Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 1 EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 1 EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016."— Zapis prezentacji:

1 1 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 1 EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016

2 2 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus

3 3 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 3 EDU Plus OWU - najważniejsze definicje

4 4 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 4 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? – umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób fizycznych, przy czym minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 3 osoby, a w przypadku rozszerzenia Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja o Opcje Dodatkowe (D1-D15), minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 osób; ubezpieczenie grupowe – osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia; ubezpieczony

5 5 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 5 – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną na rachunek dziecka; ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach w/w umowy ubezpieczenia wynosi co najmniej 2 osoby; ubezpieczenie rodzinne Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

6 6 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 6 – każde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat; dziecko Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

7 7 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 7 – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; dzień pobytu w szpitalu pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni, mający miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

8 8 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 8 – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. nieszczęśliwy wypadek - za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

9 9 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 9 – w rozumieniu OWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja Dodatkowa D1), za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus a także metro; pojazd Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

10 10 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 10 – podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe oraz szkolne (uczniowskie) kluby sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki; rekreacyjne uprawianie sportu Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

11 11 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 11 – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: wyczynowe uprawianie sportu  poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,  poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,  podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych. Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

12 12 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 12 Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na: wyczynowe uprawianie sportu  uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,  udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego,  rekreacyjnym uprawianiu sportu. Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

13 13 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 13 – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałe inwalidztwo częściowego, złamanie kości, rana cięta lub szarpana, uraz narządów ruchu, wstrząśnienie mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni; uciążliwe leczenie Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?

14 14 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 14 EDU Plus OWU - Informacje ogólne

15 15 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 15 Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?

16 16 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 16 Jaką Opcję ubezpieczenia wybrać? Podstawowa Plus PodstawowaOchrona Ochrona Plus Progresja

17 17 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 17 Zakres poszczególnych opcji ubezpieczenia

18 18 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 18 Możliwość rozszerzenia każdej z opcji głównej o 15 dowolnie wybranych Opcji Dodatkowych D1-D15 Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku NW Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku NW O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną Opcję?

19 19 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 19 O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną Opcję?

20 20 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 20 Suma ubezpieczenia  Opcja Podstawowa  Opcja Podstawowa Plus  Opcja Ochrona Plus  Opcja Progresja  Opcja Ochrona  Opcje Dodatkowe D1-D14  Opcja Dodatkowa D15 ustalana jest jedna suma ubezpieczenia jedna - stała suma ubezpieczenia 5.000 PLN dla każdej Opcji ustalane są odrębne sumy ubezpieczenia dla każdego ryzyka ustalane są odrębne sumy ubezpieczenia (Warianty od 0-1 do 0-11)

21 21 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 21 Zawarcie umowy ubezpieczenia? FORMA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIEUBEZPIECZENIEUBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE RODZINNE GRUPOWE FORMA IMIENNAFORMA IMIENNAFORMA FORMA IMIENNA BEZIMIENNA WNIOSKO-POLISA

22 22 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 22 Zawarcie umowy ubezpieczenia? Elementy realizacji Wytycznych KNF dotyczących dystrybucji ubezpieczeń  We wszystkich umowach zawieranych na cudzy rachunek oraz umowach ubezpieczeń grupowych zawieranych od dnia 1 kwietnia 2015r. każdy Ubezpieczony musi złożyć dodatkowe oświadczenie (osobny druk).  DOTYCZY UMÓW ZAWIERANYCH W FORMIE IMIENNEJ Wzór oświadczenia

23 23 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 23 Elementy realizacji Wytycznych KNF dotyczących dystrybucji ubezpieczeń Zawarcie umowy ubezpieczenia?

24 24 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 24 Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

25 25 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 25 Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?  od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej. Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się:

26 26 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 26  z dniem upływu okresu ubezpieczenia;  z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;  z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym mowa w OWU;  z dniem nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty w terminie 7 dni liczonym od dnia doręczenia, w wezwaniu skierowanym przez InterRisk do Ubezpieczającego oraz braku zapłaty składki w tym terminie;  z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;  wobec Ubezpieczonego - z dniem jego zgonu. Odpowiedzialność InterRisk ustaje : Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?

27 27 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 27 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?  popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;  popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;  uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;  chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;  prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku; InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

28 28 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 28 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?  jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej;  wadami wrodzonymi i ich następstwami, za wyjątkiem Opcji Dodatkowej D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca  zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;  wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu;  uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;  nawykowym zwichnięciem; InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

29 29 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 29 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?  Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;  pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;  operacją wtórną;  pandemią. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

30 30 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 30 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?  W Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby) dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z rehabilitacją zaleconą w związku z wypadkiem lub chorobą.  W Opcji DODATKOWEJ D6 (poważne zachorowania) dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).  InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a także koszty leczenia stomatologicznego poniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  InterRisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją oraz zakupem leków. Wyłączenia - Opcje DODATKOWE:

31 31 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 31  Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby  Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania  Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby BRAK KARENCJI karencja Karencje

32 32 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 32 Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

33 33 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 33 Świadczenia w poszczególnych Opcjach  uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczychdo wysokości 30% SU  koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnychdo wysokości 30% SU  uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki1% SU  śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku100% SU  zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy10% SU  śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku10% SU  pogryzienie przez psa1% SU Podstawowa Plus PodstawowaProgresja

34 34 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 34 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Podstawowa Plus PodstawowaProgresja 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu 1,0% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 1% - 25% 1,5% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 26% - 50% 2,0% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 51% - 75% 2,5% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 75% Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS (stanowiąca Załącznik nr 1 do OWU) Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu

35 35 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 35 Świadczenia w poszczególnych Opcjach  śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku100% SU  zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy100% SU  trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z TABELĄ nr 1 OWUdo 100% SU  zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości 100% SU  złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zgodnie z TABELĄ nr 2 OWUdo 100% SU  rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku: 40% SU – jeden lub dwa szwy 100% SU – trzy lub więcej szwów  urazy narządu ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku – w zależności od urazu oraz środka medycznego unieruchamiający narząd ruchu 25%, 50%, 100% SU  pogryzienie przez psa100% SU  wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – w zależności od liczby dni pobytu w szpitaludo 100% SU  śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku10% SU Ochrona

36 36 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 36 Suma ubezpieczenia Ochrona

37 37 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 37 Świadczenia w poszczególnych Opcjach  śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku100% SU  koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczychdo wysokości 30% SU  koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnychdo wysokości 30% SU  uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki1% SU  zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy10% SU  śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku10% SU  pogryzienie przez psa1% SU  trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z TABELĄ nr 4 OWUdo 100% SU  złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów – zgodnie z TABELĄ nr 5 OWUdo 100% SU  nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem5% SU  uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1,5% SU Ochrona Plus

38 38 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 38 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D1 śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego  świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1  wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej  śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty NW

39 39 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 39 Opcja Dodatkowa D2 oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2  świadczenie uzależnione od stopnia oparzenia Stopień oparzenia Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2 II stopień10 III stopień30 IV stopień50 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia

40 40 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 40 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D3 odmrożenia  świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3  świadczenie uzależnione od stopnia odmrożenia Stopień odmrożenia Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3 II stopień10 III stopień30 IV stopień50

41 41 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 41 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D4 pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  świadczenie w wysokości 1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4  za każdy dzień począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej  począwszy od 1-go dnia w przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem  maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia

42 42 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 42 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D5 pobyt w szpitalu w wyniku choroby  świadczenie w wysokości 1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5  za każdy dzień począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej  począwszy od 1-go dnia w przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą  maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia

43 43 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 43 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D6 poważne zachorowania  świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej poważnego zachorowania nowotwór złośliwy paraliż niewydolność nerek transplantacja głównych organów polio- myelitis utrata mowy utrata słuchu utrata wzroku anemia aplastyczna stwardnienie rozsiane

44 44 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 44 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D7 koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku  zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7  operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw NW, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej  koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż jeden rok od daty NW

45 45 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 45 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D8 operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku  świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8  świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 8  operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw NW, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej  operacja została przeprowadzona w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu  jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku została wykonana więcej niż jedna operacja, przysługuje świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć SU ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8

46 46 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 46 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D9 operacje w wyniku choroby  świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9  świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 9  operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia  operacja została przeprowadzona w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu  jeżeli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana więcej niż jedna operacja, przysługuje świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć SU ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9

47 47 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 47 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D10 koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku  zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10  koszty leczenia powstały w następstwie NW, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej  zostały poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku

48 48 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 48 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku  świadczenie w wysokości 0,1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D11  świadczenie za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy lub nauki  świadczenie przysługuje od 10-go dnia czasowej niezdolności do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała nieprzerwanie do 30 dni  świadczenie przysługuje od 1-go dnia czasowej niezdolności do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa nieprzerwanie powyżej 30 dnizdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała  świadczenie przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

49 49 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 49 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D12 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca  świadczenie w wysokości 20% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12  wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

50 50 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 50 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D13  koszty leczenia stomatologicznego powstały w następstwie NW, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej  zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego  zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium RP, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty NW

51 51 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 51 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D14 uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku  wypłata świadczenia w wysokości 2% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14  NW nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu  przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki i/ lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni

52 52 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 52 Opcja Dodatkowa D15 - świadczenia Opcja Dodatkowa D15 Assistance Edu Plus pomoc medycznawizyta lekarza Centrum Assistanceorganizacja wizyty u lekarza specjalistywizyta pielęgniarkidostawa lekówopieka domowa po hospitalizacjitransport medycznyinfolinia medycznaindywidualne korepetycjepomoc rehabilitacyjna

53 53 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 53 Edu Plus likwidacja szkód

54 54 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 54 Ustalenie i wypłata roszczenia  Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku.  Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa częściowego nie bierze się pod uwagę charakteru czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego.  W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone, świadczenie wypłaca się z uwzględnieniem różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku, a istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem. Podstawowa Plus Podstawowa Ochrona Ochrona Plus Progresja

55 55 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 55 Ustalenie i wypłata roszczenia Podstawowa Ochrona Ochrona Plus Progresja Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa, ustalany jest zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji z przebiegu leczenia lub na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza zaufania z udziałem Ubezpieczonego Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest wyłącznie na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu. Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest wyłącznie na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu.

56 56 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 56 Ustalenie i wypłata roszczenia Podstawowa Plus Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wyłącznie za uszkodzenia ciała wyszczególnione w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWU. Likwidator ustala wysokość uszczerbku

57 57 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 57 Co zrobić żeby dostać świadczenie? Zgłosić szkodę do InterRisk Telefoniczne za pośrednictwem InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Telefoniczne za pośrednictwem InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Elektronicznie: Online przez Portal Klienta InterRisk Pocztą elektroniczną interrisk.szkody@vigekspert.pl interrisk.szkody@vigekspert.pl Formularz zgłoszenia szkody do pobrania na www.interrisk.pl Elektronicznie: Online przez Portal Klienta InterRisk Pocztą elektroniczną interrisk.szkody@vigekspert.pl interrisk.szkody@vigekspert.pl Formularz zgłoszenia szkody do pobrania na www.interrisk.pl Tradycyjnie: Pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group SU VE DLS NNW, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Osobiście w dowolnej jednostce InterRisk Tradycyjnie: Pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group SU VE DLS NNW, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Osobiście w dowolnej jednostce InterRisk

58 58 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 58 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia

59 59 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 59 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia  kopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze  oryginały rachunków lub faktur koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  kopia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie której przyznano rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej  oryginały rachunków lub faktur

60 60 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 60 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia  oryginały rachunków lub faktur Celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatologicznego W przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą pojazdu  kopia prawa jazdy i odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu,  kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

61 61 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 61 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia  zaświadczenie lekarskie o udzieleniu pierwszej pomocy medycznej W przypadku pogryzienia przez psa W przypadku czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki  kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła w/w zaświadczenie – w przypadku pracowników placówki oświatowej;  zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres niezdolności do nauki i zaświadczenie ze szkoły potwierdzające nieobecność na zajęciach lekcyjnych – w przypadku uczniów i studentów

62 62 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 62 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia  zaświadczenie lekarskie zawierające informację o okresie niezdolności do nauki lub pracy oraz potwierdzenie nieobecności Ubezpieczonego w pracy lub na zajęciach lekcyjnych przez zakład pracy lub szkołę W przypadku uciążliwego leczenia W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance EDU PLUS  Ubezpieczony, na wniosek Centrum Assistance, zobowiązany jest przedstawić lekarzom Centrum Assistance posiadane: zaświadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne, recepty, a także oryginały rachunków lub faktur i dowodów ich zapłaty

63 63 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 63 Edu Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016


Pobierz ppt "1 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 1 EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google