Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOCJA ZDROWIA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM im. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOCJA ZDROWIA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM im. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE."— Zapis prezentacji:

1 PROMOCJA ZDROWIA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM im. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE

2 Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: *dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, * podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

3 * uczniowie, * nauczyciele, * pracownicy niepedagogiczni, * rodzice SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ TWORZĄ

4 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 1.Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 2.Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań.

5 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

6 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

7 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 1. PRZYGOTOWANIE - inicjacja pomysłu, - propagowanie idei, - pozyskiwanie uczestników, - powołanie szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO - ankiety - lista problemów 3. BUDOWANIE PLANU DZIAŁAŃ I EWALUACJA - wybór problemów, - określenie przyczyny - ustalenie celów - zbudowanie planu - działania dla osiągnięcia celów 5. EWALUACJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ - ewaluacja końcowa – sprawdzenie, czy osiągnięto cel! (kryterium sukcesu) 4. DZIAŁANIA - realizacja planu, - monitorowanie działań(ewaluacja procesu)

8 SzPZ 1.PRZYGOTOWANIE Zespół ds. promocji zdrowia: - nauczyciele: Elżbieta Walkowiak, Małgorzata Koprowska – Karczyńska, Maria Manyś, Marzena Opala, Renata Listewnik, Małgorzata Kostkowska, Aleksandra Bednarek, Jakub Werner, Arkadiusz Heliński, - inni pracownicy szkoły: Beata Moncibowicz, Barbara Kucz, - uczniowie: Kuba Wojtkowiak, Przemysław Maciejewicz, Mateusz Utmańczyk, Bartosz Dziamski,

9 - rodzice: Renata Szymankiewicz, Anita Ejchorst, Kamilla Kostaniak, Agnieszka Basińska, - pielęgniarka szkolna: Maria Szymańska Szkolny koordynator zdrowia: Elżbieta Kamieniarz,

10 KLIMAT SPOŁECZNY W MOJEJ SZKOLE Skala oceny stosowana w ankietach: 5 – zdecydowanie tak (ocena najwyższa) 4 –raczej tak 3 – trudno powiedzieć (brak pewności) 2 – raczej nie 1 – zdecydowanie nie (ocena najniższa)

11 KLIMAT SPOŁECZNY W MOJEJ SZKOLE

12

13 Wnioski: W naszej szkole panuje dobry klimat społeczny. Uczniowie mogą oczekiwać wsparcia ze strony nauczycieli i motywowani są przez nich do osiągania sukcesów. Przestrzegane są prawa ucznia, relacje między rówieśnikami są dobre. Nauczyciele czują się dobrze w szkole, mają wsparcie zarówno ze strony kolegów z pracy jak i dyrekcji. Niepedagogiczni pracownicy również wysoko oceniają klimat społeczny panujący w szkole. Pozytywnie oceniają relacje interpersonalne, oraz możliwość uczestnictwa w życiu i pracy szkoły. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Wzrost uczestnictwa, partnerstwa i współdziałania rodziców w życiu klasy i szkoły.

14 SzPZ 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Analiza ankiet: Mocne strony: Wzrosła świadomość na temat prawidłowego rozkładu posiłków w ciągu dnia, Zmalała liczba uczniów wychodzących do szkoły bez spożycia śniadania, Wysoka świadomość rodziców n/t prawidłowego odżywiania. Słabe strony: Nie odnotowaliśmy wzrostu liczby uczniów codziennie spożywających pierwsze i drugie śniadanie. PROBLEM PRIORYTETOWY: grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: poprawić poziom prawidłowych zachowań w zakresie spożywania pierwszego i drugiego śniadania poprzez zwiększenie zaangażowania rodziców. KRYTERIUM SUKCESU: 50 % młodzieży zadeklaruje, że codziennie rano przed wyjściem do szkoły zjada pierwsze śniadanie.

15 SzPZ 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Analiza ankiet: Wnioski: Generalnie uczniowie mają świadomość, że używki są szkodliwe. Większość deklaruje, że nie jest zainteresowana żadnymi używkami. Mają też opanowaną wiedzę na temat podstawowych zasad odżywiania. Niestety, niektórzy nie stosują tej wiedzy w życiu codziennym. Aż 21 na 88 osób sięga sporadycznie po alkohol, a po papierosy 9 osób – z czego 6 osób deklaruje, że codziennie. Ze spożywaniem śniadań jest trochę lepiej, ale niestety powyżej 50 % uczniów przychodzi do szkoły na czczo. Lepiej wygląda sprawa ze spożywaniem drugiego śniadania, 67% uczniów zawsze przynosi ze sobą drugie śniadanie a 5 osób – nigdy. Ankieta sprawdzała również różne przejawy agresji wśród młodzieży. Ponad połowa uczniów (54,5%) spotkała się z agresją słowną, 1/3 - ze znęcaniem się nad młodszymi i słabszymi i tyleż samo z przemocą fizyczną. Problemy priorytetowy: Spora grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Papierosy i alkohol, to używki łatwo dostępne, po które niestety sięgają nasi uczniowie. Wysoki wskaźnik przemocy słownej i fizycznej. Wnioski do dalszej pracy: poprawić poziom prawidłowych zachowań w zakresie spożywania pierwszego i drugiego śniadania, zmniejszyć wskaźnik zainteresowania papierosami i alkoholem, obniżyć poziom agresji w szkole.

16 LISTA PROBLEMÓW: Kontynuować edukację antyalkoholową i antynikotynową w społeczności szkolnej, Poprawić nawyki żywieniowe wszystkich uczniów, Dążyć do powiększenia wiary we własne siły, zadowolenia ze swojego obecnego życia, Ograniczyć przejawy agresji.

17 WYBÓR PRIORYTETÓW Podać kryteria wyboru priorytetu. Zidentyfikować i wybrać przyczyny problemu priorytetowego, które mogą być: najważniejsze, najbardziej prawdopodobne, realne do usunięcia. Ustalić główną przyczynę istnienia problemu. Sporządzić listę wszystkich możliwych rozwiązań i wybrać z nich rozwiązania prawdopodobnie skuteczne i możliwe do zrealizowania. Wybrać główne rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu – ustalenie zadań w planie pracy.

18 PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA Planujemy realnie, tzn. wybrany cel powinien być osiągalny: w aktualnych warunkach, przy posiadanych środkach materialnych i zaangażowaniu ludzi. Stosujemy metodę małych kroków, tzn. realizujemy równocześnie nie więcej niż jeden, dwa cele, uznane za priorytetowe. Planowanie jest procesem składającym się z fazy wstępnej i budowania planu. Plan powinien: być konkretny i szczegółowy, zawierać elementy, które umożliwiają ewaluację, czyli sprawdzenie jak przebiegała praca i czy osiągnięto cel (sukces). Plan dotyczy określonego okresu – w szkole najkorzystniej jest budować plan na jeden rok szkolny.

19 3. BUDOWANIE PLANU DZIAŁAŃ Na przykład: Cel: Poprawić poziom prawidłowych zachowań w zakresie spożywania pierwszego i drugiego śniadania. ZADANIE KRYTER IUM SUKCE SU METODY REALIZA CJ, TERMI NY WYKO NAWCY ŚRODKI MONITO ROWA NIE, TERMIN, OSOBA ODPO WIEDZIA LNA SPOSÓB SPRAWDZENIA WYKONANIA ZADANIA CO WSKAŻE ? JAK SPRAW DZIMY? KTO I KIEDY SPRAW DZI?

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROMOCJA ZDROWIA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM im. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google