Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Znaczenie inwestycji w zdrowie dla zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Znaczenie inwestycji w zdrowie dla zrównoważonego rozwoju regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Znaczenie inwestycji w zdrowie dla zrównoważonego rozwoju regionalnego

2 Zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia Rozwój, który zaspokaja aktualne potrzeby, nie umniejszając zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb ONZ Agenda 21 "Jakość życia rozumiana jest jako kształtowanie właściwych proporcji w generowaniu, zaspokajaniu i sposobach realizacji potrzeb ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, duchowych człowieka, z zachowaniem kryterialnych funkcji sfery moralnej..." F.Piontek, B.Piontek "Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały; Podstawy Ekonomii Menedżerskiej, seria wydawnicza Prace naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu

3 Inwestycje w zdrowie – Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Cele strategiczne oraz rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia: – A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności A.3.3. Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych A.3.4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – A.4. Silna rodzina i zdrowy styl życia A.4.1. Prorodzinne rozwiązywanie problemów społecznych A.4.2. Zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz promocji – A.5. Sprawny i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia A.5.1. Rozwój regionalnego systemu ratownictwa medycznego A.5.2. Rozwój różnorodnych form wczesnej diagnostyki i terapii A.5.3. Wdrożenie systemu funkcjonalnych powiązań jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia A.5.4. System elastyczny, dostosowany do potrzeb społecznych

4 Inwestycje w zdrowie – Małopolski Program Ochrony Zdrowia 2001-2005 Regionalny cel strategiczny: Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia.

5 Inwestycje w zdrowie – Małopolski Program Ochrony Zdrowia 2001-2005 Cele operacyjne programu 1.poprawa zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych skutków uzależnień 2.promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych 3.zwiększenie skuteczności regionalnego systemu ratownictwa medycznego 4.usprawnienie wczesnej diagnostyki i terapii chorób układu krążenia 5.poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych 6.poprawa dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów 7.wzrost efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia oraz optymalizacja globalnych kosztów opieki stacjonarnej

6 Dla realizacji 7 celów operacyjnych założono 80 zadań, ok. 300 wskaźników służących do monitorowania Programu. Przyjęto koncepcje podziału województwa na 5 subregionów tj.: krakowski, tarnowski, sądecko-gorlicki, nowotarski, chrzanowski. Subregion zdefiniowano z jednej strony jako pulę świadczeń zdrowotnych w poszczególnych segmentach opieki zdrowotnej o gwarantowanej dostępności dla mieszkańców a z drugiej strony jako terytorialnie wyodrębniony obwód profilaktyczno- leczniczy, obejmujący kilka powiatów i dysponujący wieloprofilowym szpitalem o wysokich możliwościach diagnostyczno-leczniczych. Marszałek Województwa Małopolskiego powołał Małopolską Radę Zdrowia Publicznego jako gremium doradcze i opiniotwórcze. Małopolski Program Ochrony Zdrowia – Główne założenia

7 średnie zaawansowanie Programu w 2003 r. osiągnęło ok. 60% szczególnie korzystnie przebiega realizacja celu 3, 4 oraz 6 Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2001 - 2005 jest realizowany w wybitnie nie sprzyjających uwarunkowaniach systemowych Małopolski Program Ochrony Zdrowia – Realizacja celów operacyjnych w 2003 roku

8 Realizacja w 2004 r. - cel operacyjny 1 Poprawa zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych skutków uzależnień realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych działalność powołanego w 2002 r. Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom działalność utworzonego w 2003 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień wdrażanie zapisów Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004 – 2008, w tym realizacja zadań inwestycyjnych (nowe ośrodki terapii uzależnień i współuzależnień oraz oddziały psychiatryczne) powołanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego, koordynującej wdrożenie modelu psychiatrii środowiskowej w województwie otwarcie oddziału psychiatrii sądowej (oddział detencyjny) w szpitalu im. J. Babińskiego

9 Realizacja w 2004 r. - cel operacyjny 2 Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych realizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia we współpracy z samorządami gmin i powiatów zaktywizowanie samorządów lokalnych w realizowaniu programów promocji zdrowia ciągły rozwój Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie ciągły rozwój bazy sportowej województwa jako podstawy zachowań prozdrowotnych wydłużenie dalszego przeciętnego trwania życia - jedne z najlepszych wskaźników w Polsce

10 Realizacja w 2004 r. - cel operacyjny 3 Zwiększenie skuteczności regionalnego systemu ratownictwa medycznego prawidłowy przebieg wdrażania systemu ratownictwa medycznego w Małopolsce – następuje stopniowa integracja w układzie powiatowym jednostek ratownictwa medycznego na terenie Małopolski funkcjonuje 10 centrów powiadamiania ratunkowego, 20 szpitalne oddziały ratunkowe (2 w trakcie tworzenia) oraz 99 ambulansów reanimacyjnych (61 zespołów W i 38 zespołów R) i 2 zespoły ratownictwa z powietrza uruchomienie kierunku studiów pielęgniarstwo ze specjalnością ratownictwo medyczne – 2004 r - pierwsi absolwenci z tytułem licencjata na terenie województwa prowadzone są przez uprawnione podmioty działania edukacyjne dla służb medycznych i pozamedycznych w zakresie pomocy przedlekarskiej rozwój specjalizacji z medycyny ratunkowej (14 lekarzy specjalistów II stopnia)

11 Realizacja w 2004 r. - cel operacyjny 4 Usprawnienie wczesnej diagnostyki i terapii chorób układu krążenia utworzenie Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji Kardiologicznych, Kardiochirurgicznych i Torakochirurgicznych w strukturach KSS im. Jana Pawła II wdrożenie programu interwencyjnego leczenia zawału serca w skali województwa wzrost dostępności do świadczeń kardiologicznych - znaczący wzrost liczby porad kardiologicznych i diabetologicznych oraz liczby hospitalizacji w oddziałach kardiologicznych realizacja w subregionie krakowskim unikalnego programu o zasięgu subregionalnym – Wczesnej prewencji i profilaktyki choroby niedokrwiennej serca z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych poprawa wskaźników zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia - spadek liczby zawałów mięśnia sercowego oraz wskaźników umieralności

12 Realizacja w 2004 r. - cel operacyjny 5 Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych realizacja specjalistycznych programów edukacyjnych m.in. Nadzieja nie umiera nigdy (NFZ) oraz inicjowanie masowych kampanii na rzecz zapobiegania chorobom nowotworowym poprawa dostępności do świadczeń z zakresu onkologii (z wyjątkiem radioterapii) – wzrost liczby udzielanych porad oraz łóżek w chirurgii onkologicznej zaawansowanie prac związanych z uruchomieniem Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego – opracowanie koncepcji programowo- technologicznej wraz z kosztami, wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, otwarcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy obiektu zwiększenie dostępności do radioterapii w Centrum Onkologii Oddział w Krakowie oraz w Szpitalu Uniwersyteckim

13 Realizacja w 2004 r. - cel operacyjny 6 Poprawa dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów poprawa dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym do praktyk lekarza rodzinnego wzrost nakładów finansowych na podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną opracowywanie strategii zdrowotnych na poziomie gmin i powiatów osiągnięcie rozmieszczenia poradni specjalistycznych na terenie województwa dostępnych w powiatach ziemskich i subregionach odpowiadającego założeniom Programu osiągnięcie w wybranych specjalnościach wskaźników liczb porad określonych w Programie prowadzenie przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ analiz dostępności oraz czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne

14 Realizacja w 2004 r. - cel operacyjny 7 Wzrost efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia oraz optymalizacja globalnych kosztów opieki stacjonarnej przekroczenie planowanej liczby łóżek krótkoterminowych oraz znaczący wzrost łóżek opieki długoterminowej skrócenie średniego czasu pobytu w szpitalu konsolidacja wybranych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia przygotowanie założeń programu modernizacji głównych zasobów rzeczowych systemu opieki stacjonarnej osiągnięcie subregionalnych wskaźników dostępności do świadczeń szpitalnych w wybranych specjalnościach uruchomienie kilkudziesięciu oddziałów szpitalnych o profilach zgodnych z potrzebami zdrowotnymi ograniczenie liczby łóżek szpitalnych o niskim wskaźniku wykorzystania utrzymywanie względnie niskiego poziomu nierównowagi przychodów i kosztów w lecznictwie stacjonarnym

15 Wydatki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia (1999-2003) w woj. Małopolskim wg GUS ogółem: 110 629 690 164 073 188 214 656 731 154 459 038 135 923 314

16 Wydatki z budżetu województwa na ochronę zdrowia (1999-2003) w woj. małopolskim 39 543 tys. 18 044 tys. 27 542 tys. 22 735 tys. 25 968 tys.

17 Wydatki z budżetu powiatów na ochronę zdrowia (1999-2003) wg subregionów w woj. małopolskim *wraz z danymi miast na prawach powiatu

18 Wydatki z budżetu powiatów na ochronę zdrowia (2003) w woj. małopolskim wydatki ogółem wydatki majątkowe inwestycyjne

19 Wydatki z budżetu gmin na ochronę zdrowia (1999-2003) wg subregionów w woj. małopolskim *wraz z danymi miast na prawach powiatu

20 Wydatki z budżetu gmin na ochronę zdrowia (2003) w woj. małopolskim wydatki ogółem

21 Wydatki z budżetu Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia na świadczenia zdrowotne

22 Wydatki Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia na profilaktykę i promocję zdrowia (2004)

23 Wydatki i działania powiatów i województwa z zakresu promocji zdrowia (2004) w woj. małopolskim Cele MPOZ powiatwojewództwo liczba realizowanych programów liczba osób objęta programami liczba realizowanych programów liczba osób objęta programami 1) Poprawa zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych sutków uzależnień 8425 83261 079 2) Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych 5134 25374 269 3) Zwiększenie skuteczności regionalnego systemu ratownictwa medycznego 81 485 4) Usprawnienie wczesnej diagnostyki i terapii chorób układu krążenia 1640 55132 885 5) Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych 4234 75871 441 6) Poprawa dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów 2300 7) Wzrost efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia oraz optymalizacja globalnych kosztów opieki stacjonarnej Inne 11893 516 SUMA322230 695239 674 Wydatki województwa przeznaczone na promocję zdrowia: 305 000 zł Wydatki powiatów przeznaczone na promocję zdrowia: 3 303 270 zł

24 Efekty regionalnej polityki zdrowotnej porozumienie głównych podmiotów co do strategii ochrony zdrowia w regionie, właściwe ukierunkowanie restrukturyzacji regionalnego systemu ochrony zdrowia, zmiana profilu i organizacji świadczeń, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi, zmniejszenie liczby łóżek krótkoterminowych i zwiększenie liczby łóżek długoterminowych, wzmocnienie i rozwój wybranych obszarów opieki – kardiologia, psychiatria, onkologia, usprawnienie wczesnej diagnostyki, zwłaszcza chorób układu krążenia, opracowanie priorytetów inwestycyjnych w ochronie zdrowia,

25 Efekty regionalnej polityki zdrowotnej skrócenie średniego czasu pobytu, poprawa efektywności poprzez łączenie oddziałów, zmianę ich profilu, outsourcing, podnoszenie jakości zarządzania, redukcja i optymalizacja zatrudnienia (zwolniono ok. 8 tys. pracowników), dynamiczny rozwój niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej także poprzez likwidacje jednostek publicznych wysoki poziom profesjonalizmu wielu ośrodków medycznych na różnych poziomach referencyjnych, zwiększenie stanu wiedzy o regionalnym systemie w oparciu o skuteczny monitoring

26 Konieczność dalszych inwestycji w zdrowie skuteczna realizacja regionalnej strategii zdrowotnej, oraz specjalistycznych programów zdrowotnych, zwiększenie znaczenia medycyny zapobiegawczej i skali oddziaływania programów promocji zdrowia – inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia, dalsza poprawa wskaźników zdrowotności populacji, konsolidacja i koncentracja zasobów, głównie w zakresie opieki stacjonarnej i ustalenie regionalnej sieci szpitali, podejmowanie decyzji alokacyjnych w zakresie publicznych środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia i uruchomienie mechanizmów dodatkowego finansowania opieki zdrowotnej,

27 zmniejszanie skali nierównowagi finansowej w regionalnym systemie ochrony zdrowia dążenie do decentralizacji finansowania systemu ochrony zdrowia na poziom regionalny, konieczność podjęcia działań związanych ze wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego, określenie zasad współpracy sektora publicznego i niepublicznego w ochronie zdrowia w Małopolsce, uwzględnienie zasad i źródeł finansowania inwestycji w sektorze ochrony zdrowia w dokumentach planistycznych i rozwojowych (NPR, Strategia Województwa, RPO). Konieczność dalszych inwestycji w zdrowie

28 www.malopolskie.pl


Pobierz ppt "Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Znaczenie inwestycji w zdrowie dla zrównoważonego rozwoju regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google