Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zero tolerancji dla przemocy w szkole Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 2006-2013 Koniec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zero tolerancji dla przemocy w szkole Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 2006-2013 Koniec."— Zapis prezentacji:

1 Zero tolerancji dla przemocy w szkole Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 2006-2013 Koniec

2 Cele programu 1.Zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach systemu oświaty 2.Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej 3.Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w środowisku nauczania i wychowania i zwiększenie dostępności i skuteczności udzielanej pomocy 4.Ograniczenie skali występowania innych zjawisk patologicznych (narkomania, alkohol) 5.Korekta aktualnych rozwiązań legislacyjnych i społecznych tworzących warunki dla działalności profilaktycznej i wychowawczej szkół i placówek.

3 Adresaci programu Uczniowie szkół i wychowankowie, w tym ofiary przemocy, sprawcy i świadkowie przemocy Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkół i placówek Rodzice uczniów i wychowanków

4 Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów-wychowanków, rodziców, pracowników niepedagogicznych) Integrowanie działań z podmiotami współpracującymi ze środowiskiem szkolnym w zakresie bezpieczeństwa (policją, strażą miejską, strażą pożarną, służbą zdrowia itp.) Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy

5 Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa Inicjowanie i ustalanie wspólnych działań pracowników szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa Wdrażanie i dostosowanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia Pomoc nauczycielom-wychowawcom w nawiązaniu współpracy ze służbami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży Zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia koalicji na rzecz bezpieczeństwa.

6 Podstawy prawne stosowanych procedur Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. Z 2002 r. Nr 11 poz.109 z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./ Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ Zarządzanie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

7 Podstawy prawne stosowanych procedur Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/. Ustawa z 1999 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz. U. z 1999 r. Nr 10, poz. 55 + zmiany/. Kodeks rodzinny: opiekuńczy z 1999 r. Kodeks karny z 1997 r. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania /Dz. U. Nr 12, poz. 67/.

8 Ważne telefony PCPR033 8422329 MOPS033 8423442 /44 57/ Komenda Powiatowa Policji997, 112, 033 8475200 Komisariat Policji w Brzeszczach032 2111551 Straż Miejska w Brzeszczach032 2111347 PPP w Brzeszczach032 7374646 /45/ Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie033 8430506 Centrum Organizacji Pozarządowych033 8435202 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej 033 8474555

9 Procedury szkolne w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach Niepowodzenia szkolne ucznia Wagary Agresja i przemoc rówieśnicza Zasady ogólne Palenie papierosów Fałszerstwo Kradzież i zniszczenia Podejrzenie, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Sytuacja kryzysowa bomba na terenie szkoły Sprawca czynu karalnego Demoralizacja Narkotyki Sprawy sporne i konflikty Koniec

10 Zasady ogólne Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły lub ich działania wychowawcze są nieskuteczne, a szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję. Wybór instytucji jest uzależniony od rodzaju zdarzeń poprzedzających podjęcie decyzji.

11 Niepowodzenia szkolne ucznia Wobec uczniów, u których nauczyciele zauważają narastające niepowodzenia szkolne, wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem danego przedmiotu przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań. Uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie: - dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia - zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; - zajęć w ramach świetlicowego SOS; - pomocy koleżeńskiej; - zajęć specjalistycznych- korekcyjno-kompensacyjnych, - konsultacji i porad dla uczniów

12 Wagary Realizację obowiązku szkolnego kontroluje wychowawca klasy. Do dnia 15 każdego miesiąca wychowawcy klas przekazują informacje o frekwencji pedagogowi szkolnemu. W gimnazjum przyjęta jest osobista, telefoniczna, pisemna i elektroniczna forma usprawiedliwienia nieobecności. Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje działania motywujące uczniów do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Uczeń i rodzice otrzymują propozycje pomocy ze strony szkoły. Efektem spotkania może być podpisanie kontraktu. W sytuacji braku efektów działań bądź niemożności skontaktowania się z rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas przekazują pedagogowi szkolnemu wykaz uczniów, u których utrzymuje się nadal niska frekwencja. Pedagog szkolny organizuje spotkanie Zespołu Interwencji Kryzysowej, w skład którego wchodzą: pracownicy socjalni, dzielnicowi policji i straży miejskiej, specjaliści z PPP, wychowawczy świetlicy impuls, terapeuta uzależnień, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni PCPR, wychowawczy klas, opiekun zespołu charytatywnego. Wspólnie ustalają plan działania w sytuacji kryzysowej. Do rodziców tych uczniów Dyrektor szkoły kieruje wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego. Jeśli podjęte działania nie przynoszą efektów, a uczeń nadal jest nieobecny Dyrektor szkoły kieruje prośbę o wgląd w sytuację rodziny i interwencję do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego. Informacje o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego i podjętych przez szkołę krokach, Dyrektor szkoły kieruje także do organu prowadzącego placówkę. Organ prowadzący placówkę może podjąć czynności w celu ukarania grzywną rodziców ucznia.

13 Agresja i przemoc rówieśnicza Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą: - zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego ( w tym także oszustwa i wyłudzenia), - naruszenia nietykalności fizycznej innych osób i swojej, - naruszenia godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna). Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,. O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie. Szczególną opieką pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia. Otrzymuje wsparcie psychologiczne, a także informacje o możliwościach dochodzenia praw poprzez indywidualne zgłoszenie zdarzenia w Komendzie Policji. Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i podjęcia działań w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego zdarzenia. Wychowawca klasy i pedagog szkolny planują i przeprowadzają działania mające na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych ze szczególną brutalnością, szkoła zwraca się z prośba o interwencję do Komendy Policji, Sądu Rejonowego. Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, które mają miejsce poza terenem szkoły, po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców o pomoc.

14 Palenie papierosów W sytuacji palenia czynnego bądź biernego uczniowi wymierzana jest kara zgodnie ze statutem gimnazjum. O zajściu informowani są rodzice /opiekunowie prawni/ ucznia. Zobowiązuje się rodziców do zwiększenia kontroli nad dzieckiem. Wychowawca lub pedagog szkolny prowadzą działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia. W przypadku ponownego złamania zakazu palenia tytoniu decyzja rady pedagogicznej może pozbawić ucznia przywilejów /np. zakaz udziału w wycieczce/.

15 Fałszerstwo Sytuacje fałszerstwa w szkole: - dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen, usprawiedliwianie nieobecności), - przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, - podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, - podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie, - inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.). Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: -wychowawca klasy, -nauczyciel przedmiotu, -pedagog szkolny, -zespół wychowawczy, -dyrektor gimnazjum. Powiadomienie rodziców ucznia. Spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa. Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję do Komendy Policji.

16 Kradzież i zniszczenia W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia nauczyciel, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono, podejmuje dalsze działania celem wyjaśnienia sprawy. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor gimnazjum. Dyrektor gimnazjum bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. W każdym przypadku sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana do Komendy Policji.

17 Sprawy sporne i konflikty Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym sprawę, proszeni są rodzice uczniów. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem rozstrzyga dyrektor gimnazjum wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice ucznia. Konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia rozstrzyga dyrektor gimnazjum, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna, przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego gimnazjum. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.

18 Podejrzenie, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Powiadomienie o swoich przypuszczeniach wychowawcy klasy, który informuje dyrektora oraz pedagoga szkolnego. Pedagog podejmuje rolę koordynatora działań. Pedagog odizolowuje ucznia, ze względów bezpieczeństwa opiekę nad nim powierza pielęgniarce lub osobie przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy. Wyznaczona przez pedagoga osoba wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Lekarz decyduje o ewentualnej hospitalizacji ucznia. Równocześnie wyznaczona osoba zawiadamia o fakcie rodziców /opiekunów/, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, określając jednocześnie czas, w jakim to ma nastąpić.

19 Sytuacja kryzysowa bomba na terenie szkoły Dyrektor gimnazjum natychmiast powiadamia policję oraz zarządza ewakuację uczniów i pracowników. Dyrektor gimnazjum zapewnia bezpieczeństwo uczniom poza szkołą. Komendant policji natychmiast wysyła policjantów go szkoły, powiadamia straż pożarną, pogotowie ratunkowe, gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne. Wzywa przewodnika z psem wyszkolonym do wykrywania ładunków bombowych. Komendant policji wyznacza dowódcę i sztab akcji. Po zakończeniu akcji teren szkoły jako bezpieczny jest przekazany dyrektorowi gimnazjum. Dyrektor gimnazjum zarządza powrót uczniów i pracowników do szkoły. Przynajmniej raz w roku przeprowadza się ćwiczenia, które mają na celu doskonalenie działań w tzw. sytuacjach kryzysowych.

20 Sprawca czynu karalnego Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. Przekazanie sprawcy /o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły/ dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. Powiadomienie rodziców ucznia sprawcy. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna /rozbój uszkodzenie ciała, itp./, lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji / np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając podrzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży.

21 Demoralizacja Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka programie terapeutycznym. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Podobnie w sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych /rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp./ a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

22 Narkotyki Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni ( we własnej odzieży), Ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do związku z ich poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów ucznia wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ja do ekspertyzy. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładna notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.


Pobierz ppt "Zero tolerancji dla przemocy w szkole Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 2006-2013 Koniec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google