Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najmłodsze dzieci w szkole w świetle prawa oświatowego 21 września 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najmłodsze dzieci w szkole w świetle prawa oświatowego 21 września 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Najmłodsze dzieci w szkole w świetle prawa oświatowego 21 września 2015r.

2 Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej a ustawa o systemie oświaty wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego wybrane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej NAUCZYCIEL przestrzeń sali lekcyjnej

3 Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a …

4 OBOWIĄZEK SZKOLNY  Obowiązek szkolny 6-latków (Art. 15 ust. 2)  Przyspieszenie obowiązku szkolnego – decyzję podejmuje dyrektor na wniosek rodziców i na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (Art. 16 ust.1 i 2)  Odroczenie obowiązku szkolnego – decyzję podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców, potrzebna jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia (Art. 16 ust.3, 4 i 4b)  Obowiązek kontynuowania przygotowania przedszkolnego (Art. 16 ust. 4c)  Przepisy o odroczeniu dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do 8-go r.ż) Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

5 PODRĘCZNIKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika i innych materiałów (Art. 22aa)  Podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej - zapewnia minister do spraw oświaty, są one własnością organu prowadzącego (Art. 22ad ust.1)  Dyrektor może ustalić inny podręcznik – koszt zakupu pokrywa wtedy organ prowadzący szkołę (Art. 22ad ust.2 i 3)  Podręczniki są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

6  Szkoła wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, zapewnia dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną.  Materiały ćwiczeniowe - bez obowiązku zwrotu. (Art.22ak ust. 1)  O szczegółach wypożyczania lub udostępniania podręczników decyduje dyrektor.  Podręczniki mają służyć co najmniej 3 lata. (Art.22ak ust. 2)  Odpowiedzialność finansowa rodziców za wypożyczone podręczniki, koszt określa minister (Art.22ak ust. 3)  Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

7 OCENIANIE w klasach I-III (Art. 44i ust. 1 i 2)  Oceny bieżące mogą być opisowe – zapisy w statucie  Oceny klasyfikacyjne – śródroczne i roczne są ocenami opisowymi (również z zachowania) Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

8 PROMOWANIE (Art. 44o ust. 1, 2 i 3)  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.  Powtarzanie klasy - w wyjątkowych przypadkach (poziom rozwoju i osiągnięć ucznia, stan zdrowia) - postanawia o tym rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy lub na wniosek rodzica, po zasięgnięciu opinii drugiej strony.  Przeniesienie do klasy programowo wyższej – postanawia o tym rada pedagogiczna na wniosek rodziców lub wychowawcy, za zgodą drugiej strony. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

9 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W KLASACH I-III (Art. 61 ust. 3, 3a, 3b, 3c,3d,, 3e)  Klasa licząca nie więcej niż 25 uczniów  Obowiązek podziału klasy, jeśli liczba uczniów w okresie roku szkolnego przekroczy 25, dyrektor musi poinformować radę oddziałową.  Odstąpienie od podziału klasy - na wniosek rady oddziałowej za zgodą organu prowadzącego.  Maksymalnie można zwiększyć do 27 uczniów – obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

10 OPIEKA ŚWIETLICOWA (Art. 67 ust. 3, 4 i 5)  Obwiązek zapewnienia opieki świetlicowej ze względu na:  Nie więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela.  Uwzględnianie potrzeb edukacyjnych, rozwojowych dzieci, ich możliwości psychofizycznych, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. czas pracy rodziców - na wniosek rodziców organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

11 ZASADY OGÓLNE:  Zakaz pobierania op ł at od rodziców za udost ę pnianie informacji o uczniach w zakresie nauczania i wychowania (Art. 5g)  Asystent nauczyciela – wspieranie nauczyciela, wykonuje zadania wy łą cznie pod kierunkiem nauczyciela, kwalifikacje pedagogiczne, nie mo ż e pe ł ni ć roli nauczyciela wspieraj ą ce dla dzieci posiadaj ą cych orzeczenie o potrzebie kszta ł cenia specjalnego. ( Art. 7ust.1e). Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a Ustawa o Systemie Oświaty

12 Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a …

13 Edukacja wczesnoszkolna to proces rozłożony na 3 lata, w czasie którego dziecko ma być stopniowo i łagodnie przeprowadzone z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego. Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Konieczność uwzględniania przez nauczycieli indywidualnych możliwości dzieci. Dostosowanie tempa pracy do potrzeb uczniów. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wymagania zawarte w podstawie programowej

14 Znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego – nauczyciele klas I – III. Okres adaptacyjny dla dzieci – określa nauczyciel biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. Biorąc pod uwagę możliwości uczniów nauczyciel decyduje o doborze metod, środków dydaktycznych oraz tempie realizacji treści nauczania. Nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w systemie 45 minutowych lekcji. Zalecane warunki i sposób realizacji. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wymagania zawarte w podstawie programowej

15 Sale lekcyjne – część rekreacyjna i edukacyjna, odpowiednio wyposażone. Liczbę dzieci w klasie reguluje ustawa. Edukacja w formie kształcenia zintegrowanego. Dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia, nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń poświęca na ich wykonanie, możliwość odrabiania prac domowych na zajęciach świetlicowych. Edukację powierza się jednemu nauczycielowi. Edukacja muzyczna, plastyczna, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego – może być powierzona innym nauczycielom. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wymagania zawarte w podstawie programowej

16  Kontynuowanie procesu kształtowania dojrzałości dzieci do czytania i pisania.  Około połowy czasu uczniowie w klasie I mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem siedząc przy stolikach.  Klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania.  Rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wymagania zawarte w podstawie programowej Edukacja polonistyczna:

17  Wspomaganie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie podstawowych intuicji matematycznych.  Dominująca forma zajęć to gry, zabawy i sytuacje zadaniowe.  W klasie I – około jednej trzecie czasu na rysowanie i pisanie przy stolikach.  Manipulowanie przedmiotami lub obiektami zastępczymi, przedstawienie rozwiązania w dogodny dla siebie sposób (ustnie lub za pomocą rysunku, rozmowa o proponowanych rozwiązaniach. Edukacja matematyczna: Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wymagania zawarte w podstawie programowej

18 Edukacja przyrodnicza nie tylko na podstawie pakietów czy internetu, ale także w naturalnym środowisku. Zajęcia komputerowe w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Dostęp do komputerów z odpowiednim oprogramowaniem w sali lekcyjnej. Korzystanie z pracowni komputerowej. Edukacja muzyczna – włączanie muzyki do codziennych zajęć. Wychowanie fizyczne – na boisku, w sali gimnastycznej. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. Język obcy - organizowanie dzieciom również pozalekcyjnych form nauki. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wymagania zawarte w podstawie programowej

19 Każde dziecko jest uzdolnione. Odpowiednio do potrzeb szkoła organizuje: - zajęcia opiekuńcze (interesujące, przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo) - zajęcia zwiększające szanse edukacyjne (dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce). Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wymagania zawarte w podstawie programowej

20 Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a … … wybrane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

21 W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.) Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wybrane rozporządzenia MEN

22  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.  Obowiązek udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej – uczniom, rodzicom, nauczycielom.  Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia – klasy terapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne).  Realizacja IPET – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 532) Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wybrane rozporządzenia MEN

23  Kształcenie specjalne – we wszystkich typach szkół – najbliższych miejsca zamieszkania.  Obowiązek zapewnienia przez szkołę – realizacji zaleceń, odpowiednich warunków do nauki, odpowiedniego sprzętu, środków dydaktycznych, zajęcia specjalistyczne, integrację ze środowiskiem rówieśniczym, przygotowanie do samodzielności.  IPET – co powinien określać, kto go opracowuje, sposób realizacji.  Obowiązek zatrudnienia dodatkowego nauczyciela, asystenta, pomocy nauczyciela – dzieci z autyzmem, zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone (od 1 stycznia 2016r.)  Przy innych niepełnosprawnościach – można zatrudniać ww. osoby za zgodą organu prowadzącego. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113.) Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wybrane rozporządzenia MEN

24  Wymiar godzin edukacji wczesnoszkolnej – 1915 godzin (podziału na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel) Język obcy – 190 godzin Edukacja muzyczna, plastyczna, komputerowa – po 95 godzin, Wychowanie fizyczne -290 godzin. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 20152r. poz. 204 z późn. zm.) Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a wybrane rozporządzenia MEN

25 Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a … … NAUCZYCIEL

26 Autonomia nauczyciela : wybór programu nauczania, decyzja o sposobie realizacji (z podręcznikiem czy bez), wybór materiału edukacyjnego dla uczniów, wybór metod i form pracy, decydowanie o sposobie podziału godzin edukacji wczesnoszkolnej na poszczególne zajęcia, decydowanie o okresie adaptacyjnym, o długości zajęć i przerwach, o organizacji przestrzeni klasowej. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

27 Młodsze dzieci mają problem z kontrolą własnych działań, reagują w sytuacjach społecznych odruchowo. Jest to spowodowane niedojrzałą korą przedczołową. Mniej dojrzała kora przedczołowa u dzieci 6/7-letnich oznacza niższy poziom (w porównaniu z 9/10-latkami ) kilkunastu kluczowych kompetencji psychicznych odpowiedzialnych za skuteczne realizowanie zadań szkolnych. U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11 kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

28 U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11 kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej. 1. Hamowanie reakcji „powstrzymywanie” 2. Kontrola własnych emocji „panowanie nad sobą” 3. Koncentracja uwagi mimo działania dystraktów 4. Gotowość do poświęceń na rzecz nadrzędnego celu 5. Pamięć operacyjna (aktywowana „tu i teraz”) 6. Planowanie działań „krok po kroku” Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

29 U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11 kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej. 7. Inicjowanie działania 8. Organizacja działania w przestrzeni 9. Organizacja działania w czasie 10. Elastyczność działania 11. Kompetencje metapoznawcze „zdawanie sobie sprawy” Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

30 Konstruowanie różnorodnych i elastycznych ofert edukacyjnych  planuje zadania do pracy samodzielnej, do wykonania w parach oraz w zespołach o różnej wielkości  wykorzystuje różne źródła informacji i zachęca dzieci do ich samodzielnego wyszukiwania  wykorzystuje różne „naturalne” sytuacje i materiały edukacyjne, np. związane z porami roku, charakterem zawodu czy pracy rodziców, specyfiki geograficznej i tradycji kulturowej regionu, kultury ludowej, okazjonalnych uroczystości w otoczeniu szkoły, wydarzeń w Polsce i na świecie Nauczyciel Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

31 Dopasowywanie oferty edukacyjnej do poziomu gotowości różnych dzieci w klasie  zmienia skład i liczbę dzieci w małych zespołach w zależności od charakteru zadania i umiejętności dzieci  tworzy sytuacje i zadania dające szansę na uzupełnienie braków i ćwiczenie słabiej opanowanej umiejętności  tworzy sytuacje i zadania dające szansę na rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie jakiejś umiejętności  zmienia role, jakie pełnią dzieci w małych zespołach lub w klasie, dając każdemu szansę nauczenia się pełnienia różnych ról  tak organizuje czas na wykonanie zadań, aby dzieci nie poganiać  umożliwia dzieciom dokończenie przerwanych zadań Nauczyciel Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

32 Udzielanie pomocy i wspieranie dzieci natrafiających na problemy w realizacji oferty edukacyjnej  stosuje zasadę tzw. wycofującej się pomocy, czyli minimalnej pomocy, koniecznej, aby dziecko mogło dalej działać samodzielnie  różnicuje formę pomocy dzieciom stosownie do okoliczności, np.: od udzielenia informacji do pomocy w znalezieniu tej informacji; od pokazania, jak coś wykonać, do pomocy technicznej przy wykonaniu czegoś; od życzliwego chwilowego wsparcia do dłuższej pomocy emocjonalnej w trudnej dla dziecka sytuacji  rozmawia z dzieckiem, które sobie nie radzi i podkreśla postępy, jakie robi  nie stosuje porównywania dziecka, które sobie z czymś nie radzi, z innymi dziećmi, nie zawstydza go, nie pogania  o trudnościach rozmawia z dzieckiem „w cztery oczy”, a nie publicznie Nauczyciel Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

33 Zaplanowanie monitoringu postępów dzieci w procesie edukacji  zwraca szczególną uwagę na zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu dzieci i w poziomie wykonywania zadań szkolnych  rozmawia z dziećmi o ich postępach – wtedy łatwiej mu wskazać, co jest jeszcze do zrobienia czy poprawienia  rozmawia z rodzicami o zmianach i postępie w funkcjonowaniu dziecka  na spotkaniach klasowych z rodzicami podkreśla postępy dzieci, wskazuje ich mocne strony – wtedy łatwiej na tym tle rzeczowo poinformować o niedociągnięciach, nieprawidłowych zachowaniach czy brakach Nauczyciel Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a NAUCZYCIEL

34 zapewnienie bezpieczeństwa i poczucia komfortu psychicznego oferta placówki dotycząca istnienia świetlicygwarancja całodziennej opieki nad dzieckiem kompetencje kadry pedagogicznej do pracy z młodszymi dziećmi kontrola nad regularnością posiłków Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych GOTOWOŚĆ SZKOŁY

35 Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a … … przestrzeń sali lekcyjnej

36 Sposób zorganizowania oraz wygląd przestrzeni szkoły/klasy, determinuje zachowania ludzi, którzy się w niej znajdują. Ważne jest wprowadzanie takich rozwiązań przestrzennych, które będą sprzyjać rozwijaniu umiejętności określonych w podstawie programowej czy kompetencjach kluczowych, takie jak umiejętność komunikowania się, współpracy, negocjacji, rozwijanie kreatywności. SALA – katalog rozwiązań przestrzennych sali lekcyjnej w nauczaniu wczesnoszkolnym jest efektem projektu badawczego zrealizowanego przez Zespół Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Celem badania była praca nad przestrzenią sal szkolnych dedykowanych sześcio-i siedmiolatkom. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a przestrzeń sali lekcyjnej

37 Katalog jest dedykowany szkołom publicznym i przyjmuje założenie o ich ograniczonych możliwościach finansowych i ograniczonej decyzyjności nauczyciela klasy pierwszej w szkole podstawowej. W związku z tym twórcy koncentrują się na mikro-zmianach w przestrzeni klasy, możliwych do realizacji przy bardzo ograniczonym budżecie i z powszechnie dostępnych materiałów. Publikacja ma pomóc w łamaniu stereotypów, szukaniu nowatorskich rozwiązań oraz tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym. Jednocześnie może przyczynić się do postrzegania szkoły, jako miejsca przyjaznego, pozwalającego na rozwijanie uzdolnień i ujawnianiu talentów Uczeń edukacji wczesnoszkolnej a przestrzeń sali lekcyjnej

38 Dziękuję Grażyna Staręga starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach gazyna.starega@kuratorium.waw.pl

39 Kompetencja 1: hamowanie reakcji Problemy :  „wyskakuje z czymś jak Filip z konopi”  często „palnie coś bez zastanowienia”  nie zawsze potrafi ocenić wpływ własnego działania na sytuację, w której się znalazł  ma problemy z zaakceptowaniem każdej dla siebie niekorzystnej opinii  ma trudności z rozpoczynaniem zadania – zaczyna bez zastanowienia, robi „byle co” Co robić?  uczyć hamowania reakcji Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

40 Kompetencja 2: kontrola emocji Problemy :  gdy coś idzie nie po jego myśli, przez długi okres czasu nie potrafi ukryć rozczarowania  łatwo ujawnia niepokój  nie umie opanować złości  nie umie opanować radości Co robić?  uczyć nazywania emocji, rozmawiać o emocjach, – jakie są i jak się wtedy zachowujemy Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

41 Kompetencja 3: koncentracja uwagi Problemy :  Możliwe jest ok. 5 minutowe pełne skupienie uwagi na realizacji uciążliwego obowiązku (dodatkowo z pomocą dorosłego) w porównaniu z 1-2 godzinami skupionej uwagi u nastolatka  bardzo często rozpoczyna nowe zadanie zanim skończy poprzednie Co robić?  specjalnie nie dbać o komfort pracy dzieci, raczej dawać im atrakcyjne zadania, aby zadanie „wciągało”  zachęcać, by szukały sobie miejsca do najbardziej dogodnego działania Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

42 Kompetencja 4: gotowość do poświęceń na rzecz nadrzędnego celu Problemy :  jest mało gotowy do poświęceń na rzecz osiągnięcia nadrzędnego celu  może mieć trudności z dostosowywaniem się do pracy w grupie, gdy pracuje się nad wspólnym zadaniem  ma problemy z uzasadnianiem sensowności własnych działań, woli robić coś „po swojemu” Co robić?  stosować zmienność form pracy: w parach, indywidualnie, trójkach, grupkach 4-5 osobowych  pozwalać na dobieranie się w zespoły, ale także dobierać przez losowanie (odliczanie, losowanie kolorowych kulek, zabawek, pociętych pocztówek)  jak najwięcej zadań wymagających współpracy Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

43 Kompetencja 5: pamięć robocza Problemy :  pamięta wskazówki dla zaledwie jedno- i dwu- etapowych działań  ma problemy z zapamiętaniem wielu oczekiwań ze strony rodziców i nauczycieli, np.: posprzątaj pokój i wynieś śmieci – za pół godziny sprawdzę i wychodzimy Co robić?  wprowadzić różne obrazki / symbole, gesty jako „przypominajki”  krótkie polecenia  zanim dzieci rozpoczną pracę mówimy sobie, co teraz będziemy robić  wprowadzić „rytmizowanie”, dwuwiersze, rymowanki i wyliczanki, piosenki jako sygnały czynności np.. pinko – panko za chwilę małe czytanko Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

44 Kompetencja 6: planowanie działań Problemy :  potrzebuje pomocy osoby dorosłej, aby np. pomyśleć o sposobach rozwiązania konfliktu w grupie rówieśniczej  żyje przede wszystkim „obecną chwilą”  trudno mu ustalić, co jest ważniejsze Co robić?  wprowadzić dużo rutynowych działań jako sygnałów tego, co będzie dalej - dobry plan dnia  przypominać: za chwilę będziemy malować wielki obraz na papierze na podłodze, to co musimy sobie przygotować?  oznaczać rysunkami / słowami, co będziemy robić Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

45 Kompetencja 7: inicjowanie działania Problemy :  odkłada najmniej przyjemne zadania na sam koniec, mimo, że zna ich priorytetowy status  uwielbia zwlekać i wyczekiwać do ostatniej chwili  przekraczanie terminów końcowych to jego specjalność Co robić?  dawać zadania / zajęcia do wyboru w kolejności wykonania (karteczki z różnymi rysunkami na różnych stolikach)  tworzyć sytuacje, w których wykorzysta się specyficzne umiejętności i pomysły każdego dziecka (zabawy naśladowcze) Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

46 Kompetencja 8: organizacja działania w przestrzeni fizycznej i społecznej Problemy :  trzeba mu przypominać, aby odłożył zabawki na swoje miejsce albo posprzątał po jedzeniu  słabo chwyta związki przyczynowe (a - b; najpierw - potem) i logiczne (nadrzędne - podrzędne) w przyjętej przez nauczyciela strategii działania Co robić?  kształtować nawyk przynoszenia zabawek/przedmiotów do działania na miejsce pracy i potem odnoszenia  zachęcać do cichego mówienia do siebie i uczyć tego: teraz mam zrobić to, teraz to …  opowiadać dziecku o własnych działaniach, sposobie ich realizacji, intencjach i planach Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

47 Kompetencja 9: organizacja działania w czasie Problemy :  nie dotrzymuje zobowiązań, zapomina o nich  nie potrafi oszacować czasu potrzebnego do realizacji zadania  nie wyznacza sobie zmiennego tempa pracy w zależności od okoliczności  dorosły musi wyznaczać (i pilnować!) terminy końcowe realizowanego zadania: masz na to 10 minut, za chwilę kończymy Co robić?  powiesić duży zegar w sali widoczny dla dzieci  przyczepiać do niego symbole/obrazki różnych czynności  często odwoływać się do zegara  wprowadzić umowne znaki (np. dzwoneczek, wkładanie kapelusza w czerwonym kolorze) oznaczające zbliżanie się do końca pracy/zabawy  pozwolić dokończyć zadanie / zabawę w innym czasie i zachęcać do tego Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

48 Kompetencja 10: elastyczność działania Problemy :  słabo dopasowuje się do zmiennych okoliczności realizacji zadania  z trudnością i niechęcią poddaje rewizji swoje dotychczasowe plany; złości się w sytuacji, gdy musi z czegoś rezygnować, np.: niestety, nie będziesz mógł obejrzeć bajki, bo zadzwoniła babcia i musimy do niej zaraz jechać  jest ciągle czymś zaskakiwany  często odczuwa rozczarowanie, złość - nie potrafiąc dopasować Co robić?  często zmieniać - losowo – skład pracujących zespołów  dawać zadania wymagające pracy w różnych miejscach i wykorzystania różnych przedmiotów Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

49 Kompetencja 11: kompetencje metapoznawcze Problemy :  rzadko zadaje sobie pytania: - jak mi idzie? - jak mi poszło? - co zrobić, żeby to było lepsze? - dlaczego mi się nie udało?  słabiej analizuje rezultaty własnej pracy - mniej się uczy na popełnionych błędach  często ignoruje sygnały / wskazówki płynące ze strony dorosłego / innego dziecka  rzadko koryguje własne zachowanie pod wpływem wskazówek Co robić?  jak najwięcej rozmawiać z dziećmi – „pogaduszki” np. przy jedzeniu, ubieraniu się, myciu rąk, sprzątaniu, w czasie przerw  zachęcać dzieci do rozmawiania ze sobą, porównywania swoich dokonań, oglądania rysunków czy zeszytów  analizować razem z nimi ich wytwory stosując różne kryteria analizy  prosić o uzasadnienia Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych


Pobierz ppt "Najmłodsze dzieci w szkole w świetle prawa oświatowego 21 września 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google