Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KANCELARIA RADCY PRAWNEGO"— Zapis prezentacji:

1 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Andrzej Stachowiak ul. Rynek 46/47 lokal nr 5 Wrocław Prezentacja programu komputerowego WINDYKACJA

2 Szanowni Państwo ! Kancelaria prawna, w ramach której świadczę usługi powstała w roku W prowadzonej działalności, wykorzystując zdobyte doświadczenie, koncentruję się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i zastępstwie procesowym, zarówno podmiotów gospodarczych (bank, spółki prawa handlowego), jak również osób fizycznych. Dodatkowo, oprócz standardowej obsługi prawnej, zajmuję się świadczeniem usług w zakresie windykacji należności. Podejmowane działania windykacyjne prowadzone są w oparciu o jednorazowe zlecenia oraz w ramach stałej współpracy na podstawie Umowy Generalnej, która umożliwia także kompleksową i bieżącą obsługę w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami administracyjnymi.

3 Kancelaria - Biuro Windykacji wykonuje wszelkie czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania niespłaconej w terminie należności wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami, prowizjami, opłatami, a także kosztami postępowania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, mając na uwadze dobre imię Klienta. W skład zespołu windykacyjnego wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu windykacji należności, w szczególności na rzecz instytucji finansowych. Również dzięki doskonałej współpracy z Kancelariami Komorników Sądowych na terenie całego kraju, postępowania egzekucyjne przeprowadzane są skutecznie i rzetelnie. Blisko dwuletnie doświadczenie w windykacji należności na rzecz Oddziałów jednego z Banków wiodących na rynku finansowym, pozwoliło na wypracowanie metod współpracy, które zapewniają sprawny przepływ informacji pomiędzy Oddziałami Banku a Biurem Windykacji oraz pozwalają na pełną kontrolę nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego i jego prawidłowością.

4 W prowadzonej przez Biuro Windykacji działalności wykorzystywany jest specjalistyczny program Windykacja i inne oprogramowanie, co dodatkowo zapewnia naszym Klientom profesjonalną i szybką obsługę. Ponadto Klient w ramach Umowy Generalnej uzyskuje dostęp do aktualnej bazy spraw zleconych udostępnianej na stronie Kancelarii: W ramach zlecenia Biuro Windykacji czuwa nad całością postępowania windykacyjnego, począwszy od przygotowania projektu bankowego tytułu egzekucyjnego, uwzględniając przy tym aktualną linię orzecznictwa sądowego, projektu wyciągu z Ksiąg Banku czy pozwu o zapłatę, poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych oraz kontrolowanie przebiegu postępowania sądowego, a następnie wszczyna i nadzoruje postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego.

5 PROGRAM WINDYKACJA WINDYKACJA
Założenia do programu opracowano w oparciu o przepisy bankowe, a w szczególności o procedury windykacyjne jednego z banków wiodących na rynku finansowym. Wdrożenie programu nastąpiło w kwietniu 2002r. Od momentu uruchomienia program jest nadal rozbudowywany o nowe elementy mające na celu dalsze usprawnianie procedur windykacyjnych oraz generowanie raportów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Banku. WINDYKACJA Program „Windykacja” jest bazą danych zawierających informacje o wszystkich prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. W systemie ewidencjonowane są zarówno postępowania prowadzone na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych, jak również postępowania nakazowe, spadkowe, upadłościowe i układowe oraz powództwa przeciwegzekucyjne. Informacje o prowadzonych postępowaniach każdego z Oddziałów Banku współpracującego z Kancelarią umieszczone są w odrębnych katalogach. Każdy katalog Oddziału zawiera bazę dłużników oraz bazę prowadzonych spraw.

6 KATALOG DŁUŻNIKÓW Katalog dłużników stano-wi ewidencje wszystkich osób, wobec których została podjęta decyzja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Katalog ten zawiera informacje o dłużniku, umożliwiających pełną jego identyfikację, m.in. Imię i nazwisko Imiona rodziców, data i miejsce urodzenia Numer i seria dowodu osobistego, numer NIP, PESEL Adres zamieszkania i korespondencji Miejsce zatrudnienia

7 KATALOG PROWADZONYCH SPRAW
Katalog prowadzonych spraw stanowi ewidencję spraw dłużników. Obejmuje szczegółowe informacje o rodzaju sprawy i przebiegu postępowania. Informacje o prowadzonej sprawie zawarte zostały kolejno na ośmiu zakład-kach: Tytuły egzekucyjne Zadłużenie Stan sprawy Wpłaty Rozliczenie Koszty Powiązanie Uwagi

8 ZAKŁADKA 1 – TYTUŁY EGZEKUCYJNE
Zawiera informacje o numerze sprawy, numerze bankowego tytułu egzekucyjnego, dacie jego wystawienia (dacie złożenia pozwu), kwocie dochodzonej wierzytelności, dacie przedawnienia należności, a ponadto informacje o Sądzie, przed którym toczy się postępowanie oraz o organie egzekucyjnym prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Dla każdej prowadzonej sprawy możliwe jest ustawienie indywidualnej liczby dni do podjęcia dalszych czynności. Dodatkowo każdą sprawę można przyporządkować do określonych grup: poziom I – rodzaj postępowania (postępowania w toku, postępowania zawieszone, postępowania polubowne, postępowania układowe, postępowania upadłościowe) poziom II – jednostka organizacyjna Banku (I Oddział, II Oddział, III Oddział, Filia 1, Filia 2, Filia 3, itd.)

9 ZAKŁADKA 2 – ZADŁUŻENIE Zawiera informacje o wysokości dochodzonej należności w podziale na poszczególne składniki zadłużenia: kapitał odsetki, w tym dalsze odsetki liczone od daty wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego lub dnia wniesienia pozwu prowizje opłaty sądowe opłaty skarbowe koszty zastępstwa procesowego inne koszty poniesione w związku z dochodzeniem należności. ZAKŁADKA 3 – STAN SPRAWY Zawiera opis sprawy ułożony w porządku chronologicznym. Dodatkowe pole „Uwagi” umożliwia wprowadzenie krótkiego opisu dokonanej czynności.

10 ZAKŁADKA 4 – WPŁATY Zawiera informacje o dokonanych wpłatach: o osobie wpłacającej, o dacie i kwocie wpłaty oraz o sposobie rozksięgowania. Zawiera ponadto informację o łącznej wysokości dokonanych wpłat. ZAKŁADKA 5 – ROZLICZENIA Zawiera informacje o aktualnym stanie zadłużenia i wysokości pozostałego do zapłaty zadłużenia w podziale na poszczególne składniki zadłużenia. ZAKŁADKA 6 – KOSZTY Zawiera informacje o wysokości należnych Kancelarii kosztach postępowaniach oraz o kwocie kosztów spłaconych. ZAKŁADKA 7 – POWIĄZANIA Zawiera informacje o postępowaniach powiązanych z postępowaniem głównym jak, np. postępowania o wyjawienie majątku czy postępowania o nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko współmałżonkowi dłużnika. ZAKŁADKA 8 – UWAGI Zawiera dodatkowe informacje o dłużniku lub prowadzonej sprawie, np. treść wysłanych wiadomości , treść przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

11 ZAKŁADKA 1 – TYTUŁY EGZEKUCYJNE

12 ZAKŁADKA 2 – ZADŁUŻENIE

13 ZAKŁADKA 3 – STAN SPRAWY

14 ZAKŁADKA 4 – WPŁATY

15 ZAKŁADKA 5 – ROZLICZENIE

16 ZAKŁADKA 6 – KOSZTY

17 ZAKŁADKA 7 – POWIĄZANIE

18 ZAKŁADKA 8 – UWAGI

19 Program WINDYKACJA umożliwia również generowanie informacji do raportów wymaganych zgodnie z instrukcją o windykacji: Spis dłużników Repertorium prowadzonych spraw Karta informacyjna windykowanej należności Wykazy spraw zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów: - sprawy w postępowaniu komorniczym (zaliczka) - sprawy w postępowaniu komorniczym (bez zaliczki)

20 SPIS ALFABETYCZNY DŁUŻNIKÓW
Spis alfabetyczny dłu-żników jest spisem wszystkich dłużników zawierającym imię i nazwisko dłużnika, oznaczenie numeru sprawy oraz numeru tytułu. Spis alfabe-tyczny pozwala na szybkie wyszukanie dłużnika oraz numeru przyporządkowanej sprawy.

21 REPERTORIUM PROWADZONYCH SPRAW
Repertorium prowa-dzonych spraw sta-nowi wykaz spraw skierowanych do win-dykacji. Liczba po-rządkowa repertorium odpowiada numerowi akt windykacyjnych w danym roku. Zapisy w repertorium wprowa-dzane są sukcesywnie, kolejno w miarę wpływu spraw, w sposób czytelny i przejrzysty.

22 KARTA INFORMACYJNA WINDYKOWANEJ NALEŻNOŚCI
Po założeniu akt win-dykacyjnych i wpisaniu sprawy do repertorium sporządzana jest karta informacyjna windy-kowanej należności Banku, w której m.in. przedstawiony jest aktualny przebieg po-stępowania windyka-cyjnego oraz wyso-kość poniesionych kosztów postępowa-nia.

23 WYKAZ SPRAW ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
Sprawy w postępowaniu komorniczym (zaliczka) Raport „Sprawy w postępowaniu komorniczym (zaliczka)” pozwala Bankowi na zaliczenie należności dochodzonej od dłużnika w koszty uzyskania przychodu. Raport zawiera informacje dotyczące dłużnika (imię i nazwisko), numeru sprawy, sygnatury akt komorniczych, daty uiszczenia zaliczki komorniczej oraz jej wysokości. Sprawy w postępowaniu komorniczym (bez zaliczki) Raport „Sprawy w postępowaniu komorniczym (bez zaliczki)” pozwala Bankowi na zaliczenie należności dochodzonej od dłużnika w koszty uzyskania przychodu. Raport zawiera informacje dotyczące dłużnika (imię i nazwisko), numeru sprawy, daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz sygnatury akt komorniczych.

24 SPRAWY W POSTĘPOWANIU KOMORNICZYM
- zaliczka

25 W programie WINDYKACJA umieszczono również dodatkowe narzędzia pomocnicze:
Katalog sądów – aktualna baza Sądów Rejonowych i Okręgowych Katalog komorników – aktualna baza Kancelarii Komorniczych Kalkulatory odsetkowe – zawierające tabele odsetek ustawowych, podatkowych oraz umownych Terminy – opcja umożliwiająca monitorowanie czynności podejmowanych w prowadzonych sprawach.

26 KATALOG SĄDÓW I KOMORNIKÓW

27 KALKULATORY ODSETKOWE
Umożliwiają obliczenie odsetek ustawowych, podatkowych i umownych w danym okresie czasu.

28 UPŁYWAJĄCE TERMINY Moduł umożliwia na automatyczne monitorowanie czynności.

29 Dane osobowe oraz nazwy firm użyte w prezentacji zostały stworzone na potrzeby prezentacji – wszelkie podobieństwo jest przypadkowe.

30 Dziękuję za uwagę ! Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać:
Andrzej Stachowiak KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ul. Rynek 46/47 lok. 5 Wrocław tel. (071) fax. (071) BIURO WINDYKACJI ul. Sztabowa 76B Wrocław tel. (071) , (071) fax. (071) Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "KANCELARIA RADCY PRAWNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google