Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wykład nr 9 (3x45 min) Pracownicy ochrony fizycznej

2 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze

3 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Ochroniarz (ustawowa nazwa Pracownik Ochrony) - osoba zajmująca się zapewnianiem bezpieczeństwa i ochroną. Pracownikiem Ochrony jest osoba posiadająca licencję pracownika ochrony I bądź II stopnia lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I bądź II stopnia. Pracownikiem Ochrony (wg stanu prawnego na 16 grudnia 2008 r.) jest też osoba nie posiadająca licencji pracownika ochrony.

4 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik Ochrony wykonuje zadania ochrony: w formie stałej, doraźnej, konwojowaniu mienia oraz przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych a także dozorze sygnałów alarmowych.

5 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Szacunkowo ocenia się, że w branży ochrony osób i mienia w Polsce zatrudnionych jest ok osób. W polskim porządku prawnym podstawę prawną działania firm i pracowników ochrony określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740 z późniejszymi zmianami).

6 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.) Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

7 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób ubiegających się o uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia.

8 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są dyplomy i świadectwa wydawane przez szkoły publiczne, w tym wchodzące w skład centrów kształcenia ustawicznego, lub szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, kształcące w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną zgodnie z odrębnymi przepisami.

9 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze (c.d.) Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są również: świadectwa szkół podoficerskich oraz dyplomy szkół oficerskich resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego.

10 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Świadectwa szkół podoficerskich potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym pierwszemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej. Dyplomy szkół oficerskich, o których mowa była uprzednio potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym drugiemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej.

11 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, obejmuje zagadnienia:  1)   teoretyczne - w zakresie ogólnoprawnym, ochrony osób i ochrony mienia,    2)   praktyczne - w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych,

12 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Szkolenie strzeleckie prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony, która stanowi załącznik do rozporządzenia.

13 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia w zakresie teoretycznym, obejmuje zagadnienia ogólnoprawne, zawodowe z zakresu ochrony osób i mienia oraz zasady organizacji szkolenia strzeleckiego (określa załącznik nr 3 do rozporządzenia).

14 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kursy pracowników ochrony fizycznej mogą być prowadzone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty albo w przepisach o działalności gospodarczej.

15 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoby ubiegające się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, z wyjątkiem osób legitymujących się dokumentami, o których mowa w § 2, składają egzamin przed komisją egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją". Komendant wojewódzki Policji powołuje komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji. dyplomy i świadectwa wydawane przez szkoły publiczne, w tym wchodzące w skład centrów kształcenia ustawicznego, lub szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, kształcące w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną zgodnie z odrębnymi przepisami.

16 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W skład komisji wchodzą:   1)   przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech, w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelectwa,   2)   przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony spośród oficerów komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,   3)   przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego,   4)   dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz,   5)   rzeczoznawca systemów zabezpieczających.

17 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przewodniczącego komisji wyznacza komendant wojewódzki Policji spośród swoich przedstawicieli. Komendant wojewódzki Policji występuje do wojewody, prokuratora wojewódzkiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i organizacji zrzeszającej rzeczoznawców systemów zabezpieczających o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji.

18 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Komendant Główny Policji może delegować swojego przedstawiciela do nadzorowania pracy komisji. Przedstawiciel Komendanta Głównego Policji może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać, jeżeli stwierdzi:   1)   ujawnienie tematów egzaminu przed wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia,   2)   niezgodność składu komisji ze składem określonym w rozporządzeniu,   3)   brak odpowiednich pomieszczeń, zapewniających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu praktycznego. Przewodniczący komisji może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

19 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Egzamin na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje zagadnienia określone w § 3. Zakres obowiązujących tematów egzaminu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Egzamin na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje zagadnienia określone w § 4. Zakres obowiązujących tematów egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Zakres obowiązujących tematów egzaminu na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje dodatkowo zagadnienia określone w ust. 1, jeżeli kandydat nie posiada licencji pierwszego stopnia.

20 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji. Czas trwania egzaminu powinien zapewnić możliwość oceny wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych osoby do niego przystępującej.

21 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Szczegółowe tematy egzaminu pisemnego są sporządzane przez wskazaną przez Komendanta Głównego Policji jednostkę organizacyjną Komendy Głównej Policji. Tematy egzaminu są dostarczane komisji w kopertach, które są otwierane na sali egzaminacyjnej po zajęciu przez egzaminowanych wyznaczonych im miejsc. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów jego uczestnikom. Tematy egzaminu do czasu ogłoszenia ich przez komisję stanowią tajemnicę służbową.

22 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Egzamin przeprowadzany przez komisję składa się z: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

23 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Egzamin teoretyczny składa się z egzaminu pisemnego i ustnego, z których wystawiana jest łączna ocena. Osoby, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu pisemnego, nie dopuszcza się do egzaminu ustnego. Egzamin ustny można przeprowadzić w formie pytań bezpośrednio kierowanych do egzaminowanego przez członków komisji albo pisemnych zestawów pytań losowanych przez egzaminowanego. Pisemne zestawy pytań przygotowuje komisja we własnym zakresie.

24 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Egzamin praktyczny przeprowadzany jest z umiejętności samoobrony i technik interwencyjnych oraz strzeleckich. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu teoretycznego. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu praktycznego, powtarzany jest tylko ten egzamin. Termin egzaminu poprawkowego może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od daty nie zdanego egzaminu.

25 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Członkowie komisji decydują większością głosów o ocenie zdającego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. Przy ocenie zdających stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna. Podczas egzaminu mogą być obecni:   1)   przedstawiciel podmiotu prowadzącego kursy pracowników ochrony,   2)   przedstawiciel przedsiębiorcy zatrudniającego zdających kandydatów,   3)   reprezentant izby, zrzeszenia lub stowarzyszenia pracodawców i pracowników ochrony.

26 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Komisja sporządza protokół egzaminu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Przewodniczący komisji przekazuje protokół komendantowi wojewódzkiemu Policji, który powołał komisję. Protokoły przechowywane są w komendach wojewódzkich Policji zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji archiwów i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

27 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze MINIMALNY ZAKRES PROGRAMÓW KURSÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ PIERWSZEGO STOPNIA

28 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Bloki tematyczne: Blok ogólnoprawny Blok: ochrona osób Blok: ochrona mienia Blok: wyszkolenie strzeleckie Blok: samoobrona i techniki interwencyjne

29 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok ogólnoprawny 50 godz . Temat I Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej Zagadnienia: 1. Szczegółowe zasady organizacji i działania wewnętrznych służb ochrony. 2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony. 3. Uprawnienia pracowników ochrony w ochronie mienia, z uwzględnieniem przypadków i warunków użycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego. 4. Odpowiedzialność cywilna i karna pracownika ochrony. 5. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

30 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat II Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń Zagadnienia: 1. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia. 2. Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawnomaterialne i procesowe. 3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki. 4. Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej. 5. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną. 6. Instytucja obrony koniecznej. 7. Instytucja stanu wyższej konieczności. 8. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności. 9. Przestępstwa przeciwko mieniu. 10. Wykroczenia przeciwko mieniu.

31 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat III Wybrane elementy prawa karnego procesowego Zagadnienia: 1. Prawa i obowiązki świadka. 2. Uprawnienia pokrzywdzonego. 3. Ujęcie osoby. 4. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

32 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wybrane elementy prawa cywilnego Zagadnienie: Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

33 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wybrane elementy prawa pracy Zagadnienia: 1. Pojęcie pracownika i pracodawcy. 2. Umowa o pracę - zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie. 3. Obowiązki pracodawcy. 4. Obowiązki pracownika. 5. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika. 6. Czas pracy. 7. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 9. Roszczenia ze stosunku pracy.

34 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wybrane elementy psychologii Zagadnienia: 1. Spostrzeganie - charakter bodźca, tło lub otoczenie, wpływ uczuć osobistych, nastawienia, popędy. 2. Zapamiętywanie - rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania. 3. Budowa portretu pamięciowego. 4. Elementy negocjacji. 5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych. 6. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

35 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Etyka pracownika ochrony Zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia. 2. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia. 3. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego.

36 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej Zagadnienia: 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia bronią gazową lub paralizatorem elektrycznym, omdleń. 2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

37 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok: ochrona osób 30 godz Temat I Przyczyny zamachu na osoby Zagadnienie: Charakterystyka motywów ataków.

38 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki Zagadnienia: 1. Atak z użyciem broni palnej z bliska. 2. Atak z użyciem broni palnej na odległość. 3. Atak z użyciem materiałów wybuchowych. 4. Uprowadzenia.

39 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom Zagadnienia: 1. Rozpoznanie zagrożenia. 2. Wykrywanie obserwacji. 3. Taktyka ochrony w obiekcie. 4. Taktyka ochrony w miejscu publicznym. 5. Taktyka ochrony w środkach transportu. 6. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.

40 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Organizacja grupy ochronnej Zagadnienia: 1. Szyki ochronne. 2. Pierścienie bezpieczeństwa. 3. Kawalkady.

41 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok: ochrona mienia 70 godz. Temat I Ochrona obiektu

42 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zagadnienia: 1. Cel ochrony i rodzaje zagrożeń. 2. Formy wykonywania zadań ochronnych. 3. Zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:   1)   kontrolą ruchu osobowego,   2)   kontrolą ruchu materiałowego,   3)   kontrolą przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,   4)   kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,   5)   ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,   6)   fizycznym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia (przestępstwa, wykroczenia, wypadku, pożaru),   7)   zamachem terrorystycznym,   8)   ochroną tajemnicy państwowej i służbowej.

43 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze 4. Specyfika ochrony zakładu przemysłowego. 5. Specyfika ochrony banku. 6. Specyfika ochrony rezydencji. 7. Specyfika ochrony innych obiektów.

44 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat II Ochrona konwojów Zagadnienia: 1. Przepisy prawa regulujące zasady transportu wartości pieniężnych. 2. Pojęcie, cel i istota konwoju. 3. Rodzaje konwojów. 4. Obowiązki dowódcy konwoju. 5. Obowiązki konwojenta. 6. Obowiązki innych osób wchodzących w skład konwoju. 7. Organizacja i zasady ochrony konwoju pieszego. 8. Organizacja i zasady ochrony konwoju wykonywanego przy pomocy środków transportu. 9. Rodzaje zagrożeń. 10. Zasady postępowania w przypadkach nadzwyczajnych. 11. Współdziałanie z Policją przy realizacji konwoju. 12. Prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem.

45 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat III Techniczne środki zabezpieczenia mienia Zagadnienia: 1. Ogólne wymogi prawne stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających. 2. Zabezpieczenia budowlane - klasyfikacja i przeznaczenie. 3. Zabezpieczenia mechaniczne - klasyfikacja i przeznaczenie. 4. Zabezpieczenia elektroniczne - klasyfikacja i przeznaczenie. 5. Podziały i różnice funkcjonalne urządzeń alarmowych. 6. Uszkodzenia i awaryjność urządzeń alarmowych.

46 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok: wyszkolenie strzeleckie 35 godz. Zajęcia teoretyczne i praktyczne Temat I Budowa i zasady działania broni Zagadnienia: 1. Działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach. 2. Podstawy celnego strzelania. 3. Rozkładanie i składanie broni na wybranych przykładach. 4. Najczęściej występujące przyczyny i objawy zacięcia broni oraz sposoby skutecznego ich usuwania.

47 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat II Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią Zagadnienia: 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem (rewolwerem). 2. Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy.

48 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat III Techniki posługiwania się bronią Zagadnienia: 1. Techniki szybkiego sięgania po broń. 2. Przyjmowanie postaw strzeleckich. 3. Strzelanie.

49 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok: samoobrona i techniki interwencyjne 60 godz. Zajęcia praktyczne Temat I Samoobrona Zagadnienia: 1. Postawy i poruszanie się w walce. 2. Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania. 3. Pady i przewroty w walce wręcz. 4. Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany. 5. Chwyty transportowe - dźwignie na stawy kończyn górnych. 6. Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń. 7. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

50 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat II Techniki interwencyjne Zagadnienia: 1. Techniki kajdankowania i obszukiwania osób. 2. Posługiwanie się pałką wielofunkcyjną typu "tonfa". 3. Techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór. 4. Obrona przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami. 5. Obrona przed zagrożeniem bronią palną. 6. Podstawowe techniki posługiwania się bronią w walce. 7. Współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

51 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze MINIMALNY ZAKRES PROGRAMÓW KURSÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ DRUGIEGO STOPNIA

52 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Bloki tematyczne: Blok ogólny Blok prawny Blok zawodowy

53 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok ogólny 60 godz. Temat I Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia Zagadnienia: 1. Pojęcia podstawowe. 2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie - kryteria sporządzania wykazów, odpowiedzialność karna związana z brakiem zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. 3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

54 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze 4. Wewnętrzne służby ochrony - zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie. 5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 6. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony. 7. Uprawnienia pracowników ochrony w ochronie osób i mienia z uwzględnieniem środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej. 8. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony. 9. Zakres i tryb sprawowania przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

55 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat II Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania Zagadnienia: 1. System kierowania instytucją:   1)   instytucja jako system zorganizowany,   2)   ogólne zasady kierowania,   3)   style kierowania,   4)   kierowanie jako proces podejmowania decyzji. 2. Organizowanie stanowisk pracy:   1)   określenie zadań,   2)   określenie uprawnień,   3)   określenie odpowiedzialności. 3. Polityka kadrowa. 4. System motywacji i kontroli.

56 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat III Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy Zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia psychologii pracy. 2. Procesy poznawcze:   1)   odbiór danych,   2)   spostrzeganie,   3)   przetwarzanie danych. 3. Niektóre zagadnienia psychologii osobowości:   1)   zainteresowania i skłonności,   2)   uzdolnienia i zdolności,   3)   charakter.

57 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze 4. Analiza społeczeństwa:   1)   pojęcie i struktura grupy społecznej,   2)   klasyfikacja grupy społecznej,   3)   grupy celowe,   4)   tłum i inne zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań. 5. Analiza ważniejszych procesów społecznych:   1)   procesy przystosowania,   2)   współpraca,   3)   współzawodnictwo,   4)   konflikt.

58 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat IV Wybrane zagadnienia kryminologii Zagadnienia: 1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości. 2. Niektóre zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym. 3. Profilaktyka kryminologiczna.

59 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat V Wybrane zagadnienia kryminalistyki Zagadnienia: 1. Pojęcie, istota i zadania kryminalistyki. 2. Zasadnicze źródła informacji. 3. Ślady kryminalistyczne. 4. Metody identyfikacji człowieka i rzeczy. 5. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie do czasu przybycia Policji.

60 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat VI Etyka zawodowa pracownika ochrony Zagadnienia: 1. Normy moralne a normy prawne. 2. Normy moralne w sytuacjach konfliktowych, 3. Etyczne aspekty relacji pracownik ochrony - obywatel. 4. Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych.

61 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat VII Wybrane zagadnienia z ekonomii Zagadnienia: 1. Przedmiot i metoda ekonomii. 2. System gospodarczy i podmioty gospodarcze. 3. Rynek jako mechanizm gospodarczy. 4. Przedsiębiorstwo a rynek. 5. Rynek kapitałowy.

62 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat VIII Organizacja administracji państwowej i samorządowej Zagadnienia: 1. Struktura organizacji państwa. 2. Struktura organizacji samorządowej. 3. Rola państwa i samorządów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

63 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat IX Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej Zagadnienia: 1. Pojęcie tajemnicy państwowej. 2. Pojęcie tajemnicy służbowej. 3. Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.

64 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat X Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych Zagadnienia: 1. Terroryzm - początki i jego rozwój. 2. Zabezpieczenia karnoprawne przy zwalczaniu terroryzmu w Polsce i na świecie. 3. Motywy działań terrorystycznych. 4. Przykładowe działania sprawców zamachów terrorystycznych.

65 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok prawny 60 godz Temat I Wybrane zagadnienia prawa cywilnego Zagadnienia: 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. 2. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej. 3. Oświadczenie woli i wady oświadczenia woli. 4. Pojęcie umowy, forma zawarcia umowy. 5. Pojęcie zobowiązania. 6. Umowa o dzieło. 7. Umowa zlecenia. 8. Instytucja spółki cywilnej. 9. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna. 10. Czyny niedozwolone.

66 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat II Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego Zagadnienia: 1. Źródła i podział prawa karnego. 2. Zasady odpowiedzialności karnej. 3. Formy popełnienia przestępstwa. 4. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. 5. Przestępstwa przeciwko wolności. 6. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

67 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze 7. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 8. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. 9. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. 10. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. 11. Podmioty procesu karnego (pokrzywdzony, świadek). 12. Czynności procesowe. 13. Środki dowodowe. 14. Postępowanie przygotowawcze.

68 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat III Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego Zagadnienia: 1. Źródła prawa administracyjnego. 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa administracyjnego. 3. Uczestnicy postępowania administracyjnego - ich prawa i obowiązki. 4. Tryb postępowania administracyjnego. 5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. 6. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

69 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat IV Wybrane zagadnienia prawa handlowego Zagadnienia: 1. Podmioty prawa handlowego. 2. Pojęcie firmy. 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - struktura, organizacja, odpowiedzialność. 4. Spółka akcyjna - struktura, organizacja, odpowiedzialność.

70 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat V Wybrane zagadnienia prawa finansowego Zagadnienia: 1. Podstawy prawne rachunkowości. 2. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych. 3. Istota podatku dochodowego od osób prawnych. 4. Istota podatku od towarów i usług.

71 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat VI Wybrane zagadnienia prawa pracy Zagadnienia: 1. Źródła prawa pracy. 2. Nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 3. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. 4. Regulaminy pracy. 5. Czas pracy - wymiar i rozkład, godziny nadliczbowe i urlopy. 6. Pojęcie ryzyka zawodowego. 7. Badania lekarskie. 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 9. Środki ochrony indywidualnej. 10. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

72 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blok zawodowy 120 godz. Temat I Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony Zagadnienia: 1. Zasady dokonywania analizy zaistniałych i potencjalnych zagrożeń. 2. Zasady określania organizacji, struktury i wykonywania ochrony. 3. Kalkulacja i dyslokacja sił i środków. 4. Określenie niezbędnego wyposażenia i uzbrojenia dla pracowników ochrony. 5. Przydzielanie zadań dla pracowników ochrony.

73 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat II Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia Zagadnienia: 1. Ochrona stała. 2. Ochrona doraźna. 3. Dozór sygnałów alarmowych. 4. Konwój.

74 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat III Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań pracownika ochrony Zagadnienia: 1. Dobór pracowników do wykonywania czynności nadzorczych. 2. Dobór pracowników do wykonywania obowiązków konwojenta. 3. Dobór pracowników do wykonywania bezpośrednich obowiązków związanych z ochroną osób. 4. Dobór pracowników do wykonywania czynności związanych z dozorem sygnałów alarmowych.

75 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat IV Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa Zagadnienia: 1. Wpływ charakteru działalności (produkcji) na kształt ochrony. 2. Analiza potencjalnych i faktycznych zagrożeń. 3. Topograficzne położenie chronionego obiektu w kontekście podejmowanych czynności ochronnych. 4. Określenie punktów ważnych i newralgicznych z punktu widzenia sprawowanej ochrony. 5. Uzasadnienie planowanej formy ochrony i zabezpieczenia obiektu. 6. Zasady sporządzania instrukcji w zakresie ochrony.

76 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat V Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony Zagadnienia: 1. Rola nadzoru w pracy ochronnej. 2. Metody nadzoru nad wykonawstwem czynności ochronnych. 3. Wykorzystanie urządzeń technicznych w kontroli pracy.

77 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat VI Obowiązujące przepisy prawne związane z ochroną wartości pieniężnych Zagadnienie: Omówienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

78 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat VII Zasady organizacji ochrony konwoju Zagadnienia: 1. Zasady opracowania instrukcji konwojowej zawierającej:   1)   ogólne warunki wykonywania konwoju,   2)   obowiązki organizujących konwój,   3)   obowiązki poszczególnych członków konwoju,   4)   skład i wyposażenie konwoju w związku z charakterem konwojowanego mienia,   5)   algorytmy określające postępowanie członków konwoju w sytuacjach zagrożenia,   6)   określenie systemu łączności,   7)   sposób dokumentowania czynności. 2. Dobór grupy konwojowej. 3. Specyfika szkolenia grup konwojowych. 4. Wyposażenie grupy konwojowej. 5. Odprawa przed realizacją konwoju.

79 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat VIII Planowanie trasy konwoju Zagadnienia: 1. Dobór trasy konwoju jako element bezpieczeństwa. 2. Opis trasy w zakresie:   1)   odległości,   2)   przebiegu trasy na terenach zurbanizowanych,   3)   przebiegu trasy w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością,   4)   intensywności ruchu drogowego w poszczególnych porach doby,   5)   rozmieszczenia jednostek Policji,   6)   występowania punktów newralgicznych,   7)   ewentualnych miejsc postoju,   8)   otoczenia obiektu docelowego. 3. Zasada losowego doboru tras.

80 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat IX Prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem Zagadnienia: 1. Umowa o świadczeniu usług konwojowych. 2. Książka konwojów. 3. Opracowywanie tabeli kodowych.

81 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat X Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustkowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie Zagadnienia: 1. Potrzeba kontroli ruchu osobowo-materiałowego w chronionym obiekcie. 2. Strefy dostępności. 3. Określenie dokumentów uprawniających do wstępu do chronionego obiektu i wwozu lub wywozu materiałów. 4. Wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do wystawiania i ewidencjonowania dokumentów dotyczących ruchu osobowo-materiałowego.

82 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze 5. Zagadnienia organizacyjno-porządkowe związane z przechowywaniem i ewidencjonowaniem kluczy. 6. Przydzielenie zadań dla pracowników ochrony w związku z kontrolą ruchu osobowo-materiałowego. 7. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 8. Wykorzystanie urządzeń technicznych w zakresie kontroli dostępu.

83 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XI Rodzaje i metody zagarnięcia mienia występujące w zakładach produkcyjnych, przyczyny sprzyjające ich dokonywaniu oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania Zagadnienia: 1. Zakład w aspekcie wiktymologicznym. 2. Kierunek zagrożeń w zakresie ochrony mienia zakładu. 3. Okoliczności sprzyjające kradzieżom w zakładzie. 4. Stosowane metody zaboru mienia w zależności od charakteru produkcji. 5. Zadania i rola pracowników ochrony w zakresie przeciwdziałania kradzieżom zakładowym.

84 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XII Techniczne środki zabezpieczenia obiektów Zagadnienia: 1. Techniczne urządzenia zabezpieczające:   1)   budowlane,   2)   mechaniczne,   3)   elektroniczne. 2. Systemy zabezpieczenia stosowane w ochronie obiektów. 3. Obowiązujące normy w zakresie stosowania urządzeń zabezpieczających.

85 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XIII Zasady współpracy z Policją w zakresie ochrony obiektu oraz przeciwdziałania przestępczości Zagadnienia: 1. Określenie płaszczyzn współpracy. 2. Konflikt interesów. 3. Wzajemna wymiana informacji a zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej. 4. Prawne obowiązki współpracy.

86 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XIV Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi Zagadnienia: 1. Włamanie do obiektu. 2. Napad na bank lub inną instytucję finansową. 3. Napad na inny obiekt. 4. Podłożenie ładunku wybuchowego.

87 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XV Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną Zagadnienie: Potrzeba dokumentowania czynności ochronnych:   1)   książka służby (ochrony obiektu),   2)   ewidencja broni,   3)   książka wydawania broni,   4)   inne dokumenty wynikające z planu ochrony.

88 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XVI Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony Zagadnienia: 1. Prawne obowiązki szkolenia, wynikające z Kodeksu pracy. 2. Cel szkolenia pracowników ochrony. 3. Wykład, seminarium, pokaz i ćwiczenia jako formy szkolenia pracownika ochrony. 4. Dokumentowanie szkoleń.

89 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XVII Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia, omówienie Instrukcji szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony

90 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Temat XVIII Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

91 ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU
„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Przepisy wykonawcze ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA PIERWSZY STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

92 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Tematy egzaminu teoretycznego Podstawy prawne regulujące zasady pracy pracownika ochrony fizycznej. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i wykroczeń. Wybrane elementy prawa karnego procesowego. Zasady odpowiedzialności cywilnej pracownika ochrony. Wybrane elementy prawa pracy. Wybrane elementy psychologii. Etyka pracownika ochrony. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

93 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Tematy egzaminu teoretycznego (c.d.) Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa osób. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom. Organizacja obstawy ochronnej. Ochrona obiektu. Ochrona konwojów. Techniczne środki zabezpieczenia mienia.

94 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Tematy egzaminu praktycznego Budowa i zasady działania broni. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Strzelania zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony. Samoobrona. Techniki interwencyjne.

95 ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU
„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Przepisy wykonawcze ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA DRUGI STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

96 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy. Wybrane zagadnienia kryminologii. Wybrane zagadnienia kryminalistyki. Etyka zawodowa pracownika ochrony. Wybrane zagadnienia z ekonomii. Organizacja administracji państwowej i samorządowej. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej. Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych.

97 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia prawa handlowego. Wybrane zagadnienia prawa finansowego. Wybrane zagadnienia prawa pracy. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony. Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia.

98 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań pracownika ochrony. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony. Obowiązujące przepisy prawne związane z ochroną wartości pieniężnych. Zasady organizacji ochrony konwoju. Planowanie trasy konwoju. Prowadzenie dokumentacji związanej z konwojem. Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustkowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie.

99 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Rodzaje i metody zagarnięcia mienia występujące w zakładach produkcyjnych, przyczyny sprzyjające ich dokonywaniu oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów. Zasady współpracy z Policją w zakresie ochrony obiektu oraz przeciwdziałania przestępczości. Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną. Zasady organizacji, formy i metody szkolenia pracowników ochrony, w tym szkolenia strzeleckiego. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

100 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.) Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje: Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

101 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej:   1)   pierwszego stopnia, które przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740), zwanej dalej "ustawą", uzyskały świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej, zwanych dalej "Strażami", oraz osób spoza tych Straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony mienia,

102 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej:    2)   drugiego stopnia, które przed wejściem w życie ustawy uzyskały świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowiska kierownicze w Strażach, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w tych Strażach.

103 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wiadomości obowiązujące na egzaminie na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej Zagadnienia: 1. Ogólne przepisy regulujące zasady pracy pracownika ochrony fizycznej. 2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony. 3. Uprawnienia pracowników ochrony w zakresie ochrony mienia, z uwzględnieniem przypadków i warunków użycia broni i innych środków przymusu bezpośredniego. 4. Prawne warunki transportu wartości pieniężnych.

104 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wiadomości obowiązujące na egzaminie na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej (c.d.) Zagadnienia: 5. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony. 6. Podstawowe wiadomości o technicznych środkach zabezpieczających, stosowanych w ochronie mienia. 7. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i wykroczeń. 8. Wybrane elementy psychologii. 9. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

105 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wiadomości obowiązujące na egzaminie na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej Zagadnienia obowiązujące na egzaminie na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej oraz zagadnienia: 1. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające ochronie - kryteria zaliczenia do grupy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, sposób tworzenia wykazów i odpowiedzialność karna związana z brakiem zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń. 2. Szczegółowe zasady organizacji i działania wewnętrznych służb ochrony. 3. Zasady tworzenia planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

106 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wiadomości obowiązujące na egzaminie na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej (c.d.) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej oraz zagadnienia: 4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 5. Ustawowe środki ochrony fizycznej osób i mienia. 6. Tryb sprawowania przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. 7. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego. 8. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego. 9. Wybrane zagadnienia prawa pracy. 10. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy.

107 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1998 r.) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

108 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji. Wniosek powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, określenie rodzaju licencji oraz podpis wnioskodawcy.

109 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia dołącza następujące dokumenty:   1)   kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,   2)   oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,   3)   zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydane przez właściwe organy wojskowe (tylko osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia),

110 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia dołącza następujące dokumenty (c.d.):   4)   orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane przez jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań ubiegających się o wydanie licencji,   5)   dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,   6)   kopię świadectwa ukończenia szkoły, odpowiednio podstawowej lub co najmniej średniej,

111 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia dołącza następujące dokumenty (c.d.):     7)   kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony, odpowiednio pierwszego lub drugiego stopnia, lub kopię świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią i ewentualnie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia dla kadry kierowniczej w Straży Przemysłowej, wydanych do dnia 27 marca 1998 r.

112 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia dołącza dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia zawodowego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego, lub też dokumentu potwierdzającego przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.   1)   kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,   2)   oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,    5)   dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,

113 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia dołącza dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów.   1)   kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,   2)   oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,    5)   dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,

114 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony obowiązana jest przedłożyć pracownikowi komendy wojewódzkiej Policji, upoważnionemu do przyjmowania wniosków, do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 oraz w § 3 i 4.   1)   dowód osobisty   6)   świadectwo ukończenia szkoły, odpowiednio podstawowej lub co najmniej średniej,   7)   dyplom lub świadectwo szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony, odpowiednio pierwszego lub drugiego stopnia, lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią i ewentualnie zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia dla kadry

115 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji dołącza do akt opinię komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

116 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba, której przyznano licencję pracownika ochrony, odbiera ją osobiście, za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.

117 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W razie utraty licencji, jej posiadacz powiadamia o tym właściwą, ze względu na miejsce zamieszkania, komendę wojewódzką Policji, podając okoliczności utraty dokumentu. W wypadku utraty lub zniszczenia licencji w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią, posiadacz licencji może złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu. Licencja wydana w związku z ww. okolicznościami powinna mieć adnotację "duplikat". W wypadku odzyskania lub odnalezienia oryginału licencji, pracownik ochrony zwraca go właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Oryginał licencji, o którym mowa, podlega anulowaniu).

118 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W wypadku zmiany adresu zamieszkania, nazwiska lub imienia pracownik ochrony obowiązany jest powiadomić o tym komendanta wojewódzkiego Policji, który wydał licencję, oraz dołączyć do dokumentacji wydania licencji pisemne oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania, z podaniem nowego, lub kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia. W wypadku zmiany nazwiska lub imienia pracownika ochrony, komendant wojewódzki Policji wydaje nową licencję, anulując dotychczasową.

119 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Opinię o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz o pracowniku ochrony wydaje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania opiniowanego, komendant komisariatu Policji na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji. Opiniowanie pracowników ochrony powinno następować raz na trzy lata. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony bądź o pracowniku ochrony jest podstawą do odmowy wydania licencji pracownika ochrony lub wszczęcia postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji.

120 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wzór nr 1. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

121 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wzór nr 2. Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

122 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wzór nr 3. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

123 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wzór nr 4. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

124 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony. (Dz. U. z dnia 31 lipca 1998 r.) Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

125 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Opłatę za wydanie licencji ustala się w wysokości 50% opłaty skarbowej od koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Opłata za wydanie duplikatu licencji wynosi 20% kwoty, o której była mowa uprzednio.

126 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Z dniem 1 stycznia 2007r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) zmieniając dotychczasowe zasady i sposób poboru opłaty od załatwianych spraw. Na podstawie ww. ustawy tracą ważność dotychczasowe znaki opłaty skarbowej, a zainteresowana osoba złożeniem np.: wniosku o wydanie pozwolenia na broń, wniosku o wydanie zaświadczenia i innych czynności urzędowych, winna przed dokonaniem tych czynności uiścić opłatę skarbową. Opłata za wydanie licencji pracownika ochrony w wysokości 308 zł

127 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Opłaty te wnosi się przy wydawaniu licencji lub jej duplikatu do kasy lub na rachunek bankowy właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji. Nie pobiera się opłaty za wymianę licencji w przypadku nieprawidłowego sporządzenia uprzednio wydanej licencji.

128 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r.) Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

129 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Rozporządzenie określa zasady, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania badań oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania.

130 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, podlegają:   1)   osoby ubiegające się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz   2)   osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej.

131 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej. Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia

132 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Badania lekarskie i psychologiczne osób, o których mowa przeprowadza się na wniosek zainteresowanych osób. Badania lekarskie i psychologiczne osób przeprowadzane są także na wniosek pracodawcy. Wnioski składa się w jednostce uprawnionej do przeprowadzania badań.

133 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej. Zakres badania psychologicznego może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby badanej.

134 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Badanie psychologiczne przeprowadzają psycholodzy zatrudnieni w jednostkach uprawnionych do badań. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje opinię na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

135 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Badanie lekarskie obejmuje:   1)   badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,   2)   badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne,   3)   inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia, zwanego dalej "lekarzem".

136 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Po przeprowadzeniu badania ogólnego stanu zdrowia oraz na podstawie opinii psychologa i opinii lekarzy specjalistów, a także wyników badań pomocniczych, lekarz wydaje orzeczenie lekarskie na formularzu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Osoba badana otrzymuje pierwszy egzemplarz orzeczenia lekarskiego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dokumentacji medycznej. Opinię wydaną przez psychologa oraz opinie wydane przez lekarzy specjalistów i wyniki badań pomocniczych oraz drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego lekarz dołącza do dokumentacji medycznej osoby badanej.

137 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W razie stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim braku zdolności fizycznej i psychicznej do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej lub dalszego wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego i przekazuje listem poleconym, z zachowaniem poufności, właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. O przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, lekarz informuje osobę badaną. Orzeczenie, o którym mowa wpisuje się do ewidencji tych orzeczeń, prowadzonej przez jednostkę przeprowadzającą badania.

138 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Badania przeprowadza się co 3 lata, z zastrzeżeniem iż: Badanie przeprowadza się w okresach krótszych niż 3 lata:   1)   jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych i lekarskich wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata,   2)   po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy,   3)   na wniosek pracodawcy - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań.

139 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu następnego badania krótszego niż 3 lata wymaga uzasadnienia wpisanego do dokumentacji medycznej osoby badanej. Opłata za badania lekarskie i psychologiczne wynosi 350 zł. Opłatę za badania lekarskie i psychologiczne ponosi osoba badana, a w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 - pracodawca. Opłata, o której mowa w § 12, podlega uiszczeniu przed przystąpieniem do badań w kasie jednostki przeprowadzającej badanie lub na konto bankowe wskazane przez tę jednostkę.

140 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI ORAZ POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

141 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze   1)   Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządów Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w: a)  Białymstoku, b)  Bydgoszczy, c)  Gdańsku, d)   Katowicach, e)  Kielcach, f)  Koszalinie, g)  Krakowie, h)  Lublinie, i)  Łodzi, j)  Olsztynie, k)  Opolu, l)  Poznaniu, ł)  Rzeszowie, m)  Szczecinie, n)  Warszawie, o)  Wrocławiu, p)  Zielonej Górze   2)   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze   3)   Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Obrony Narodowej:

142 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze a)  Wojskowe Szpitale Kliniczne w: Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie, b)  Wojskowe Szpitale w: Wałczu, Szczecinie, Żarach, Poznaniu, Elblągu, Olsztynie, Ełku, Gliwicach, Lublinie, Przemyślu, Gdańsku-Oliwie, Helu, Dęblinie, c)  Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie w: Toruniu, Koszalinie, Grudziądzu, Gorzowie Wielkopolskim, Nysie, Białymstoku, Siedlcach, Rzeszowie, Kielcach, Bielsku-Białej, Poznaniu, Świdwinie, Powidzu-Witkowie, Radomiu, Gdyni, Ustce, Świnoujściu, Gubinie.

143 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze    W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie § rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz. 299) Pan/Pani                       (imię i nazwisko) nr PESEL adres zamieszkania                        (miejscowość, ulica, nr domu) 1) ocena poziomu umysłowego   2) ocena osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w   sytuacjach trudnych 3) ocena poziomu dojrzałości społecznej OPINIA KOŃCOWA                 (miejscowość, data)              (podpis i pieczęć psychologa) Pieczęć jednostki

144 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ORZECZENIE LEKARSKIE (numer)/ (rok)    Na podstawie § rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz. 299)                          stwierdzam Pani/Pan                             (imię i nazwisko) nr PESEL adres zamieszkania                         (miejscowość, ulica, nr domu) I. 1) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań   pracownika ochrony fizycznej, określonych w art. 26 ust. 1   ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia   (Dz. U. Nr 114, poz. 740 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95)*) 2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania   zadań pracownika ochrony fizycznej, określonych w art. 26   ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i   mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 i z 1999 r. Nr 11, poz.   95)*) II.   pracownika ochrony fizycznej, określonych w art. 27 ust. 1   zadań pracownika ochrony fizycznej, określonych w art. 27   ust. 1 ustawy dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i   mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95)*) Termin następnego badania                       (miejscowość, data)                      (pieczęć lekarska) ________________ *)   Właściwe podkreślić.

145 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. (Dz. U. z dnia 29 września 2000 r.) Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

146 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz. 299), w załączniku nr 1 "Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej" wprowadza się następujące zmiany:   1)   pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)  Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej: a)   Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze, b)   Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, c)   Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach";   2)   w pkt 3: a)  pod lit. b) dodaje się na końcu po przecinku wyrazy "Opolu i Kołobrzegu," b)  pod lit. c) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "Szczecinku, Gdyni-Oksywiu, Stargardzie Szczecińskim, Braniewie, Giżycku, Legionowie i Słupsku oraz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska w Warszawie," c)  po lit. c) dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu: "d)  Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Garnizonowa Przychodnia Lekarska w Modlinie, e)   Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku";   3)   po pkt 3 dodaje się pkt 4-10 w brzmieniu: "4)  Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy 5)   Kolejowy Zakład Medycyny Pracy - Kolejowe Ośrodki Medycyny Pracy w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie 6)   Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr. med. Jerzego Nofera 7)   Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 8)   Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 9)   Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 10)  Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej."

147 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2005 r.) Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz 655, z 2003 r. Nr 90, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz 959)

148 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze wykonywanie zawodu regulowanego - oznacza to wykonywanie takiego zawodu na własny rachunek, na podstawie umowy o pracę lub w innej formie dozwolonej przez przepisy obowiązujące w państwie, w którym zawód był, jest lub ma być wykonywany, kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego - oznacza to wymogi określone przepisami regulacyjnymi, od których spełnienia uzależnione jest wykonywanie zawodu,

149 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Rozporządzenie określa:   1)   warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,   2)   warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia - w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "postępowaniem".

150 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania przez właściwy organ określony w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.), zwany dalej "organem prowadzącym postępowanie".

151 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności. Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu pracownika ochrony. Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

152 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Staż adaptacyjny Wnioskodawca we wniosku wskazuje przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, zwanego dalej "przedsiębiorcą", u którego zamierza odbywać staż adaptacyjny. Wnioskodawca do wniosku dołącza dokument zawierający zobowiązanie przedsiębiorcy do nawiązania z nim stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. staż adaptacyjny - oznacza okres przysposobienia do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego, odbywanego w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, pod nadzorem wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu regulowanego,

153 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Na podstawie ww. postanowienia otrzymanego od wnioskodawcy, przedsiębiorca określa w szczególności:   1)   rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;   2)   termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;   3)   okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny z wnioskodawcą (nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego);   4)   informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy do wykonywania;   5)   koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

154 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Program i długość stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie ustala dla wnioskodawcy na podstawie:   1)   dokumentów poświadczających okres pracy zawodowej, świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje i nabyte umiejętności;   2)   okresu stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej;   3)   różnic wynikających ze specyfiki zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;   4)   wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu pracownika ochrony. 3. Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o sposobie prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego.

155 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorcą. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

156 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem pod nadzorem pracownika ochrony fizycznej posiadającego licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, zwanego dalej "opiekunem", którego wyznacza dla danego wnioskodawcy przedsiębiorca.

157 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:   1)   określa zadania dla wnioskodawcy;   2)   kontroluje realizację powierzonych wnioskodawcy zadań;   3)   udziela pomocy w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;   4)   sporządza okresową ocenę realizacji programu, co najmniej raz na kwartał;   5)   sporządza opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

158 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zmiana opiekuna w trakcie stażu adaptacyjnego następuje w szczególności z powodu:   1)   braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;   2)   umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;   3)   umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności przedsiębiorca niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie.

159 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:   1)   przestrzega porządku organizacyjno-prawnego obowiązującego u przedsiębiorcy;   2)   realizuje program;   3)   prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymywanym od przedsiębiorcy. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem.

160 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:   1)   kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;   2)   kontrolę obecności wnioskodawcy w trakcie trwania stażu adaptacyjnego;   3)   kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;   4)   obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę;   5)   kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu pracownika ochrony;   6)   gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

161 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Organ prowadzący postępowanie wyznacza swojego przedstawiciela do wykonywania w jego imieniu czynności, o których była mowa poprzednio i powiadamia o tym przedsiębiorcę oraz wnioskodawcę. Przedstawiciel organu prowadzącego postępowanie sporządza na piśmie sprawozdanie zawierające wnioski wynikające z przeprowadzenia ww. czynności.

162 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, zwanej dalej "oceną", nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego, dokonuje zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie. Zespół składa się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu.

163 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zespół dokonuje oceny na podstawie:   1)   dziennika stażu adaptacyjnego;   2)   opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;   3)   opinii przedsiębiorcy o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu pracownika ochrony;   4)   sprawozdania. Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny. Ocenę zespół przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia ww. protokołu.

164 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wyliczenia kosztów stażu dokonuje każdorazowo przedsiębiorca stosownie do programu i długości stażu adaptacyjnego, uwzględniając w szczególności wydatki na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu. Wnioskodawca uiszcza koszty, wyliczone przez przedsiębiorcę, w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bieżący przedsiębiorcy, u którego odbywa staż adaptacyjny.

165 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed dokonaniem oceny organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem, dwóch lat.

166 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Test umiejętności Miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej "testem", organ prowadzący postępowanie wyznacza dwa razy do roku. Terminy przeprowadzania testu podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu. Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem testu.

167 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustala dla wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:   1)   programu kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę w państwie wnioskodawcy;   2)   zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej;   3)   wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu pracownika ochrony;   4)   okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie pracownika ochrony w państwie wnioskodawcy;   5)   okresu stażu niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej;   6)   różnic wynikających ze specyfiki zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

168 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wyliczenia kosztów przeprowadzenia testu, w szczególności powołania zespołu egzaminacyjnego, wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego, wynajęcia sali, druku pytań egzaminacyjnych oraz innych kosztów organizacyjno-technicznych egzaminu, dokonuje każdorazowo organ prowadzący postępowanie, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone z tytułu egzaminowania osób ubiegających się o uzyskanie licencji pracownika ochrony. Wnioskodawca uiszcza ww. koszty w postaci jednorazowej opłaty, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, na rachunek bieżący organu prowadzącego postępowanie - subkonto dochodów.

169 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o miejscu i terminie przeprowadzenia testu, o ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności, oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu. Termin przeprowadzenia testu może ulec przesunięciu na umotywowaną prośbę wnioskodawcy złożoną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu. Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty oraz dokument poświadczający tożsamość.

170 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Test składa się z części teoretycznej i praktycznej. Organ prowadzący postępowanie może ograniczyć test tylko do części teoretycznej. Część teoretyczna testu składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna testu obejmuje nie więcej niż 80 pytań. Część ustna testu polega na wypowiedzi ustnej na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw pytań składający się z nie więcej niż 10 pytań. Część praktyczna testu obejmuje sprawdzenie umiejętności z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzeleckich - niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Czas trwania testu nie może przekraczać 360 minut.

171 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Każde z pytań w części pisemnej testu zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi. Co najmniej 60 % pytań zawiera jedną odpowiedź prawidłową. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku, gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktów za takie pytanie należy wskazać wszystkie prawidłowe odpowiedzi. W części ustnej każda z odpowiedzi jest oceniania w skali od 0 do 5 punktów.

172 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W części ustnej każda z odpowiedzi jest oceniania w skali od 0 do 5 punktów. Wnioskodawcy, który z części teoretycznej testu nie uzyskał łącznie co najmniej 70 % punktów, nie dopuszcza się do części praktycznej. W części praktycznej każde z zadań jest oceniane w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania w skali od 0 do 5 punktów, przy czym wnioskodawca obowiązany jest uzyskać co najmniej 70 % punktów.

173 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny. Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania.

174 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Organ prowadzący postępowanie powołuje zespół egzaminacyjny składający się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie związanym z problematyką objętą testem. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:   1)   przygotowanie testu;   2)   przeprowadzenie testu;   3)   dokonanie oceny testu.

175 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia. Z przeprowadzonego testu niezwłocznie po dokonaniu oceny zespół egzaminacyjny sporządza protokół zawierający w szczególności:   1)   wskazanie wnioskodawcy;   2)   skład zespołu egzaminacyjnego;   3)   wynik testu;   4)   podpisy członków zespołu egzaminacyjnego. Ocenę zespół egzaminacyjny przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.

176 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionej przyczyny organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, może złożyć organowi prowadzącemu postępowanie pisemne oświadczenie o przyczynie nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie. Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie dokonuje, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

177 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W przypadku negatywnego wyniku testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia ponowne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

178 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google