Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia mgr Ewa Wolska.

Коpie: 1
Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia mgr Ewa Wolska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia mgr Ewa Wolska."— Zapis prezentacji:

1 Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia mgr Ewa Wolska

2 Obszary tematyczne: Działalność wybranej organizacji uznawanej za terrorystyczną. Zmiany w strategiach bezpieczeństwa państw zachodnich po 11/9 2001. Wzajemne zależności między terroryzmem a polityką/religią/ideologią. Nie będą akceptowane projekty typowo odtwórcze, np. Opis działalności Al-Kaidy Al-Kaida a Emirat Kaukaski – różnice i podobieństwa

3 Składowe zaliczenia projektu: 1. AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze (przed terminem oddania pracy). Zakładamy własny folder z imieniem i nazwiskiem pierwszy wpis najpóźniej do 30 października– temat drugi wpis najpóźniej do 20 listopada – spis treści

4 Można pisać samodzielnie lub w grupach (max 3 osoby) Każdy z grupy musi wypowiedzieć się 2x na AFD (w swoim folderze). trzeba także podać skład grupy. Należy zaznaczyć czyjego autorstwa są dane części projektu (nie można odpowiadać tylko za bibliografię czy stronę tytułową…….) Składowe zaliczenia projektu:

5 treść referatu ocena umiejętności samodzielnej pracy sumienność, terminowość zgodność treści projektu z jego tytułem sposób wnioskowania zachowanie wymaganej struktury pracy Składowe zaliczenia projektu:

6 Wymagania edytorskie: Wymagania edytorskie: Numeracja stron – automatyczna. Pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie umieszczać na niej numeru strony. Automatyczny spis treści. Czcionka tekstu – Times New Roman, rozmiar 12 pkt., grubość normalna. Odstępy między wierszami – 1,5 (interlinia). Tekst justowany obustronnie.

7 Wymagania edytorskie: Automatyczne dzielenie wyrazów. Wyliczenia w tekście –automatyczne wypunktowanie lub numerowanie. Marginesy 2,5 cm. Średnio 1 przypis na stronę (czcionka Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 pkt.) 10 stron – 10 przypisów w pracy Korzystać z książek, czasopism, rzetelnych stron internetowych Objętość projektu: 10 000 – 20 000 znaków ze spacjami Wymagania edytorskie: Wymagania edytorskie:

8 Układ projektu: Strona 1 - strona tytułowa pracy (nie numerujemy jej – patrz WZÓR) Strona 2 - spis treści Strona 3 - wprowadzenie wprowadzenie w zagadnienie cel pracy, jej zakres, hipotezy badawcze krótkie przedstawienie struktury pracy

9 Kolejne strony - Część główna pracy. Podzielona na rozdziały/podrozdziały, które mają tytuły! Zakończenie - podsumowanie, - ocena stopnia zrealizowania celu pracy, - własne wnioski. Literatura. - wszystkie źródła wykorzystane w pracy. Kolejna strona - Streszczenie – do 5 zdań. Załączniki (nieobowiązkowo).

10 RYSUNKI, WYKRESY, ZDJĘCIA, TABELE -wyśrodkowanie -numerowane kolejno -podpisy oraz informacja o źródle – przypis Przypisy do zdjęć!

11 PRZYPISY: Wydawnictwo zwarte, np.: D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 68-72.

12 Artykuł w pracy zbiorowej, np.: Z. Pucek, Kultura w refleksji socjologicznej, [w:] Z. Krawczyk, Z.K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998, s. 33-39. Artykuł w czasopiśmie, np.: S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39.

13 Cytowanie tej samej pracy kilka razy po sobie, np.: 1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 68-76. 2 Tamże, s. 70-71. Jeśli cytaty są przedzielone innymi, np.: 1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 68-76. 2 S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania,Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39. 3 D. Romer, Makroekonomia dla…, dz. cyt., s. 70-72.

14 Przypisy do stron www: Przypis prosty (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.: http://www.ie.lodz.pl/dokumenty.asp, 15.05.04. Przypis do dokumentu bez nazwy, z witryny, np.: http://www.ie.lodz.pl/dokumenty/dokument001. pdf, z dnia 15.05.04, s. 15. Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: M.W. Kozak, Regiony w Polsce, [z:] http://www.ie.1odz.p1/dokumenty/dokument001.pdf, z dnia 15.05.04, s. 15.

15 Przykłady przypisów: B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton, C. Schaerf (red.), International Terrorism and World Security, London 1976, s. 16., cyt. za: K. Liedl, S. Mocka (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 14. Zob. B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton, C. Schaerf (red.), International Terrorism and World Security, London 1976, s. 16.

16 CYTATY W PRACY:

17 Przypisywanie sobie cudzych wypowiedzi, fragmentów prac itp. jest PLAGIATEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie korzystać ze stron typu: Wikipedia sciaga.pl itp.

18 Bibliografia: Wydawnictwa zwarte, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000. Artykuł w pracy zbiorowej, np.: Krawczyk Z., Sowa Z.K. (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998. Artykuł w czasopiśmie, np.: Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39.

19 Przypis prosty http://www.ie.lodz.pl Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: Kozak M.W., Regiony w Polsce, [z:] http://www.ie.1odz.p1/dokumenty/dokument 001.pdf Bibliografia:

20 Pozycje w bibliografii układamy alfabetycznie z podziałem na: wydawnictwa zwarte (książki) czasopisma źródła internetowe Bibliografia:

21 Wydawnictwa zwarte: Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego PWN, Warszawa 1960. Furmaga L., Wójcicki J., Mały słownik morski, Mitel International Ltd, Gdynia 1993. Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997. Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012. Misztal K. (red.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. Artykuły w czasopismach: Bogalecka M., Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, Zarządzanie i Finanse, nr 3/2012. Wardin K., Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ROK XLX NR 3 (178) 2009. Najważniejsze pozycje z netografii: Łuczkowska M., Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego, [z:] http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/e- gospodarka/item/download/76398_5012aeeeab9c075ddb9929e4249c0a0a Semrau J., Transport morski: podejście strategiczne, [z:] http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.6.8.html http://akademor.webd.pl/download/kontenery.pdf http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/transport/article_7269_pl.htm http://ffp.statesindex.org/ Bibliografia – przykład:

22 Termin oddania gotowego projektu: do 05.01.2014 W ERSJA ELEKTRONICZNA wolska.eva@gmail.com plagiat dyskwalifikuje pracę i skutkuje rozpoczęciem procedury DYSCYPLINARNEJ!!!!!

23 Najciekawszy projekt zostanie opublikowany w miesięczniku e-terroryzm: http://e-terroryzm.pl/ Nagroda za najlepszy projekt:

24 Konsultacje – RA 220A Poniedziałki 12.00-14.00 Konsultacje w weekendy– po mailowym uzgodnieniu w niedzielę zjazdową Mail do korespondencji (wszelkich skarg, wniosków formalnych i nieformalnych) ewolska@wsiz.rzeszow.pl mail TYLKO dla projektów: wolska.eva@gmail.com Tel. 17 866 14 47


Pobierz ppt "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia mgr Ewa Wolska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google