Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiele ludzi, szczególnie młodych osób ma problemy z przedawkowaniem niektórych substancji. Objawia si ę to ich zmiennym zachowaniem, czasami dziwnym zachowaniem.

Коpie: 1
Genußmittel und die Wirkung auf den menschlichen Körper Präsentation von Suchtmitteln.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiele ludzi, szczególnie młodych osób ma problemy z przedawkowaniem niektórych substancji. Objawia si ę to ich zmiennym zachowaniem, czasami dziwnym zachowaniem."— Zapis prezentacji:

1

2 Wiele ludzi, szczególnie młodych osób ma problemy z przedawkowaniem niektórych substancji. Objawia si ę to ich zmiennym zachowaniem, czasami dziwnym zachowaniem. Substancja, która jest uzale ż niaj ą cy mo ż na nazwa ć u ż ywk ą, cytuj ą c wikipedie: u ż ywka - substancja z powodu swego składu chemicznego działaj ą ca na centralny układ nerwowy: kawa, tyto ń, herbata, afrodyzjaki itp. Mog ą by ć nimi równie ż napoje alkoholowe, narkotyki, tyto ń i inne substancje psychoaktywne, zmieniaj ą ce (w mniejszym lub wi ę kszym stopniu) stan ś wiadomo ś ci człowieka. Wi ę kszo ść u ż ywek uzale ż nia po pewnym czasie osob ę za ż ywaj ą c ą je. Tak wi ę c osoba po za ż yciu owej u ż ywki nie jest w pełni ś wiadoma swojego post ę powania, zachowania. U ż ywki mo ż na podzieli ć na trzy grupy: narkotyki, alkohole, wyroby nikotynowe.

3 Many people, especially young people have problems with an overdose of certain substances. This is demonstrated by their variable behavior, sometimes bizarre behavior. A substance that is addictive can be called a stimulant. As Wikipedia states: a stimulant is the substance which due to its chemical composition affects the central nervous system. Popular stimulants are coffee, tobacco, tea, aphrodisiacs, etc. Alcoholic beverages, drugs and other psychoactive substances changing (to a lesser or greater degree) the state of human consciousness may also be treated as stimulants. Most of the people using addictives become dependent only after a certain time. Stimulants can be divided into three groups: drugs, alcohol, nicotine products.

4 Narkotyki to najpopularniejszy rodzaj używki, działają one na ośrodkowy układ nerwowy, zaburzając przepływ impulsu nerwowego z jednej komórki do drugiej. Najczęściej prowadzą one do śmierci, np. z przedawkowania. Trzeba szczególnie pamiętać, iż nadmierne zażywanie narkotyków prowadzi do śmierci! W Polsce z dnia na dzień wzrasta liczba osób uzależniona od ?dragów?. Na chwilę obecno szacuje się, że w Polsce jest około 100tys. narkomanów. Wiek, w którym człowiek sięga po narkotyki, jak udowodniły badania, stale się obniża. W obecnej chwili jest to 16 rok życia. Dealerzy narkotyków zachęcaj potencjalnych klientów ?darmowymi dawkami?, oczywiście nie na całe życie, tylko jeden raz. Po zażyciu nawet minimalnej dawki człowiek jest w stanie uzależnienia, chce więcej. Dealer oczywiście nie zaproponuje nam kolejnej ?darmowej dawki?, będzie chciał ją nam sprzedać. Jeżeli będziemy silni to nie kupimy, jeżeli słabi to kupimy. Najważniejsze czynniki powodujące iż ludzie biorą narkotyki to: osobowościowe (mała odporność na stres, uleganie wpływu) grupie, czynniki środowiskowe (fałszywa opinia iż narkotyki pomagają młodzieży), nacisk grupowy (często młodzież pod wpływem presji grupy bierze narkotyki i od razu się uzależnia), ciekawość (Ciekawość ? pierwszy stopień do piekła?). Przed zażyciem nawet minimalnej dawki narkotyków należy się zastanowić jakie to będzie miało w przyszłości konsekwencje, dlaczego chce po nie sięgnąć? No właśnie, po co ludzie sięgają po narkotyki? Dlatego, że jak to mówią, chcą poczuć się lepiej. Jakby nie było ?normalnych? sposobów poprawienia sobie nastrojów. Wiele osób odpowiada tak ponieważ jest są już na tyle uzależnione, że nie wiedząca jak wyjść z tego nałogu. Wiele młodych osób zażywających narkotyki uważa, iż jest to jakaś ucieczka od świata, od problemów. Myślę, że to właśnie ten czynnik powoduje iż ludzie sięgają po narkotyki.

5 Drugs are the most common type of drugs, they act on the central nervous system, disrupting the flow of nerve impulses from one cell to another. Frequently, they lead to death, eg, from an overdose. We must especially keep in mind that excessive use of drugs leads to the death! In Poland, the number of addicted people is growing day by day. It is estimated that in Poland there are about 100 k. drug addicted people. The age of poeple reaching for drugs lowers – now it is 16. Drug dealers encourage potential customers with free doses. Even a minimal dose of drugs makes person want more. Dealers, of course, will not offer us another dose for free, but they will want to sell it to us. If our will is not strong enough – we will buy the drugs. Key factors that cause people to take drugs are personality (low resistance to stress, succumbing to the impact of) the group, environmental factors (false opinion that the drug can help young people), focus groups (often young people under the influence of peer pressure and drugs and take immediately to make) curiosity (Curiosity is a first step to hell) Before taking even minimal dose of drugs try to consider what consequences will this choice have in the future? The question is why do people use drugs? Most of the people claim that they want to feel better. Such answer is normal for people who are already addicted and dont know how to stop taking drugs.

6 Wszystkie narkotyki uszkadzają komórki centralnego ośrodku nerwowego, neurony w przeciwieństwie do innych komórek ciała NIE REGENERUJĄ się. Wpływ narkotyków na zdrowię: UKŁAD KRĄŻENIA: zaburzenia rytmu serca, zwał, nadciśnienie tętnicze. UKŁAD NERWOWY: zaburzeniem koordynacji ruchowej, drżeniem mięśni.. UKŁAD ODDECHOWY: przewlekły nieżyt oskrzeli, utrudnienie wymiany gazowej w pęcherzykach płuc przejawiające się bólem w klatce piersiowej. UKŁAD WYDZIELANIA WEWNETRZNEGO: brak miesiączki, niepłodność, impotencja, zwiększone wydzielanie hormonów tarczycy. WĄTROBA: wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C SKÓRA: zakażenia bakteryjne skóry (ropnie, czyraki), zmiany grzybicze. Do najbardziej popularnych narkotyków należą: konopie indyjskie, amfetamina, crack, heroina, kokaina, LSD, ASID, ECSTASY, SPEED, psylocybina, grzybki halucynogenne, UFO, kleje, mak.

7 All drugs damage the cells of the central nervous center, neurons in contrast to other cells of the body is NO REGENRUJ Ą. Effects of drugs on health: CARDIOVASCULAR SYSTEM: arrhythmia, hypertension. NERVOUS SYSTEM: impaired motor coordination, twitching of muscles.. RESPIRATORY SYSTEM: chronic bronchitis, an impediment of gas exchange in lung alveoli manifested as pain in the chest. ENDOCRINE SYSTEM: absence of menstruation, infertility, impotence, increased secretion of thyroid hormones. LIVER: Viral hepatitis A, B and C SKIN: bacterial infection of the skin (abscesses, boils), changes in fungal infections. The most popular drugs include cannabis, amphetamines, crack, heroin, cocaine, LSD, acid, Ecstasy, Speed, psilocybin, magic mushrooms, UFOs, adhesives, poppy.

8 Alkohol środek odurzający. Chyba każdy się z nim zetknął, w większych lub mniejszych ilościach. Niestety nie każdy wie jakie ma on skutki. Często nawet niewielka ilość alkoholu działa na organizm człowieka w postaci zaburzenia równowagi, tracenia kontroli nad treścią wypowiadanych słów. Alkohol jak każda używka uzależnia, co prawda w mniejszy sposób niż inne ale uzależnia. Cechy charakteru sprzyjające sięgnięciu po alkohol: słaba wola, chęć zaimponowania innym, uleganie grupie. Na temat alkoholu przeprowadzono wiele doświadczeń, wyniki ich świadczą o obniżonej wraz z ilością wypitych kieliszków zdolnością osądu, zanikaniu krytycyzmu, zanikaniu precyzyjnego myślenia. Jak najbardziej mylne jest więc stwierdzenie, iż alkohol działa na ludzi pobudzająco, wręcz przeciwnie, hamuje on działanie naszego układu nerwowego. Często nadmiar alkoholu prowadzi do straty świadomości bądź do omdlenia, czasami nawet do śmierci. Organizm człowieka po pewnym czasie przyzwyczaja się do alkoholu. Nie w pełni, alkohol niszczy wątrobę oraz inne elementy układu pokarmowego.

9 Alcohol is also a drug. I guess everyone met with it in greater or lesser degree. Unfortunately, not everyone knows what consequences have the abuse of it. Even a small amount of alcohol acts on the human body in the form of vertigo, or losing control over the content of the spoken words. Features which increase the possibility of using alcohol are: weak will, the desire to impress others, give in to the opinions of the group of people. There are many researches made on the alcohol and its affect on human body. The results show that more we drink the less we can make appropriate and conscious judgement, there is a disappearance of self-criticism, too. Often, too much alcohol leads to loss of consciousness or fainting, and sometimes even to death. The human body gets used to alcohol after some time. Alcohol destroys the liver and other parts of the digestive system. Alcohol

10 Nikotyna - działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływa negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów. Nikotyna zawarta jest w papierosach, cygarach i innych wyrobach tego pochodzenia. Cechy charakteru sprzyjające sięgnięciu po papierosy słaba wola, chęć zaimponowania innym, uleganie grupie, chęć nawiązania kontaktu z innymi palaczami. Palenie wyrobów nikotynowych jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na zawarty w nich tlenek węgla, oraz innych substancji powstających w procesie spalania nikotyny.

11 Na początku palenia nikotyna działa pobudzająco, następnie porażająco na połączenia w zwojach nerwowych, zwłaszcza autonomiczny układ nerwowy. Poraża też nerwowe zakończenia ruchowe i ośrodki rdzenia przedłużonego. Śmierć przy zatruciu następuje wskutek porażenia oddechu (depresja oddechowa). Dawka śmiertelna od 50 mg, co odpowiada 2-3 papierosom przyjętym doustnie. Objawami zatrucia są: nudności, wymioty, drżenie kończyn, bladość skóry, poty, biegunka, drgawki lub kurcze mięśniowe, zaburzenia wzroku, początkowo zwolnienie, potem przyspieszenie tętna, zaburzenia świadomości, następnie utrata przytomności, zapaść, porażenie oddechu. Od dawna wiadomo również iż palenie wyrobów nikotynowych powoduje raka płuc.

12 Nicotine – constrics vessels (including the coronary arteries supplying the heart with oxygen), increases blood pressure, is responsible for tachycardia and cardiac arrhythmias, and also affects the p53 gene, which inhibits the uncontrolled growth of cells, namely those responsible for the formation of cancer. Nicotine is in cigarettes, cigars and other products of that origin. Features which increase the possibility of smoking tobacco are weak will, a desire to impress others, succumbing to the group, the desire to make contact with other smokers. Smoking nicotine products is dangerous to health because they containe carbon monoxide, and other substances produced by the combustion of nicotine.

13 At the beginning of smoking, nicotine has a stimulating effect, but then it begins to deteriorate the autonomic nervous system. It also affects the medulla oblongata. Death is due to paralysis of respiratory system. The lethal dose is 50 mg, which corresponds to 2-3 cigarettes taken orally. Symptoms of poisoning include nausea, vomiting, trembling of limbs, pale skin, sweating, diarrhea, convulsions or cramps, blurred vision, rapid pulse, confusion, followed by loss of consciousness, collapse, paralysis of the breathing. It has been known for a long time that smoking causes lung cancer.

14 Na zakończenie pracy musze jednak dodać bardzo specyficzne narkotyki. Są to substancje użycie codziennego herbata i kawa. Zostały one zaliczone do środków odurzających, ponieważ tak jak inne substancje mają one szkodliwe skutki dla organizmu. Wielu z nas nie jest nawet świadomych tego. Cytując encyklopedie: Herbata - Napar z liści herbaty, dzięki alkaloidom wywiera działanie pobudzające na układ nerwowy. Usuwa senność i zmęczenie, pobudza akcję serca i wentylację płuc, dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych w mózgu, narządach i mięśniach. Napar z liści herbaty zawiera pektyny, kofeinę olejki eteryczne. Nie zawiera żadnych witamin ani soli mineralnych. Jak więc widać herbata nie jest zbyt zdrowa ani pożyteczna w naszym organizmie, ponadto badania dowiodły, iż tanina zawarta w herbacie zabija witaminę C. Herbata jak wszystkie narkotyki ma właściwości pobudzające, podwyższa ciśnienie krwi. Kawa. Kolejny narkotyk, zbliżony do działania herbaty. Kawa zawiera wodę, tłuszcze, garbniki oraz kofeinę. W jednej szklance kawy znajduję się około 70-140 mg kofeiny. Badania dowiodły, iż w miarę ciągłe picia kawy, organizm przyzwyczaja się do kofeiny i uzależnia od niej, a co za tym idzie chce jej więcej w swoim układzie. Efektem uzależnienia od kawy są silny bóle głowy, otępienie i depresja ustępująca natychmiast po wypiciu używki. Picie od 3-5 filiżanek kawy dziennie jest uważane, przez lekarzy, za nałóg.

15 At the end of this presentation I would like to mention some specific substances which make people dependent from them. These substances are tea and coffee. They were classified as narcotic drugs since they also have deteriorating effect on our body and most of us are not aware of this fact. As various encyclopaedias say the brew of tea leaves with alkaloids have a stimulating effect on the nervous system. Tea removes drowsiness and fatigue, stimulates the heart rate and pulmonary ventilation, due to the enlargement of blood vessels in the brain, organs and muscles. The brew of tea leaves contain pectin, caffeine and essential oils. It does not contains vitamins or minerals. As you can see tea is not healthy nor useful in our body, further tests have shown that tannic acid in tea kills vitamin C. Tea, like all drugs have stimulants properties, i.e. increases blood pressure. Coffee is another drug, similar to tea. Coffee contains water, fats, tannins and caffeine. In one cup of coffee is 70-140 mg of caffeine. Studies have shown that if drinking coffee is continued our body gets used to caffeine and wants more. The effect of dependence on coffee is a strong headache, dementia and depression which stop immediately after consuming the drug. Drinking 3-5 cups of coffee during a day is considered by doctors as addiction.

16 Badania przeprowadzone wśród młodzieży Dostępność środków odurzających Badania wykazały, że 17% badanych to nałogowi palacze - palą codziennie. W przypadku alkoholu najwięcej osób pije kilka razy w roku, najczęściej podczas uroczystości rodzinnych czy świąt. Abstynencję od alkoholu zadeklarowało 33% uczniów. Ogólnie najczęstszym powodem sięgania po używki jest ciekawość - aż 58% badanych z tego powodu próbowało jakiegoś środka odurzającego. Natomiast innymi motywami skłaniającymi do odurzania się są: poszukiwanie przyjemności lub zwyczajna nuda, którą nastolatek zabija alkoholem czy papieroskiem.

17 Pali lub pije 15% uczniów, bo nie potrafi odmówić, 14% bo jest im źle - są smutni i przygnębieni. Na pytanie o skutki odurzania się 19% badanych nie odczuwa żadnych efektów, natomiast zdecydowana większość pozostałych po zażyciu środka doświadczyła przyjemnego falowania i zaniku strachu. Pozostałych 17,5% odczuwało negatywne konsekwencje odurzania się, takie jak: nudności, ból głowy, poczucie zagubienia, lęki i koszmary nocne. Podsumowując, spośród wszystkich badanych uczniów nigdy nie paliło, nie piło alkoholu i nie zażywało narkotyków tylko 10,7%, natomiast 24% ma przynajmniej jeden wskaźnik uzależnienia, 17,6% badanych zaś należy już do grupy wysokiego ryzyka uzależnienia. Uwzględniając zasięg opisywanych zjawisk, można jednoznacznie stwierdzić, że zarówno alkohol, papierosy, jak i narkotyki są istotnym zagrożeniem dla współczesnej młodzieży - świadczy o tym przede wszystkim procent osób należących do grupy podwyższonego i wysokiego ryzyka uzależnienia. Wielu młodych ludzi regularnie od kilku lat pali papierosy i pije alkohol. Przedstawione wyżej dane jednoznacznie świadczą o tym, iż wśród młodzieży nie ma zakorzenionej mody na zabawę czy spędzanie wolnego czasu bez używek, mimo szeroko propagowanych akcji profilaktycznych i znajomości przez młodzież szkodliwego wpływu tych środków na zdrowie.

18 The researches conducted among the teenagers Accessibility to addictives Researches show that 17% of students are smoke addicts - they smoke everyday. In the case of alcohol most of asked teenagers admit to drinking few times during the year, mostly during family occasions, and holidays. 33% of respondents declare total abstinence. The most common reason for taking drugs is the curiosity – 58% of students declared that this was the reason why they have tried. Other reasons are: seeking pleasure, or simple boredom.

19 15% of students smoke or drink because they cannot refuse, and 14% of them declare that they feel sad and depressed. When asked about the effects of drugs, 19% of respondents did not feel any effects, but the vast majority of the others have experienced a pleasant decay of fear after taking one of the addictives. The remaining 17.5% felt the negative consequences of drugs, such as nausea, headache, feeling of insecurity, anxiety and nightmares. In conclusion, among all students surveyed 10,7% had never smoked, drank no alcohol and used no drugs, while 24% have at least one indicator of dependence, and 17.6% of the respondents are already at the high risk of addiction. Data presented above clearly demonstrate the fact that youth is not interested in fun or spending their pastime without drugs despite of widely promoted preventive actions against drugs, and knowledge of the harmful effects of these on our health.

20

21


Pobierz ppt "Wiele ludzi, szczególnie młodych osób ma problemy z przedawkowaniem niektórych substancji. Objawia si ę to ich zmiennym zachowaniem, czasami dziwnym zachowaniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google