Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 2011

2 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga jest nauką o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania, czyli gospodarczą działalnością człowieka. Ekonomia Bada w jaki sposób podmioty gospodarcze wykorzystują ograniczone zasoby stojące do ich dyspozycji w celu wytworzenia dóbr i ich podziału między różne grupy społeczne.

3 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Mikroekonomia – koncentruje się na wyborach dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd oraz zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w różnych fragmentach gospodarki, na poszczególnych rynkach. Makroekonomia – kładzie nacisk na wzajemne związki zachodzące w gospodarce jako całość. Bada współzależności między takimi agregatami, czyli wielkościami dotyczącymi całej gospodarki jak np.: dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, bezrobocie, podaż i popyt, ogólny poziom cen. Dwa działy ekonomii zajmujące się badaniem i wyjaśnianiem procesu gospodarowania

4 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Gospodarowanie Korzyści z dokonanego wyboru Koszt alternatywny wyboru Nieograniczone potrzeby Rzadkość zasobów Co jest podstawowym problemem ekonomicznym? Gospodarowanie w warunkach ograniczoności zasobów jest procesem ciągłego dokonywania wyborów między alternatywnymi możliwościami wykorzystania zasobów.

5 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga DOBRA to rzeczy i usługi służące zaspakajaniu potrzeb Wyróżnia się dobra: - ekonomiczne i pierwotne - konsumpcyjne i produkcyjne - wolne i rzadkie - elementarnie podstawowe (poślednie), podstawowe i luksusowe - substytucyjne, komplementarne i neutralne

6 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Co nazywamy CZYNNIKAMI PRODUKCJI? Te zasoby ekonomiczne, które są angażowane w proces produkcji Trzy podstawowe czynniki produkcji to: ZIEMIA - szeroko rozumiane zasoby naturalne oraz wszelkie zawarte w niej bogactwa mineralne. PRACA - ludzie ze swoimi kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem, wiedzą. KAPITAŁ - szeroko rozumiane zasoby materialne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej (budynki, maszyny, urządzenia, surowce oraz środki finansowe np. papiery wartościowe, akcje itd.)

7 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Podstawowe podmioty gospodarcze: Gospodarstwo domowe Przedsiębiorstwo Państwo Kto jest podmiotem gospodarczym?

8 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Najczęściej rynek pojmowany jest jako: - forma więzi społecznych i ekonomicznych występujących między uczestnikami życia gospodarczego (podmiotami gospodarczymi), - forma komunikowania się sprzedawców z nabywcami oraz zawierania transakcji kupna-sprzedaży (wymiany), - miejsce dokonywania aktów kupna-sprzedaży (pewna przestrzeń geograficzna), - zgrupowania czasowo-przestrzenne nabywców i sprzedawców RYNEK Rynek – to ogół transakcji kupna i sprzedaży dóbr i usług oraz ogół warunków, w których są zawierane owe transakcje wymienne między sprzedawcami a kupującymi.

9 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Wielkościami określającymi sytuację na danym rynku oraz jego charakter (atrybuty) są: ceny, popyt, podaż. Cena to pieniężny ekwiwalent jednostki towaru. Dwa podstawowe sposoby interpretacji pojęcia ceny: 1/ cena absolutna lub nominalna rozumiana jako liczba jednostek pieniężnych, które są wymieniane na jednostkę towaru (nabywca oddaje, oferent otrzymuje), 2/ cena relatywna (realna), którą jest relacją ceny jednego dobra do ceny innego dobra. Cena relatywna informuje potencjalnych nabywców danego dobra o ilości innych dóbr, które należy poświęcić aby produkt ten kupić.

10 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościamiPODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga System cen to ogół kształtujących się na rynku cen produktów i usług oraz relacje tworzące się między cenami towarów. System cen spełnia w gospodarce rynkowej funkcje: -funkcja informacyjna (cena powinna być informacją o rzadkości poszczególnych dóbr) - funkcja obrachunkowa (to podstawowy parametr wykorzystywany w mikroekonomicznym rachunku prowadzonym przez poszczególne podmioty rynkowe - funkcja alokacyjna (ceny informują czy dokonana przez podmioty rynkowe alokacja posiadanych zasobów ekonomicznych jest optymalna.) -funkcja motywacyjna (ceny stanowią bodźce do podejmowania lub rozszerzania działalności albo zmniejszania czy zaniechania działalności gospodarczej)

11 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Co to jest popyt ? POPYT to ogólna ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnych poziomach ceny, w określonym czasie i przestrzeni. (to nie jakaś określona ilość, ale pewien zbiór ilości, jakie byłyby kupowane przez nabywców przy różnych poziomach ceny). Określonej cenie odpowiadają określone rozmiary popytu (wielkość zapotrzebowania). Pojęcie rozmiaru zapotrzebowania ma tylko sens w odniesieniu do określonej ceny. Popyt określa postępowanie nabywców przy różnych poziomach ceny.

12 O czym mówi prawo popytu? Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga PRAWO POPYTU – istnieje odwrotna zależność pomiędzy ceną dobra/usługi a ich ilością, którą konsumenci są skłonni nabyć w danym odcinku czasu, przy założeniu, że wszystkie elementy charakteryzujące sytuację rynkową pozostaną bez zmiany. Najlepiej tę ujemną relację ilustruje krzywa popytu Jeżeli cena danego dobra wzrośnie, ceteris paribus, ilość nabywana zmniejszy się. I odwrotnie - jeśli cena dobra spada, ceteris paribus, to ilość nabywana rośnie.

13 Krzywa popytu Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga P (cena) Q d (ilość dóbr nabywanych) 012345012345 200 160 120 80 40 0 Gdy cena danego dobra obniża się, a ceny pozostałych dóbr pozostają bez zmian, siłą nabywcza konsumentów rośnie. Więcej klientów jest w stanie dane dobro nabyć a wielu nabędzie je w większej ilości. Taka reakcja konsumentów jest określana jako efekt dochodowy. Gdy cena dobra obniża się, a ceny innych dóbr pozostają bez zmian, dobro to staje się względnie tańsze i konsumenci zastąpią nim inne dobra. Ta reakcja konsumenta zwana jest efektem substytucji.

14 Czy tylko cena wpływa na popyt ? Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga NIE ! Na popyt wpływają także czynniki niecenowe, które określa się mianem DETERMINANT POPYTU Cena jest ważnym czynnikiem wpływającym na to, ile danego dobra ludzie będą chcieli kupić ale nie jedynym. Jest wiele innych czynników wpływających na popyt.

15 DETERMINANTY POPYTU Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Ceny innych dóbr Dochody nabywców Gusty i preferencje konsumentów, zwyczaje i tradycje Liczba konsumentów i ich struktura demograficzna Oczekiwania dotyczące przyszłych cen i dochodów Szereg innych czynników

16 Przesunięcia po krzywej popytu – wzrost / spadek popytu Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga ! Przesunięcia po krzywej popytu uwidaczniają wpływ ceny dobra na rozmiary zapotrzebowania przy innych czynnikach nie zmienionych. ! Natomiast zmiany tych czynników – determinant popytu – spowodują zmianę (wzrost lub spadek) popytu. WZROST POPYTU SPADEK POPYTU polega na wzroście wielkości popytu przy każdej cenie. To wzrost ilości nabywanych dóbr przy każdym poziomie ceny. Graficznie przedstawia się go jako przesunięcie krzywej popytu w prawo (na zewnątrz). polega na spadku wielkości popytu przy każdej cenie. To zmniejszenie ilości nabywanych dóbr przy każdym poziomie ceny. Graficznie przedstawia się go jako przesunięcie krzywej popytu w prawo (do wewnątrz).

17 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Wzrost / spadek popytu

18 Czy gospodarstwa domowe podejmują decyzje dotyczące zakupów niezależnie od innych? Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Przyjmuje się, że każde gospodarstwo domowe podejmuje decyzje o rozmiarach zakupów niezależnie od innych, dążąc do maksymalizacji swoich korzyści. Ale w rzeczywistości występują wzajemne uzależnienia decyzji konsumentów tzw. EFEKTY ZEWNĘTRZNE: EFEKT DEMONSTRACJ I (PRESTIŻU, VEBLENA) EFEKT SNOBIZMU – opisany przez Leibensteina EFEKT NAŚLADOWNIC TWA ( OWCZEGO PĘDU)

19 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga PODAŻ to ilość dobra w jednostce czasu oferowana na rynku przy różnych wysokościach ceny (ceteris paribus). To nie określona ilość. Ale pewien zbiór różnych ilości oferowanych przy różnych możliwych poziomach ceny. Co to jest podaż ? Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga zakłada się, że relacja między ceną a wielkością podaży jest dodatnia. Określonej cenie odpowiada konkretna wielkość podaży.

20 O czym mówi prawo podaży ? Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga PRAWO PODAŻY - kiedy inne warunki gospodarowania są stałe (ceteris paribus) ilość oferowana na rynku zmienia się w tym samym kierunku co cena. Wraz ze wzrostem ceny danego dobra, ceteris paribus, wielkość oferty też wzrasta. Najlepiej tę dodatnią relację ilustruje krzywa podaży

21 Krzywa podaży Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga

22 Czy tylko cena wpływa na podaż ? Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga NIE ! Czynniki wpływające na podaż to DETERMINANTY PODAŻY Wielkość podaży danego dobra w danym czasie zależy nie tylko od ceny tego dobra. Podaż tego dobra, niezależnie od poziomu jego ceny, może ulec zmianie na skutek działania różnych czynników.

23 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga DETERMINANTY PODAŻY 1) Ceny czynników produkcji 2) Technika i technologia produkcji 3) Czynniki wynikające z działalności państwa 4) Zmiana liczby oferentów (producentów i sprzedawców działających na danym rynku) 5) Katastrofy, kataklizmy, zdarzenia losowe

24 Przesunięcia po krzywej podaży – wzrost / spadek podaży Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga ! Efekt zmiany ceny jest ilustrowany ruchem po krzywej podaży ! Jeśli zmianie ulegnie jakikolwiek inny czynnik determinujący podaż (poza ceną), cała funkcja podaży ulegnie przesunięciu. Nastąpi ZMIANA PODAŻY (wzrost lub spadek podaży) WZROST PODAŻY SPADEK PODAŻY przesunięcie krzywej podaży w prawo w dół – oznacza wzrost wielkości oferty przy każdym poziomie ceny. przesunięcie krzywej podaży w lewo w górę – to spadek wielkości oferty przy każdej cenie

25 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Wzrost / spadek podaży

26 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga W jaki sposób na rynku wolnokonkurencyjnym dochodzi do ustalenia się ceny danego produktu i ilości tego dobra na rynku? RÓWNOWAGA RYNKOWA jest to stan na rynku, w którym siły działające na rynku równoważą się, co oznacza, że nie występują tendencje do zmiany ceny i ilości oferowanych oraz nabywanych dóbr. Jest to zrównanie się wielkości popytu z wielkością podaży dla danej ceny. Różnokierunkowe reakcje sprzedawców i nabywców, dążących do realizacji własnych korzyści, prowadzą do zrównania się ilości oferowanej na sprzedaż z ilością, jaką nabywcy chcą zakupić przy pewnym poziomie ceny. Cenę tę nazywa się CENĄ RÓWNOWAGI RYNKOWEJ ILOŚĆ RÓWNOWAGI - jest to poziom wielkości sprzedaży i produkcji, do której rynek będzie zmierzał, na poziomie którego pozostanie gdy ją osiągnie.

27 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga NADWYŻKA ………………. NIEDOBÓR RYNKOWY Przy cenie P1 występuje nadwyżka rynkowa – wielkość podaży przewyższa wielkość popytu Przy cenie P2 powstał niedobór rynkowy - wielkość popytu jest mniejsza niż wielkość podaży

28 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Czy raz osiągnięta równowaga na rynku jest stanem stałym? Równowaga rynkowa może ulegać zmianie na skutek oddziaływania na rynek różnych czynników. Czynniki te, to warunki zmieniające podstawowe elementy rynku: popyt i podaż. Zmienia się wówczas punkt równowagi rynkowej, tzn. że zmienia się cena równowagi rynkowej i ilość równowagi.

29 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Zachwianie równowagi rynkowej na skutek wzrostu podaży

30 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Zachwianie równowagi rynkowej na skutek spadku podaży

31 Zmiana równowagi rynkowej pod wpływem wzrostu popytu

32 Zmiana równowagi rynkowej pod wpływem spadku popytu

33 Wpływ jednoczesnej zmiany popytu i podaży na równowagę rynkową

34 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Ćwiczenie: Jak poniższe sytuacje wpłyną na cenę i ilość równowagi na rynku czekolady Wedel. Zilustruj każdą zmianę na wykresie: 1)Rośnie cena ziarna kakaowego (ceteris paribus) 2)Obniżyły się dochody społeczeństwa (ceteris paribus) 3)Rośnie cena czekolad Milka (ceteris paribus) 4)Spada cena mleka zagęszczonego (ceteris paribus)

35 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Powyższe rozważania dotyczyły kształtowania się ceny rynkowej w efekcie działania mechanizmu rynkowego. Wpływ państwa na ceny rynkowe We współczesnych gospodarkach mechanizm rynkowy dość często korygowany jest lub uzupełniany przez różne interwencje państwa. Podstawowe sposoby oddziaływania państwa na rynku: - bezpośrednie ustalanie cen przez państwo, polegające na ustalaniu cen maksymalnych i cen minimalnych, - pośrednie oddziaływanie na poziom cen rynkowych poprzez wpływanie na popyt lub podaż (polityka podatkowa, celna, system dotacji państwowych, racjonowanie),

36 cena minimalna cena maksymalna Interwencja państwa w mechanizm rynkowy

37 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga


Pobierz ppt "PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google