Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia OSD i OSP z wdrożenia zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia OSD i OSP z wdrożenia zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia OSD i OSP z wdrożenia zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Warszawa, 24 stycznia 2014r.

2 Zidentyfikowane problemy I. W zakresie zawartości instrukcji eksploatacji - § 4.1. II. W zakresie możliwości wykonywania niektórych prac oraz możliwości nauki zawodu i odbywania stażów przy urządzeniach energetycznych przez osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych - § 6. III. W zakresie konieczności widoczności wszystkich uziemień z miejsca wykonywania pracy oraz braku wariantu wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych wyłączonych spod napięcia lecz nieuziemionych - § 28.2. podpunkt 7).

3 Zidentyfikowane problemy i uzasadnienie propozycji zmian I. § 4.1. Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności: (…) Uzasadnienie problemu: W OSD i OSP przyjęte jest, iż instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych tworzone są jako instrukcje ramowe dla grup urządzeń (np. linie napowietrzne, linie kablowe), dla których zasady eksploatacji są powtarzalne lub dla konkretnych urządzeń (np. eksploatacja poszczególnych GPZ). W związku z tym, literalnie czytając zapisy § 4., każde urządzenie z tej samej grupy urządzeń powinno posiadać osobną instrukcję eksploatacji, co doprowadziłoby do konieczności opracowania bardzo dużej ilości dokumentów o tej samej treści dla urządzeń różniących się tylko miejscem zainstalowania.

4 Zidentyfikowane problemy i uzasadnienie propozycji zmian I. § 4.1. Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności: (…) Propozycja zmian: polega na dodaniu terminu „grup urządzeń” we wstępie do § 4 oraz usunięciu słowa „danego” w podpunkcie 7) i 8) § 4 rozporządzenia. Treść § 4 po uwzględnieniu zaproponowanych zmian: § 4. 1. Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji urządzeń lub grup urządzeń energetycznych zawierającymi w szczególności: 7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzeń; 8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzeń energetycznych;

5 Zidentyfikowane problemy i uzasadnienie propozycji zmian II. § 6. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione. Uzasadnienie problemu:  W obecnym brzmieniu treść § 6. wskazuje jednoznacznie, iż każda osoba wchodząca w skład zespołu wykonującego pracę musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne. W praktyce natomiast istnieje szereg prac nieelektrycznych przy urządzeniach energetycznych, do wykonania których nie jest wymagane posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego np.:  wycinanie/przycinanie gałęzi, krzewów i drzew,  koszenie traw, odśnieżanie,  wykonywanie wykopów,  obsługa sprzętu zmechanizowanego,  prace transportowe,  malowanie i renowacja obiektów, konstrukcji wsporczych, fundamentów,  wymiana znaków bezpieczeństwa i informacyjnych. Remont budowlany (elewacja i dach) wieżowej stacji transformatorowej SN/nn, wyłączonej spod napięcia i obustronnie uziemionej.

6 Zidentyfikowane problemy i uzasadnienie propozycji zmian II. § 6. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione. Uzasadnienie problemu c.d.: Obecna treść § 6. rozporządzenia:  wymusza na osobach nieposiadających stosownego wykształcenia i doświadczenia niepotrzebny obowiązek uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, które nie jest wymagane przy wykonywaniu prac nieelektrycznych przy urządzeniach energetycznych,  generuje zbędne koszty funkcjonowania firm wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych, ze względu na konieczność posiadania uprawnień nawet przez osoby wykonujące prace nieelektryczne, co w konsekwencji przenosi się na wzrost ceny energii,  uniemożliwia szkolenie osób w procesie przygotowania do zawodu (np. stażyści, praktykanci, nowo zatrudnieni pracownicy).

7 Zidentyfikowane problemy i uzasadnienie propozycji zmian II. § 6. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione. Propozycja zmian: Zastąpić obecną treści § 6. rozporządzenia zapisem uwzględniającym treść Art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, który wymaga zatrudniania osób posiadających stosowne kwalifikacje przy samodzielnej eksploatacji urządzeń energetycznych, ale nie wyklucza wykonywania prac eksploatacyjnych przez osoby bez uprawnień, o których mowa w Art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo Energetyczne. Treść § 6 po uwzględnieniu zaproponowanych zmian: § 6. 1. Zabrania się samodzielnego wykonywania prac eksploatacyjnych przez osoby nieuprawnione. 2. W przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych przez zespół, kierujący zespołem powinien być osobą uprawnioną. 3. Jeżeli kierujący zespołem nie jest osobą uprawnioną, dopuszcza się wykonywanie prac eksploatacyjnych przez zespół pod nadzorem osoby uprawnionej.

8 Zidentyfikowane problemy i uzasadnienie propozycji zmian III. § 28.2. Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace: 7) przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; Uzasadnienie problemu:  Zapis w § 28.2. podpunkt 7) nie uwzględnia przypadku wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych wyłączonych spod napięcia lecz nieuziemionych.  Treść zapisu zawiera błąd, który jest w sprzeczności z zapisem i przyjętą logiką w § 27.2. rozporządzenia: „Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy.”

9 Zidentyfikowane problemy i uzasadnienie propozycji zmian III. § 28.2. Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace: 7) przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; Propozycja zmian: W § 28.2. podpunkt 7) dodać „nie uziemionych lub” oraz zastąpić słowo „którekolwiek” słowem „żadne”. Treść § 28. 2. podpunkt 7) po uwzględnieniu zaproponowanych zmian: 7) przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz nieuziemionych lub uziemionych w taki sposób, że którekolwiek żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doświadczenia OSD i OSP z wdrożenia zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google