Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zabrzu za rok 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zabrzu za rok 2010"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zabrzu za rok 2010

2 Zabrzańska Straż Miejska została powołana na podstawie uchwały Nr XV/128/91 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18 lutego 1991 roku. Tak więc rok 2010 był 19 rokiem działalności tej jednostki. Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową, powołaną głównie dla ochrony porządku publicznego i to jest głównym priorytetem działalności Straży Miejskiej w Zabrzu. Jednakże liczne otrzymywane sygnały od mieszkańców miasta wskazują na to, iż społeczeństwo oczekuje aby ta mundurowa zabrzańska jednostka samorządowa coraz bardziej angażowała się w działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli. Spowodowało to konieczność rozszerzenia zakresu działalności Straży Miejskiej w Zabrzu, w tym także podjęcia szerokiej współpracy z zabrzańską Policją, co przynosi sporo wymiernych efektów. O zaufaniu mieszkańców naszego miasta do Straży Miejskiej w Zabrzu i jej skutecznego działania, świadczy fakt, że w ciągu roku do dyżurnego SM wpłynęła olbrzymia liczba zgłoszeń, dotyczących wielu nieprawidłowości, których usunięciem, zdaniem osób zgłaszających, powinna zająć się ta formacja. Łącznie do dyżurnego SM wpłynęło (rok ) różnego rodzaju zgłoszeń od osób fizycznych oraz instytucji, co daje średnią ponad 31 zgłoszeń na każdy dzień w roku (rok ). Zdecydowana większość dotyczyła nieprawidłowości mających miejsce w miejscach publicznych:

3

4 W 2010 podejmowano n/w rodzaje działań:

5

6 (rok 2009-26.769 interwencji (73 interwencje/1 dzień)
Łącznie interwencji (101 interwencji/1 dzień) (rok interwencji (73 interwencje/1 dzień)

7 Jednym z priorytetów w działalności SM w roku 2010, były działania na rzecz poprawy stanu czystości i porządku w mieście. W ramach podjętych działań strażnicy spowodowali usunięcie 35 wraków pojazdów, które niejednokrotnie stanowiły zagrożenie dla osób postronnych, szczególnie dzieci, które bawiły się w tych (często niezabezpieczonych) pojazdach oraz ich otoczeniu. Spowodowano także usunięcie 113 (rok 2009 – 38) nielegalnych wysypisk odpadów. Ujęto 3053 (rok 2009 – 3095) sprawców nielegalnego wysypu odpadów i zanieczyszczania terenu. W stosunku do ujętych w/w sprawców zanieczyszczeń zastosowano odpowiednie sankcje oraz spowodowano, że posprzątali oni zanieczyszczone przez siebie tereny. Łącznie w roku 2010 Straż Miejska w Zabrzu przeprowadziła interwencji, w tym m.in.:

8

9 Duży nacisk położony był m.in. na stały wzrost efektywności działań:
Straż Miejska podejmowała liczne działania wobec osób nietrzeźwych, które niejednokrotnie stwarzały swoim zachowaniem zagrożenie dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób. W wyniku tych działań 98 osób (rok 2009 – 30 osób) zostało doprowadzonych do miejsca zamieszkania i przekazanych pod opiekę domownikom, 463 (rok 2009 – 422 osoby) osoby zostały doprowadzone do izby wytrzeźwień. Często w ten sposób ratowano tym osobom życie, szczególnie w okresie zimowym. Strażnicy ujęli i przekazali Policji 46 osób (rok 2009 – 10 osób), Zabezpieczono także 3 miejsca przestępstw, lub innych podobnych miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami. Sporo działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście, przeprowadzono w związku z odbywającymi się na terenie gminy imprezami sportowymi (zawody sportowe, szczególnie mecze piłki nożnej), kulturalno - oświatowymi (festyny, koncerty, dyskoteki szkolne). Zabezpieczono w ten sposób doraźnie lub poprzez zabezpieczenie stałe 329 takich imprez (rok 2009 – 233 imprezy). Zabezpieczenia wykonywane były samodzielnie, wspólnie z organizatorem oraz z Policją. Strażnicy uczestniczyli także, wspólnie z Policją, w porządkowym zabezpieczeniu terenu miasta, podczas meczów piłki nożnej, odbywających się na terenie KS Górnik Zabrze. Duży nacisk położony był m.in. na stały wzrost efektywności działań:

10

11 Zestawienie danych statystycznych dotyczących wyników osiąganych przez SM w latach: 2005 – 2010

12

13 W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, Straż Miejska w Zabrzu realizowała wiele okresowych i całorocznych działań i akcji takich jak: „Ruina” - Rodzaj akcji: Całoroczna Strażnicy Miejscy podejmowali kontrole obiektów budowlanych, których stan techniczny mógł stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego osób przebywających w pobliżu takich obiektów. W przypadku stwierdzenia zagrożenia funkcjonariusze podejmowali działania zmierzające do zabezpieczenia obiektu i wyeliminowania zagrożenia samodzielnie lub wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zabrzu. Sporządzono aktualny katalog ruin który przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Prezydenta Miasta Zabrze celem podjęcia dalszych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

14 „Bezpieczny ogród” – Rodzaj akcji: Całoroczna Strażnicy Miejscy kontrolowali samodzielnie lub wspólnie z działkowcami tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Podejmowane działania miały na celu zmniejszenie i zapobieganie włamaniom, kradzieżom, dewastacjom i innym formom godzenia w bezpieczeństwo i dobro mienia działkowców oraz w bezpieczeństwo osób przebywających na terenach ROD. W wyniku przeprowadzonej akcji skontrolowano 116 razy Rodzinne Ogródki Działkowe wspólnie z ich przedstawicielami.

15 „Bezdomni” - Rodzaj akcji: Całoroczna
Strażnicy Miejscy regularnie kontrolowali miejsca gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych, którzy często znajdowali się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i życiu w związku z nadużywaniem przez nich napojów alkoholowych oraz rozpalaniem przez nich ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych. Szczególnie działania kontrolne były nasilone w okresie zimowym, w związku ze zwiększonym zagrożeniem dla ich zdrowia i życia, wynikającym z przebywaniem tych osób często pod wpływem alkoholu, w warunkach ujemnych temperatur, co mogło prowadzić do nadmiernego wychłodzenia ich organizmów i w konsekwencji nawet do śmierci. Nietrzeźwe osoby, w uzasadnionych przypadkach były przewożone do Izby Wytrzeźwień lub szpitala. Osoby trzeźwe przewożone były do noclegowni, schronisk dla bezdomnych oraz tzw. „Ogrzewalni”. Wyniki prowadzonej akcji: Interwencje: 82 Pouczenia: 31 Ilość mandatów karnych: --- Kwota mandatów: --- Czynności wyjaśniające: --- Przekazano właściwym służbom: 51

16 „Pogryzienia i psy bez nadzoru” – Rodzaj akcji: Całoroczna
  Strażnicy Miejscy podczas codziennej służby zwracali uwagę na sposób wyprowadzania psów i sprawowanie właściwego nadzoru nad zwierzęciem oraz stosowanie się do obowiązku uprzątania nieczystości po psach. Podjęte działania miały na celu zmniejszenie ilości zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego oraz poprawa stanu estetyki i czystości na terenie Miasta Zabrze. Wyniki prowadzonej akcji: Interwencje: 685 Kontrola: 250 Pouczenia: 164 Ilość mandatów karnych: 89 Kwota mandatów: PLN Czynności wyjaśniające: 4 Przekazano właściwym służbom: 172

17 „Zero tolerancji dla alkoholu” – Rodzaj akcji: Całoroczna
Strażnicy Miejscy podczas codziennej służby zwracali szczególną uwagę na osoby spożywające alkohol w miejscach zabronionych (jak np. ulice, chodniki, parki, skwery, place zabaw, sklepy i ich otoczenie, wiaty przystankowe, placówki oświatowe i ich otoczenie) i związane często z tymi zachowaniami przypadki zakłócania porządku. Wyniki prowadzonej akcji: Interwencje: 5025 Pouczenia: 1783 Ilość mandatów karnych: 2781 Kwota mandatów: PLN Czynności wyjaśniające: 7 Przekazano Policji: 13 przekazano innym służbom: 441

18 „Zima” – Rodzaj akcji: Doraźna
Podczas trwania akcji „ZIMA” Strażnicy Miejscy kontrolowali stan nawierzchni dróg i chodników oraz dachów budynków pod względem usuwania zalegającego śniegu i sopli lodu oraz błota pośniegowego zgodnie z obowiązkiem, spoczywającym na administratorach i zarządcach nieruchomości. Powyższe działania miały na celu zmniejszenie ilości zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego, związanych z nie usuwaniem śniegu, sopli lodu i błota oraz lodu z miejsc znajdujących się we władaniu administracji komunalnych, zarządców i właścicieli prywatnych. Wyniki prowadzonej akcji: Interwencje: 3581 Pouczenia: 1143 Ilość mandatów karnych: 37 Kwota mandatów: 2950 Przekazano właściwym służbom: 2139 Kontrole: 262

19 „Bezpieczne Ferie Zimowe” – Rodzaj akcji: Doraźna
W związku z okresem ferii zimowych przypadających w okresie od r. do r. zabrzańska Straż Miejska podejmowała działania ukierunkowane na dzieci i młodzież spędzające ten okres na terenie miasta Zabrze. Działania te miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym w czasie wolnym od nauki szkolnej. W ramach codziennych zadań służbowych strażnicy patrolowali okolice placówek oświatowych, w których organizowane były półkolonie i zajęcia sportowo – rekreacyjne, okolice punktów, w których prowadzone było dożywianie dla dzieci oraz otoczenie lodowiska położonego przy hali MOSiR ul. Matejki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby obce, które mogły zakłócać przebieg zajęć oraz zagrażać bezpieczeństwu nieletnich. Ponadto strażnicy objęli kontrolami zbiorniki wodne na terenie miasta z uwagi na możliwość przebywania i ślizgania się na zamrożonej tafli wody osób nieletnich - co stwarzało zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Funkcjonariusze sekcji ds. nieletnich poza wyżej wymienionymi zadaniami objęli dodatkowo swoimi kontrolami miejsca grupowania się osób nieletnich takie jak: strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany, nielegalne kluby młodzieżowe, salony gier zręcznościowych, okolice kawiarenek internetowych, dyskotek, pubów, dworca PKP. Podczas akcji Bezpieczne ferie zimowe 2010 strażnicy miejscy:  Przeprowadzili 51 interwencji Nałożono 17 mandatów karnych na kwotę 1450 zł Udzielili 23 pouczeń Przeprowadzili 20 rozmów ostrzegawczych Przeprowadzili 200 kontroli otoczenia placówek oświatowych Przeprowadzili 254 kontrole na terenie miasta Zabrze

20 „Odszczurzanie” – Rodzaj akcji: Doraźna Dwukrotnie, wiosną i jesienią 2010 roku strażnicy miejscy przeprowadzili samodzielne kontrole wybranych piwnic, strychów, lokali gastronomicznych lub użytkowych w podległych rejonach służbowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu czystości w/wymienionych obiektów wyznaczano termin ich usunięcia. Następnie przeprowadzono kontrole w obiektach, w których mogły przebywać gryzonie zwracając uwagę na fakt wyłożenia trutki oraz odpowiednie oznakowanie miejsca poprzez rozwieszenie ostrzeżeń o wyłożeniu trutki. Jednocześnie sprawdzali czy administratorzy dopełnili obowiązku oczyszczenia miejsc wskazanych w pierwszym etapie prowadzonej akcji (przed wyłożeniem trutki), egzekwując na drodze prawnej obowiązki od podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji w przypadku stwierdzenia braku działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. Z powyższych czynności sporządzano protokoły kontroli podpisane przez strażników oraz przedstawicieli kontrolowanych podmiotów. W kolejnym etapie strażnicy miejscy przeprowadzali samodzielne kontrole wybranych piwnic, strychów oraz innych miejsc w celu sprawdzenia czy wyłożona w trakcie trwania akcji trutka została usunięta przez administratorów.

21 W ramach opisanej akcji, wiosną 2010 roku sporządzono 196 protokołów z kontroli.
Kontroli poddano 657 nieruchomości: 606 budynków mieszkalnych 31 placówek oświatowych 11 placówek handlowych 9 stacji benzynowych w których skontrolowano 1009 piwnic – stwierdzając 46 nieprawidłowości z zakresu czystości i porządku oraz realizacji obowiązków wynikających z Obwieszczenia, które polecono niezwłocznie usunąć. Razem: 1482 kontroli 53 interwencje – przekazano do realizacji właściwym podmiotom. W ramach opisanej akcji jesienią 2010 roku sporządzono 252 protokoły z kontroli. Kontroli poddano 728 nieruchomości: 668 budynków mieszkalnych 29 placówek oświatowych 23 placówki handlowe 8 stacji benzynowych w których skontrolowano 955 piwnic – stwierdzając 36 nieprawidłowości z zakresu czystości i porządku, które polecono niezwłocznie usunąć. przeprowadzono 1187 kontroli nieruchomości, podjęto 43 interwencje – które przekazano do realizacji właściwym podmiotom.

22 „Bezpieczne i czyste place zabaw 2010” – Rodzaj akcji: Doraźna
W okresie od r. do r. zabrzańska Straż Miejska prowadziła działania kontrolne pod kątem realizacji obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości, na których znajdują się place zabaw lub urządzenia zabawowe. Kontroli podlegały: Piaskownice - ich stan techniczny oraz wymiana piasku według obowiązujących przepisów uchwały RM, Sprzęt zabawowy – ich stan techniczny, Ogrodzenie placu zabaw – jego stan techniczny (jeśli zostało ustawione), Czystość placów zabaw i otoczenia. W ramach akcji zostały skontrolowane place zabaw znajdujące się na terenach gminnych (46 placów zabaw) jak również na terenach pozostających w zarządzaniu innych podmiotów (69 placów zabaw).

23 Podsumowanie wyników akcji:
przeprowadzono 177 kontroli, podjęto 30 interwencji dotyczących: - 16 nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego urządzeń zabawowych - 2 nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obudowy piaskownicy - 2 nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego ogrodzenia placu zabaw - 10 nieprawidłowości w zakresie czystości placów zabaw 15 zgłoszeń przekazano do UM wydano 15 ustnych poleceń do administratora terenu udzielono 15 pouczeń sporządzono 46 protokołów kontroli doprowadzono do usunięcia 4 placów zabaw

24 ,,Bezpieczne Wakacje 2010” – Rodzaj akcji: Doraźna
Straż Miejska w Zabrzu w bieżącym roku podejmowała w ramach akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2010” liczne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, przebywającym na terenie Miasta Zabrze polegające na: patrolowaniu otoczenia placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk szkolnych i placów zabaw – ze zwróceniem uwagi na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz niszczenia mienia, regularnych kontrolach placówek oświatowych, w których odbywały się będą zajęcia rekreacyjno – sportowe, półkolonie oraz dożywianie, patrolowaniu terenu miasta – zwracaniu uwagi na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (sklepy spożywcze i ich otoczenie, parki, skwery, place zabaw, ogródki piwne i puby), kontrolach obszarów wodnych – niedopuszczaniu do kąpieli w miejscach niedozwolonych (szczególnie osób nieletnich, przebywających bez opieki osób dorosłych) oraz niedopuszczaniu do zakłócania spokoju i porządku publicznego, kradzieży i włamań oraz niszczenia mienia w miejscach, gdzie kąpiel jest dozwolona (tereny kąpielisk, drogi dojazdowe oraz parkingi przyległe do kąpielisk), zabezpieczeniu (stałe i doraźne) imprez sportowych i kulturalno – oświatowych (festyny, koncerty, zawody sportowe), zabezpieczaniu imprez odbywających się na terenie przyległym do KS Górnik Zabrze przy ul. Roosevelta, pod nazwą „Muzyczne Lato” w każdą sobotę lipca i sierpnia, kontroli rowerzystów naruszających przepisy Kodeksu Drogowego poprzez jazdę po chodnikach a tym samym stwarzanie realnego zagrożenia dla zdrowia i życia pieszych, znakowaniu rowerów w siedzibie SM, reagowaniu na osoby ( dzieci i młodzież ) przebywające i bawiące się w pasie drogowym oraz osoby małoletnie pozostawione bez opieki, zwracaniu uwagi na osoby nieletnie przebywające bez opieki osób dorosłych na terenie miasta w godzinach nocnych (po 22.00),

25 kontroli otoczenia miejsc, w których gromadzi się młodzież (pasaż, kina, dworzec PKP i PKM, puby, dyskoteki, kawiarenki internetowe, salony gier, boiska szkolne), reagowaniu na przypadki nie zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli (opiekunów), w każdą sobotę i niedzielę lipca i sierpnia br. funkcjonariusze SM pełnili także służbę w okolicy Kąpieliska Leśnego, gdzie przeciwdziałali kradzieżom i rozbojom zapewniając tym samym dzieciom i młodzieży spokojniejszy wypoczynek, ponadto strażnicy kontrolowali parkowanie pojazdów w celu utrzymania drożnego przejazdu przez ul. Srebrną i Kaszubską, m. in. ze względów bezpieczeństwa (na wypadek zaistnienia konieczności przejazdu pojazdów straży pożarnej lub OPD, a także przejazdu autobusu liniowego), uczestnictwie w zabezpieczeniach terenu miasta podczas meczów piłki nożnej z udziałem KS Górnik Zabrze, w godzinach wieczornych patrolowane były miejsca grupowania się młodzieży (tzw. blokowiska), codziennie na terenie miasta, w tym także w godzinach popołudniowo-wieczornych, działała wspólna grupa realizująca program, „Lepiej Razem Niż Osobno” (policjant, strażnik miejski, pedagog szkolny), która kontrolowała miejsca, w których gromadzi się młodzież i dzieci – reagując na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, na terenie miasta kilka razy w tygodniu ujawniane były wykroczenia przy użyciu urządzenia samoczynnie rejestrującego pojazdy, których kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość, co z pewnością wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta, w tym szczególnie: pieszych, rowerzystów, itd, w miesiącu czerwcu b.r. zostały przeprowadzone kontrole kąpielisk miejskich, wspólnie z Policją, Sanepidem i WOPR, celem wyeliminowania ewentualnych zagrożeń dla osób które korzystały z tych obiektów, w miesiącu sierpniu b.r. skontrolowane zostało oznakowanie pionowe i poziome ulic w otoczeniu placówek oświatowych oraz teren samych placówek p/w stanu bezpieczeństwa. Nieprawidłowości zostały przekazane do WIK UM, celem ich usunięcia.

26 Łącznie w czasie prowadzonej akcji w systemie komputerowej ewidencji Straży Miejskiej w Zabrzu;
odnotowano 1165 sprawy dotyczące spożywania alkoholu w miejscu zabronionym nałożono 626 mandatów karnych, pouczono 454 osoby, odnotowano 331 spraw dotyczących akcji „Pieszy” nałożono 152 mandaty karne, pouczono 169 osób a z 11 osobami przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, odnotowano 5 spraw dotyczących rowerzystów naruszających przepisy ruchu drogowego pouczono 4 osoby a z 1 osobami przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, odnotowano 10 spraw dotyczących kąpieli w miejscu zabronionym nałożono 2 mandaty karne, pouczono 8 osób odnotowano 33 sprawy dotyczące palenia tytoniu w miejscach objętych zakazami nałożono 6 mandatów karnych, pouczono 27 osób, odnotowano 54 spraw dotyczących problemów wychowawczych z nieletnimi z 54 osobami przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, odnotowano 114 spraw dotyczące braku nadzoru nad zwierzęciem nałożono 19 mandatów karnych, pouczono 36 osób, oznakowano 5 rowerów.

27 Akcja „Pieszy” - całoroczne działania
W 2010 roku była ona jedną z ważniejszych, stałych akcji. Strażnicy podczas codziennej służby zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu, mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególnie reagowano na osoby piesze przekraczające jezdnię lub torowisko w miejscu niedozwolonym oraz osoby przechodzące przez przejścia dla pieszych na czerwonym świetle, stwarzając zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego (kierowcy pojazdów). Wyniki prowadzonej akcji: Interwencje: 1787 Pouczenia: 1001 Ilość mandatów karnych: 781 Kwota mandatów: PLN Czynności wyjaśniające: 5

28 „Bezpieczna Droga do Szkoły” – Rodzaj akcji: Doraźna W związku z rozpoczęciem w dniu r. kolejnego roku szkolnego 2010/2011 oraz w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń drogowych oraz powstawaniu patologii społecznych, mogących zaistnieć w rejonach szkół na terenie miasta Zabrze, patrole Straży Miejskiej w okresie od r. do r. przeprowadzały codziennie wzmożone kontrole otoczenia zabrzańskich placówek oświatowych. W trakcie podejmowanych działań strażnicy miejscy zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym uczniów udających się na zajęcia lekcyjne do szkół oraz przeciwdziałali zagrożeniom, które może spowodować obecność osób obcych w otoczeniu placówek oświatowych. W ramach powyższych czynności codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do strażnicy miejscy przebywali w obrębie wytypowanych placówek oświatowych na terenie miasta, gdzie na bieżąco mogli reagować na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Strażnicy miejscy mieli za zadanie pomagać osobom małoletnim w poruszaniu się w pasie drogowym oraz kontrolować stan bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych. Ponadto strażnicy miejscy nawiązywali kontakty z dyrektorami szkół w celu ustalenia form współpracy oraz określenia rodzaju zagrożeń występujących w danej szkole. W ramach powyższych działań przeprowadzono łącznie 230 kontroli w otoczeniu placówek oświatowych ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo nieletnich, oraz przeprowadzono 38 prelekcji dotyczących tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

29 Akcja znicz – Rodzaj akcji: Doraźna W związku z obchodami Święta Zmarłych w dniu r. strażnicy miejscy prowadzili działania patrolowe w rejonach zabrzańskich cmentarzy, które były ukierunkowane na zapewnienie ładu i porządku oraz sprawnego ruchu pojazdów oraz pieszych uczestników ruchu w otoczeniu cmentarzy.

30 Fotoradar: W roku 2010 fotoradarowy pomiar prędkości przeprowadzono 221 razy w różnych punktach usytuowanych na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z wytypowanymi miejscami i pozytywnie zaopiniowanymi przez Sekcję Ruchu Drogowego KMP w Zabrzu. Zarejestrowano 4498 spraw. Zakończono 3989 spraw w n/w sposób:

31 L.p. Sposób załatwienia sprawy Razem/suma 1 Mandat Karny Kredytowany 2831/ 2 Mandat Karny Zaoczny 59/8 600 3 Mandat Karny Gotówkowy 12/1 850 Razem Mandatów 2902/ 4 Pouczenia 206 5 Sąd Grodzki 729 6 Prokuratura 7 Policja 8 Umorzenia 146 Działania te z pewnością wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym mieście, zwłaszcza, że pomiary dokonywane były często w okolicach placówek oświatowych, przejść dla pieszych, blokowisk. Już samo pojawienie się tego urządzenia, wpływało prewencyjnie na kierowców, którzy zdejmowali nogę z gazu, widząc to urządzenie.

32 W celu przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w roku 2010 funkcjonariusze dzielnicowi oraz funkcjonariusze sekcji d/s nieletnich przeprowadzali kontrole otoczenia placówek, przebywali na terenie szkół podczas przerw między lekcjami, podejmowali interwencje, kontaktowali się z pedagogami i dyrektorami placówek oraz przeprowadzali pogadanki z dziećmi i młodzieżą na takie tematy, jak: „Obcy” – pogadanka skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, mająca na celu nauczyć uczniów, jak zapobiec wpuszczaniu do miejsca zamieszkania osób obcych i jak zachować się poza miejscem zamieszkania, kiedy zaczepiają ich nieznane im osoby. „Niebezpieczny Pies” – prelekcja dotycząca zachowania się osób w sytuacji natknięcia się na agresywnego psa. „Bezpieczna droga” – pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach i innych miejscach, gdzie poruszają się pojazdy i piesi uczestnicy ruchu. „Masz jedno życie” - prezentacja multimedialna, ukazująca skutki niestosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, skierowana do uczniów powyżej 10-go roku życia. Pogadanki na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, mające na celu zaznajomienie i uświadomienie nieletnich co do stosowania sankcji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za wybrane czyny oraz sytuacji, gdy sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Rodzinny. Wśród działań podejmowanych wspólnie z pedagogami szkolnymi odbyły się rozmowy ostrzegawczo –wychowawcze, spotkania z rodzicami, których dzieci nie realizowali obowiązku szkolnego swoich patrolowano szkoły i ich otoczenie na długich przerwach, zwracano uwagę na potencjalnych wagarowiczów (informowano szkoły pisemnie o takich osobach oraz o tym, gdzie, z kim i kiedy przebywały) oraz uciekinierów z ośrodków opiekuńczo – wychowawczych(osoby ujęte odwożono głównie do Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu. Zabezpieczano także dyskoteki szkolne, zazwyczaj doraźnie, jednakże w niektórych placówkach w sposób stały ze względu na zagrożenia, często towarzyszące imprezom w tych placówkach (pobicia, wymuszenia, alkohol, dewastacje a szczególnie wybicia szyb). Prowadzono również działania wymierzone w osoby nieletnie będące pod wpływem alkoholu oraz w osoby palące papierosy, szczególnie na terenie placówek oświatowych.

33 Wyniki prowadzonych działań przez sekcję do spraw nieletnich: Zakończył się kolejny etap realizacji programu Profilaktyczno – interwencyjnego Lepiej Razem Niż Osobno. W ocenie bezpośrednich realizatorów współpraca policjantów i strażników miejskich z pedagogami szkolnymi pozwoliła nie tylko na szybką ale i skuteczną interwencję. W wyniku codziennych działań grupa LRNO przeprowadziła n/w czynności:

34 Wylegitymowani dorośli - 727
Wylegitymowani nieletni - 532 Przeprowadzone rozmowy ostrzegawcze z nieletnimi – 495 Przeprowadzone rozmowy ostrzegawcze z prawnymi opiekunami – 245 Przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog) – 286 Przeprowadzone czynności w miejscu zamieszkania - 343 Przeprowadzone kontrole w miejscu grupowania się młodzieży: w otoczeniu szkoły – 1521, inne (dworce PKP, PKM, skwery, parki, place zabaw, itp.) – 713 Ilość nałożonych mandatów karnych – 97 Przeprowadzone prelekcje – 41 szkół, łącznie w 175 klasach

35 Ponadto realizowano interwencje w ramach patrolu LRNO:
Realizacja działań „Bezpieczne Wakacje”. W ramach działań dokonywano krótkotrwałych obserwacji dworców PKP i PKM, skwerów, niestrzeżonych zbiorników wodnych (112 kontroli). Kontrole miejsc grupowania się młodzieży, reagowanie na przypadki przejawów demoralizacji młodzieży oraz popełnianych przez nich czynów karalnych. Kontakt z miejscami wypoczynku letniego na terenie miasta, przeprowadzenie spotkań z młodzieżą na temat zasad bezpiecznego wypoczynku oraz bezpiecznych postaw. Realizowanie zgłoszeń wynikających z działania programu Realizacja zgłoszeń dotyczących uczniów szkół na terenie Zabrza, przeprowadzenie czynności w miejscu zamieszkania. Przyjmowanie zawiadomień dotyczących sprawców czynów karalnych, przeprowadzenie niezbędnych ustaleń rozmów z nieletnimi. Realizacja planu „Bezpieczna droga do szkoły”, doraźna kontrola miejsc przemieszczania się dzieci i młodzieży w okolice szkół. Działania na terenie CH Platan dotyczące ujawniania przypadków nierealizowania obowiązku szkolnego. Przeprowadzenie rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z nieletnimi oraz z opiekunami prawnymi. Realizacja nakazów doprowadzenia nieletnich do Sądu. Przeprowadzanie prelekcji w szkołach. Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z nieletnimi oraz opiekunami prawnymi. Spotkanie zorganizowane w Stowarzyszeniu Misericordias Zabrze w celu przeprowadzenia szkolenia dotyczącego procedur współpracy z Policją dla nauczycieli i uczniów.

36 Monitoring Wizyjny Miasta
Monitoring Wizyjny Miasta. W 2010 roku podejmowano liczne interwencje wynikające z działającego już drugi rok monitoringu wizyjnego Miasta Zabrze pod nadzorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Miasto Zabrze monitorowane było przez szesnaście kamer. W wyniku ujawnienia zarejestrowanego wykroczenia bezpośrednio informowany był o tym fakcie przez operatora monitoringu Dyżurny Straży Miejskiej w Zabrzu, który niezwłocznie na miejsce wykroczenia kierował patrol SM.

37

38 Sporo czasu wymagały działania podejmowane przez strażników na rzecz innych podmiotów, na zasadzie pomocy prawnej: ustalenia miejsca pobytu osób dla Wydziału Egzekucji Administracyjnej UM – 761 doręczenia korespondencji dla wydziałów UM – 133 doręczenia korespondencji dla innych straży miejskich – 184  ze względów oszczędnościowych, prawie cała korespondencja (pisma) wysyłana z SM na teren Miasta Zabrze dostarczana była przez strażników.

39 Walka z powodzią - Makoszowy Od niedzieli w zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy trwa wyścig z czasem po wylaniu rzeki Kłodnicy. Zatopione zostały domostwa usytuowane w rejonie ulicy Kłodnickiej oraz Oświęcimskiej, Rybnej i Styki, powodując ogromne zniszczenia. Strażnicy miejscy wraz z innymi służbami niosą całodobową pomoc zarówno mieszkańcom, którzy zdecydowali pozostać w swoich domach jak i innym służbom ewakuującym tych, którzy postanowili te domy opuścić. Strażnicy biorą czynny całodobowy udział w umacnianiu wałów na Kłodnicy m.in. pakując piasek do worków, konwojując pojazdy wiozące materiały służące ich zabezpieczeniu. Pomagamy również dostarczać żywność i wodę powodzianom, służąc im informacją i zabezpieczając dobytek pozostawiony na zalanych terenach.

40 Akcja „Szlachetna paczka” w Straży Miejskiej w Zabrzu W dniu 11. 12
Akcja „Szlachetna paczka” w Straży Miejskiej w Zabrzu W dniu r. strażnicy miejscy wzięli udział w akcji „Szlachetna paczka”. Akcja polegała na rozwożeniu paczek świątecznych przygotowanych przez anonimowych darczyńców do najuboższych rodzin zamieszkujących nasze miasto. Tego dnia strażnicy miejscy zamienili się w Mikołajów, którzy z pełnym zaangażowaniem docierali do potrzebujących rodzin z miłymi niespodziankami. Niespodziewane świąteczne prezenty sprawiły wiele radości - zwłaszcza najmłodszym członkom odwiedzanych rodzin.

41 Duży nacisk kładziony był na stałą poprawę jakości pracy: Rok
Liczba skarg na działalność jednostki ogółem Liczba skarg zasadnych Liczba skarg niezasadnych 2009 24 5 (21%) 19 2010 23 3 (13%) 20

42 Główne priorytety w działalności Straży Miejskiej w Zabrzu w roku 2011
Wzmożone działania na rzecz poprawy stanu czystości i porządku w mieście. Systematyczne zwiększanie liczby patroli w godzinach popołudniowo – wieczornych i nocnych (w tym czasie mieszkańcy czują się najbardziej zagrożeni). Zwiększanie swojej obecności i aktywności w przedszkolach i szkołach. Wzmożenie działalności prewencyjno-interwencyjnej. Wzmożenie działalności prewencyjno –interwencyjnej w przedszkolach i szkołach (patrolowanie, prelekcje, zabezpieczenia imprez, interweniowanie w razie uzasadnienia). Zwiększanie aktywności w zakresie zabezpieczenia imprez odbywających się na terenie miasta (mecze, festyny, koncerty, inne). Maksymalne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miasta do działań patrolowo – interwencyjnych. Stałe rozwijanie kontaktów ze społecznością lokalną, szczególnie z radami dzielnic i osiedli, stowarzyszeniami, itd. (regularne spotkania, wymiana informacji, maksymalna pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów). Realizowanie licznych programów i akcji oraz bieżących działań prewencyjno – interwencyjnych. Działalność charytatywna. Większa aktywność medialna w celu informowania mieszkańców o tym, co i dlaczego robi Straż Miejska w Zabrzu. Maksymalne skrócenie czasu reakcji strażników na otrzymane zgłoszenie (w przyszłości wyposażenie strażników w nadajniki GPS).

43 Program: ,,Straż Miejska bliżej mieszkańca” Cel programu
Program: ,,Straż Miejska bliżej mieszkańca” Cel programu. Realizacja tego programu ma na celu podjęcie różnych form działań na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz spowodowanie istotnej zmiany ( poprawy) wizerunku strażnika miejskiego oraz całej tej formacji mundurowej w oczach mieszkańców naszego miasta. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki zwiększeniu skuteczności działań, zmniejszeniu poziomu restrykcyjności działań jednostki wobec mieszkańców i przesunięcie ciężaru tych działań w kierunku różnych form pomocy mieszkańcom ze strony tej formacji. Możliwe to będzie również dzięki podejmowanym różnego rodzaju inicjatywom. Ważnym i niezbędnym elementem decydującym o skuteczności tych działań będzie aktywizacja mieszkańców miasta do wspólnych działań oraz współpraca przy jego realizacji z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi funkcjonującymi na terenie naszego miasta. Duży nacisk zostanie położony na działania medialne (prasa lokalna, radio, telewizja) promujące zarówno bieżącą działalność jednostki, która przecież także ma swoje sukcesy i osiągnięcia, jak również propagująca kolejne działania, które będą podejmowane w ramach realizacji tego programu. Odbiorcami, do których skierowana będzie ta oferta, będą dzieci i młodzież zabrzańskich przedszkoli i szkół oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta.

44 Sposób realizacji. 1. Bezpłatne kursy nauki pływania
Sposób realizacji. 1. Bezpłatne kursy nauki pływania. Zostaną utworzone grupy dzieci (głównie ze szkół podstawowych). Nabór przeprowadzi Straż Miejska w Zabrzu. Do współpracy zostanie zaproszona instytucja, która udostępni nieodpłatnie basen spełniający odpowiednie kryteria. Wynajęci ratownicy posiadający odpowiednie uprawnienia (także strażnicy miejscy) będą prowadzili fachowe zajęcia z zakresu nauki pływania, co podniesie poziom bezpieczeństwa tych osób. Istotnym elementem powodującym atrakcyjność tej oferty jest całkowita bezpłatność, co będzie istotne dla rodziców tych dzieci, którzy być może z powodu braku środków nigdy nie zdecydowaliby się posłać swoich pociech na taki kurs, gdyż opłata za takie zajęcia nie należy do tanich. Aby przystąpić do zajęć, trzeba będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie, informujące o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w takich zajęciach oraz pisemna zgoda opiekuna prawnego. 2. Bezpłatne kursy samoobrony dla kobiet i dziewcząt. Do chwili obecnej Straż Miejska w Zabrzu zorganizowała 10 edycji tych kursów. Wzięło w nich udział ok kobiet i dziewcząt. W 2011 roku zostanie zorganizowany kolejny kurs, który odbywać się będzie pod hasłem: ,,Broń się sama”. Zajęcia odbywać się będą w sali sportowej jednej z wybranych zabrzańskich szkół i prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów – funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zabrzu. Czas trwania zajęć-90 min. Liczba zajęć w tygodniu: 1–2, w zależności od ustaleń, dostępu do sali, wielkości kosztów. Zajęcia z zakresu samoobrony mają na celu podniesienie sprawności fizycznej kobiet (cel ten realizowany będzie poprzez odpowiednio przygotowane i prowadzone ćwiczenia ogólnorozwojowe i siłowo - kondycyjne, wykonywane podczas w/w zajęć) oraz zaznajomienie uczestniczek z podstawowymi technikami wchodzącymi w skład systemu samoobrony, opracowanego przez instruktorów – funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zabrzu. Celem nadrzędnym powyższego programu jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osobistego wśród kobiet i dziewcząt, uczestniczących w zajęciach. Uczestniczki kursu zostaną również zapoznane z uprawnieniami i zakresem działania Straży Miejskiej oraz podstawowymi terminami prawnymi, niezbędnymi do tego aby stosując nabyte umiejętności nie naruszyć obowiązujących przepisów prawa. Przedstawione zostaną także sugestie, co należy robić, żeby nie zostać ofiarą napadu. Do współpracy zostaną również zaproszeni psychologowie z Zespołu Interwencji Kryzysowej MOPR w Zabrzu lub z Policji, którzy przybliżą słuchaczkom temat przemocy w rodzinie, w grupie rówieśniczej oraz doradzą, jak rozwiązać tego typu problemy.

45 4. Współpraca ze szkołami.
3. Rekreacyjne wycieczki rowerowe. Będą organizowane w okresie wiosenno – letnim. Prowadzić je będą strażnicy miejscy (także na rowerach). Oprócz rekreacyjnego charakteru wycieczek, będzie tutaj realizowany także aspekt edukacyjny: uczestnicy będą zapoznawani z przepisami ruchu drogowego, uprawnieniami i zakresem działania straży miejskiej jako formacji. Oprócz terenów leśnych zwiedzane będą także ciekawe miejsca, znajdujące się w naszym mieście. 4. Współpraca ze szkołami. strażnicy będą wykonywać znakowanie rowerów, w siedzibie SM oraz w szkołach i na festynach, jeśli będzie zapotrzebowanie społeczne strażnicy w porozumieniu ze szkołami, znacznie częściej, niż dotychczas, patrolować będą ich tereny (place, boiska, korytarze szkolne, szatnie, itd.) reagując na nieprawidłowości, także podczas przerw w lekcjach organizowane będą zabezpieczenia imprez szkolnych (festyny, dyskoteki, zawody sportowe) prowadzone będą różnego typu prelekcje: - „Obcy”- pogadanka skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, mająca na celu nauczyć uczniów, jak zapobiec wpuszczaniu do miejsca zamieszkania osób obcych i jak zachować się poza miejscem zamieszkania, kiedy zaczepiają ich nieznane im osoby. - „Niebezpieczny Pies” - prelekcja dotycząca zachowania się osób w sytuacji natknięcia się na agresywnego psa. - „Bezpieczna droga” - pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach i innych miejscach, gdzie poruszają się pojazdy i piesi uczestnicy ruchu. - „Masz jedno życie” - prezentacja multimedialna, ukazująca skutki niestosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, skierowana do uczniów powyżej 10-go roku życia. - Pogadanki na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, mające na celu zaznajomienie i uświadomienie nieletnich co do stosowania sankcji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za wybrane czyny oraz sytuacji, gdy sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Rodzinny. W powyższych prelekcjach będzie uczestniczyć proponowana maskotka SM. Zostanie ona wybrana w drodze konkursu ogłoszonego w zabrzańskich szkołach.

46 5. Działalność charytatywna.
Straż Miejska w Zabrzu w porozumieniu z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi, organizować będzie a następnie przekazywać osobom, instytucjom i organizacjom potrzebującym: zbiórki książek, zbiórki zabawek, zbiórki ubrań, organizacja imprez charytatywnych: Dzień Dziecka, Mikołaj, inne. 6. Działalność informacyjno – edukacyjna na rzecz mieszkańców miasta: wydana zostanie i rozprowadzona do zarządców mieszkań, ulotka dotycząca obowiązków właścicieli psów. Będzie to powtarzane cyklicznie. mediach lokalnych ukazywać się będą informacje dotyczące tematów, które są istotne dla mieszkańców oraz omawiane będą przepisy prawne celem informowania mieszkańców, jak należy postępować lub też jak nie należy postępować, aby nie wejść w konflikt z obowiązującym w danym zakresie prawem. w zabrzańskiej telewizji oraz w samorządowej prasie pojawiać się będą regularne informacje ukazujące codzienną służbę strażników i problemy z którymi się oni spotykają oraz sposoby ich rozwiązania. wszystkie informacje dotyczące podejmowanych w ramach w/w programu działań, będą także umieszczane na stronie internetowej SM oraz ogłaszane we wszelkich dostępnych mediach. 7. Współpraca ze społecznością lokalną. Zostanie nawiązana bliższa współpraca z Radami Dzielnic oraz mieszkańcami miasta, w celu skuteczniejszego rozwiązywania ich problemów. Strażnicy będą regularnie utrzymywać kontakty z radnymi rad dzielnic, uczestnicząc w spotkaniach, organizowanych imprezach, wymieniając na bieżąco informacje oraz pomagając mieszkańcom rozwiązywać ich codzienne problemy. Mieszkańcy będą także za pośrednictwem rad dzielnic informowani o różnych działaniach podejmowanych przez straż miejską.

47 8. Organizowane będą akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Przesłanki do działań oraz ich wyniki będą opisywane w mediach. Akcje: Zima, Bezpieczne ferie zimowe, Bezpieczne i czyste place zabaw, Odszczurzanie(wiosna, jesień), Ruina, Umowa, Bezpieczne Wakacje, Bezpieczna droga do szkoły, Zero tolerancji dla alkoholu, Pieszy, Bezpieczne targowisko, Bezpieczny Ogród, Bezdomni, Pogryzienia i psy bez nadzoru, Tytoń, Znicz, Znakowanie rowerów, Kursy samoobrony, Kursy nauki pływania dla dzieci,

48 Dziękuję za uwagę Jarosław Rajda Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zabrzu za rok 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google