Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZÓR STAROSTY NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIAT GRODZKI TORUŃ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZÓR STAROSTY NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIAT GRODZKI TORUŃ."— Zapis prezentacji:

1 NADZÓR STAROSTY NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIAT GRODZKI TORUŃ

2 SZKOLENIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ORAZ NADZÓR NAD SZKOLENIEM Swoboda działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców została poddana szczególnym uregulowaniom oraz nadzorowi. Szczegółowe rozwiązania tej działalności regulowanej są określone w przepisach: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30 poz.151 z późn.zm.) -rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.01.2013r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz.U. z 2013r. poz. 84 ) -rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r. Poz. 1019) -rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012r. po 995)

3 Zadania starosty w zakresie nadzoru rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców; prowadzenie kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców; wydawanie zaleceń pokontrolnych; wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców; skreślanie instruktora lub wykładowcy z ewidencji; sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej,

4 REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIA W 2013 R. W ZAKRESIE NADZORU

5 rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców W 2013 r. wpłynęła skarga na 1(jeden) ośrodek szkolenia kierowców; zarzuty były kontrolowane i rozpatrywane w trakcie kontroli kompleksowej, która była zaplanowana w tym czasie w ośrodku. Kontrolujący zakwestionowali sposób prowadzenia szkolenia teoretycznego, który był mocno zbieżny z learningiem,a ośrodek nie miał zgłoszonego tego typu działalności. Na zalecenia pokontrolne właściciel ośrodka złożył skargę do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (brak odpowiedzi i stanowiska Wojewody w tej sprawie)

6 prowadzenie kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców w 2013r. Przeprowadzono 49 kontroli w OSK, w tym: -44 kompleksowe, -4 kontrole na wniosek innego starosty w zakresie infrastruktury znajdującej się na terenie miasta Toruń, -1 kontrolę dot. spełnienia warunków dla poświadczenia spełnienia dodatkowych wymagań przez OSK.

7 NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZANE W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZANYCH W OSK PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI PREZYDENTA MIASTA TORUNIA Brak właściwych tytułów prawnych dokumentujących posiadanie wymaganej ustawą o kierujących pojazdami infrastruktury. Zawarte umowy nie stanowiły o faktycznym władaniu elementami infrastruktury. Efekt: prowadzenie szkoleń w zakresie szerszym niż pozwalała infrastruktura osk (np. promesy najmu) Nie realizowanie pełnego szkolenia praktycznego – brak jazd po zmierzchu w mieście i poza terenem zabudowanym; brak jazd poza miastem na drogach o dopuszczalnej prędkości pow. 70 km/godz. na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć,

8 Nieprawidłowe umowy o zatrudnieniu instruktorów nauki jazdy (umowy o dzieło, zamówienie na wyszkolenie) Nie dotrzymywanie terminów przesyłania informacji określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami Niezgodność terminów zgłoszonych zajęć oraz egzaminów wewnętrznych z zajęciami i egzaminami faktycznie przeprowadzonymi Nie przestrzeganie ilości czasu (180 min.) przeznaczonego na szkolenie (teoretyczne i ćwiczenia) w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

9 Nie realizowanie pełnego szkolenia praktycznego – brak jazd po zmierzchu w mieście i poza terenem zabudowanym; brak jazd poza miastem na drogach o dopuszczalnej prędkości pow. 70 km/godz. na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć, Pobieranie profilu kursanta (PKK) znacznie po rozpoczęciu szkolenia, Nie wpisywanie numerów PKK do książki ewidencji osób szkolonych po zakończeniu szkolenia i wydaniu kursantowi zaświadczenia o jego ukończeniu, Nie wydawanie kursantom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,

10 wydawanie zalecenia pokontrolne Skontrolowano w 2013 r. 44 ośrodki szkolenia kierowców dla 35 wydano zalecenia pokontrolne co stanowi 20,5% 80% podmiotów w różny sposób naruszyło różne przepisy ustaw, bądź rozporządzeń.

11 wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców W 2013 r. nie wydano żadnej decyzji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

12 skreślenie z ewidencji OSK 19.01.2013r. dokonano wpisów (z poprzedniej ewidencji) 59 ośrodków szkolenia kierowców W trakcie roku 2013 r. wpisano do ewidencji 3 nowe OSK, zaś 21 wykreślono z ewidencji na wniosek przedsiębiorców z powodu likwidacji działalności. Na koniec 2013 r. w ewidencji OSK prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia były wpisanych 41 podmiotów gospodarczych. Szkolenia kandydatów na kierowców odbywają się również w 2 toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu nauczania.

13 skreślanie instruktora lub wykładowcy z ewidencji Na dzień 19.01.2013 r. w ewidencji instruktorów były wpisane 302 osoby. Do 31.12.2013 r. skreślono z ewidencji instruktorów 52 osoby, w tym: - 20 z powodu zmiany miejsca zamieszkania i wpisania przez inny organ do ewidencji, - 32 z powodu wydania decyzji na podst. art. 130 ust 5 ustawy o kierujących pojazdami

14 sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej Prezydent Miasta Torunia ogłosił w lutym 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia dane dotyczące zdawalności osób przystępujących do egzaminu w 2013r. w WORD-ach,a odbywających szkolenia w OSK wpisanych do ewidencji OSK w mieście Toruniu.


Pobierz ppt "NADZÓR STAROSTY NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIAT GRODZKI TORUŃ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google