Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ, DEMORALIZACJĄ I UZALEŻNIENIAMI ORAZ AGRESYWNYM ZACHOWANIEM Niepubliczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ, DEMORALIZACJĄ I UZALEŻNIENIAMI ORAZ AGRESYWNYM ZACHOWANIEM Niepubliczny."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ, DEMORALIZACJĄ I UZALEŻNIENIAMI ORAZ AGRESYWNYM ZACHOWANIEM Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Brwinowie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

2 Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego. Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

3 Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. W sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

4 Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. /oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/. 2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./ 3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/. 4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/. 8) Rządowy program poprawy stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach” Załącznik do Uchwały nr 28/2007 Rady Ministrów z r.

5 Metody współpracy Ośrodka z policją
Metody współpracy Ośrodka z policją W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej Ośrodek i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy są: koordynator ds. bezpieczeństwa, pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii jednostki policji w Brwinowie i w Pruszkowie. Do współpracy z Ośrodkiem zapraszamy dzielnicowego, w rejonie którego znajduje się nasza placówka.

6 W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży, udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

7 UWAGA: Policja może być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach” albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.

8 Spis procedur: I. Podejrzenie spożycia alkoholu lub zażycia narkotyków przez ucznia. II. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk. III. Podejrzenie, że uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk. IV. Uczeń popełnił czyn karalny. V. Znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. VI. Szkoła otrzymuje informację o używaniu przez uczniów środków służących wprowadzaniu się w stan odurzenia, o udziale w grupach przestępczych, nierządzie, czynach przestępczych. VII. Uczeń zachowuje się agresywnie. VIII. Podejrzenie, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły. IX. Procedura postępowania z uczniem, który stał się ofiarą czynu karalnego.

9 I. Podejrzenie spożycia alkoholu lub zażycia narkotyków przez ucznia
I. Podejrzenie spożycia alkoholu lub zażycia narkotyków przez ucznia. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje następujące działania: 1. Powiadamia o podejrzeniu spożycia przez ucznia alkoholu wychowawcę klasy ( w razie jego nieobecności – pedagoga, psychologa, pielęgniarkę ) oraz dyrekcję Odizolowuje ucznia od reszty klasy, nie pozostawiając go samego. Stwarza warunki, które nie zagrażają jego życiu czy zdrowiu Wzywa, w porozumieniu z dyrektorem, lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej Zawiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do odebrania dziecka W przypadku odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów: a. lekarz ( po ustaleniu stanu zdrowia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ) decyduje o pozostawieniu ucznia w szkole, przewiezienia do placówki służby zdrowia, przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji; b. szkoła powiadamia najbliższą jednostkę policji o uczniu będącym pod wpływem alkoholu, agresywnym wobec kolegów, nauczycieli, zagrażającym życiu lub zdrowiu innych. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja przewozi ucznia do izby wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. O fakcie umieszczenia w tych miejscach zawiadamia się rodziców/prawnych opiekunów oraz Sąd Rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat Powiadamia policję lub Sąd Rodzinny w sytuacji, kiedy uczeń przed ukończeniem 18 lat cyklicznie dopuszcza się spożywania alkoholu i nadużywania narkotyków. Dalszy ciąg postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

10 II. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk. Nauczyciel/pracownik szkoły ( powiadamia wychowawcę bądź dyrektora ) podejmuje następujące działanie: 1. Zabezpiecza substancję do czasu przyjazdu policji i próbuje ustalić, do kogo substancja ta należy Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły Wzywa policję Przekazuje policji zebrane informacje.

11 III. Podejrzenie, że uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk
III. Podejrzenie, że uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk. Nauczyciel/pracownik szkoły ( powiadamia wychowawcę bądź dyrektora ) podejmuje następujące działania: W obecności drugiej osoby zatrudnionej ( koordynatora ds. bezpieczeństwa ) w szkole ma prawo zażądać, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Czynność przeszukania może wykonać jedynie policjant Powiadamia Dyrektora Szkoły/koordynatora ds. bezpieczeństwa o swoich spostrzeżeniach Wychowawca/Dyrektor natychmiast wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia Jeżeli rodzice nie stawią się do szkoły w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, szkoła powiadamia Sąd Rodzinny Pozostałe czynności wykonywane ( przeszukania, rozmowy ) są w obecności rodziców bądź pedagoga i wychowawcy ucznia Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, zabezpiecza ją i wraz z zebranymi informacjami przekazuje bezzwłocznie do jednostki policji Gdy uczeń nie chce pokazać substancji, torby szkolnej itd. wzywa się policję, która dokonuje przeszukania i zabiera substancję do ekspertyzy.

12 IV. Uczeń popełnił czyn karalny
IV. Uczeń popełnił czyn karalny. Jeśli nie ukończył 17 lat, zawiadamia się policję i Sąd Rodzinny; po ukończeniu przez ucznia 17 lat prokuraturę lub policję. Nauczyciel/pracownik szkoły/ uczeń podejmuje następujące działania: Niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły/koordynatora ds. Bezpieczeństwa Dyrektor/koordynator ds. bezpieczeństwa ustala okoliczności czynu i ewentualnie świadków zdarzenia Uczeń, który popełnił czyn karalny a przebywa na terenie szkoły, pozostaje pod opieką Dyrektora Szkoły lub pedagoga Wychowawca/dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia W wypadku, gdy rodzice nie podejmują współpracy ze szkołą, szkoła powiadamia Sąd rodzinny Niezwłocznie powiadomiona jest policja, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana Wychowawca/dyrektor pomaga policji zabezpieczyć dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa.

13 V. Znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje następujące działania: Niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły i koordynatora ds. Bezpieczeństwa Koordynator zapewnia bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom lub ewakuuje je zgodnie z procedurą Uniemożliwia dostęp osób postronnych do tych przedmiotów Wzywa policję.

14 VI. Szkoła otrzymuje informację o używaniu przez uczniów środków służących wprowadzaniu się w stan odurzenia, o udziale w grupach przestępczych, nierządzie, czynach przestępczych. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje następujące działania: Przekazuje informację wychowawcy klasy. Wychowawca podejmuje następujące działania: Informuje o fakcie pedagoga, psychologa, Dyrektora Szkoły Wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje informację Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców Zaleca rodzicom szczególny nadzór nad dzieckiem Zobowiązuje rodziców do częstych kontaktów ze szkołą Szkoła pomaga rodzicom w kontakcie z instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą rodziny ( o ile rodzice zgłoszą taką potrzebę ). W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą i powtarzania się niepokojących faktów szkoła występuje do Sądu Rodzinnego lub kontaktuje się z policją.

15 VII. Uczeń zachowuje się agresywnie. 1
VII. Uczeń zachowuje się agresywnie Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie W zeszycie ( dzienniczku) informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców/prawnych opiekunów rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich Zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszeniu się rodziców/prawnych opiekunów do szkoły: przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami, pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego; rozmowę prowadzi pedagog szkoły, analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych, zakłada uczniowi „indywidualną kartę ucznia” W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp. ) wychowawca w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka kieruje je na badanie psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących pracy wychowawczej z uczniem Na prośbę rodzica uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach socjoterapeutycznych organizowanych na terenie szkoły przez pedagoga szkoły lub nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami W sytuacji kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie środków wychowawczych zapobiegających demoralizacji ucznia.

16 VIII. Podejrzenia, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły
VIII. Podejrzenia, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje następujące działania: Powinien poinformować o tym wychowawcę klasy lub pedagoga Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą z uczniem Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w dyskotece).

17 XI. Procedura postępowania z uczniem, który stał się ofiarą czynu karalnego. Nauczyciel podejmuje następujące działania: 1. Udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź wzywa lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły/koordynatora ds. Bezpieczeństwa Powiadamia rodziców ucznia Niezwłoczne wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

18 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE CZUJE SIĘ NA LEKCJI Nauczyciel podejmuje następujące działania: Zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia W przypadku nieobecności pielęgniarki kontaktuje się z wychowawcą klasy, który telefonicznie ustala z rodzicami formy powrotu dziecka do domu W wypadku nieobecności pielęgniarki i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami powiadamia służby ratownicze (pogotowie), o ile zachodzi taka konieczność Powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji Uczeń nie może być zwolniony z lekcji i pozostawać bez opieki.

19 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE ZACHOWUJE SIĘ NA LEKCJI Nauczyciel: 1. Podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu Zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii pedagoga i psychologa oraz wzywa rodziców w celu poinformowania ich o zachowaniu dziecka Wychowawca może zastosować przewidziane w statucie kary Zgłasza sprawę do Dyrektora Szkoły Jeżeli jest to zachowanie incydentalne – szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog, wychowawca, psycholog, rodzice ) w celu eliminacji zachowań niepożądanych.

20 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY NIE UCZĘSZCZA NA ZAJĘCIA SZKOLNE Nauczyciel-wychowawca podejmuje następujące działania: 1. Analiza nieobecności ucznia w szkole Informuje o fakcie pedagoga, psychologa, Dyrektora Szkoły Wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przekazuje im informację Przeprowadza w obecności rodziców rozmowę z uczniem Zaleca rodzicom szczególny nadzór nad dzieckiem W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą i powtarzania się niepokojących faktów szkoła występuje do Sądu Rodzinnego lub kontaktuje się z policją.

21 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE. 1
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE Nauczyciel-wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów szkolnych ucznia Nauczyciel informuje rodzica/prawnego opiekuna o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica/prawnego opiekuna do rzetelnej współpracy W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem nauczyciel inicjuje spotkanie z członkami zespołu wychowawczego w celu uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu problemów wychowawczych Nauczyciel informuje rodzica/prawnego opiekuna ucznia o możliwościach uczestniczenia w spotkaniu zespołu wychowawczego Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica/prawnego opiekuna Pedagog we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia Wychowawca proponuje rodzicom/prawnym opiekunom przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, rzetelnie informując rodziców o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia W przypadku braku badań w Poradni PP, a dotyczące ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą postępowania z uczniem agresywnym Na najbliższej radzie pedagogicznej zapoznaje grono nauczycieli z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dzień dzisiejszy.

22 PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO Podstawa prawna; Rozporządzenie MENiS z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U r. Nr 15 poz. 142) Klasowy zespół nauczycieli opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenia etapu edukacyjnego Do opinii klasowego zespołu nauczycielskiego może być dołączona opinia psychologa i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej W celu wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego Przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego przedstawia Radzie Pedagogicznej pozytywnie zaopiniowany przez organ prowadzący wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego. Rada Pedagogiczna zatwierdza wniosek w drodze uchwały Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor wydaje decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na następny rok szkolny W/w procedurę uruchamia się po pierwszym semestrze na danym etapie edukacyjnym.


Pobierz ppt "PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ, DEMORALIZACJĄ I UZALEŻNIENIAMI ORAZ AGRESYWNYM ZACHOWANIEM Niepubliczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google