Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016."— Zapis prezentacji:

1 EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016

2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus
Akcja Szkolna 2015/2016 Akcja Szkolna 2014/2015 Akcja Szkolna 2013/2014 od r. - OWU EDU PLUS (zatwierdzone uchwałą nr 05/04/03/2014 Zarządu z dn r. oraz od uchwałą nr 07/31/03/2015 Zarządu z dn ) do r. OWU EDU PLUS (zatwierdzone uchwałą nr 42/2013 Zarządu z dn r.)

3 EDU Plus OWU - najważniejsze definicje

4 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
ubezpieczony – osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia; ubezpieczenie grupowe – umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób fizycznych, przy czym minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 3 osoby, a w przypadku rozszerzenia Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja o Opcje Dodatkowe (D1-D15), minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 osób;

5 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną na rachunek dziecka; ubezpieczenie rodzinne – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach w/w umowy ubezpieczenia wynosi co najmniej 2 osoby;

6 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
dziecko – każde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat;

7 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni, mający miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

8 nieszczęśliwy wypadek
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. - za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

9 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
pojazd – w rozumieniu OWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja Dodatkowa D1), za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus a także metro;

10 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe oraz szkolne (uczniowskie) kluby sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki;

11 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

12 wyczynowe uprawianie sportu
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? wyczynowe uprawianie sportu Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na: uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej, udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego, rekreacyjnym uprawianiu sportu.

13 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałe inwalidztwo częściowego, złamanie kości, rana cięta lub szarpana, uraz narządów ruchu, wstrząśnienie mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni;

14 EDU Plus OWU - Informacje ogólne

15 Przedmiotem ubezpieczenia są:
Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej Przedmiotem ubezpieczenia są: choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

16 Jaką Opcję ubezpieczenia wybrać?
Podstawowa Plus Podstawowa Ochrona Ochrona Plus Progresja

17 Zakres poszczególnych opcji ubezpieczenia

18 O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną Opcję?
Możliwość rozszerzenia każdej z opcji głównej o 15 dowolnie wybranych Opcji Dodatkowych D1-D15 Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku NW Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku NW Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku NW

19 O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną Opcję?
Możliwość rozszerzenia każdej z opcji głównej o 15 dowolnie wybranych Opcji Dodatkowych D1-D15 Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku NW Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku NW Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku NW Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku NW Opcja Dodatkowa D15 – Assistance Edu Plus

20 Suma ubezpieczenia Opcja Podstawowa Opcja Podstawowa Plus
Opcja Ochrona Plus Opcja Progresja Opcja Ochrona Opcje Dodatkowe D1-D14 Opcja Dodatkowa D15 ustalana jest jedna suma ubezpieczenia dla każdego ryzyka ustalane są odrębne sumy ubezpieczenia (Warianty od 0-1 do 0-11) dla każdej Opcji ustalane są odrębne sumy ubezpieczenia jedna - stała suma ubezpieczenia PLN

21 Zawarcie umowy ubezpieczenia?
FORMA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE RODZINNE GRUPOWE FORMA IMIENNA FORMA IMIENNA FORMA FORMA IMIENNA BEZIMIENNA WNIOSKO-POLISA

22 Zawarcie umowy ubezpieczenia?
Elementy realizacji Wytycznych KNF dotyczących dystrybucji ubezpieczeń We wszystkich umowach zawieranych na cudzy rachunek oraz umowach ubezpieczeń grupowych zawieranych od dnia 1 kwietnia 2015r. każdy Ubezpieczony musi złożyć dodatkowe oświadczenie (osobny druk). DOTYCZY UMÓW ZAWIERANYCH W FORMIE IMIENNEJ Wzór oświadczenia

23 Zawarcie umowy ubezpieczenia?
Elementy realizacji Wytycznych KNF dotyczących dystrybucji ubezpieczeń

24 Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
zakresu ubezpieczenia rodzaju placówki okresu ubezpieczenia wnioskowanych przez Ubezpieczają- cego wysokości sum ubezpieczenia Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

25 Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się: od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej.

26 Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
Odpowiedzialność InterRisk ustaje: z dniem upływu okresu ubezpieczenia; z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym mowa w OWU; z dniem nieopłacenia kolejnej raty składki pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty w terminie 7 dni liczonym od dnia doręczenia, w wezwaniu skierowanym przez InterRisk do Ubezpieczającego oraz braku zapłaty składki w tym terminie; z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia; wobec Ubezpieczonego - z dniem jego zgonu.

27 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?
InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego; uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową; chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową; prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;

28 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?
InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej; wadami wrodzonymi i ich następstwami, za wyjątkiem Opcji Dodatkowej D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu; uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego; nawykowym zwichnięciem;

29 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?
InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS; pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby; operacją wtórną; pandemią.

30 Kiedy nie wypłacimy świadczenia – kluczowe wyłączenia?
Wyłączenia - Opcje DODATKOWE: W Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby) dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z rehabilitacją zaleconą w związku z wypadkiem lub chorobą. W Opcji DODATKOWEJ D6 (poważne zachorowania) dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ). InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a także koszty leczenia stomatologicznego poniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. InterRisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją oraz zakupem leków.

31 Karencje karencja Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby BRAK KARENCJI

32 Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

33 Świadczenia w poszczególnych Opcjach
Podstawowa Plus Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości 30% SU koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 1% SU śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 10% SU śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku pogryzienie przez psa

34 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Podstawowa Plus Podstawowa Progresja 1,0% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 1% - 25% 1,5% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 26% - 50% 2,0% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 51% - 75% 2,5% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 75% 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS (stanowiąca Załącznik nr 1 do OWU) Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu

35 Świadczenia w poszczególnych Opcjach
Ochrona śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z TABELĄ nr 1 OWU do 100% SU zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem do wysokości 100% SU złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zgodnie z TABELĄ nr 2 OWU rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku: 40% SU – jeden lub dwa szwy 100% SU – trzy lub więcej szwów urazy narządu ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku – w zależności od urazu oraz środka medycznego unieruchamiający narząd ruchu 25%, 50%, 100% SU pogryzienie przez psa wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – w zależności od liczby dni pobytu w szpitalu śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10% SU

36 Suma ubezpieczenia Ochrona

37 Świadczenia w poszczególnych Opcjach
Ochrona Plus śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości 30% SU koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki 1% SU zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 10% SU śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku pogryzienie przez psa trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z TABELĄ nr 4 OWU do 100% SU złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów – zgodnie z TABELĄ nr 5 OWU nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 5% SU uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1,5% SU

38 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D1 śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1 wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty NW

39 Wysokość świadczenia wyrażona jako
Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia Opcja Dodatkowa D2 oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2 świadczenie uzależnione od stopnia oparzenia Stopień oparzenia Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2 II stopień 10 III stopień 30 IV stopień 50

40 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D3 odmrożenia świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3 świadczenie uzależnione od stopnia odmrożenia Stopień odmrożenia Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3 II stopień 10 III stopień 30 IV stopień 50

41 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D4 pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4 za każdy dzień począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej począwszy od 1-go dnia w przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia

42 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D5 pobyt w szpitalu w wyniku choroby świadczenie w wysokości 1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5 za każdy dzień począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej począwszy od 1-go dnia w przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia

43 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D6 poważne zachorowania świadczenie w wysokości 100% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej poważnego zachorowania nowotwór złośliwy paraliż niewydolność nerek transplantacja głównych organów polio- myelitis utrata mowy utrata słuchu utrata wzroku anemia aplastyczna stwardnienie rozsiane

44 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D7 koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7 operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw NW, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż jeden rok od daty NW

45 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D8 operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8 świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 8 operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw NW, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej operacja została przeprowadzona w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku została wykonana więcej niż jedna operacja, przysługuje świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć SU ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8

46 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D9 operacje w wyniku choroby świadczenie w wysokości stanowiącej procent SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9 świadczenie uzależnione od rodzaju operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 9 operacja została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia operacja została przeprowadzona w trakcie co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jeżeli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana więcej niż jedna operacja, przysługuje świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć SU ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9

47 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D10 koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10 koszty leczenia powstały w następstwie NW, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej zostały poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku

48 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 0,1% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D11 świadczenie za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy lub nauki świadczenie przysługuje od 10-go dnia czasowej niezdolności do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała nieprzerwanie do 30 dni świadczenie przysługuje od 1-go dnia czasowej niezdolności do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa nieprzerwanie powyżej 30 dnizdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała świadczenie przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

49 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D12 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca świadczenie w wysokości 20% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12 wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

50 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D13 koszty leczenia stomatologicznego powstały w następstwie NW, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium RP, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty NW

51 Opcje Dodatkowe D1-D14 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D14 uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłata świadczenia w wysokości 2% SU określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14 NW nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki i/ lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni

52 Opcja Dodatkowa D15 - świadczenia
Opcja Dodatkowa D15 Assistance Edu Plus pomoc medyczna wizyta lekarza Centrum Assistance organizacja wizyty u lekarza specjalisty wizyta pielęgniarki dostawa leków opieka domowa po hospitalizacji transport medyczny infolinia medyczna indywidualne korepetycje pomoc rehabilitacyjna

53 Edu Plus likwidacja szkód

54 Ustalenie i wypłata roszczenia
Podstawowa Plus Ochrona Ochrona Plus Progresja Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa częściowego nie bierze się pod uwagę charakteru czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone, świadczenie wypłaca się z uwzględnieniem różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku, a istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem.

55 Ustalenie i wypłata roszczenia
Podstawowa Ochrona Ochrona Plus Progresja Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa, ustalany jest zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej dokumentacji z przebiegu leczenia lub na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza zaufania z udziałem Ubezpieczonego Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest wyłącznie na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu.

56 Ustalenie i wypłata roszczenia
Podstawowa Plus Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wyłącznie za uszkodzenia ciała wyszczególnione w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWU. Likwidator ustala wysokość uszczerbku

57 Co zrobić żeby dostać świadczenie?
Zgłosić szkodę do InterRisk Telefoniczne za pośrednictwem InterRisk Kontakt Tradycyjnie: Pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group SU VE DLS NNW, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa Osobiście w dowolnej jednostce InterRisk Elektronicznie: Online przez Portal Klienta InterRisk Pocztą elektroniczną Formularz zgłoszenia szkody do pobrania na

58 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia
karta informacyjna ze szpitala dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia opisująca rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierająca dokładną diagnozę kopia zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane

59 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych kopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze oryginały rachunków lub faktur kopia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie której przyznano rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej oryginały rachunków lub faktur

60 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia
Celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatologicznego W przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą pojazdu oryginały rachunków lub faktur kopia prawa jazdy i odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu, kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

61 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia
W przypadku pogryzienia przez psa W przypadku czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki zaświadczenie lekarskie o udzieleniu pierwszej pomocy medycznej kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła w/w zaświadczenie – w przypadku pracowników placówki oświatowej; zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres niezdolności do nauki i zaświadczenie ze szkoły potwierdzające nieobecność na zajęciach lekcyjnych – w przypadku uczniów i studentów

62 Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia
W przypadku uciążliwego leczenia W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance EDU PLUS zaświadczenie lekarskie zawierające informację o okresie niezdolności do nauki lub pracy oraz potwierdzenie nieobecności Ubezpieczonego w pracy lub na zajęciach lekcyjnych przez zakład pracy lub szkołę Ubezpieczony, na wniosek Centrum Assistance, zobowiązany jest przedstawić lekarzom Centrum Assistance posiadane: zaświadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne, recepty, a także oryginały rachunków lub faktur i dowodów ich zapłaty

63 Edu Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016


Pobierz ppt "EDU Plus - Akcja szkolna 2015 / 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google