1.Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 2.Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. 3.Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

5 Art. 165. 1.Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. 2.Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. Art. 166. 1.Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. 2.Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. 3.Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.

6 Dzielnica nie jest jednostką samorządu terytorialnego Dzielnica nie jest kolejnym szczeblem samorządu, nie jest ułomną osobą prawną. Rada Miasta Krakowa nadając Dzielnicom Statut przyznała im wyłącznie w stosunkach z Gminą ograniczoną zdolność prawną Dzielnica nie może działać we własnym imieniu jako niezależny od gminy podmiot, nie może mocą własnych działań nabywać praw ani zaciągać zobowiązań.

7 Ustawa o samorządzie gminnym Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Art. 2. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 2. Gmina posiada osobowość prawną. 3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

8 Ustawa o samorządzie gminnym Art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. 2. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

9 Zadania własne gminy Wg. Art. 7. ust. O samorządzie gminnym zadania własne gminy to zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty a w szczególności sprawy z zakresu: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 3a) działalności w zakresie telekomunikacji, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej,

10 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy, 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

11 Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. 3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 1)nazwę i obszar jednostki pomocniczej, 2)zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 3)organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, 4)zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, 5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

12 Art. 37. 1. Organem uchwałodawczym w Dzielnicy (osiedlu) jest Rada o liczbie członków ustalonej według art. 17, nie więcej jednak niż 21. 2. Organem wykonawczym w Dzielnicy (osiedlu) jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący. 3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 4. Statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców. Ogólne zebranie wybiera zarząd osiedla; art. 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

13 Art. 37a. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

14 Art. 37b. 1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 2. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady Dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Diety

15 Diety nie otrzymują członkowie Rad i Zarządów dzielnic będący radnymi Miasta Krakowa, radnymi Sejmiku Województwa Małopolskiego, posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej senatorami Rzeczypospolitej Polskiej posłami do Parlamentu Europejskiego

16 § 4. Do zadań Dzielnicy należy: 1)działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli, 2)współdziałanie: a) z organami Miasta, b) ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania, c) Sądami, Prokuraturą, Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej, d) z innymi dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć, 3)uczestniczenie w komisjach: a) konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy, b)odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy, c)przygotowujących porozumienia negocjacyjne dotyczące realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, d) powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

17 4) wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach: a)lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym, b)wyłączenia z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto lub przeprowadzenie przetargu celowego, c)lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży, d)lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, e)organizacji usług zdrowotnych, f)likwidacji samowoli budowlanej, g)zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu danej dzielnicy przed ich sporządzeniem, h)inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, i)funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i innych, j)dotyczących zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jako opinii wewnętrznej, k)wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Dzielnicy w trybie ustalonym przez Radę Miasta Krakowa, l)innych publicznych o znaczeniu lokalnym,

18 5)opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności: a)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy, b)przepisów i projektów przepisów gminnych (np. regulaminów targowisk i parkingów) z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki, c)inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, d)wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, e)tworzenia lub likwidacji placówek oświaty i upowszechniania kultury, f)lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży, g)wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta w trybie przepisów regulujących najem lokali, h)spraw z zakresu administracji publicznej ilekroć przepisy prawne wymagają opinii ze strony samorządu terytorialnego, koniecznych dla rozstrzygnięcia danej sprawy decyzją administracyjną, i)innych spraw przekazanych Dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miasta lub Prezydenta Miasta, j)zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jako opinii wewnętrznej, k)zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy, l)sprzedaży lub zamiany działek gminnych, ł)innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym,

19 6 )ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania Miasta na terenie Dzielnicy, 7)planowanie, kontrola i ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych i zadań powierzonych Dzielnicy ustalonych zgodnie z rozdz. II a. Statutu, 8)przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy.

20 § 5. 1. Dzielnica planuje zadania priorytetowe, służące zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej. 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych łącznie na zadania, o których mowa w ust. 1, określa wstępnie Prezydent Miasta w założeniach do projektu budżetu, a następnie w budżecie Rada Miasta. 3. Środki finansowe z zadań priorytetowych Dzielnica przeznacza na realizację lub dofinansowanie przedsięwzięć wchodzących w zakres zadań własnych Miasta oraz na zadania wykonywane przez powiatowe służby, inspekcje i straże.

21 4. W ramach zadań priorytetowych Dzielnica może m. in. przeznaczać środki na realizację: 1)zadań inwestycyjnych, 2)zadań zgłaszanych do Otwartego Konkursu Ofert w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi, 3)zadań w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy.

22 W obrębie określonych środków Dzielnica sporządza wykazy zadań priorytetowych wraz ze wskazaniem kwot proponowanych na ich realizację. Szczegółową procedurę planowania i realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy oraz ich kontroli ustala zarządzeniem Prezydent Miasta Krakowa

23 Zadanie priorytetowe określone uchwałą Rady Dzielnicy kończy się efektem w ciągu jednego roku budżetowego tj. roku realizacji. Rada Dzielnicy może planować zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w programie inwestycyjnym pod warunkiem, że obejmują kadencję Rady.

24 Rada Dzielnicy w terminie do 15 lipca roku planowania dokonuje w drodze uchwały podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe w rozbiciu na poszczególne zadania, wypełniając wnioski o dokonanie techniczno –finansowej analizy możliwości realizacji zadania, w wysokości jakimi dysponowała w roku poprzednim. nieprzekraczalny termin przesłania uchwał to 20 lipca roku planowania

25 Rada Dzielnicy może pozostawić w rezerwie celowej nie więcej niż 10 % og ó lnej kwoty programu zadań priorytetowych. W terminie do 30 czerwca roku realizacji Rada Dzielnicy dokonuje ostatecznego rozdysponowania rezerwy celowej i przekazuje podjęte uchwały z zaopiniowanymi wnioskami do Kancelarii w terminie do dnia 10 lipca roku realizacji nieprzekraczalny termin przesłania uchwał do Wydziału Budżetu Miasta to 20 lipca roku realizacji

26 Zadanie priorytetowe komunikacja z mieszkańcami Wydatki Dzielnicy na realizację tego zadania oraz potrzeby techniczne związane z realizacją tego zadania nie mogą przekroczyć 10 % kwoty, kt ó rą dysponuje Rada Dzielnicy w danym roku budżetowym na realizację zadań priorytetowych. W ramach tych środk ó w Dzielnica może przeznaczyć do 50% na zwiększenie wyposażenia technicznego (doposażenie) siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy

27 Dzielnica realizuje komunikację z mieszkańcami w formie: 1) redakcji, druku i kolportażu gazetki, 2) redakcji komunikatów oraz kolumn informacyjnych na łamach prasy lokalnej, 3) redakcji stron internetowych, 4) opłat za domeny – Internet, 5) obsługi tablic informacyjnych – pisanie tekstów, wymiana zawartości informacji na tablicach informacyjnych, 6) wynajmu sali na spotkania organizowane lub współorganizowane przez Dzielnice, 7) prelekcji, 8) wydawania materiałów promocyjnych w tym: projektowanie i wykonanie kalendarzy,katalogów wystaw, broszur informacyjnych, monografii, publikacji o dzielnicy, zaproszeń i plakatów na imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy, wykonanie map dzielnic i innych gadżetów służących promocji Dzielnicy. niedopuszczalne jest publikowanie w gazetce reklam i ogłoszeń o charakterze komercyjnym;

28 § 6. 1. Dzielnica posiada kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań w następujących dziedzinach (zadania powierzone): 1)prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków, 2)prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia, 3)modernizacja ogródków jordanowskich, 4)tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, 5)budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem, 6)lokalne wydarzenia kulturalne, 7)Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków". 8) zadania w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych 9) zadania w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

29 Wysokość środków finansowych przeznaczonych łącznie na zadania, o których mowa w ust. 1, określa wstępnie Prezydent Miasta w założeniach do projektu budżetu, a następnie w budżecie Rada Miasta. Rada Dzielnicy ustala listę rankingową zadań powierzonych wymienionych w ust. 1. Poszczególne procedury planowania, realizacji oraz kontroli zadań powierzonych ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia

30 § 8a. 1. Działalność organów Dzielnicy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Jawność działania organów Dzielnicy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Dzielnicy i komisji. 3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Rada Miasta.

31 Prawo do informacji publicznej obejmuje między innymi uprawnienia do: Wstępu na posiedzenia pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego Dostępu do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia

32 § 9. 1. Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym. 2. Do zadań Rady należy: 1)wybór i odwoływanie Zarządu, 2)przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy, 3)wydawanie opinii i występowanie z wnioskami w sprawach określonych w § 4 Statutu, podejmowanie uchwał w sprawie występowania o przyznanie Dzielnicy środków na realizację jej zadań, 4)uchwalanie projektów planów finansowych wydatków Dzielnicy oraz szczegółowego planu finansowego tych wydatków, 5)wnioskowanie o realizację zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Statutu, 6)występowanie z wnioskiem do Rady Miasta o przekazanie zadań określonych w § 7 Statutu, 7)podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Dzielnicy w zarząd, 8)wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań określonych w § 4 pkt 3 Statutu, 9)powoływanie komisji Rady, 10)pomoc, w miarę możliwości, w organizowaniu się mieszkańców dla rozwiązywania spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania.

33 Rada może upoważnić - w określonym zakresie – Zarząd do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 Statutu, do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 4, pkt 3.

34 § 16. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Dzielnicy. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1)przygotowywanie projektów uchwał Rady, 2)wykonywanie lub nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom Rady, 3)występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnień Rady, zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu, 4)przygotowywanie projektów planów finansowych wydatków Dzielnicy, 5)realizacja planu finansowego wydatków Dzielnicy, 6)przedstawianie Radzie wniosków dotyczących realizacji zadań priorytetowych i powierzonych, 7)gospodarowanie mieniem powierzonym Dzielnicy przez Radę Miasta, 8)zapewnienie obiegu informacji między organami Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami Dzielnicy, 9)opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, 10)umożliwienie w siedzibie Rady i Zarządu pełnienia stałych dyżurów radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy,

35 Zarząd przekazuje radnym sprawozdania z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w terminie do końca marca każdego roku. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy musi być zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, która ma obowiązek: 1.opiniowania sprawozdań Zarządu z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Zarząd oraz 2. przygotowania projektu odpowiedniej uchwały Rada rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu w terminie do końca kwietnia każdego roku, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku nie przedłożenia Radzie sprawozdań przez Zarząd lub braku opinii Komisji Rewizyjnej, Prezydent Miasta wzywa Zarząd lub Komisję Rewizyjną do podjęcia odpowiednich działań, o czym powiadamia Komisję Rewizyjną Rady Miasta Krakowa.

36 Odrzucenie w głosowaniu uchwały o przyjęciu sprawozdań jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieprzyjęciu sprawozdań. Uchwała Rady w sprawie nieprzyjęcia sprawozdań Zarządu jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny. Rada rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z powyższej przyczyny na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieprzyjęcia sprawozdań Zarządu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu, Rada może odwołać Zarząd większością, co najmniej 3/5 głosów składu Rady, w głosowaniu tajnym.

37 3. Zarząd podaje do wiadomości mieszkańców informacje dotyczące: 1)wykonania zadań i programów miejskich na terenie Dzielnicy za poprzedni rok budżetowy, w oparciu o dane Prezydenta Miasta, 2)przedsięwzięć priorytetowych i zadań powierzonych na kolejny rok budżetowy wybranych przez Radę, 3)wykorzystania środków finansowych wyodrębnionych w budżecie Miasta na wydatki Dzielnicy za poprzedni rok budżetowy oraz informacje dotyczące planu finansowego wydatków Dzielnicy na kolejny rok.

38 Reprezentacja Dzielnicy Przewodniczący Zarządu. przedstawiciel wybrany przez Radę Dzielnicy spośród radnych do uczestniczenia w komisjach powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym. Delegacja taka jest formą szczególnego pełnomocnictwa udzielonego określonemu członkowi Rady do reprezentowania Dzielnicy.

39 Komisje Rada może powołać stałe i doraźne komisje (zespoły problemowe) Rada musi powołać Komisję Rewizyjną W skład komisji wchodzą radni wybrani przez Radę. Rada wybiera spośród radnych przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji w głosowaniu jawnym. Funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego stałej komisji można pełnić tylko w jednej komisji oraz nie można jej łączyć z członkostwem w Zarządzie.

40 Komisje Odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji dokonuje Rada na wniosek właściwej Komisji lub uprawnionej grupy radnych, którym przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zapisy odnoszące się do Rady stosuje się odpowiednio do komisji, jeżeli nie zostało to określone inaczej w Statucie lub Regulaminie Dzielnicy.

41 Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna składa się 3-5 radnych. W jej skład nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę lub na zlecenie Rady. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: a)opiniowanie sprawozdań Zarządu z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały, b)rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach, c)ocenę wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań, Wyniki swych prac w formie opinii, wniosków lub projektów uchwał Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Dzielnicy w celu rozstrzygnięcia. Zarząd lub poszczególni jego członkowie obowiązani są udostępniać niezbędne materiały i informacje do pracy Komisji Rewizyjnej.

42 Inicjatywa uchwałodawcza (sprzeczność w przepisach) STATUT Pisemne projekty uchwał wraz z uzasadnieniem mogą wnosić: Zarząd, komisje Rady co najmniej ¼ składu Rady przewodniczący Zarządu w sprawach personalnych określonych Statutem REGULAMIN Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 1)Zarządowi, 2)komisji, 3)co najmniej 3 radnym, 4)przewodniczącemu Zarządu w sprawach personalnych określonych Statutem, 5)radnemu Miasta Krakowa wybranemu w okręgu wyborczym obejmującym obszar właściwej Dzielnicy.

43 Wymagania formalne dotyczące niezbędnych dokumentów dla wprowadzania projektów uchwał pod obrady sesji. projekt uchwały w formie pisemnej podpisuje podmiot posiadający inicjatywę uchwałodawczą czyli: Zarząd, komisja ( wystarcza podpis przewodniczącego), co najmniej 3 radnych( każdy z grupy radnych), przewodniczący Zarządu w sprawach personalnych określonych Statutem Tryb zwykły: 1.Pisemny projekt wraz z uzasadnieniem w terminie na co najmniej 10 dni przed sesją. 2.wniosek z § 18 Regulaminu ( gdy projekt pochodzi od Zarządu nie ma potrzeby załączenia )

44 Wymagania formalne dotyczące niezbędnych dokumentów dla wprowadzania projektów uchwał pod obrady sesji. Tryb w przypadku gdy termin 10 dni nie został zachowany: I. Tryb z odstąpieniem projekt uchwały można przedłożyć w punkcie pn.: Przedstawianie projektu porządku obrad wówczas konieczne jest przedłożenie: 1.Projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 2.Wniosku z § 18 ust. 2 Regulaminu 3.Wniosku projektodawcy z § 19 ust. 5 Regulaminu popartego dodatkowo przez innych co najmniej 3 radnych nie będących projektodawcy o odstąpienie od terminu 10-dniowego terminu przedłożenia wymaga on przegłosowania zwykłą większością głosów. Albo: II. Tryb nagły wówczas projekt może zostać zgłoszony w trakcie trwania sesji w dowolnym momencie

45 II. Tryb nagły W sprawie nagłej, wymagającej podjęcia przez Radę natychmiastowych rozstrzygnięć, inicjatywa podjęcia uchwały wraz z konkretnym projektem odpowiadającym wymogom § 18 ust. 1 - 2 może zostać zgłoszona w trakcie obrad sesji przez co najmniej 1/4 składu Rady. Wniosek ten również wymaga przegłosowania zwykłą większością głosów.


Pobierz ppt "Szkolenie dla członków Rad Dzielnic 3 marca 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google