Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY KOMUNIKACJI. DEFINICJA Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY KOMUNIKACJI. DEFINICJA Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami."— Zapis prezentacji:

1 METODY KOMUNIKACJI

2 DEFINICJA Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami.

3 Przykłady rodzajów komunikacji komunikacja interpersonalna komunikacja j ę zykowa komunikacja mi ę dzykulturowa komunikacja spo ł eczna komunikacja symboliczna komunikacja marketingowa komunikacja literacka komunikacja werbalna komunikacja niewerbalna komunikacja perswazyjna komunikacja wokalna komunikacja internetowa telekomunikacja

4 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami. No ś nikami danych mog ą by ć s ł owa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, d ź wi ę ki czy te ż sygna ł y elektryczne albo fale radiowe. Wa ż ne jest, aby by ł y one zrozumia ł e dla nadawcy i odbiorcy.

5 KOMUNIKACJA J Ę ZYKOWA Komunikacja j ę zykowa to proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych. Z komunikacj ą j ę zykow ą s ą ś ci ś le powi ą zane takie terminy jak: akt komunikacji, kana ł komunikacyjny, akt mowy, funkcje aktu mowy. Aktem komunikacji j ę zykowej nazywamy przekaz tre ś ci kierowany przez nadawc ę do odbiorcy. Komunikatem nazywamy tre ść przekazywan ą okre ś lonym kana ł em komunikacyjnym np. dotykowym, wzrokowym, s ł uchowym (odpowiednio alfabetem Braille'a, gestykulacj ą, pismem, mow ą ). Je ż eli akt komunikacji posiada okre ś lone intencje wobec odbiorcy (jest to pro ś ba, obietnica, pytanie, gro ź ba itd.), wówczas definiujemy akt komunikacji jako akt mowy. Akty mowy mo ż emy podzieli ć na:  udane (fortunne) - czyli takie które trafi ł y do w ł a ś ciwego odbiorcy i zosta ł y zinterpretowane zgodnie z intencj ą nadawcy  nieudane (niefortunne) - czyli odebrane przez innego odbiorc ę lub niew ł a ś ciwie odczytane

6 KOMUNIKACJA MI Ę DZYKULTUROWA Wszelkie oddzia ł ywania mi ę dzy ró ż nymi kulturami maj ą ce na celu nawi ą zanie kontaktów pomi ę dzy nimi i wzajemne poznanie. Brak tych kontaktów mo ż e prowadzi ć do nieznajomo ś ci innych kultur (szok kulturowy) i nieporozumie ń pomi ę dzy nimi (konflikt kultur). Komunikacja mi ę dzykulturowa to tak ż e badanie sytuacji, gdy pomi ę dzy lud ź mi z ró ż nych kr ę gów kulturowych zachodzi interakcja.

7 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Proces wytwarzania, przekszta ł cania i przekazywania informacji pomi ę dzy jednostkami, grupami i organizacjami spo ł ecznymi, maj ą cy na celu dynamiczne kszta ł towanie, modyfikacj ę b ą d ź zmian ę wiedzy, postaw i zachowa ń w kierunku zgodnym z warto ś ciami i interesami oddzia ł uj ą cych na nie podmiotów. W komunikacji spo ł ecznej nadawca cz ę sto wykorzystuje znane mu ś rodki perswazji w celu wywo ł ania okre ś lonego zachowania u odbiorcy.

8 KOMUNIKACJA SYMBOLICZNA Jeden z aspektów rozpatrywania interakcji spo ł ecznej. U jego podstaw znajduje sie koncepcja cz ł owieka jako istoty, która potrafi tworzy ć symbole i pos ł ugiwa ć si ę nimi. Zdolno ść t ą ludzie wykorzystuj ą do przekazywania sobie informacji z pomoc ą zachowa ń maj ą cych charakter symboliczny.

9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Proces przekazywania informacji innym podmiotom i wymaga wyst ę powania sze ś ciu elementów: ź ród ł a, komunikatu, kana ł u komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania. Ź ród ł o informacji stanowi podmiot, który ma do przekazania jak ąś informacj ę, mo ż e to by ć na przyk ł ad jaka ś firma. Komunikatem, b ę dzie informacja wychodz ą ca ze ź ród ł a, na przyk ł ad informacj ą o obni ż kach cen, która b ę dzie przekazywana przez kana ł y komunikacji (np. reklam ę prasow ą ). Odbiorc ą b ę dzie osoba, do której dotrze komunikat.

10 KOMUNIKACJA WERBALNA Komunikacja z u ż yciem j ę zyka naturalnego, czyli mowy jako ś rodka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji mi ę dzyludzkiej. W szcz ą tkowej postaci komunikacja werbalna wyst ę puje tak ż e u zwierz ą t, np. u szympansów, które rozwin ęł y w niektórych przypadkach tak ż e zdolno ść pos ł ugiwania si ę metafor ą. Aby komunikacja werbalna mog ł a mie ć miejsce, musz ą istnie ć osoby: mówi ą ca i s ł uchaj ą ca. Pos ł uguj ą si ę one kodem (j ę zykiem), który musi by ć znany obu osobom.

11 KOMUNIKACJA WERBALNA W komunikacji werbalnej du żą rol ę odgrywaj ą takie czynniki, jak: akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, co cz ę sto ma wi ę kszy wp ł yw na partnera interakcji ni ż tre ść wypowiedzi; stopie ń p ł ynno ś ci mowy; zawarto ść (tre ść ) wypowiedzi – w tym przypadku zasób leksykalny ma zwi ą zek z kompetencjami kulturowymi jednostki – np. osoby o mniejszych kompetencjach kulturowych rzadziej pos ł uguj ą si ę j ę zykiem literackim, a cz ęś ciej gwar ą ś rodowiskow ą lub regionaln ą ; iloczas (zmniejszanie lub wyd ł u ż anie czasu wypowiadanego s ł owa).

12 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Mowa cia ł a, j ę zyk cia ł a, komunikacja niewerbalna – zespó ł niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kana ł ach jednocze ś nie. Informuj ą one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji spo ł ecznej, pochodzeniu, wykszta ł ceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane s ą i odbierane najcz ęś ciej na poziomie nie ś wiadomym, jednak mog ą by ć równie ż nadawane i odbierane ś wiadomie (tak jak wi ę kszo ść gestów - emblematów czy wiele wyrazów mimicznych). Komunikacja niewerbalna mo ż e odgrywa ć równie istotn ą (lub nawet wi ę ksz ą ) rol ę, co komunikacja werbalna..

13 KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA Szczególny rodzaj wysoko spersonalizowanej po ś redniej komunikacji masowej (za po ś rednictwem mass-mediów), której zadaniem jest informacja o okre ś lonym aspekcie rzeczywisto ś ci w sposób zgodny z intencj ą nadawcy komunikatu. (jest zastrze ż enie co do poprawno ś ci tej definicji - zobacz dyskusj ę ).

14 KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA Komunikacja perswazyjna wykorzystuje niektóre teoretyczne modele psychologiczne: Behawioryzm – warunkowanie klasyczne (styczno ść, kojarzenie bod ź ców, spersonalizowany apel) – bod ź cem jest obraz lub d ź wi ę k – warunkowanie instrumentalne – prawo efektu – nagradzanie konsumenta za kupowanie produktu (promocje), wzmacnianie → realno ść nagrody, wygaszanie → konkurencja Psychoanaliza – zasada przyjemno ś ci – pokusa i minimalizacja imperatywu moralnego przez uleganie jej – konflikt id-superego – np. zakonnica lub ksi ą dz ulegaj ą cy pokusie Kognitywizm – dysonans poznawczy – sprzeczno ść komunikatów powoduje dyskomfort, co wymaga racjonalizacji, a to powoduje wzmocnienie komunikatu (np. pal ę, bo lubi ę ) – dawanie wzorców osobowych (niezale ż no ść, si ł a) w celu identyfikacji i internalizacji proponowanych warto ś ci

15 KOMUNIKACJA WOKALNA Typ komunikacji emitowanej przez nasze narz ą dy mowy i odbieranej przez s ł uch.

16 KOMUNIKACJA INTERNETOWA Forma komunikacji interpersonalnej, polegaj ą ca na wymianie informacji mi ę dzy uczestnikami dyskusji za po ś rednictwem Internetu.

17 KOMUNIKACJA INTERNETOWA W Internecie istniej ą ró ż ne formy dyskusji, powsta ł e niezale ż nie (niekiedy poza Internetem), korzystaj ą ce z ró ż nych protoko ł ów komunikacyjnych, maj ą ce ró ż ne mo ż liwo ś ci i s ł u żą ce do ró ż nych celów: grupa dyskusyjna – u ż ywa protoko ł u internetowego NNTP, dyskusja toczy si ę w Usenecie lub na oddzielnych serwerach grup z wykorzystaniem czytników grup; lista dyskusyjna – u ż ywa protoko ł ów poczty elektronicznej, korzysta z wyspecjalizowanego oprogramowania list, serwerów pocztowych i klientów poczty; forum dyskusyjne – u ż ywa protoko ł u HTTP, dyskusja toczy si ę na serwerach www z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania forum i przegl ą darek internetowych; czat – pogaw ę dka, dyskusja toczona w czasie rzeczywistym: – IRC – u ż ywa protoko ł u IRC, dyskusja toczy si ę na serwerach IRC z wykorzystaniem klientów IRC; – komunikator internetowy – u ż ywa w ł asnego protoko ł u, korzysta z w ł asnych serwerów i klientów, mo ż e pracowa ć w trybie peer-to-peer; BBS – tablica og ł oszeniowa, mo ż e u ż ywa ć po łą cze ń telefonicznych (modemowych) i w ł asnych protoko ł ów, korzysta z w ł asnych serwerów i klientów; – konferencja Fidonetu – odpowiednik emailowej listy dyskusyjnej w popularnej sieci BBS. Obecnie dost ę p do wi ę kszo ś ci form dyskusji jest mo ż liwy równie ż z wykorzystaniem przegl ą darki internetowej, dlatego bywaj ą one mylone przez pocz ą tkuj ą cych u ż ytkowników.

18 TELEKOMUNIKACJA Dziedzina techniki i nauki, zajmuj ą ca si ę transmisj ą wszelkiego rodzaju informacji na odleg ł o ść. Obejmuje równie ż sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprz ę t telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnie ń. Obecnie telekomunikacja w coraz wi ę kszym stopniu zale ż y od rozwi ą za ń informatycznych i zaczyna odgrywa ć coraz wi ę ksze znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy u ż yciu ś rodków łą czno ś ci.

19 Prezentacje wykona ł a Joanna Mucha kl. I i


Pobierz ppt "METODY KOMUNIKACJI. DEFINICJA Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google