Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finanse i obciążenia podatkowe Opracowanie: Monika Wieczorek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finanse i obciążenia podatkowe Opracowanie: Monika Wieczorek."— Zapis prezentacji:

1 1 Finanse i obciążenia podatkowe Opracowanie: Monika Wieczorek

2 2 Ruch okrężny kapitału w przedsiębiorstwie

3 3 Działalność każdego przedsiębiorstwa, które zamierza wytwarzać określonego rodzaju wyroby lub świadczyć określone usługi, wymaga w pierwszej kolejności zgromadzenia środków finansowych, które służą do sfinansowania zakupu: aktywów trwałych (np. maszyn, urządzeń, budynków, środków transportu, również patentów czy licencji) aktywów obrotowych (np. zapasów materiałów, narzędzi) zgromadzone aktywa trwale i obrotowe angażowane są w celu: wytworzenia wyrobów gotowych, które oferowane są nabywcom – w przedsiębiorstwach produkcyjnych świadczenia usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa – w przedsiębiorstwach usługowych

4 4 Przychody i koszty W procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług przedsiębiorstwo ponosi różnego rodzaju koszty np. koszt zużytych materiałów, narzędzi, koszt zużycia aktywów trwałych, czyli ich amortyzacja, koszty wynagrodzeń pracowników itp. Sprzedaż wyrobów lub wyświadczenie usługi oznacza osiąganie przychodów ze sprzedaży należy zauważyć, że do momentu zrealizowania przychodów ze sprzedaży produktów lub usług, przedsiębiorstwo wydaje zgromadzone środki, bądź na zakup niezbędnych aktywów trwałych i obrotowych, bądź też na sfinansowanie kosztów powstałych w związku z produkcją wyrobów lub w trakcie świadczenia usługi dopiero uzyskanie przychodów ze sprzedaży (lub inaczej mówiąc dokonanie sprzedaży wytworzonych wyrobów lub świadczenie usługi) powoduje, że przedsiębiorstwo zbiera owoce dotychczasowego zaangażowania środków

5 5 Różnica pomiędzy przychodami a kosztami to wynik prowadzonej działalności jeżeli wielkość przychodów przewyższa wielkość poniesionych kosztów, przedsiębiorstwo osiąga zysk jeżeli wielkość przychodów jest niższa od wielkości poniesionych kosztów, przedsiębiorstwo ponosi stratę

6 6 Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży kończy cykl obrotu kapitału w przedsiębiorstwie – od momentu pozyskania kapitału, poprzez sfinansowanie zakupu aktywów trwałych i obrotowych i pokrycie niezbędnych kosztów wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług, do momentu uzyskania wpływu środków z tytułu przychodów ze sprzedaży. Działalność każdego przedsiębiorstwa nie ogranicza się do jednego tylko cyklu produkcyjnego. Innymi słowy, przedsiębiorstwo wytwarza produkty lub świadczy usługi w sposób ciągły. Oznacza to, że kolejny cykl wymaga ponownego zaangażowania środków finansowych, a jego efektem będzie ponowna realizacja określonej wysokości przychodów.

7 7 Dla potrzeb zrealizowania kolejnego cyklu produkcyjnego przedsiębiorstwo nie musi finansować zakupu kolejnych aktywów trwałych dlatego mówi się, iż aktywa trwałe używane są w więcej niż jednym cyklu produkcyjnym zakup aktywów trwałych będzie miał miejsce wówczas, gdy konieczne będzie odtworzenie aktywów trwałych już zużytych lub zwiększenie posiadanych aktywów trwałych w związku z zamiarem zwiększenia skali prowadzonej działalności, czyli np. zwiększenia ilości wytwarzanych produktów Nowy cykl produkcyjny wymaga jednak zwiększenia aktywów obrotowych przykładowo, materiały niezbędne do wytworzenia wyrobów lub świadczenia usługi zużywają się i w kolejnym cyklu produkcyjnym przedsiębiorstwo ponownie musi się w nie wyposażyć. z tego względu mówi się, że aktywa obrotowe obsługują jeden cykl produkcyjny. Potrzeby finansowe przedsiębiorstwa związane z obsługą kolejnych cykli produkcyjnych powinny w części zostać sfinansowane środkami pochodzącymi z przychodów ze sprzedaży. Jeżeli okażą się one niewystarczające, wówczas przedsiębiorstwo powinno poszukać dodatkowych źródeł kapitału.

8 8 Ruch okrężny kapitału w przedsiębiorstwie – wnioski Przedsiębiorstwo potrzebuje środków finansowych: na początku swojej działalności, w przypadku gdy zaistnieje potrzeba nabycia dodatkowych aktywów trwałych (np. w związku z zamiarem zwiększenia skali działania), w przypadku konieczności uzupełnienia niedoboru kapitału niezbędnego dla sfinansowania nowego cyklu produkcyjnego. Oznacza to, że jedną z najważniejszych kwestii, którą należy uwzględnić rozważając główne aspekty finansów przedsiębiorstw, są źródła pozyskania kapitału.

9 9 Źródła kapitałów w przedsiębiorstwie

10 10 Finansowanie długo i krótkoterminowe Finansowanie długoterminowe obejmuje takie źródła finansowania, które pozostawione są do dyspozycji przedsiębiorstwa przez okres dłuższy niż 1 rok. długoterminowy charakter mają zatem kapitały własne i zysk zatrzymany (czas ich udostępnienia nie jest ograniczony), a także te kapitały obce, które przedsiębiorstwo pozyskało na okres dłuższy niż rok (np. pięcioletni kredyt bankowy; takie kredyty nazywa się kredytami inwestycyjnymi). Finansowanie krótkoterminowe obejmuje takie źródła finansowania, które przedsiębiorstwo musi zwrócić w okresie krótszym niż jeden rok przykładem są tutaj kredyty bankowe krótkoterminowe, które przedsiębiorstwo zaciągnęło np. na 3 miesiące (kredyty takie nazywa się obrotowymi lub bieżącymi)

11 11 Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne Kapitał, jaki może wykorzystać przedsiębiorstwo w toku prowadzonej działalności pochodzić może ze źródeł zewnętrznych lub wewnętrznych. Finansowanie wewnętrzne to środki finansowe wygenerowane przez przedsiębiorstwo w trakcie prowadzonej działalności - samofinansowanie Finansowanie zewnętrzne to środki pochodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa – kapitał podstawowy lub kapitały obce.

12 12 Samofinansowanie Samofinansowanie to przede wszystkim finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wygenerowanego zysku Zysk wygospodarowany w danym okresie może zostać zatrzymany w przedsiębiorstwie, czyli będzie on pozostawiony do dyspozycji przedsiębiorstwa (a nie wypłacany właścicielom w postaci dywidendy) Zatrzymanie zysku prowadzi do pojawienia się w bilansie przedsiębiorstwa pozycji tj. kapitał rezerwowy lub zysk (strata) z lat ubiegłych W niektórych przedsiębiorstwach tworzenie kapitałów rezerwowych jest wymagane przepisami prawa, w innych nie Samofinansowanie może także przybierać postać uwolnienia dotychczas zaangażowanego kapitału, np. w drodze sprzedaży posiadanych aktywów

13 13 Kapitał podstawowy Są to środki finansowe wniesione przez właścicieli (bądź właściciela) przedsiębiorstwa, zazwyczaj podczas tworzenia przedsiębiorstwa jeżeli zaistnieje taka potrzeba, w trakcie działalności przedsiębiorstwa właściciele mogą podwyższyć wielkość dotychczas wniesionego kapitału W przypadku niektórych form prawnych działalności przedsiębiorstw odpowiednie regulacje prawne wyraźnie określają wysokość kapitału, który właściciele muszą wnieść, aby przedsiębiorstwo mogło rozpocząć działalność (np. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną działalnością). W przypadku innych form prawnych działalności przedsiębiorstw, takie regulacje prawne nie występują. Nie oznacza to jednak, że te przedsiębiorstwa nie potrzebują kapitału własnego. Rozpoczęcie działalności każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego formy prawnej wymaga kapitału i to właśnie właściciele w pierwszej kolejności powinni wyposażyć przedsiębiorstwo w niezbędne środki finansowe.

14 14 Kapitał wniesiony przez właścicieli oraz samofinansowanie z wygenerowanego zysku to kapitały własne przedsiębiorstwa w bilansie przedsiębiorstwa kapitały własne ujęte są w pasywach; porównaj, co składa się na wysokość bilansowych kapitałów własnych

15 15 Na kolejnym slajdzie w tabeli 1 przedstawione zostały możliwe formy prawne działalności przedsiębiorstw. W tabeli określono: nazwę kapitału wniesionego przez właścicieli wymaganą przepisami prawa wysokość kapitału wniesionego przez właścicieli nazwę funduszu samofinansowania (tworzonego z zysku)

16 16 Forma prawna jednostki gospodarczej Kapitały (fundusze) odstawowe (powierzone przez właścicieli) Kapitały (fundusze) samofinansowania Spółka akcyjna Kapitał zakładowy (minimalna wysokość 500 tys. zł) Kapitał zapasowy (tworzony obligatoryjnie) Kapitał rezerwowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy (minimalna wysokość 50 tys. zł) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Spółka jawna, partnerska i komandytowa Kapitał wspólników--- Spółka komandytowo- akcyjna Kapitał zakładowy (minimalna wysokość 50 tys. zł) --- Przedsiębiorstwo państwowe Fundusz założycielskiFundusz przedsiębiorstwa SpółdzielniaFundusz udziałowyFundusz zasobowy Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) Kapitał właściciela (fakultatywny i zmienny z uwagi na możliwość dokonywania przez właściciela wpłat i wypłat w dowolnym czasie) --- Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pod red. B. Micherdy: Współczesna analiza finansowa. Zakamycze, Kraków 2004, s. 85-89.

17 17 Kapitały obce Kapitały obce to kapitały pochodzące od tzw. dawców kapitału obcego, którzy pożyczają swoje środki przedsiębiorstwu na ściśle określony czas i za określoną opłatą Najpopularniejszym źródłem kapitału obcego są kredyty bankowe. W ramach umowy kredytowej banki udzielają przedsiębiorstwu kredytu na określony czas, zazwyczaj ustanawiają zabezpieczenie zwrotu udostępnianych środków. Opłata za udostępnione środki wyraża się w wysokości oprocentowania kredytu Warto zwrócić uwagę, że banki bardzo często oprócz oprocentowania kredytu, naliczają różnego rodzaju opłaty manipulacyjne. Decydując się na kredyt bankowy należy zwrócić uwagę na wielkość takich dodatkowych opłat i uwzględnić je rozważając całkowity koszt pozyskania środków w drodze zaciągnięcia kredytu bankowego.

18 18 Przykład Obliczanie oprocentowania kredytu Przedsiębiorstwo pragnie skorzystać z kredytu w wysokości 10000zł, którego oprocentowanie wynosi 10% w skali roku. Kredyt został zaciągnięty na 5 lat. Oblicz całkowitą wielkość odsetek od kredytu. WZÓR: O = FV – PV, gdzie FV = PV * (1+r) n O – odsetki PV – wartość bieżąca strumienia pieniądza FV – wartość przyszła strumienia pieniądza (uwzględniająca przyrost kapitału w czasie, np. o odsetki) r – stopa procentowa n – ilość okresów (np. lat)

19 19 Rozwiązanie obliczamy FV FV = PV (1+r) n = 10000zł (1+0,10) 5 =16105,10zł obliczamy wielkość zapłaconych odsetek O = FV – PV = 16105,10zł – 10000zł = 6105,10zł Przedsiębiorstwo zapłaciło łącznie 6105,10zł odsetek od zaciągniętego kredytu

20 20 Każdy kredyt spłacany jest wg tzw. planu kredytowego, w którym określone są terminy płatności rat kredytu (np. miesięczne) oraz wysokość raty kredytu (na którą składa się zwracana cząstka pożyczonych środków i przypadające na dany okres jej oprocentowanie) W przypadku korzystania z kredytu może wystąpić także tzw. okres karencji w spłacie, który oznacza czas, o który opóźniony jest termin płatności pierwszej raty kredytu w stosunku do momentu jego otrzymania

21 21 Dostępność kredytów bankowych dla małych przedsiębiorstw Kredyty bankowe są na ogół łatwiej dostępne dla przedsiębiorstw dużych. Banki komercyjne niechętnie udzielają kredytów małym przedsiębiorstwom, szczególnie rozpoczynającym działalność, między innymi z następujących powodów: ryzyko co do przetrwania i powodzenia działalności przedsiębiorstwa, które wyzwala ostrożność banków (nieustabilizowana sytuacja rynkowa, brak doświadczenia w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu finansami, ryzyko utraty płynności, ryzyko przeinwestowania) utrudnione możliwości rozpoznania aktualnej sytuacji finansowej małej firmy, zwłaszcza prowadzonej w formie działalności gospodarczej (z powodu uproszczonych zasad sprawozdawczości finansowej) ograniczenie możliwości przedstawienia atrakcyjnej dla banku formy zabezpieczenia pożyczonych środków

22 22 Alternatywa kredytu bankowego: Pożyczki z sektora pozabankowego Właściciele małych przedsiębiorstw powinni zainteresować się ofertą pomocową ze strony różnych organizacji wspierających rozwój małych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie możliwości pozyskania źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek (jako źródeł alternatywnych dla kredytów bankowych) istnieje wiele takich podmiotów (organizacji), a informacja o zakresie ich działalności oraz możliwościach i warunkach udzielania wsparcia finansowego małym, szczególnie nowo tworzonym przedsiębiorcom, jest łatwo dostępna (wszelkie informacje można bez trudu znaleźć w Internecie)

23 23 Alternatywa kredytu bankowego: Leasing Leasing umożliwia korzystanie z określonych dóbr (np. maszyn i urządzeń, środków transportu) bez konieczności ich nabywania skorzystanie z leasingu wymaga zawarcia stosownej umowy z leasingodawcą (podmiotem udostępniającym dane dobro leasingowe) a przedsiębiorstwem-leasingobiorcą, które w zamian będzie opłacało tzw. czynsz leasingowy leasing przypomina więc formę najmu/dzierżawy

24 24 Formy leasingu leasing operacyjny przekazanie dobra w użytkowanie leasingobiorcy na czas oznaczony, bez gwarancji zakupu tego środka po upływie okresu leasingu suma rat czynszu leasingowego nie pokrywa całej wartości dobra, które jest przedmiotem leasingu okres trwania leasingu jest krótszy niż okres całkowitego zużycia dobra leasingowego leasing finansowy przekazanie dobra w użytkowanie leasingobiorcy na czas oznaczony, ale z gwarancją przekazania dobra na własność leasingodawcy po upływie okresu leasingu suma rat czynszu leasingowego pokrywa całą wartość dobra, które jest przedmiotem leasingu okres trwania leasingu jest zbliżony do okresu całkowitego zużycia dobra leasingowego

25 25 Struktura źródeł finansowania działalności

26 26 Kapitały własne w strukturze finansowania działalności Kapitały własne są źródłem finansowania bezzwrotnym, długoterminowym, a co z tym związane – zapewniającym stabilność finansową działalności przedsiębiorstwa Im większy udział kapitałów własnych w strukturze finansowania, tym działalność przedsiębiorstwa jest bezpieczniejsza z finansowego punktu widzenia Kapitały własne nie są oprocentowane, ale właściciele przedsiębiorstwa oczekują, że wniesiony przez nich wkład i pozostawiony zysk, wygenerują oczekiwaną przez nich stopę zwrotu (inaczej mówiąc: zaangażowane środki zostaną pomnożone). Dlatego mówi się, że kapitał własny również kosztuje!

27 27 Kapitały obce w strukturze finansowania działalności Kapitały obce są źródłem finansowania zwrotnym, długo lub krótkoterminowym, odpłatnym odpłatność wyraża się w wysokości odsetek od pożyczonych środków, którą traktuje się jako koszt kapitału obcego koszt kapitału obcego jest niższy niż kapitału własnego, ponieważ jego dawca ponosi niższe ryzyko niż dawca kapitału własnego dawca kapitału obcego w określonym terminie otrzymuje pożyczone środki, wraz z oprocentowaniem, zastosować może także zabezpieczenie pożyczonych środków Wysoki udział kapitałów obcych pogarsza bezpieczeństwo działalności przedsiębiorstwa, ponieważ generuje tzw. ryzyko finansowe

28 28 Ryzyko finansowe i ryzyko utraty płynności Ryzyko finansowe związane jest z brakiem możliwości zwrotu pożyczonych środków jeżeli przedsiębiorstwo zaciągnie zbyt wiele kredytów, może się okazać, że nie jest w stanie ich zwrócić, czyli opłacać rat kredytu im wyższy jest poziom kapitałów obcych w strukturze finansowania działalności, tym wyższy jest poziom ryzyka finansowego Szczególnie groźną postacią ryzyka finansowego jest ryzyko utraty płynności finansowej, które oznacza niezdolność do regulowania koniecznych płatności (np. zapłaty za zakupione materiały, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników) w wymaganym terminie Ryzyko finansowe i ryzyko utraty płynności finansowej mogą doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa

29 29 Złota zasada bilansowa Struktura źródeł finansowania działalności powinna być dostosowana do rodzaju prowadzonej działalności i wynikającego z niej zapotrzebowania na aktywa trwałe i obrotowe. W ustaleniu takiej struktury finansowania pomocna może być złota zasada finansowa. Złota zasada finansowa głosi, że aktywa trwałe powinny być finansowane stabilnymi źródłami finansowania w postaci kapitałów stałych (kapitały stałe to suma kapitałów własnych i kapitałów obcych długoterminowych) Spełnienie złotej zasady bilansowej można obliczyć w następujący sposób: kapitały stałe ÷ aktywa trwałe > 1 wynik obliczeń powinien być wyższy od 1, co oznacza spełnienie złotej zasady finansowej (przedsiębiorstwo jest stabilne finansowo) przy spełnionej złotej zasadzie finansowej przedsiębiorstwo finansuje aktywa trwałe obsługujące więcej cykli produkcyjnych długoterminowymi źródłami kapitału, zaś aktywa obrotowe krótkoterminowymi źródłami kapitału

30 30 Ustalanie wyniku finansowego

31 31 W związku z wytwarzaniem wyrobów lub świadczeniem usług, przedsiębiorstwo ponosi koszty W momencie sprzedaży wyrobów lub usług po ustalonej cenie, realizuje przychody ze sprzedaży Różnica pomiędzy wysokością przychodów ze sprzedaży (S) a poniesionymi kosztami wytworzenia wyrobów lub świadczenia usług (K), to tzw. wynik ze sprzedaży, który może być: zyskiem ze sprzedaży (jeżeli P > K) stratą ze sprzedaży (jeżeli P < K)

32 32 Przykład Ustalanie wyniku ze sprzedaży W danym miesiącu wytworzono 100 szt. wyrobu A. Wytworzenie jednego wyrobu kosztowało 10zł. Przedsiębiorstwo sprzedaje wyroby hurtownikowi za 14zł. Oblicz wysokość kosztów wytworzenia wyrobów i wysokość przychodów ze sprzedaży, a także wynik za sprzedaży, zakładając, że: (1) sprzedano całą partię wyrobów (czyli 100szt) (2) sprzedano tylko połowę partii wyrobów (czyli 50szt) co powinno zrobić przedsiębiorstwo, jeżeli wystąpi sytuacja druga?

33 33 Rozwiązanie (1) koszt wytworzenia wyrobów: 100szt. x 10zł = 1000zł przychody ze sprzedaży: 100szt. x 14zł = 1400zł wynik ze sprzedaży:1400zł – 1000zł = 400zł (2) koszt wytworzenia wyrobów: 100szt. x 10zł = 1000zł przychody ze sprzedaży: 50szt. x 14zł = 700zł wynik ze sprzedaży:700zł – 1000zł = - 300zł

34 34 Źródła pozostałych przychodów i kosztów przedsiębiorstwa pozostała działalność operacyjna: pozostałe przychody operacyjne, np. ze sprzedaży posiadanych aktywów trwałych pozostałe koszty operacyjne, np. faktyczna wartość sprzedawanego środka trwałego działalność finansowa przychody finansowe, np. odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych koszty finansowe, np. koszty odsetek od kredytów bankowych

35 35 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w przedsiębiorstwie mogą wystąpić także: zyski nadzwyczajne, np. otrzymane odszkodowania ubezpieczeniowe straty nadzwyczajne np. wielkość strat wynikających ze zdarzeń losowych (pożarów, kradzieży itp.) różnica pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi to wynik zdarzeń nadzwyczajnych

36 36 Ustalanie zysku (straty) brutto

37 37 Zysk (strata) brutto a zysk (strata) netto zysk (strata) brutto to podstawa opodatkowania (podstawa wymiaru podatku dochodowego, jaki musi opłacić przedsiębiorstwo z tytułu prowadzonej działalności) zysk (strata) brutto pomniejszony o wysokość opodatkowania to zysk (strata) netto

38 38 Analiza progu rentowności

39 39 Sposób, w jaki przedsiębiorstwo wytwarza wyroby lub świadczy usługi związany jest z ponoszeniem kosztów. Koszty te mogą mieć charakter: kosztów zmiennych, których wielkość zależy od wielkości produkcji i sprzedaży np. zużycie czynników produkcji – materiałów, półfabrykatów kosztów stałych, których wielkość nie zależy od wielkości produkcji i sprzedaży; innymi słowy przedsiębiorstwo ponosi te koszty nawet wówczas, gdy nie produkuje wyrobów lub nie świadczy usług np. koszt wynajmu lokalu, amortyzacja, koszt wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stałe

40 40 Próg rentowności (BEP) oznacza: punkt, w którym przychody ze sprzedaży są równe poniesionym kosztom całkowitym wytworzenia produktów (czyli kosztom stałym i kosztom zmiennym) jest to zatem punkt, w którym przedsiębiorstwo nie osiąga zysku operacyjnego, ale także nie ponosi straty (różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami całkowitymi wytworzenia wyrobów jest równa zeru) wyznaczenie progu rentowności pozwala ustalić taką wielkość przychodów ze sprzedaży, która zapewnia pokrycie całkowitych kosztów wytworzenia produktów; realizowanie przychodów ze sprzedaży większych niż wielkość przychodów ze sprzedaży w progu rentowności pozwala na osiągnięcie zysku operacyjnego

41 41 graficzna prezentacja progu rentowności przedstawiona została na kolejnym slajdzie próg rentowności znajduje się dokładnie w miejscu przecięcia krzywych obrazujących wielkość sprzedaży (S) i wielkość kosztów całkowitych (C) oznacza to, że sprzedaż na poziomie Q BEP zapewnia pokrycie kosztów całkowitych sprzedaż w wysokości powyżej progu rentowności (czyli powyżej Q BEP ), pozwoli przedsiębiorstwu znaleźć się w obszarze zysków operacyjnych im sprzedaż będzie wyższa od sprzedaży w progu rentowności (czyli sprzedaży równej Q BEP ), tym zysk operacyjny będzie wyższy

42 42 koszty stałe F sprzedaż S koszty zmienne V koszty całkowite C zysk operacyjny = 0 BEP STRATA ZYSK Sprzedaż koszty Q BEP

43 43 Jak obliczyć wielkość progu rentowności? Założenia: S – przychody ze sprzedaży p – jednostkowa cena sprzedaży q – ilość produktów v – koszty zmienne przypadające na jeden produkt C – całkowite koszty operacyjne (wytworzenia wyrobów) F – koszty stałe V – koszty zmienne (ogólnie)

44 44 Podstawowe formuły ustalania progu rentowności: (w jednostkach; w szt.) (wartościowo; w zł.)

45 45 Przykład Obliczanie progu rentowności Założenia: cena produktów: 10zł/szt. ilość produktów: 5000szt. Koszty operacyjne: 35000zł, w tym: koszty stałe: 15000zł koszty zmienne: 20000zł; zatem jednostkowe koszty zmienne wynoszą: 20000zł/5000szt=4zł/szt. Należy ustalić wielkość progu rentowności w tym przedsiębiorstwie.

46 46 Rozwiązanie próg rentowności ilościowy BEP (w szt.) = F / (p-v) BEP (w szt.) = 15000zł / (10zł/szt.-4zł/szt.) = 2500szt. Interpretacja: przedsiębiorstwo pokryje całkowite koszty operacyjne (wytworzenia wyrobów) osiągniętymi przychodami ze sprzedaży, jeżeli sprzeda 2500szt. produktów. Sprzedaż powyżej 2500szt. pozwoli osiągnąć zysk operacyjny. próg rentowności wartościowy BEP (w zł) = BEP (w szt.) x p BEP (w zł) = 2500szt. x 10zł/szt. = 25000zł. Interpretacja: przedsiębiorstwo pokryje całkowite koszty operacyjne (wytworzenia wyrobów), jeżeli osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 25000zł. Zrealizowanie przychodów na poziomie wyższym niż 25000zł pozwolą na osiągnięcie zysku operacyjnego.

47 47 Opodatkowanie działalności przedsiębiorstwa

48 48 Rodzaje obciążeń podatkowych Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw związane są z koniecznością opłacania: podatku dochodowego: od osób prawnych (tzw. CIT); dot. działalności przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną ewentualnie od osób fizycznych (tzw. PIT); dot. działalności przedsiębiorstw nie posiadających osobowości prawnej, np. przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą innych podatków: np. VAT, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilno- prawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu itd.

49 49 Podatek dochodowy – możliwe formy opodatkowania podmioty prowadzące księgi rachunkowe (tzw. pełną księgowość) ustalają zysk brutto, który jest podstawą wymiaru podatku podmioty nie prowadzące ksiąg rachunkowych (dot. w szczególności przedsiębiorstw małych) mogą opłacać podatek dochodowy w formie: zryczałtowanej – w formie karty podatkowej lub tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach ogólnych – podstawą wymiaru podatku jest dochód ustalony na podstawie zdarzeń gospodarczych ewidencjonowanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

50 50 Wybór formy opodatkowania Wybierając formę opodatkowania należy uwzględnić: określone przepisami prawa możliwości skorzystania z danej formy opodatkowania, na które z kolei wpływ mają min.: forma prawna prowadzonej działalności, przedmiot prowadzonej działalności, rozmiar prowadzonej działalności, związane z daną formą opodatkowania możliwości odliczeń i możliwości oddziaływania na koszty uzyskania przychodów i tym samym na wysokość opłacanego podatku obowiązki wynikające ze sposobu prowadzenia ewidencji wymaganej w danej formie opodatkowania (ocena własnych umiejętności i wiedzy w tym zakresie, ewentualny koszt zlecenia tych czynności)

51 51 Efekt tarczy podatkowej Efekt tarczy podatkowej powoduje, że przedsiębiorstwa wykorzystujące kapitał obcy mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, gdyż oprocentowanie kapitału obcego zmniejsza podstawę opodatkowania jest to powód, dla którego przedsiębiorstwa decydują się na udział kapitałów obcych w strukturze finansowania działalności (mimo ryzyka finansowego i ryzyka utraty płynności)

52 52 Przykład Przedsiębiorstwo zamierza wytwarzać wyrób X. Planuje się, że z tego tytułu osiągnie w danym roku obrotowym 10000zł zysku z działalności operacyjnej. Dla uruchomienia produkcji potrzeba 50000zł. kapitału. Rozważa dwie możliwości: (1) całość kapitału będzie stanowiła kapitał właścicieli (2) połowę kapitału wniosą właściciele, a połowę będzie stanowił kredyt bankowy oprocentowany 10% w skali roku. Należy obliczyć wysokość podatku przy stawce 19%, jaki przedsiębiorstwo będzie opłacało w (1) i (2) wariancie finansowania działalności. ZAŁOŻENIE DODATKOWE – firma nie osiąga przychodów finansowych, nie występują zyski i straty nadzwyczajne

53 53 Rozwiązanie wariant (1)wariant (2) zysk operacyjny10000zł (-) koszty finansowe (odsetki) 0zł 2500zł (25000złx10%) (=) zysk brutto10000zł7500zł (-) podatek (19%*zysk brutto) 1900zł1425zł zysk netto8100zł6075zł WNIOSEK: w wariancie (2) wysokość płaconego podatku jest niższa, gdyż kwota kosztów finansowych – odsetek pomniejszyła podstawę opodatkowania

54 54 Zalecana literatura dodatkowa 1.A. Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003 2.Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Red. W.Szczęsny: Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003 3.W. Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2004 4.K. Safin: Zarządzanie małą firmą. Wyd. A.E. im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003 5.E. F. Brigham, J. E. Houston: Podstawy zarządzania finansami. T. 1.i 2. PWE, Warszawa 2005 6.J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005


Pobierz ppt "1 Finanse i obciążenia podatkowe Opracowanie: Monika Wieczorek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google